בלחב רשב

יזרא םהרבא ר"ד

ג"כשת ,ב"נ ןויליג ,יניס

רמאמה ךשמהם"במר ירבדב הריתס
הז" :השקמ הנשמ םחלהו ,הבר ארקיו שרדממ חוקל הז דומילש ,ןייצמ הנשמ דיגמב
ם"במרהש ,המית דועו ."הבר שרדמכ קספו ןדיד ארמג קיבש ךיאד ,המית רבד אוה יאדוו
:ם"במרה בתוכ ,זפק-ופק תווצמ ,תווצמה רפסב ירהש ,ומצע רתוס
רשב לוכאל אלש ...ומא בלחב ידג לשבת אל :רמאנש ,בלחב רשב לשבל אלש"
דחאהש ,ודמל העומשה יפמ .הינש םעפב ומא בלחב ידג לשבת אל :רמאנש ,בלחב
."הליכא רוסיאל דחאהו לושיב רוסיאל

בותכש ןוויכמ ,לאעמשי יברד אתליכמכ הליכאה רוסיא ם"במרה דמול תווצמה רפסב
,לושיב רוסיא ךותמ הליכא רוסיא דמול אוה הקזחה דיב וליאו ,לשבת אל םימעפ שולש
.הקוחד הבושתל םש סנכנ הנשמ םחל לעבו ,תבה תב רוסיאמ אצוי תבה רוסיאש ומכ

חוקל דומילהש ,הנשמ דיגמכ רמאנ וליפא ,ללכ הישוק הניא הנשמ םחלה תישוק ד"עפל
רמול ם"במרה לש וכרדש ,"שדוקב יכלמ" רפס לעב עבקש ,אוה עודי ללכ .הבר שרדממ
ולבק העומשה יפמש ינפמו ,שרופמ וניא דומילהש םוקמ לכ ,"ןכ ודמל העומשה יפמ"
תא ם"במרה בשוחש ןאכמ .בותכה ןמ ואיצוהל ידכ ,העורג השרדמ ,תאז ודמל ,ןכ
"הלודגה תסנכ" לעב בתכש ללכהמ ,ךדיאמ .העורג השרדל לאעמשי יבר לש השרדה
ףא ,הטושפ רתויה השרדב רוחבל ם"במרה לש וכרדש ,סוקרוק י"רהמ םגו ק"ירהמ םשב
תא איבהו ,לאעמשי יבר לש השרדה תא ם"במרה בזע ךכ םושמ .התוא החוד ארמגה םא
,רוסא לוכאל קר םירוסאה תולכאמה לכב םא .רתוי טושפ הארנש ,שרדמה לש דומילה
תא וליפא הרסאש ,ךכ לכ בלחב רשב תליכא הרותה הקיחרה ןאכו ,רתומ - לשבל לבא
ללכנ הז יכ ,לוכאל רוסאש בותכל ךרוצ הל ןיא בוש ,הליכאל םדוק בלש אוהש ,לושיבה
הפוג תבהש ,ףיסוהל ךרוצ הל ןיאו ,תבה תב תרסוא איהש םשכ ,לושיב רוסיאב רבכ
.הרוסא

,הבר שרדממ םיחוקל ם"במרה ירבדש ,הנשמ דיגמ לעב לש ותחנה ךותמ יתרמא הז לכ
עודיכש ,הכלה שרדמ שמיש ם"במרה ירבדל רוקמהש ,איה תמאה לבא .הדגא שרדממ
יבר לש ,תודמ ץבוקל ,אתליכמל יתנווכ .דבא ןמזה ךשמב לבא ,ם"במרה יניעל היה
,יתודמ ונש ,יינב" :(א ,זס ןיטיג) וידימלתל ןועמש יבר רמא ןהילעש ,יאחוי ןב ןועמש
,ל"ז ןמפוה 'פורפה לודגה רקוחה ."אביקע יבר לש ויתודמ תומורתמ תומורת יתודמש
םירפסו לודגה שרדמ ךותמ אתליכמה לש םיעטק טקיל ,הנש שמחו םישמחכ ינפל
יברד אתליכמה תא איצוהל םימדרנ יציקמ תרבח התכז ו"טשת תנשב קר לבא ,םירחא
הזינגה ןמ די יבתכ יפ לע ל"ז ןיטשפא 'פורפה התוא רדיסו ןיכהש יפכ ,יאחוי ןב ןועמש
בלחב ידג לשבת אל" :שרופמבו רוציקב רמאנ אשת יכ תשרפ ףוס םשו .וידיל ועיגהש
."ותליכא רמוחו לק ולושיב רוסאל אב הז ירה ,ומא

ןיא .הישוק הניא איה ףא ,תווצמה רפסמ ומצע רתוס ם"במרהש ,הינשה הישוקה
י"רהמ בתוכ ךכ .הקזחה דיה לע ,תווצמה רפסמ םג ןכו ,תוינשמל ושוריפמ תושקהל
הלאשל תובושתה תא ונמייס ם"במרה לש אתליכמה ירבדב .ומע וקומינו ומעטו ,סוקרוק
."לכאת אל" בלחב רשבב הרותה הבתכ אל המ םושמ ,הינשה

?'ידג' בותכ עודמ (ג) הלאשל
התנווכ םא ,ךר דלוו רמולכ ,ידג אלא הרותה הריכזה אל עודמ :תישילשה הלאשל תעכו
הרותה ,"הווהב בותכה רבד :אוה ארקמה תונשרפב עודי ללכ !?רשב לכ רוסאל
לכב בר שומיש ל"זח ושמתשה הז ללכב .תימוי-םויה תואיצמה ןמ תואמגודב תשמתשמ
ןבומ ירה ,'הפרט הדשב רשבו' תבתוכ איהו הפירט רוסאל האב הרותה רשאכ .ס"שה
ןיא ללכ ךרדבש ןוויכמ לבא ,תיבב וא הדשב המהבה הפרטנ םא לדבה לכ ןיאש וילאמ
תבתוכ ןאכ ףא .'הפרט הדשב רשבו' בותכה רמוא ךכ םושמ ,הדשב אלא תפרטנ המהבה
היה ךכש ,לאנברבאה יפמ רבכ ונעמש ירהש ,הווהב בותכה רבד יכ ,"ידג" הרותה
.ךרו ריעצ ,ידג בלחב לשבל םימעה ןיב גהנמה

?'ומא בלחב' בותכ עודמ (ד) הלאשל
,ונימכח שוריפ יפל ,הרותה תנווכ אלה ,'ומא בלחב' רמאנ עודמ :תיעיברה הלאשלו
ךל ןינמ :קדצב לואשל לאושה לוכיו ,דוקינ ןיא הרותבש ,רוכזל ונילע ןאכ ?בלח לכל
תורוד רודמ תלבוקמה האירקה םנמא !?בלחל התנווכ ילוא ,בלחל תנווכתמ הרותהש
."בלחב" ןתוא ארקל רשפא יכ ,הערכה םוש ןיא תובותכה תויתואה ןמ לבא ,בלחב איה

תרוסמל םא שי וא ,ארקמל םא שי
דומלתה ררועמ וז הלאש .תרוסמל םא שי וא ,ארקמל םא שי :היעבה םוחתל ונסנכנ הזב
לושיב ךרד - 'לשבת אל' בותכו ליאוה ,בלחל הנווכהש ,עירכמ אחא בר .ד ןירדהנס)
לושיב וניא בלח לבא ,לושיב אכיאו ,םימכ לולצ" אוהש ,בלחל םיאתמ הז .הרות הרסא
.(י"שר - "ןוגיט אלא.א ,חק ןילוח ,בלחב רשב תיגוס
וליא .תרחא ךרדב רותפל ןמפוה 'פורפה הסנ ,(ץמקב) בלח וא (הריצב) בלח וז הלאש
וא בלחל הנווכה םא ,רורב תעדל היה רשפא יא "בלחב ידג לשבת אל" בותכ היה
בלחב ירהש ,בלחל הנווכהש רורב היהיש ידכ ,"ומא" הרותה הפיסוה ךכ םושמ .בלחל
רחאל .בלחל בלח ןיב לידבהל דעוימ "ומא" יוטיבה .םאה תא אקווד ריכזהל םעט ןיא
הבו ,תחתור הרידק תדמוע שאה לע .א ,חק ןילוח ,בלחב רשב היגוסב ליחתנ וז המדקה
:תולאש יתש תררועתמ ןאכ .ןהמ תחא לע בלח תפיט הכפשנו ,רשב תוכיתח

.וז הכיתח לש הניד המ ,תישאר
,הלוכ הרידקבש רשבה ןמ קלחכ התוא הארנ םולכ
,הלוכ הרידקב תלטבתמ איה זאו ,תוכיתחה לכ לע הלפנ וליאכ ,הילע הלפנש הפיטהו
תא ןודנ וא ,הפיטה הילע הלפנש הכיתחה ףא ,רתומ רשבה לכו הדגנכ םישש הב שישכ
ךפשנ אל ןהילע יכ ,תורתומ תוכיתחה רתי זאו ,דוחל תוכיתחה רתיו דוחל הכיתחה
,רמולכ ,הדגנ םישש הב ןיא םא ,הרוסא היהת הפיטה הלפנ הילעש הכיתחה קרו ,בלח
.בלח םעט הב הנתנש

.תוכיתחה רתי לש ןניד המ ,תינש
ןהילע אלש ,הכיתחה ןמ תוקתונמכ ןתוא הארנ וליפא
הרסאנש רחאל לבא ,ןריתהל רשפא וז הניחבמו ,הכיתח התוא לע אלא ,בלחה ךפשנ
םישש ןהב ןיא םא ,תוכיתחה רתי תא רוסאל איה הלוכי םולכ ,בלחה ללגב הכיתחה
.הדגנ

.תישילש הלאשב היולת וז הלאש
רוסיאה םולכ .הכיתח התוא לש רוסיאה לש וביט המ
,ודגנ םישש וב שי יכ ,רשבה רתיב םעט ןתונ בלחה ןיאו ליאוהו ,רשבבש בלחב קר אוה
רוסאל הלוכי הניא ,הרסאנו םד הילע לפנש הכיתחש םשכ ,תורתומ תוכיתחה תוראשנ
הילע לפנש הכיתח תוושהל ןיא :רמאנ וא .םדה דגנ םישש ןהב שי םא ,תוכיתחה רתי תא
- םדהו רתיה איה הכיתחה ,םד הילע לפנש הכיתחב .םד הילע לפנש הכיתחל בלח
רתי םע עגמב האב איה םא ,ךכ םושמו .תרסאנה איה הכיתחהו ,רסואה אוה םדה .רוסיא
םא ,קיפסמ ךכ םושמו .רסואה אוה הבש םדה אלא ,תרסואה איה הכיתחה אל ,תוכיתחה
עגמב אבש םדוק ,בלחה .בלח וילע לפנש רשבב ןכ אל .רסואה םדה דגנ םישש ןהב שי
דציכ ,בלחה םע עגמב אבש םדוק ,רתיה אוה רשבהש םשכ קוידב ,רתיה אוה ,רשבה םע
,רסאנה דחאו רסואה דחא ןאכ ןיא .בלחה םע רשבה לש לושיבה ידי לע ?רוסיאה רצונ
רשבה ךכ ,רשבה תא רסוא בלחהש םשכו ,רסאנ םגו רסוא םג אוה םהמ דחא לכ אלא
בלחלו רשבל ,םהינשל הווש דחא רוסיא רצויש אוה ףתושמה לושיבה .בלחה תא רסוא
תכיתח דגנ םישש ןהב ןיא םא ,תוכיתחה רתי תא רוסאל הלוכי הכיתחהש ןאכמ .דחאכ
.הלוכ רשבה

:הנשמה תבושת
.רוסא - הכיתח התואב םעט ןתונב הב שי םא ,הכיתחה לע הלפנש בלח תפיט"
."רוסא הרידק התואב םעט ןתונב הב שי םא ,הרידקה תא רעינ

:םירקמ ינש אופא הניחבמ הנשמה
ןיא םאו ,דבלב הכיתח התואב אלא בלחה םעט טשפתנ אל זא .הרידקה תא רעינ אל .א
תוכיתחה ראש ןיד המ .הכיתחה הרסאנ דימ ,בלחה םעט תא לטבל םישש הכיתח התואב
.תרמוא הנשמה ןיא -
,בלחה םעט הכיתחה הלבקש םדוק ,הלוכ הרידקה תא רעינ הפיטה הלפנשכ דימ .ב
םעט ןתונב הב שי ןכ םא אלא רוסאל הלוכי הפיטה ןיא .הלוכ הרידקב הפיטה הטשפתנו
לכה - םעט ןתונב הב ןיא ;הרוסא הלוכ הרידקה - םעט ןתונב הב שי .הלוכ הרידקב
.הפיטה הילע הלפנש הכיתחה וליפא ,רתומ

:וז ןושלב בר לש הרמימ אבומ ,םש דומלתב
לכ תרסואו ,הלבנ תישענ המצע הכיתח ,הכיתחב םעט ןתנש ןויכ :בר רמא"
."הנימ ןהש ינפמ ,ןלוכ תוכיתחה
הרמימ וז התיה ול .ונתנשמל שוריפכ וא ,המצע ינפב הרמימכ הרסמנ םולכ וז הרמימ
איהו ליאוהו ,"הכיתחה לע הלפנש בלח תפיט"ב חותפל הכירצ התיה ,המצע ינפב
לע םיבסומ בר לש וירבדש עמשמ ,"הכיתחב םעט ןתנש ןויכ" עצמאה ןמ הליחתמ
.הנשמה תא שרפל ותנווכ ,ונתנשמ

תא רעינ אל םא .הבושת אלב הנשמב הראשנש ,הלאש התוא לע הנוע בר לש שוריפה
:בר הנוע הז לע .תוכיתחה ראש לש ןניד המ ,הרסאנו הכיתחב םעט ןתנ בלחהו ,הרידקה
רחאל לבא .ומצע ינפב רתיה הזו ומצע ינפב רתיה הז ירה ,רשבב םעט בלחה ןתנש םדוק
הכיתחה רשב .הלבנ תישענ הלוכ המצע הכיתחהש ,לושיבה ידי לע רשבב םעט ןתנש
איהשכו ,הלבנ ומכ ,ץוחה ןמ רוסיאב יולת יתלב ,ימונוטוא ,יאמצע רוסיא השענ
םה רתיההו רוסיאהש ןוויכמו ,ןתוא תרסוא איה ,רתיה לש תוכיתחה ראש םע תלשבתמ
הכיתחה דגנ םישש ןהב שי וליפא ,ןלוכ תא תרסוא איה ירה ,רשב םהינש ,דחא ןיממ
,ונימ וניאשב ןימ ,םינימ ינש םה רתיההו רוסיאה םא ."הנימ ןהש ינפמ" ?עודמו .הלוכ
ןימב לבא .רתומו לטבתמ רוסיאה םעט ,רוסיאה דגנכ םישש שי םא זא ,םדו רשב ןוגכ
רסוא ונימב ןימ .לטבל םילוכי םישש ןיא ךכ םושמו ,םעט תניתנ תלאש ןאכ ןיא ,ונימב
.והשמב

םש .הדוהי יבר םשב ,אתיירבב ב דומעב םש םיאבומ ,שממ הלמב הלמ ,הלא בר ירבד
:רמאנ
המצע הכיתחה ,הכיתחב םעט הנתנש ןויכ ,הכיתחה לע הלפנש בלח תפיט"
."הדוהי יבר ירבד ,הנימ ןהש ינפמ ,ןלוכ תוכיתחה לכ תרסואו הלבנ תישענ

אתיירבה תא ןייצל ילבמ ומצע םשב םירבד בר רמוא דציכ :הרומח היעב תררועתמ ןאכ
?דומלתב לבוקמכ ,"אינת" רמוא וניא עודמ .םירבדה םיחוקל הנממ

תא עמש אל ברש ,םיצרתמ םהו הז ישוקב ושיגרה [רמאד ה"ד ,א"ע ,םש] תופסותה ילעב
."אל ותו ,הדוהי יברכ הכלה אלא" רמול ךירצ היה אל ,התוא עדי וליא יכ ,אתיירבה
םע םנכותב םיהז בר ירבד ויה ול .וז הבושת לבקל השק ,תמאה לע תודוהל ונילע לבא
וליפאו ,ארומא לכל העודי התיה אתיירב לכ אל ירהש ,ןכ רמול רשפא זא ,אתיירבה
,אתיירבב ומכ הלמב הלמ םה בר ירבד ןאכ לבא .לבב יארומאל ןושארו שאר ,ברל
.הדוהי יבר לש םילמה םתוא ןה בר לש םילמהש ,אוה הרקמ ךאו ,עדי אלש רמאנ דציכו

הדוהי יבר תקולחמ תא םש םיאור ונא ,ח קרפ ןילוח אתפסותב םינייעמשכ םלוא
:בותכ םש .ונלש דומלתבש הזמ רחא חוסינב םימכחהו
התואב םעט ןתונב שי םא :רמוא הדוהי יבר - הכיתחה לע הלפנש בלח תפיט"
ןמזב הדוהי יבר ירבד םיארנ :יבר רמא .הרידקה התואב :םירמוא םימכחו .הכיתח
."הסיכו רעינש ןמזב םימכחה ירבדו ,הסיכ אלו רעינ אלש

הכיתח התואב אלא בלחה םעט טשפתנ אל זא ,רעינ אל הפיטה הלפנשכ ,דימ םא
,הדוהי יבר תעדל יבר םיכסמ הז הרקמב .הכיתח התואב םעט ןתונב םא ,םיבשחתמו
,םימכחה ירבד תא לבקמ אוה זא ,הלוכ הרידקב הטשפתנ הפיטהו ,דימ רעינ םא לבא
.הלוכ הרידקב םירעשמש

:הלגתמ ונתנשמ םע אתפסותה תא םיוושמשכ
תפיט תאבומ אתפסותב ,תישאר
- הנשמב וליאו ,םימכחו הדוהי יבר ןיב תקולחמכ בלח
.תקולחמ םוש אלל תמכסומ תעדכ

אתפסותבו הנשמב םושירה ,תינש
םשב העדה תא האיבמ אתפסותהש אלא ,תוהז ןה
,תוהז אתפסותבו הנשמב תופיסה ףא .ומש תא הריכזמ הניא הנשמה וליאו ,הדוהי יבר
- הנשמה וליאו ,םימכחה תעדכ תאז האיבמ אתפסותהש אלא ,הלוכ הרידקב םירעשמש
."הרידקה תא רעינ" הפיסומ איהש אלא ,תמכסומ העדכ

התיה וינפל .הנשמה ךרועכ יבר לש ותדובעמ חפט ונל הלגמ ,אתפסותה רואל ,וז הנשמ
יבר תעד תא לביק אוה .הכיתחה לע הלפנש בלח תפיטב םימכחו הדוהי יבר תקולחמ
הנשמה האצי דציכ .הליחתב רעינשב םימכחה תעד תאו ,הליחתב רעינ אלשב הדוהי
רעינ אלב יכ ,הדוהי יבר םש תא ריכזה אלו ,"רעינ" ריכזה אל אשירב ?ודי לע הכורעה
תא ריכזה אל אפיסב ;הכיתח התואב םעט ןתונב שי םא ,םירעשמש םיכסמ אוה ףא
םיפרצמש םיכסמ אוה ףא ,הרידקה תא רעינב יכ ,"הרידקה תא רעינ" ףיסוהו םימכחה
.הרידקה לכב םירעשמו ,הרידקה תא

היעבה ןורתפ
אוה הירבד תאש ,אתיירבה תא ןייצמ בר ןיא המ םושמ ,היעבה ןורתפל ונעגה תעכ
טפשמה לכש ,וניאר ,אתפסותב ,הרוקמב אתיירבה תא ונקדבשכ .הלמב הלמ טטצמ
תוכיתחה לכ תרסואו ,הלבנ תישענ המצע הכיתח ,הכיתחב םעט ןתנש ןויכ" בר רמאש
טטצל בר היה לוכי אל אליממו ,םש וניא הזה טפשמה לכ ,"הנימ ןהש ינפמ ,ןלוכ
שוריפכ םתוא רמאש ,בר ירבד םה ולאש ,איה הילאמ תשקבתמה הנקסמה .אתיירב
,יבר יפמ ,ןושאר רוקממ עמש הנשמל הז שוריפש רעשל שיו ,ונתנשמב הדוהי יבר ירבדל
,בר יפמ הדוהי יבר ירבדל הז שוריפו ,יבר יפמ הרות דומלל הכז בר ירהש ,הנשמה ךרוע
.אתיירבבש הדוהי יבר ירבדל ילבבה ףריצ

םוכיס
רוסא בלחב רשב אקוד עודמ ,תישאר :ונירבד חתפב ונדמעהש ,תויעבה שולש לע ונינע
'ידג' הרותה הבתכ עודמו ,"לכאת אל" שרופמ הרותה הבתכ אל עודמ ,תינש .לושיבב
,תישילש .בלח לכל התנווכשכ ףא 'ומא בלחב' הבתכ עודמו ,רשב לכל התנווכשכ ףא
השרד איבהו ,בלחב רשבב הליכא רוסיאל דומלתבש תושרדה תא ם"במרה בזע עודמ
לש תוישוקה וקלוסו יאחוי ןב ןועמש יברד אתליכמב הרוקמ יתחכוהש יפכו ,תרחא
.הנשמ םחלה
ילעב תישוק תא ובשייש אתיירבהו אתפסותה ,הנשמה תנבהל םידחא םיווק ונייצ ףוסבל
ודיל עיגהש ימלגה רמוחה :הנשמה ךרועכ יבר לש ותדובעמ והשמ וניארו ,תופסותה
תוטמשה ידי לע תדבועמ ודימ האציש הכורעה הדיחאה הנשמהו ,תועד יקוליח תרוצב
תרזועו ,הב הנומט הבר הכרב ,םתאוושהו תורוקמה תקידב לש וז הדובע .תופסוהו
.םישרפמה ישארו תופסותה ילעב וררועש ,דומלתב םיישק בשייל