ונרודב םשה ישדקמ לע

רגארפ השמ

ז"טשת ח"ל יניס

:ןכות
ונרודבש םשה ישדקמ
םינימאמה לש םשה שודיק
הנומא לש תוררועתה
תרתחמב הליפת יתב
הנורחאה ךרדב

האושב תווצמ ירמוש םידוהי לש םתוגהנתה לע רפסמ וניא האושב קסועה דועיתה :ריצקת
רבעש המ תא רפסל םישש םניא םה םגו ,ולצנ םיטעומש איה הביסה .תוומה לא םכרדבו
.הנומאו תידוהי הוואג ,תווצמ תרימש לע םידמל ונא תומייקה תויודעה ןמ .םהילע

תרתחמב הליפת ;האוש ;םשה שודיק :חתפמ תולימ


"!ךמש שודק לע םימבו שאב יאב ןעמל השע ,ונכלמ וניבא"
ונרודבש םשה ישדקמ
.ונרודבש םשה ישדקמ לע הדגאה - הבתכנ םרטש הדגא יהוז

תונויזח .לארשי תרובג לש דוה-תונויזח המכ וניניעל התלעה הפוריאב תידוהיה האושה תפוקת
,תינזיטראפ הדגא שי ,וטיגב םידרומה תדגא ונל שי .הדגאה רהוזב רבכ ופטעתה הלא םיאילפמ
.ונלש רורחשה תמחלמ לש ןוזחה תא טעמב אל וסנרפ ולא תודגא .הלפעההו החירבה תדגא שיו
תורוקה םשורל הפצמ איה .הלאוגל איה הפצמ ןיידע ונימיב םשה שודק לע וז האלפנ הלילע וליאו
יתדגאה רהוזה תא הלגיו םשה שודק לש אשונה לע תויודעה תאו תודועתה תא ףוסאיש ,ןמאנה
!ןהש ומכ תודבועב ןופצה

םינימאמה לש םשה שודיק
יגוח" - תינרדומה תודהיה לש היגיהנממ דחא ןמזמ אל יתוא לאש - "?םכלש םשה שודיק הפיא" -
תיצולחה העונתה ,תידוהיה "הקנאזיטראפה" תא ורצי םיטסינומוקהו םיטסילאיצוסה ,לאמשה
,םינימאמה םידוהיה ינוילימ הלא :קויד רתיב וא ,תיתדה תודהיה לבא .תואטיגה דרמב הקלח בר
תוריסמ לשו תיתד תוקיבד לש הרובג ייוליג לע וליפא ?הדמשהה רזג חכונל וביגה םה המבו דציכ
."!םולכ אלו םיעמוש אל ,םשה שודק לש יתרוסמה חסונב ,שפנה

סחיב םג תורורב תונקסמל יתעגה ,האושה תפוקת רקחל יתרסמתה םינש הזמש רחאמ ,ינאו
:וזכ יתבושת התיה ןכל .וז הלאשל

תורסמתה לש םיבורמהו םינושה םייוליגה לע ריעזמ טעמ ךא רפוסמ הכ דע יכ ,רבדה ןוכנ
תונוכנו תישפנ הרובג לש תועפות לע תוחכוההו תודבועה ובר ,ךדיאמ .ונתפוקתב םשה תשודקל
,ירוטסיה-יתדבוע רמוחב רסוח ךותמ אל ,אופיא ,תעבונ היעבה .וראותי אלש םיאנתב ,הברקהל
אולה ,הז גוסמ רמוח לש םימוסרפה טועימל רשאו .םימיאתמ דועית ימוסרפב רסוח ךותמ אלא
:ךכל תוביס המכ שי

םיגיהנמ ,תוליהקה ישארו םינברה .םיטעמבש םיטעמ ולצינ הנמאנה תודהיה לש הילעה-ינבמ (א)
ינפ לע תורוזפ ויהש ,לארשי תוליהק םיפלא תרשעב שדוקב ושמישש הלא לכו ,םייתד םינקסעו
תוליהק לכ םע דחי ופסנ םלוכ םה - יצאנה ררוצה ידי לע ושבכנש הפוריא תונידמ תחאו םירשע
לש תובהלתהה לעו יצאנה ןוטלשה לש המיאה תונשב םתרובג דמעמ לע רפסיש ימ ןיאו שדוקה
תמחלמ לעו וטגה דרמ לע רהוזה -תדגא יכ ,רוכזל שי תאז תמועל .הנורחאה םכרדב םשה שודק
.םמצע םימחולה תונחמ ןיבמ ולוצנש םידירשל תודוה ,רקיעב תמקרנ םינזיטראפה

םיטעמבש םיטעמה הילעה-ינב הלא .רפסל םיטעממ - דאמ םיטעמה םייתדה םידירשה ףא (ב)
היצנגילטניאה ישנא ,םיירוביצ םינקסע ,תובישיה ינב ,םידדוב םינברו םיר"ומדא ,םיסנ-יסנב ולוצינש
םוהת יפ לע ודמענש העשב ,םהיתונויסינו םהיתויווח לע רפסל ןוצר לכ םילגמ םניא תיתדה
היווח ,םשה תשודק תונוכנ לש וז הבגשנ היווח יכ ,חוכשל ןיא .איה תינייפוא וז הקיתש .ןודבאה
וניא וז היווחב תמאב הסנתנש ימ לכ .שממ שפנה תולכ דע ,תולעתהו תודחייתה לש איה הקומע
תאז .התולגתה םע ,וליאכ ,תללחתמ ותייווחש שח אוהש םושמ ,הב ראפתהלו התוא ראתל הצור
םירוביגכ םמצע תא םיאור םניא םה ,רתויב יניצרה ישפנה ןחבמב דומעל וכזש ,הלא םידוהי .דועו
הפ שי המ" :םהה םימיה ןמ תושגרנה םהיתויווח תא םיעינצמ םה הריתי הוונע ךותמ .ללכו ללכ
אוה ךכ םשל יכ ,ךכ גהנתהל לגוסמ ידוהי לכ ?תואלפתהל שי המ לעו יתישע המ יכו ?רפסל
..."!ידוהי

םושמ אקווד .םשה שודק לע יתדועתה רמוחה תא ףוסאל גאדתש תנגרואמ תירוביצ די ןיא (ג)
ימ ןיא ,םינימאמ ינב םינימאמ ,םידוהי ינוילימ לש םהיתויווחב רושקו דאמ אוה ףיקמ הז אשונש
איצומ גוחו גוח לכש ,שיבמ ףאו רזומ בצמ האושה-רקח הדשב הווהתנ ונרעצל .ךכב לפטיש
רשא ,הלאה םירוביגהו ,"אמגודל םירוביג" לש ןטק ץמוק "תונברקה ינוילימ תשש" ךותמ ומצעל
- - תיחצנה הליהתה רז האיו האנ םהל קר ,גוח ותוא לש "יטרפה ושוכר" תא םיווהמ םלוכ םה

לש אשונה תא רוקחל ףלאמ ןויסנ הנורחאל יתישע תירוטסיהה תמאה תא תולעהל הפיאש ךותמ
הדות ריכמ ינא .םייתד-יטנא ףאו םייתד אל םישנא לש םתודע לע קרו ךא ךמתסהב ,םשה שודק
.ותושרב רשא ,ןברוחה תורפס לש לודגה ףסואל השיגה תא רשפאש ,קרוי וינב "דנוב"ה ןויכראל
.הזה םוכיסה תואצות תא תיתיצמתו תמצמוצמ הרוצב גיצהל הסנאהנומא לש תוררועתה
:הנושארה הלאשה
לצא הנומאה שגר שלחנה ?גרהה תומוקמבו םייוניעה תונחמב ,תואטיגב הנומאה חתמ היה המ-
,לארשי תדב המרח-תמחלמ ומחלנ םיצאנה אולה ?ןוילכה רזגו תוריזגה ףטש חכונל םינומהה
דציכו - לארשי יקלא תא ופדיגו ופריח ףא תונמדזה לכבו לארשי ישדק לכב יתטיש ןפואב וללעתה
?םילפשומהו םיאכודמה םידוהיה לע עיפשה הז

:הלודגה העתפהה ונינפל ןאכו

לש םיקהבומ םינמיס ולגתנ הדמשהה תונחמו תואטיגה קנחמ ךותב םינודינה ינוילימ הלא לצא
אלל תורסמתה וגיפהו ירזכאה ןחבמב ודמע םינימאמה םידוהיש וז קר אלו .הנומאה ורבגתה
םדוקמ ויהש םיגוח הקיבדהו הפיקה רשא תיתד תוררועתה הנמתסנש אלא ,תודהיה יכרעל לובג
.תדל םידגנתמו םישידא

.תונוש תוביבסמו םינוש תומוקממ ,תודבועו םירואית רורצ הנה

וטיג" לע ורפסב ןייצמ ,תידוהיה םינזיטראפה תעונת ישארמ דחא ,רבקצוס 'א עודיה ררושמה
:"אנליוו

ימיב םיסונאה תמגודכ .םייתד םיסקט לכ ךורעלו ללפתהל רסאנ וטיגה דקפמ תדוקפ יפל"
ודסי עק'לואש 'ר לש זיולקב .םתנומא לע םייתדה םידוהיה ורתיו אל ,דרפסב היציזיווקניאה
המייקתה ךכ רחא .םירוחב 30 םש ודמלו ל"ז יקסנזדורג רזוע םייח יבר לש ומש לע הבישי
לע .הייפכה תדובעל וכלה םויב .תולילב םידמול ויה הבישיה ינב .םידליל הנטק הבישי םג
... "וטיגב םולכ טעמכ ועדי אל תובישיה יתש םויק

םידבע" ורפסב ראתמ ,'זדולב וטיגה ידירשמ ,טאלבסקטבאט לארשי ,לאמשה יגוחמ שידיי רפוס
:םי'צניושואב תוומה הנחמב בצמה תא (1949 תנשב ,סיראפב עיפוה) "ונייה

,יולגב וללפתה ובש ,ירגנוה-יאצילג זיולקל ונלש "קולב"ה ךפהנ הירגנוה ידוהי לש םאוב זאמ"
תורמל .הבוטל ילע עיפשה םיליהת תרימאו הריש ,הליפת לש הזה דיריה .ודקרו ורש ,ודמל
תחנ בור וישכע אקווד יתעבש ,תויתדמ הקוחר ,תרחא תינחור הריוואב תובר םינש יתייחש
תיתרוסמ תודהי לש תונומתה תא שדחמ יניעל ויחה "קרעוו-רעטאש" ךותב הפ רשא ,םידוהיהמ
ךותל טאל-טאל יתכשמנ ינא ךיא ,בל יתמש אלש טעמכ ...םהמ דחאכ ימצע תא יתשגרה .םינפלמ
היה אל דחא ףאש דע ,םמלועל ךכ לכ יתסנכנ .םהלש םיטהולה םיידיסחה םידוקירהו םינוגינה
ותוא יב ררועתהו אכדמ סמועמ ררחושש ימכ ימצע תא יתשגרה .רבעשל סרוקיפאה תא יב ריכמ
..."ןוחטב :הזל םיארוק םינימאמה רשא ,שגרה

ידוהי" ולש ןמויה-יעטקב בתוכ ,אטילב ןויצ-ילעופ ןותע יכרועמ ,ןהכ לרב ,ונבוק וטיג ילוצינמ דחא
וינב יטסישידייה "תוברתה סרגנוק" ידי-לע הנורחאה הנשב אצוהש ,("דלאוו ןיא דיי א") "רעיב
:קרוי

םישנא לצא הנומאה תורבגתהב ריכהל התע רשפא יכ ,המדנ...(1944) לירפאב 22 -ה םוי"
,אובחמב ונתא דחי אצמנש ,רבעשל ,"ץירפ"ה ,ונלש ידוהיה .הנומא ילב םהייח לכ תא ויחש
,יתעדב יתטלחה ,התא עמוש" :רמואו וילא יתוא ארוק ,חור-סג סרוקיפא לש קהבומ סופיט
רתוי םה ולש החפשמה ייח םגו ,סרוקיפא רשאמ רשואמ רתוי אוה ןימאמ ידוהיה יכ
ןוילע חכל ,שפנה תוכפתשהל הריבכ הפיחד שי דימתמ תוומ-ברע לש הז ונבצמב "...םייקנ
םחונ אצמי אל םעפ ףא רתויב בהלנה טסיסכראמה ...םימשל םיניע םימירמ ןכל - ישונא לע
לע התלע תחא אל איבנ לש תממורמה הלמה לבא ,סכראמ לש "קוספ"ב הזכש בצמב
."ןטקה ך"נתה רפסב םחונ םישפחמ ,ונלש רעיה תצובקב ךכ .ןימאמ יתלב לש ויתותפש

ןטצעל ןופ" ןועברה לש וכרוע היהש ימו הרומו רפוס ,ןלפק לארשי ,ונבוק וטיגמ רחא דירש
,ןילופב םינרדומה שידיי-ירפוסמ דחא לש םינורחאה וימי תא ראית ,ןכנימב עיפוהש ,"ןברוח
:ןיטשרוב לכימ

המכל ונסנכוה ,ןכש הנחמב םיריסא לש הצובק ,ונא 1945 ראוני שדוח לש םימיה דחאב"
-בצמו ותואירב בצמ יפל .ותוא שגופו ןיטשרוב תא שפחמ ינא .1 רפסמ הנחמה ךותל תועש
עוקש ,רקה ףירצב אוה בשוי .הדובעל דוע ךלוה וניא אוה .רבכמ הזה שיאה רמגנ ללכב וחור
לש ךויח ..."ימשגה ןוזמה ףא טעמכו ,ילש ינחורה ןוזמה לכ םויה הז" .ןטקה ך"נתה רפסב
ץיצהל הלבק רפס םימעפל לבקמ אוה 'ץאקנוממ ידוהי לצא .ונבאתנש וינפ תא ןירקמ םייח
."דימ ףיסומ אוה - "וז היטסימ תראפת לש םלוע הזיא" .וב

יבתוכמ המכ דוע םידיעמ הבושתל חור-יכלה לשו הנומאה תוקזחתה לש העפותה התוא לע
.ודמשנש תואטיגה לש תונורכזה

הלא םג .ללפתהל וטיגה יתבב םוי לכב ופסאתנ םידוהי .וטיגב דאמ קזחתה יתדה שגרה"
וינב עיפוה "קסניירב לש ןורכיזה רפס" יפל) "םיניינמ"ב ללפתהל ואב םיישפוחכ םיעודי ויהש
.(1948 תנשב קרוי

לדג םייתדה םידוהיה רפסמ ...תוחומה לובלב וסינכה םיצאנה ןוטלש תחת הרייעב םייחה"
תועש םיללפתמ ויה ,םיקודא ושענ ,תובר םינש הזמ וללפתה אלש ,םישנא .םויל םוימ
אל דחא ףא ,אוביש סנב הנומאה תא לבא .םיכופה םירקמ םג ויה .םיליהת ורמא ,תופוצר
.(1954 תנשב הניטנגראב עיפוה ,"ענטאר ןופ ךוב-רוכזי" יפל) "דבא

.אקווד םינימאמה םידוהיה לש םיישפנה םילותפנה תא תראתמה ,תחא תודע ףיסוהל שי הלא לע
ולא תודבוע רסומ ,בובל דיל הנילג וטיגב הרותה ירפס תפירשל יבמופ יצאנ סקט לש היאר דע
:(1950 תנשב קרוי וינב עיפוה ,"ענילג תליגמ" רפסב)

ולחה עגרה ותואב ,םפרשלו הרותה ירפס לכ תא איצוהל הדוקפ ןתנ ינמרגה ןיצקה"
תיב דיל ץוחב םתוא וכילשה .רפסמב השמחו םיעברא ,םירפסה תא איצוהל םיעשרה
לפנ ,הצוחה ץר ,קאדוה ףלוו לאימחרי ,אובחמב םינומט ויהש םידוהיה דחא ...תסנכה
קעצ - ,הפ תאבש בוט" .הרותה ירפס תא תחקל ול ונתיש תועמדב ןנחתהו יצאנה ילגרל
"לעביב"ה תא ףורש ?םירורפג ךל שיה !"לעביב"ה תא ףורשת ךמצעב התא - ינמרגה
!הרותה ירפס םע דחי יתוא ופרשת" :הנעו םירפסה לע ומצע תא ךילשה ידוהיה ."!םכלש
ידוהיה לא ןוויכ ,וחודקא תא איצוה חצורה ."!ךתדוקפ תא אלמא אל ינא ,יב הרית םא וליפא
הליגו ותצלוח תא ערק ,ומוקממ ץפק ידוהיה .הרותה ירפס תא תיצהל ידוהיה לע הוויצ בושו
..."!ךתדוקפ תא אלמא אל ינא ,יב הרי" :חצורה לומ לא והזח תא

.קינחורפמ ברה ,ונתח םע דחיב ,טחושה יל'אבא 'ר לש ותיבב אובחמב יתייה ינא העש התוא
ברה .באכ תוקעצו רמ יכבב ונצרפתה ,שאב םילוע הרותה ירפסש הרושבה ונילא העיגה רשאכ
!ונשוב ?ונלש םייחל דוע שי ךרע הזיא ?ונייח המו ונא המ" :חפייתהו הצרא לפנ ,וידגב תא ערק
:ארקו םימשל ויניע םירה ,ושאר תא ףקז אוה .ברה תא עיגרהל וסינ ביבסמש םישנאה ."!ונשוב
..."! ךרבתי םשה תא האלה דובענ ןכ יפ לע ףאו !ונחכש אל ךמש תאז לכבו"תרתחמב הליפת יתב
:הינשה הלאשה
םיצאנה וזירכה תומוקמ הברהב ?םהלש תרוסמהו תדה ייחב ישעמ ןפואב םידוהיה וכישמה ךיא -
תדובעמ תוקמחתה וא רוביצב הליפתל תופסאתהה רובע ,תיתד תוליעפ לכ רובע תוומ שנוע לע
יתב רדסל ורסמתה םאו ?םיגחה תרימשל וגאד םאה ?ושע המ םידוהיהו - לארשי יגחב היפכה
?תוחפה לכל ,םיארונה םימיב רוביצב תוליפת ךורעל ונכתסה םאו ?תרתחמב הליפת

:הבורמ העתפה ונל היופצ בושו

ואצמנש םוקמ לכב ולדתשה םידוהיה יכ ,טלחהב ררבתמ ונידיבש םיכמסמהו תודועתה לכמ -
.שרופמה תוומה שנוע ףא לעו םיירזכאהו םישקה םיאנתה ףא לע ,םייאשח הלפת יתב ןגראל
םהינומהב םידוהיה ולהקנ זא רשא םירופיכה םויו הנשה שאר ימיב ושענ םידחוימ םיצמאמ
ומחלנש ,םינזיטראפה תונחמב םג :וזמ הריתי .םמצע הדמשהה תונחמ ךותב ףא ללפתהל
."תומשנ תרכזה" לש הליפתל םידוהי םימחול ופסאתנ יטייבוס-יסור דוקיפ תחת תורעיב

ףיסוהל יוארו .םיארונה םימיב ומייקתה תויאשחה תולפתה לע תויודע יעטק המכ קיתעהל יאדכ
-לכ יעבט רבד הז היה וליאכ ,ולא תודבוע שיגדהלו ראתלמ םיטעממ וטיגה ימשור לכ יכ ,תאזל
.וילאמ ןבומו ךכ

:ןילופבש בוטחלב הרייעה לע רפוסמ ,לשמל ,הנה

רסאנש תאז תורמל .םיארונה םימיב ולבס םידוהיהש ,םייוניעה םיווהמ דחוימ יגארט קרפ"
תוצובק רתסב הלא םימיב םידוהיה ופסאתנ ,תוומ-שנוע לש םויאב ללפתהלו ףסאתהל
הרות ירפס יאשחב ואיצוה ,םהייח תא ונכיס םידוהיה ...הבר הנווכ ךותמ וללפתהו תוצובק
,םידוהי ינש ולבוה הקצינאיבאפ בוחרב ...םינוש תואובחמב םואיבחהו תסנכה תיב ךותמ
רפס ךותמ) "...הליפתה עצמאב וספתנ םה ,םהידיב הרות ירפסו ןי'לטיקו תותילטב םיפוטע
.(1951 תנשב הניטנגראב עיפוה ,"ךוב-רוכזי"

:בוחוטסנ'צ לע רואיתה הזו

הבה" :יל הרמא ילש אמא .(1942 תנשב) "ירדנ לכ" תליפתל םידוהיה וכלה רבשנ בלב"
ראשנ יאדו זאו ,דוע היחנש יאולה ,ער רתוי היהי בצמה וליפא ול ,אבה רופיכה םויל הפצנו
םהידי וטישוה ,םידליכ וכב ,רתסבש הליפתה-יתב לא תותילטה םע וכלה םידוהיה ..."םייחב
לאפר ר"ד לש ותכירעב ,"ןדיי רעוואראטסנעשט" רפסה יפל) "...םימחר ושקב ,םימשל
.(1947 קרוי וינ ,רלהאמ

:ןילבול לע הרצקה תודעה וזו

לודגה םרעצב .םעפה תוליפתה וכרענ תוקיבד וזיאב ראתל לק .םיארונה םימיה ועיגה"
,םיינמז הליפת-יתב ורדוס .םהילא עיגה הז המ לע ,םלוע לש ונובר םע םידוהיה וחכוותה
םישנא לש ןוגיה תוקעז ולעו ועקב םיחתפהו תונולחה ךותמ ,תיב לכב טעמכ הליפת-תיב
.(1952 סיראפ ,םייטסינומוקה םיגוחה י"ע אצוהש ,"ןילבול ןופ ךוב סאד" יפל) "םישנו

:קנאדיימ לש הדמשהה הנחמב המייקתהש ,"ירדנ לכ" תלפת לע ןכ-ומכ רפסמ היאר דע ותוא

םילמב ראתל ןיא ...ןאדיימב ירדנ לכ תליפתו םירופיכה םוי ליל תא םלועל חכשא אל ינא"
."...םויאו ארונ הז היה ,םיקולאל הליפתב םהייח תא ליצהל וצרש ,םישנאה לש םנוגי תא

:הקסבוקטאיבק הקבר תרפוסה הדיעמ ,םי'צניושוא לש הדמשהה הנחמב וכרענש תוליפתה לע

ורזח ןילופמו היכ'צמ תוידוהיה .ןהיתולפתב וחתפו ופסאתנ הירגנוהמ תוידוהיה םישנה
המיא ךותמ ופיצו וסייפתה ,לווע לכ לע התרבחל תחא ולחמ תוומה ינפ חכונל .לוקב ןהירחא
.(1950 תנשב ,הניטנגראב עיפוה ,"רעגאל וצ רעגאל ןופ" רפסה יפל) "תרחמה םויל דחפו

לש הדמשהה הנחמ ךותב ומייקתהש ,"םימחר אלמ לא" תולפתו יאשח הליפת-םוקמ לעו
:ךאברעיוא לחר תרפסמ ,הקנילברט

ותוא וארקש - ומש תא םיריכזמ םירחא םג רשא - דחא רוחב לע ,םוחנת ונל רסומ דועו" -
לכבו היה קודא .רישל םיענ לוק ול היהו ,ם"תס רפוס לש ונב היה אוה ."ופאק ריאמ" םשב
בירעמ ללפתהל דמענ אוה ,םיפירצה ךותב םירוגס ויה םלוכ רשאכ הדובעה ירחא ,ברע
םינמרגה ...םר לוקב "שידק" ףירצבש םידוהיה ורמא ןכ ירחא ,"םימחר אלמ" תלפת ךורעלו
היה םינמרגה ידי לע הרונש דעו .("ךעלקיטש עשידיי") םידוהי לש תורימז עומשל ובהא
העיפוהש ה'גאטרופירה יפל) "שיא םושל ער לכ השע אל יכ םא ,"ופאק" רותב דבוכמ םלצא
.(השרווב "ןבעל עיינ סאד" ,יטסינומוקה ןותעב

םינזיטראפה ןוגרא שאר לש הנמאנה ותודע יפל :רעיב םינזיטראפה תליפת - בושח ןורחא ןורחאו
:יקסניגר'צאק עקרעמש ררושמה ,םיידוהיה

םינורחאה ינורחא .תוכוס ,רופיכ םוי ,הנשה שאר לש םימיה סורפב ,1943 תנשב הז היה"
הלא םיארונ םימיב תאז לכב ושיגרה ,םייתד ויה אל םבורש יפ לע ףא ,הנליוו ידוהי לש
.וללפתהש םהינקז-םהיבאל ,םיקודאה אמאו אבאל ,התע הז תרכנש לומתל םיקזח םיעוגעג
ךותב "ןינמ" רדסל וננוכתהו ,שדקתנש לומתאה ןמ ןיטולחל קתניהל וצר אל רעיה ךותב ףא
תרכזה" לש הליפה תא ללפתהלו בלבש תורירמה תא םימשב בשויה ינפל ךופשל ,הכוס
.(סרייא-סונאובב 1922 תנשב עיפוהש "ןזיטראפ יתייה" רפסב רואיתה יפל) "תומשנהנורחאה ךרדב
:תישילשה הלאשה
אלל זירכה ירזכאה ביואה ?תטלחומ הילכ לש ןידה רזג תא הנורחאה העשב םידוהיה ולבק דציכ
םינודינה לצא ררועל עיפשה הז םולכ - םידוהי םתויה ללגב קר םודרגל םילבומ םידוהיהש ,ףרה
תא רוסמל תונוכנה לשו תילארשיה היגולוריטראמה תרכה לש ,ידוהי ןואג לש שגר םידוהיה
?םשה תשודק לע םשפנ

:רתויב האילפמה העתפהה ונל הנוכנ וז תערכמ הדוקנבו

ילארשיה ןואגה-שגר םלצא בהלתשנ הנורחאה ךרדב םדעצב רשא ,םידוהיה ובר ,ןכ םנמא
תא שדקל םמצע לע ולביק הלולצ העדו הרורב הרכה ךותמו תילארשיה תוחילשה-תרכהו
.םתומב םשה

,תיתרגישה הרמאה הלאה םשה ישדקמ יפלכ הנוכנ אל ןכיה דע ררבתמ הלאה םייוליגה רואל
-תלוטנו תספתנ יתלב ,תמטמוטמ הכילה התיה אל וז !אלו אל ."לבוי חבטל ןאצכ" :תלבוקמה
שארב .תיאליע תוקיבדו הנומאה םות ךותמ ,הדיקעל דעצמ הז היה ידמ םיבר םירקמב .םישוח
,םעה ישארו םינברה וכלה ,םינשבכהו תופרשמה יתב לא ןוויכבו "תוומה תונורק" לא דעצמה
םתוכז תודוא לע הדירפ ירבד ועימשהשו ,םידעוצה םינומהה לצא תורסמתהה תרכה תא וררועש
.םשה ישדקמ לש הלודגה

ישארמ דחא יפמ .תחא הרזומ תודע גיצהל יאדכ - םירואיתו תודבוע לש הרוש הפ קיתענ םרטבו
.םמצע םייצאנה םיחצרמה

-ץאזנייא" לש םטפשמ הז היה ."9 רפסמ" גרבנרינ טפשמ לש םילוקוטורפה רפסב יתפדפד
הז דיקפתל קר ונמואו ונגרוא רשא ,ס"ס ישנא לש תודחוימה "הדמשה-תוגולפ" ונייה ,"ןעפורט
יתלקתנ עתפלו ,ולא חצר-תוגולפ לע הכ דע יתארקו יתעדי טעמ אל .הפוריא תודהי לוסיח לש
המארגוניטסה ךותמ הז עטק .דחאכ יתוא עזעיזו אילפה רשא ,הז םילוקוטורפ רפסבש דחא עטקב
ישארמ דחא ןיבל יאקירמאה טפושה ןיב חיש-וד רסומ ,םייצאנ םיעשופל ןידה-תיב לש תימשרה
.לבעאלב לואפ םשב ,םימשאנה לספס לע ובשיש םיחצורה

"ודנאנמקרדנאז" לש דקפמה היה אוה ,"ררהיפ-ןטרדנאטס-ס"ס" היה ימשרה וראות הז לעבאלב
ןידה-תיב תובישימ תחאב הנהו .הילתל ןודינש היה ופוסו ,'ג רפסמ "עפורג-ץאזנייא" לש 4 רפסמ
"םידוהיה לוסיח" תלועפ ןוגרא לע הזה םיחצורה שאר רפיס ,1948 ראורבפ שדוחב ,,גרבנרינב
םהיניעב וארש ירחא "חורבל ןויסנ לע ושע אל םידוהיה" יכ ,ףיסוהו .היצילגבש ,לאקוס הרייעב
:הזכ חיש-וד חתפתה זאו .םיחותפה תורובה תא

"?םהל יופצ היהש הזל ,ןיטולחל םישידא ויה םהש ,רמול ןווכתמ התא" :טפושה
ומכ ,םהיניעב ובשחנ אל םדאה ייח רשא ,הלאה םישנאה םע ןינעה היה הז" :חצורה
"...תאזל ךכ לכ וגאד אל םה ...וניניעב
"?ירמגל םירשואמ תוומל וכלה םהש דיגהל ךנוצרב ,תורחא םילימב" :טפושה
רמאנש ,ןבומכ .םהל הכחמש המ ועדי םה .םירשואמ ויה םהש ,רמוא תייה אל" :חצורה
".םלרוגל ורתיו םהו ,םתא שחרתהל דמועש המ םהל
"?ודגנתה אל םהש ,הדבועה ללגב הכאלמה םכילע הלקוה םאו" :טפושה
לכה .לאקוסב תוחפה לכל ,תודגנתהב םוקמ םושב ולקתנ אל תוגולפה ןפוא לכב" :חצורה
ופתתשהש ,ונישנאש ,דיגהל חרכומ ינאו ,ןבומכ ,ןמז חקל הז .טלחומ טקשב רבע
."תומל ודמעש הלא רשאמ ,םיבצעה תוטטומתהמ רתוי ולבס ,ולא תויצוקזקאב
"?תונברקה לע רשאמ ,ךלש םישנא לע רתוי תונמחר ךל ויה ,תורחא םילמב :טפושה
"...תיגולוכיספ הניחבמ הברה וסנתנ ונלש םישנאה .ןכ" :חצורה

תויניצה תדימ לע ןאכ דומענ אל .טפשמה תיבב להנתהש חוכיוהמ אוה קיודמ םוגרת הז לכ
,לידבהלו יאקירמאה טפושה ,דחאכ םיחכוותמה ינש יכ ,רורב םנמא .בעתנה חצורה ירבדבש
םיכלוהה םירשואמה םידוהיה" לע תאזה הדיחה רשפ תא ריבסהל דציכ ועדי אל ,יצאנה עשופה
.שממ שפנה תוריסמ לש עירכמהו ןורחאה עגרב םהלש ישפנה טקשה תדימ לעו "תוומל

:יבלב יתבשחו הז דירחמ חיש-וד יתארק

םלועמ םתדרפנ דציכ ,תעזעזמה תמאה תא םכמ עדייו ,לאקוס ישודק ,םכיניעמ רפע לוגי ימ
ובלב ןווכתה דחא לכו םכיתותילטב םתפטעתה ,לודגה יודיוב םתדרפנ יאדו ?הז תועווז-הכומ
היגולוריטראמה ךרוא לכלש םשה ישדקמ תמגודכ) :ומצעל שחלו ארונהו לודגה םשה תא שדקל
...?םיקלא אוה 'ה ...לארשי עמש - (תילארשיה

הלועו תעקוב ןכותמ רשא תודבוע ,ונידיבש תודעה-ירפס ךותמ תודבוע הלא-יא ללוגל ונייה התעו
.הזה גשומה לש ירוקמה ונבומב ,םשה שודק לש היתבהלש

:רפסמ ,ןילופבש בוחיל'ז הרייעב םידוהיה לוסיח תלועפמ היאר דע

-ידגב םישובל ויה םלוכ ...תועומשה לכל בל ומש אל יברה לש ותכוסב ובשיש םישנאה"
ץרפו ץלוהפראש היעשי 'ר ב"ושה סנכנ םייתניב .ןיזיפשואה דובכל ,"רתתסמ לא" ורשו גחה
בשוח קידצה המו ,ונלש תונורחאה תועשה ןה ולא ("!קידצ רעגילייה) !שודקו קידצ" :יכבב
ותחפשמ םע דחיב ,דעוימה םוקמב בצייתהל קר ,תרחא טילחה אל ,ברה ,אוהו "?תושעל
קזחתהל ךירצש" ,יברה רמא תועמדב לוהמ לוקב .תילטב ףוטע אובי אוה .תושפנ עבש לש
,וגאקישב עיפוה ,"וואכעלעשז ןופ ךוב-רוכזי" רפסה ךותמ) "ןורחאה עגרה דע הנומאב
.(1953

:וזכ הרוצב ערואמה תא ראתמ קוטסילאיב רוזיאב קסניירב וטיגב םידוהיה שוריגמ היאר דע

.תבשל תוננוכתמ םישנה .וטיגה לעמ רמשמה רסוהש ,תועומש וצופנ רקבב יששה םויב"
עיפוהל םלוכ לע 7 העשב רקבב תבשב יכ ,םיעידומו םימרדנ'גה םיאב תורנה תקלדה ינפל
אל ינא .ןיידהו ברה לצא דרפיהל םיכלוה .םויא יכב עמשנ וטיגה ךותב ...וטיגה רעש דיל
ראיתו לקמה תאו הליבחה תא ודיב חקל ,בצקה ל'יתבש לש ונב ,רסיא ךיא ,םלועל חכשא
ולש הלמ לכ .ןייה לע "שודיק" השע ךכ רחא .םשה שודק לע גרהיהל שי דציכ ,בצמה תא
דרפנ וטיגה רעש דיל .תוכחמ תולגע תואמ שמח .רעשל םלוכ ופחדנ רקבב תבשב ...הדער
רזג" :תובבלה תא וערק וירבד .ותליהק ידוהימ ,ןאמרקוצ באז קחצי יבר ,קסניירבמ ברה
ידכ ,ךכל הכזיש ,םייחב ראשייש ימ לכל לחאמ ינא .תומל ונא םיחרכומ .םימשה ןמ רזגנ
.(1948 ,קרוי וינ ,"ךוב-רוכזי-קסניירב" רפסה ךותמ) "ונלש םייוניעה לע רפסיש

:ץרמנ רוציקב רסומ הנליוו תביבסב קושיקאר ידוהי תגירהמ היאר דע

'ץיבולרא גילז ברה הנפ ,םלוכ ורונ םרטב .ראיאב דיל ,דחא שרגמל ואבוה םידוהיה לכ"
קוב-רוכזי" רפסה ךותמ) ."םשה שודק לע םשפנ תא ורסמישו ודגנתי אלש ,םידוהיה לכל
.(1952 תנשב גרובסינאהויב עיפוה ,"טנגעגמוא ןוא קאשיקאר ןופ

.אטילמ שי תומוד תויודע

וטיג לע ולש תונורכזה יקרפב ןייצמ ,םידירשה שידיי-ירפוס ילודגמ ,הדארג םייח ,עודיה ררושמה
:הנליוו

(הנליוו ידוהי לש גרהה םוקמ - "ראנאפ") תויוגה תפירשב "ראנאפ"ב קסעש ,ידוהי"
םיחצורה ישארמ דחא ראנאפל ריעה ןמ אב םימעפ המכ יכ ,יל רפס ,םשמ חורבל חילצהשו
םה תויוג המכ ,תרמוא תאז ,"רבעש עובשב ושע םה םירויצ המכ" ,תויוגה-יפרוש תא רקחו
הז ,ןוכנ) "!טמיטש סאד ,אי" :חור תרוק ךותמ רמאו םיסקנפה ךותל טיבה ןכ ירחא .ופרש
,וגרהנש םידוהי םע רבק ראנאפב וחתפש םעפ לכב יכ יל רפס תויוגה-ףרוש ותוא ...(!קוידב
ןורחאה עגרב ,תותילטב ףטעתהל וקיפסה םידוהי הברה ךכ לכ דציכ :דאמ םמותשמ היה
"?תוומה ינפלש

דע יפמ ,הזכ רואית ספדנ ,תונורחאה םינשב קרוי וינב אצוהש ,"עטיל" ילאטנמונומה ףסאמב
:היאר

.רהוסה-תיבב םתוא ומשו םידוהי 80 םייאטילה םיחצורה וספת ,אטילב הרייע ,גרוברויב"
הרושבה לע העמד דירוה אל דחא ףאש היה רזומ ,רחש םע ורוי םלוכש העדוהה ירחא
,"טייצ-רהאי" ול היהש ידוהי םוקמב אצמנ .ושפנ ןובשח תא ומצעל השע דחא לכ .תאזה
תוכפתשהל הכפה בירעמ תלפת .הנורחאה בירעמ תלפת ,הבר תובהלתהב ללפתהל ודמעו
."תוומה ינפלש יודיולו שפנה

:הקנילברט הנחמל תוומה-עסמב ומצעב ףתתשהש ,םילוצינה דחא ורפסב םשרש המ הנהו

("קידריוו ךיז טלאה ןעמ") דובכב םיגהנתמ ...ער אל הקנילברטל ןורקב תוחורה בצמ"
אהו ולש ןיליפתה תא תחקל דוע קיפסה םינשב אב ידוהי .םייחה לש תונורחאה תועשב
עשאילדאפ" רפסה יפל) "םלוע לש ונובר ינפל תימוי-םויה ותליפת תא ךורעל התע הז דמענ
.(1948 תנשב ןכנימב עיפוה ,םיובנגייפ 'י 'מ תאמ ,"םוקמוא ןיא

ןיעמ לש םייוליג לע םיחיכומה ,האושה תפוקתמ תודעה ירפסב םירואית המכ שי ךכל ףסונ
.ונרודבש םשה ישדקמ לצא שפנה-תודח

"ךעלביטש"ב םידוהיה ופסאתה רופיכ-םויב ..םירופיכה-םוי תרחמלש םוי לע זרכוה שוריגה"
ופחדנ ,םייתד םייחמ םיקוחר ויהש ,םיריעצ םישנא .וז הלפת רייצלו ראתל השק .ללפתהל
םע דחי אצמיהל שי ןכלו ,הנורחאה םעפה וז ילוא ...ללפתהל ואב ןכ םגו ימינפ שגר ךותמ
אל ,הלפתה ירחא ,הלילב .תוומה ףס לע םינורחאה םיעגרב םייודיוכ וארנ תולפתה .םידוהי
םהל .הנורחאה םעפב רבכ לבא ,"םייחל" תותשל ,תינעתה רחאל םגהנמכ ,םידוהיה וחכש
,"קוב-לבוי" יפל) "...הנכוהש חצרה תינכת תא עצבל ,םיאטילו םיניארקוא ,ס"ס תוגולפ וכיח
.(1946 תנשב ,קרוי וינב עיפוה ,וואלאקאס ןופ םישודק יד טעמדיוועג

היפצבו ןיל'טיקו תותילטב םיפוטע םלוכ ,גלשה לע הבשוה םינקזה תצובק רשאכ ,וז העשב"
ביורטנייוו םוחנ קחצי 'ר ,דחא ןקז איצוה - ארונה רוקה ךותמ ינשה לע דחא וקפרתהו תוומל
,ביבסמ םינקזה ,ולש םינכשה תא דביכו הנטק תיסוכ םגו וליעמ סיכמ ש"יי קובקב ,ומש
ןברוח" רפסה יפל) "םיחצורל רמ ףוס ולחיאו אבה םלועב שגפיהלו "םייחל" ינשל דחא וכרב
תנשב ,ביבא-לתב עיפוה ,רבליזנייפ ךלמילא תאמ ,םייה ןיימ ןופ תוברוח 'ד ףיוא - "ץעלדעש
.(1952

תוגיצמ ,םירבסהו םישוריפ לכ אלל ןתוירוקמב הפ ואבוהש ,ןברוחה תורפס ךותמ תואמגודה
ללוגל היה רשפא יא םוקמה םוצמצ ללגב .ידמל ןווגמו ףיקמ יראטנמוקוד רמוחמ םיטעמ םיעטק
תימצע הברקהו שפנה תוריסמ לש ,רמולכ - ,םשה שודק ייוליג לש "ינשה דצה" תא וז תונמדזהב
ונלצא הססבתה הז ןבומב םג יכ ,ןייצל ינוצרב .קוצמבו רוצמב םיחא תרזעלו םידוהי תלצה ןעמל
"תידוהיה הרטשמה" םע "ןעטאר-ןעדוי"ה לש הללמואה העפותה .ןיטולחל תיעטומ הפקשה
םיחטש ףיקה רשא ,תואטיגב תימצעה הרזעה לעפמ לש יאוריהה קבאמה תא ריתסהל הלולע
אשונ לע יראטנמוקודה רמוחה גצוי רשאכ .ןודבאה ףסל דע שממ ,תודחא םינש םייקתהו םיבורמ
קבאנה ידוהיה לש ותומד תא ועבק ,לשמל "תובובה תיב" לש םירוחשה םיסופיטה אלש עדנ ,הז
.ושפנ לע