תלהק לש ותוגהב ,םכחהו למעה ,םדא ,םיה-ולא

דובכ-רז יכדרמ

טכשת ,דס יניס

תלהק

:רמאמה ןכות
םיה-ולא
םדאה
םכחה
למעה

.תלהק רפסב רשוא ,תלהק רפסב החמש ,תלהק רפסב המכחה ,תלהוק :חתפמ תולימ

םיקרפ יונב אוה ןיא ;ינרדומ יפוסוליפ רוביח אלו ררושמ לש תוגה רפס אוה תלהק רפס
תלהק לש ויתועד .יתטיש ןפואב וידדצ לכל קדבנה ,םיוסמ אשונב קסוע דחא לכש ,םיקרפ
םירשקה ךותמ ןטקלל חרכומ ןתוא תוצמל אבה לכ ןכל ,רפסה לכ ינפ לע תורזופמ םכחה
;םינוש םישוריפל םינתינה ,ויטפשמ ילפקב םייובחה ויזמר ףוריצב קוסעל םג םימעפו ,םינוש
.תלהק לש ויתופקשה לע תודגונה תוסיפתה ןאכמ

הניחבמ םא יכ ,תיגולוטנואה ותיווה תניחבמ אל לבא ,םדאה דמוע רפסה לש וזכרמב
יתשב .(ג ב) "םהייח ימי רפסמ ,םימשה תחת ושעי רשא םדאה ינבל בוט הז יא' :תירסומ
תולכתסה ידי לע ,תיביטקייבוא ךרדב :םדאה לש ורשוא תא שקבל תלהק אצוי םיכרד
ויגשיהב ,וישעמב ,ויוואמב תוננובתה ידי לע ,תיביטקייבוס ךרדבו ;םדא ינב לש םהייחב
.םדא ינב ללכ יבגל תונקסמ קיסהל הצור אוה םכותמו ,אוה ויתובזכאבו

דחוימב קסוע אוה ןיא ,'שמשה תחת' הזה םלועב םדאה תבוט תשקב אוה רקיעהש ןויכמ
ןהש תולאש ,המודכו ומויק תועמשמ ,סומסוקב םדאה לש ומוקמ ומכ ,תינחורה ותוהמב
ותשיג .םדאה לש תיצראה ותיווה םוחתמ תוגרוחה תולאש ,שמשה ןמ הלעמלש המ תניחבב
תומיוסמ תויפוסוליפ תוחנה תרדענ הניא ךא ,תיטמגרפ ,םנמא ,איה םדאה תייעבל תלהק לש
.רפסב ןייעמל תולגתמה ,תיגולויצוסהו תיגולוכיספה ,תיגולויבה ותוהמ לע

םיה-ולא
םדאה לע ויגיגה בגא אלא ,תועבומ ןה המצעשכל הריקח םשל אל םיה-ולא לע תלהק תופקשה
תואדו איה םיה-ולא תואיצמ .םיה-ולא השעממ קלח םה ולרוגו אוהש ,םיה-ולאב יולתה
תא םדאה תגשה יבגל תלהק לש ותדמע .החכוה םושל הקוקז הניאו תיארקמה הנומאבש
ינפל (רוביד) רבד איצוהל רהמי לא ךבלו ,ךיפ לע להבת לא' :קוספב תוריהבב תעבומ םיה-ולא
ךירבד ויהי ןכ לע ,ץראה לע התאו םימשב םיה-ולאה יכ ,(וילא סחיב :רמולכ) םיה-ולאה
םדא ןיב קחרמה :רמולכ .ץנדנצסנרטה גשומל יארקמה רופטימה והז - םימשב .(א ה) 'םיטעמ
םדאה לוקל בישקמ אוה ;ץראבו םימשב םיה-ולא אוה הז םע דחי - דאמ לודג אוה םיה ולאל
תא לבחו ,ךלוק לע םיה-ולאה ףצקי המל' :םילמב תמייתסמ (ה-א ה) הקסיפ התוא .ץראב
לע ורובידב דאמ רהזנו תאזה השירדה תא ומצעב םייק םכחה תלהק ,ןכא .'?ךידי השעמ
,םיאיבנהו הרותה ןמ תועודיה ,ויתונוכתמ תצק קר ריכזמו וישעמ לע קר רבדמ אוה ;םיה-ולא
.תימצעה ותוהמ לע אל לבא

.ישונא ןמז-דמב םידדמנ םניא וישעמ :רמולכ .'םלועל היהי אוה םיה-ולאה השעי רשא לכ'
השע לכה תא' ;(די ג) 'ערגל ןיא ונממו ףיסוהל ןיא וילע' .טלחהב םלש אוה םיה-ולא השעמ
ה) 'וגו 'רמש הבג לעמ הבג יכ' :םדא ינב ישעמ לע חיגשמ םג אוה םיה-ולא .(אי םש) 'ותעב הפי
:שלחה לע םחרמ אוה .(די ז) 'םיה-ולאה השע הז תמעל הז תא' ,ערה תאו בוטה תא םג .(ז
טפשי עשרה תאו קידצה תא' :טפשמ השוע אוה .(וט ג) 'ףדרנ תא שקבי םיה-ולאהו'
.(גי-בי ח) םיעשרל הערו - ויאריל בוט רכש ,ולעפ יפכ שיאל למוג אוה .(זי םש) 'םיה-ולאה
םיקידצ שי' :וא ,(וט ז) 'ותערב ךיראמ עשר שיו וקדצב דבא קידצ' רשא םימעפל שי ,םנמא
ןיא ןכ יפ לע ףא ,תלהק םכחהמ םלענ אל הז לכ - (די ח) 'םיקידצה השעמכ םהלא עיגמ רשא
.םיה-ולא תקדצב קפקפמ אוה

:וז הלאשל תובושת שולש תואצמנ תלהק ירבדב
שי קידצ קזחומה הז םג ךכיפל ,(כ ז) 'אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ ןיא םדא יכ'
ךותמ ןבומ ךכ םינפ לכ לע .םהילע שנענ אוהו םשועמ םימלענ םהש ןכתייו ,םיאטח ודיב
;(די בי) תלהק רפס לש המיתחה
;(בי ח) אוה םיפא ךרא לא יכ ,םיה-ולא 'ול ךיראמו (םימעפ) תאמ ער השע אטח רשא שי'
המכ תלהק רזוח ךכ לע - םיה-ולא השעמ תא סופתלו ןיבהל לגוסמ םדא לש ולכש ןיא
(םיה-ולא) םע ןידל לכוי אלו - םדא אוה רשא :עדונו ומש ארקנ רבכ' :איה ותנקסמו ,םימעפ
ןיא ,שלחה םדאה ןיבל םיה-ולא תלודג ןיב םוצעה קחרמה לשב :רמולכ ,(י ו) 'ונממ ףיקתהש
.בויא תמגודכ ,הז אשונב ןוידה תא ללוגל םעט

רצוי אוהש ,תינכתה האידיאב תשרשומ איה תלהק רפסב םיה-ולא תסיפת :רבד לש ומוכיסב
.םלשי לומג לעכ אוהו טפשמ בהוא ,לוכב טלושו לוכה

םדאה
רתומו' וילע רמול האי םיינפוגה ויכרצל עגונבו תיגולויב הניחבמ .יבטוק-וד רוצי אוה םדאה
רפעה ןמ היה לכה' - ףולח ינב םה םהינש ירהש ,(טי ג) 'לבה לכה יכ ןיא המהבה ןמ םדאה
רשא חור תנכוש ובש ,ךכב המהבה ןמ םדאה הנוש ,ינש דצמ .(כ םש) 'רפעה לא בש לכהו
(ז בי) 'הנתנ רשא םיה-ולאה לא בושת חורהו' לעממ הולא קלח איהו ,ויפאב חפנ םיה-ולא

ןחינ וז תיהולא חור לשב .םייח ילעב לכל תפתושמה ,תילאטיווה םייחה חור ןמ הנוש וז חור
ןותנ ;(גי א) 'השענ רשא לכ לע המכחב (שפחלו רוקחל) רותלו שורדל' ,לכשה חוכב םדאה
:רמולכ .(אי ג) 'םבלב ןתנ םלענה תא םגו' ,םדאב ילאוטקלטניא טקש רסוחו תויעב ררועמה
.יחצנה ,ןמזל רבעמ רשא םלענה לא ההימכהו םלענה תא תעדל הפיאשה

הריפסל ותוא תולעמו ימהב-יתייחה םוחתה ןמ םדאה תא תורקוע רשא ןה הלא תונוכת
תאמ וילע רזגנ ןכ יכ ,ותעידי ותגשה ףקיהב םדאה לבגומ ,הלא לכ רחאל ,םלוא .תיאליע
םיה-ולאה השעמ אל .(םש) 'השע רשא השעמה תא םדאה (גישי) אצמי אל רשא' םיה-ולאה
.(חי ב) ולמע לרוגו ודיתע ,(בי ו) וייחב ול בוט המ וליפא ול עודי אל אלא ,עדוי םדאה ןיא דבלב
.ותומ ירחא היהי המ עדוי וניא לבא ,(ב ט) תומיש אוה עדוי םנמא

הרזגב שארמ עובק לכה .(א ט) 'םהינפל לכה' ;(א ג) 'םימשה תחת ץפח לכל תעו ןמז לכל'
ןכ םושמו ,רוחבלו ערל בוט ןיב ןיחבהל ישפח םדאה .תירסומה ותוגהנתה דבלמ - תיהולאה
טפשי עשרה תאו קידצה תא' :ןידה תא םהילע ןתיל דיתע אוהו וישעמל אוה יארחא
.(ח ח) 'ער רבד עדי אל (םיה-ולא תווצמ) הוצמ רמוש' ןכל ;(זי ג) 'םיה-ולאה

,רשיהו בוטה תא השעיש אוה ןידה ןמו (טכ ז) 'רשי םדאה תא םיה-ולאה השע' תלהק תעדל
םדאה תער' םימעפו (ג ט) 'ער אלמ םדאה-ינב בל'ש שיו ,ותאירב עבט יפל גהונ םדא לכ אלא
,םיה-ולא לש ותחגשהל ןותנ םדאה יכ ,(ח םש) 'וילעב תא עשר טלמי אל' לבא .(ו ח) 'וילע הבר
'ט) 'םיה-ולאה דיב' אוה ומויק לכ .תיהולאה החגשהל ןותנ אוהש ,םדאל הריתי הלעמ יהוזו
רשוע' ול ןתונ ;(וכ ב) 'החמשו תעדו המכח' ול ןתונ ;(וט ח ;זי ה) 'וייח ימי' ול ןתונ אוה .(א
,(גי בי ;ו ה) '!ארי םיה-ולאה תא' :םדאה ןמ םיה-ולא שרוד דחא רבד קר .(ב ו) 'דובכו םיסכנו
.(םש) 'רומש ויתוצמ תאו' איה רפסה תמיתח יפל ותועמשמש

.(טכ ז) 'םיבר (תולובחת) תונובשח ושקב המהו' לבא ,'רשי םדאה תא םיה-ולאה השע' םנמא
תעיגי ,סעכו הוואג ,תוער תודימ הב תולעופ ,םדאה תער הבר "שמשה תחת" תישונאה הרבחב
ינפ הארמל .עשרו האנשו ןידה תוויעו תוצירע ,קשוע ,תוללוהו תולכס ףסכה תבהאו אוש
ג) 'םיה-ולא םרבל' םדאה ינב לצא תחוורה העדה אמש :וירוהרה תלהק הלעמ ,תאזה הרבחה
המהב םהש' ינפמ ,תואיצמה תא תמאות הנניא ,םיה-ולא ריחב אוה םדאהש :רמולכ ,(חי
הלעה םדאה ינב חור עדוי ימ' :םדא ינב בורל תסחייתמ הניא םינפ לכ לע וא ,(םש) 'םהל המה
.(אכ םש) '?הלעמל איה

םכחה
אוה םהינשל סחיב קר ;םכחהו למעה :םינש םיטלוב רפסב םייוצמה םדא ינב יסופיט ךותמ
,ןויסנה רואל םקדבו ומצע תלהק הסנתנ הלא םירושימ ינשב יכ ?רתוי המ ?ןורתי המ :לאוש
בכש אל הלילב םג' יכ למעה לש ויצמאמ תא עדוי אוה ;(טי ב) 'יתמכחשו יתלמעש' :וירבדכ
.(זט ח) 'האר ונניא ויניעב הנש הלילבו םויב םג יכ' :םכחה ול המודבו (גכ ב) 'ובל

הלמה תועמשמב ןנובתהל ונילע ,המכחה אשונכ תלהק רפסב םכחה לש וביט לע דומעל ידכ
ןכו םדקה ימע לש המכחה תורפסב תונוש תוארוה וז הלמלש עודי יכ ,תלהק רפסב המכח
.ארקמה ירפסב

:םיפנע ינש תירצמה המכחל
תומולח רותפל ,עבטה תא תונשל עדויה לכוי ותרזעב רשא ,יגאמה עדיה ,איהו דוסה תרות
;תודיתע דיגהלו
תירחאלו הרבחב החלצהל עיגיו וישעמ תא ןווכי םדאהש ידכ ,יתורפסהו ינכטה עדיה
.הבוט

ובשחנ הז תמועל ;תודיתעה תדגהו הייגמה אוה המכחה רקיע .תילבבה הרבחב ןידה אוה
.המכחה לש הכומנ הגרדכ האופרו הקיטמתמ ,טפשמ ,תונשלב ומכ ,םיישומישה םיעדמה
עדמ איה הקיסיפטמה לע וטסירא לש ורוביחב הרדגוהש יפכ ,הייפוסה ,תינוויה המכחה
,תוהמה ,תושיה :ןהו ,םיארנה םירבדה תוביס תא תשפחמ המכחה .תונושארה תולחתהה
תוביסה תא עדויה .רוחאל המו םינפל המ העידיה :רמולכ .תילכתהו העונתה רוקמ ,רמוחה
.םכחה אוה

:ןייצל ללכ ךרד המכח הלמה תשמשמ ארקמב
;תוחקפ ,טקלטניא
;תינויסינו תינכט העידי
יניעב בוט לכשו ןח אוצמל ,השעי המ םדאל הרומה (הרותה תמכח וא) רסומה תמכח
םדא ןיבש םיסחיב םיבוט םישעמ ידי לעו םיה-ולא תווצמ םויק ידי לע ,םדאו םיה-ולא
.ורבחל

תישאר' :בותכה רמוא הילעו ,'ה תארי םע ההז איה ,המכח לש הז גוסל ךייש ילשמ רפס בור
.ד ;(חכ חכ בויא) 'וגו 'המכח איה 'ה תארי ןה :םדאל רמאיו' ;(י איק 'להת) " 'ה תארי המכח
ח ילשמב רבודמ וז המכח לע .וגיהנמ אוה הבו םלועה תא םיה-ולא רצי הב ,תיקולאה המכח
םיה-ולא' קרו 'יח לכ יניעמ המלענ' איהש ,רמאנ הילע .טל-חל םיקרפ ;זכ-בי חכ בויא ;בל-בכ
הדומ םלועה תגהנהב יקולאה קדצה תלאשב טלבתמה בויאו ,(גכ-אכ חכ םש) 'הכרד ןיבה
.(ג במ) 'עדא אלו ינממ תואלפנ' :ףוסבל

זמר םוש הז רפסב ןיאש חכוינ ,םינושה הירשקהב המכח הלמב תלהק לש ושומיש קודבנ םא
חורה ,שמשה ,ץראה ,עבטה תוחוכ לע רבדמ אוהשכ ףא .הייפוסה ,תינוויה התסיפתב המכחל
טרפ םה .םתילכת וא םעבט לע ההימתו הייהת לכ אלל ,תודבועכ קר םריכזמ אוה - םימהו
ךלוה רוד' טפשמה רחא םיררגנ ומכ םה ,וישעמ לכו רוציה לכ תא םיללוכה ,םיה-ולא ישעממ
תא ןיינעמה אשונה םה - תישונאה הרבחב ,'שמשה תחת' השענהו תורודה רוזחמ יכ ,'אב רודו
.הקיסיפטמה וא הקיסיפה אלו ,תלהק

תחסונמה הפקשה ,דיתעה תא םג ,לכה תא עדוי םכחהש ,תילבבהו תירצמה הסיפתל עגונב
.וז הפקשהל דגנתמ תלהק-רבד לכ :רמולכ ,(א ח) '?רבד רשפ עדוי ימו ?םכחהכ ימ' הטטיצב
,תלהק שיגדמ דועו ;ותאירב תליחתמ לבגומ אוה םדאה לש ותגשה חוכש ןנשמו רזוח אוה ירה
םא .(זי ח) 'אוצמל לכוי אל - תעדל םכחה רמאי םא םגו' םדאל םדא ןיב לדבה ןיא הז ןודינבש
המכחהש המכו המכ תחא לע - תעדל לוכי םדא ןיא ,ישיאה ,םצמוצמה ומלוע לע סחיב
איהו - המכחא יתרמא' :רמואו זמור אוה הילע ;ותגשהמ הקוחר םלועה תאירבב תיקולאה
םיה-ולא תקדצל סחיב םג (דכ-גכ ז) 'ונאצמי ימ - קומע קומעו ,היהש המ קוחר .ינממ הקוחר
.ןבומ יתלבו ספתנ יתלב :ןבומב (די ח) 'לבה הז םגש' הדומ אוה ,םלועה תגהנהב

:תויועמשמ שולש הל שי תלהק רפסב המכחה ,ןכ םא
;תולכסל דוגינב תוחקפ ,תישפנ הנוכת
םילעפל טקיבוא איה הז גוסמ המכח .ןויסינ ךותמו םהירפסו םימכח יפמ הנקנש ,עדי
;(אי ט) םיעדויו םינובנ ,םימכח םה תאזה המכחה יאשונ .דועו האר ,ןתנ ,עדי ,שקב
.(זי-וט ז) לכסה-עשרה לש רומגה ודוגינ אוה ;(א ט) קידצ םג אוה הז םכח .רסומו הרות
.לכסה עשרה יללעמ ךופיהמ םילוע םהש וא ,רפסב םישרופמ וישעמו ותוגהנתה ,ויתונוכת

:םכחב ורמאנ םירבד הרשע
;(זי ד) םיליסכל דוגינב ,(ה ח) ער תושעל ללכ עדוי וניא ןכלו הוצמ רמוש אוה
;(כ ז) בוט השועו (גי ב) ךשוחל רוא ומכ ערל בוט ןיב ןיחבמ אוה
;ןייד שיו ןיד שי :רמולכ ,(ו ח) 'טפשמו תע שי ץפח לכל יכ' עדוי אוה
'םדאה עדי אל םירבד הברי' רשא ,ליסכל דוגינב - (ז םש) 'היהיש המ עדוי ונניא יכ' ול עודי
;(די י)
;וייחב ותוגהנתה לע עיפשמ הזו (ד ז) םדאה לכ ףוס אוהש ,תומה םוי תא דימת רכוז אוה
;(ד-ג ה) ורוביד תא םייקמו ,רובידב טעמ אוה - ליסכל דוגינב
;(ה ז) 'םיעמשנ תחנב' וירבד
;(ט םש) סועכל חונ אוה ןיא - ליסכל דוגינב
;(ז םש) תונתמ אנושו קשועמ קחרתמ אוה
.(וט י) ליסכה ומכ למעב וחוכ תא הלכמ וניא םג לבא ,לצע וניא - (ה ד) ליסכל דוגינב

,תעדל ןואמצהו ןורשכה :םימרוג השולש וב ודחאתהש שיאה אוה תלהק רפסבש םלשה םכחה
םושמ .םכחל ותדהא לע רמש םכחה תלהק בל .רסומה שיא אוה לכה לעו - המכח הנקו עגיש
םלוא .(גי ב) 'ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ תולכסה ןמ המכחל ןורתי שיש' ותחנהמ וב רזח אל ךכ
'וגו 'ושעי רשא םדא ינבל בוט' אוהש השעמה תאו םדא לכ ךלי הב ךרדה תא שקבל אצי אוה
ברה קוסיעה יכ .םכחה ייחבש תחנה-יא לע וירוהרה תא ונתאמ םילעה אל ךכ םושמ .(ג םש)
הנש הלילבו םויב םג יכ' ,ותחונמ תא לוזגל לולע אוה ;םכחל ער ןיינעל ךפהיהל הלוכי המכחב
קוחשל' :ומצע ול הרקש יפכ ,םייחה תחמש תא ונממ לוטיל ;(זט ח) 'האור ונניא ויניעב
תא ריכמ אוהש ינפמ ,םייחה תא אונשל :(ב ב) 'השוע הז המ - החמשלו ,ללוהמ יתרמא
א) 'בואכמ ףיסוי - תעד ףיסויו ,סעכ בר - המכח ברב' :לכה ךסבו ,(זי םש) הרבחבש רועיכה
.(חי

ליסכה ומכ והיפל לומעל ךירצ םכחה םג .תדבוכמ הדמע הילעבל החיטבמ הניא המכחה ,דועו
,תוירבה לע לבוקמ אוה רישעו םכח אוהש ימ קר ,(אי ט) 'םחל םימכחל אל' םג שיו ,(ח-ז ו)
היוזב ןכסמה תמכחו' לבא ,ותמכח לשב רשאמ ורשע לשב רתוי ילוא ,(אי ז) 'שמשה יאורל'
.(זט ט) 'םיעמשנ םניא וירבדו

לעו ;(אי םש) 'םלכ תא הרקי עגפו תע יכ' - םימש ידיב םיאבה םיעגפ ינפב ןגומ וניא םכחה םג
.(וט ט ;זט-די ב) םיחכשנ םהינש ףוסבלו ליסכל םכח ןיב ןיחבמ וניא תומה - לכה

םדאה השעי המ ,הלאשל ןורתפכ המכחב קוסיעה לע ץילממ תלהק ןיא ,הלא םילוקיש חכונל
אלא ,ותערכהל ןותנ הז ןיא - וז ךרדב רוחבל םדא לכ הצר וליא וליפא ,הז דבלמ .וייח ימיב
ךרד הניא וז ךרד אליממו (וכ ב) 'תעדו המכח ןתנ וינפל בוטש םדאל יכ' :םיה-ולא ןוצרב איה
.הלוגס ידיחי לש אלא ,םיברה

למעה
,םיטלשנו םיטילש ,םירישעו םיינע ,םיללוהתמו םילמע :"םעה לכ" שגור הזה דיחיה תמועל
זירכמ שאוימכו ,חור תוערו לבה םהייח בורש ,םהינימל םיליסכו םילכס ,םימורעו םימימת
םיתוויע בורמ - (וט א) 'תונמהל לכוי אל (יוקיל) ןורסחו ןוקתל לכוי אל תועמ' :תלהק םהילע
תא םהילע דחיימ וניא ךא ,הרבחב םינושה םיסופיטה תא תלהק ריכמ םנמא .תונורסח בורמו
.למעה - אוהו ,ויציח תא הרוי אוה דחא סופיט לע קר .ףורפרב םהילע רבוע אוה ;רובידה
שיא ;דבוע שיא - םויכ וננושלב השומיש יפל שרפתת אלש ,למע הלמה תנבהב רהזיהל ונילע
רבדמ אוהו ,יבויח אוה וילא וסחיו (ט ג) השועה ,(אי ה) דבועה :םיראתב תלהקב םג הנוכמ הז
רכאל ;(י ט) 'השע - ךחכב תושעל ךדי אצמת רשא לכ' ;(אי ה) 'דבועה תנש הקותמ' :וחבשב
ללוש ותואש למעה .(ח ח) 'דבענ הדשל - ךלמ' אוה ,(ו אי) ותכאלמב ץורח תויהל תלהק ץעיימ
אוה ושוכר לידגהל ותוואת לשב .(ט ה) ףסכל עבוש אלל ןובער זוחאה שיאה אוה ,תלהק
היונפ ותעש ןיאש דע ,'סונכלו ףוסאל' דבעושמ ולוכ לכו ,ולמעל ךפה ומלוע ,ץק אלל עגייתמ
.ולמעמ תונהיל

:הזה למעה לע תלהק המת תוהימת המכ
םיבואכמ וימי לכ יכ ?שמשה תחת למע אוהש ובל ןויערבו ולמע לכב םדאל הוה המ יכ'
;(זט ה הוושה ;גכ בכ ב) 'ובל בכש אל הלילב םג ,ונינע סעכו
רשוע עבשת אל וניע םג ,ולמע לכל ץק ןיאו ,(ונשרייש) ול ןיא חאו ןב םג ,ינש ןיאו דחא שי'
;(ח ד) '?הבוטמ ישפנ תא רסחמו למע ינא ימלו (:ומצע לאוש וניאו)
ןטבמ אצי רשאכ' :רהרהמ למעה ןיא עודמ ,ןכ םא - (ה ט) 'ותומיש םיעדוי םייחה' ירה
- ךלי ןכ אבש תמע-לכ ...ודיב ךלויש ולמעב אשי אל המואמו ,אבשכ תכלל בושי םורע - ומא
(ב ו) 'ונלכאי ירכנ שיא יכ' היהי למעה לכ לש ופוס יכ ;(וט-די ה) 'חורל למעיש ול ןורתי המו
.(טי ב) השירומ תאו ותשורי תא ךירעהל עדי אל ףאש ,לכס הזיאל ,רחאל והחיניו

תקסופ יתלבה העיגיה :רמולכ ,(ב ו) 'אוה ער ילחו' ,ישפנ דחא ,למעל םיעינמ ינש האור תלהק
לכ תאו למעה לכ תא ינא יתיארו' :יתרבח אוה דחאו ;תיגולתפ העפות איה - סונכלו ףוסאל
'והיפל םדא למע' םניא םיזרפומה םיצמאמה .(ד ד) 'והערמ שיא תאנק אוה יכ ,השעמה ןורשכ
הרופ שרוש אוה למעה ךכ ןיבו ךכ ןיב .תואשנתהו תוטלבתה רצי ךותמ אלא ,(ז ו .ותסנרפל)
ואיבמו ול שיש הממ האנה ונממ ענומו ותוולש ונממ לטונ אוה יכ ,והשועל ער אוה .הנעלו שאר
תונובשח' שקבל ,הכותב העורפ תורחתהל םרוג אוהש ינפמ ,הרבחל ער אוה ;(כ ב) שואי ידיל
(זט ג) קדצ-יאל ,(ט ח) 'ול ערל םדאב םדאה' ןוטלשל ,(א ד) םיקושעל ,(טכ ז) 'םיבר (תולובחת)
ןורתפכ למעה תא תלהק ללוש ךכ םושמ .(וט א) 'תונמהל לכוי אל' רשא תונורסח ראשלו
;םהל בטיי ןעמל (ג ב) 'םהייח ימי רפסמ םימשה תחת ושעי רשא' השעמה והמ :הלאשל
,היתולקלקעו הילותיפ תורמלש ,המכחה ךרדל דוגינב .(ח ד) 'אוה ער ןינעו לבה הז' הברדא
,(אי ב) 'שמשה תחת ןורתי ןיאו' למעל עגונב עבק ירה - (בי ב) 'המכחל ןורתי שיש' הילע רמא
.(וט ה) '?חורל למעיש ול ןורתי-המו'

םדא ינב ושעי המ ,תירקעה ותלאשל הבושת םכחה תלהק אצמ םא ,הלאשה תררועתמ וישכע
וית ול קיבדהל וסינ רשא הלא םיקדוצ ויה - אצמ אלוליא .אל וא - םירשואמ ויהיו םהייחב
:ןורתי ול שיש רבד שיש ,תלהק עימשה המכחה לע דבלמ .אוה ןכ אל םלוא ;טסימיספ לש
,ןכתיי ."הכולמ-הכאלמ" איה המדאה תדובע .(ח ה) 'דבענ הדשל ךלמ - אוה לכב ץרא ןורתיו'
דעונש עוצקמה והז ויפל ןכש ,םדאה תאירב לע הרותה רופיס ידי לע תלהק ךרדומ ןאכ םגש
,ןדע ןגב והחניו ,םדאה תא םיה-ולא 'ה חקיו' ;'המדאה תא דובעל' :ותאירב תליחתמ םדאל
ןדע ןגמ םיה-ולא 'ה והחלשיו' :רמאנ םשמ ושוריג ירחא םג .(וט ה תישארב) 'הרמשלו הדבעל
םא ,דבועה תנש הקותמ' ןכל ,רישעהל ץא וניא ותמדא דבוע .(גכ ג ,םש) 'המדאה תא דובעל
הניא וייח תחמש .(אי ה תלהק) 'ןושיל ול חינמ ונניא רישעל עבשהו ;לכאי הברה םאו טעמ
.ולמע ירפב חמש אוה יכ ,חור תפידר ידי לע תכרענ

החמשה .םימעפ עבש תלהק רזוח הז ןויער לע .םדא לכל בושח ךרע החמשב תלהק האור ללכב
תחנ ףכ אלמ בוט' :חור תוערו למע לש וכופיה איה ;םיסכנבו רשועב היולת הניא תיתימאה
וניאו ,וקלח אוה - םיה-ולא ול ןתנש המש העדות איה ,(ו ד) 'חור תוערו למע םינפח אלממ
;וכ ב) הנתנ הצרש ימלו םיה-ולא תתמ איה תאז הנוכת םג ,םנמא .םירחא לש םקלחב אנקמ
אלו םיה-ולאה ינפל בוט אוה םא ,םדאה לש ותנווכהבו וישעמב םג היולת איה לבא ,(חי ה
לש המואתה התוחא (ב ב ) תוללוה לש החמשל דוגינב תדמתמ איה וז החמש .(וכ ב) אטוח
איה ,(טי ה) 'ובל תחמשב (חמשמ) הנעמ םיה-ולאה יכ' העדות הוולמ - וז החמש ;תולכסה
תאז החמש לע .(ט אי) 'טפשמב םיה-ולאה ךאיבי הלא לכ לע יכ' :העידיה ידי לע תגייוסמ
'ךישעמ תא םיה-ולא הצר רבכ יכ ,ךניי בוט בלב התשו ,ךמחל החמשב לוכא ךל' :תלהק רמוא
.(ז ט)

חומשל' :הרמאב תמכתסמ ?וייח ימי רפסמ םדאה השעי המ :הלאשל תלהק לש ותבושת
אוצמל םדאה לוכי הב ךרדה איה - םיבוט םישעמו בלה תחמש ;(בי ג) 'וייחב בוט תושעלו
:וילע ורמאש ל"זח ותוא וניבה ןכו ,ידוהי רסומ רפס אופא אוה תלהק רפס .שמשה תחת ןורתי
.(ב ל תבש) "הרות ירבד ופוסו הרות ירבד ותליחתש"