םמוש ינמש - ינחשפיו ררוס יכרד

דובכ-רז יכדרמ ר"ד

ב"ישת 'ל יניס
תורעהה אלל ספדנ

אי ג הכיא.םמוש ינמש - ינחשפיו ררוס יכרד קוספה לש ושוריפב קסוע רמאמה :תיצמת

.הכיא ,ררוס יכרד :חתפמ תולימ

"ררוס" :ובש םירזה םילעפה ינש לשב םישרפמה וב וטבלתהו וראבל השק הז בותכ
."ינחשפיו"
SUBVERTIT :הטאגלווב ןכו םקע :אטישפב ןכו םקיעו לקיע = ךרס :ןתנוי םגרת - ררוס
ורזגש שיו ."הררוס הרפכ תרזגמ רבע לעפ" :הכיאב ע"בארה תעדכ ררס םע והורביחש הארנו
"גהנמהמ הנתשהו תוועה ונינעו רבע אוהו עבורמ לעופ ןינבמ אוהו" .רוס שרושה ןמ ותוא
VAGAS םגרתמ ףרוטסקוב .הלאה םירואיבה תא ולביק םישדחה םינולימה םג .(יפוי ללכמ)
םע "ררוס" םירבחמל םלוא .הדוהי ןב וירחאו "ריסה" ומכ ומגרת סוינזג ; ךרש= EFFICIT
ןאכ וליאו תונברסו תושקיע תארוהב דמוע לעופכ קר ארקמב יוצמ הז שרוש יכ ,השק "ררס"
,השק "רוס" םע "ררוס" םירבחמל ;"יכרד" אוה ואשומש אצוי לעופכ ושרפל ונחרכ לע ךרתצנ
רסה רקש ךרד" טכ ,טיק םילהתב אצמנ םנמא ,ךפיהל אלו ךרדה ןמ רס םדא ארקמה לכבש
םשל אלא האב אל "ךרד" הלימהו "רקש" םש אוה אשומה רקיעש ,רורב ךא ,ליעפהב "ינממ
."הנומא ךרד" ,"ךידוקיפ ךרד" ומכ ןוכיטסורקאה

ע"באר םג ."יכרדב םיצוק רזפמ ,םתוא ץווק - ררוס ,םיצוק - םיריס ןושל" :שריפ י"שר
והחודו (ח ,ב עשוה) "םיריסב ךכרד ךש יננה" ליבקמ יומיד בגא הז שוריפ ריכזמ ושוריפב
.תאיג 'ן קחצי 'ר םשב ואיבמ םישרשה 'סב ק"דרו

לעפכ ושרפנ םאו עיר וז הארוהל ןיא ררס ןמ וא רוס ןמ ררוס רוזגנ םא :רבד לש ומוכיסב
.רבח ול ןיאש יאדוו - תאיג י"רו י"שר תעדכ ,'םיריס' םשהמ ינינת

םישרפמה בור .ארקמב םעפ דוע אצמנ וניא ושרש םגש ,"ינחשפיו" לעופה אוה ןיטולחל דדוב
ןתנוי .קספו חספ ,גספ :ומכ ותוא םיראבמו תינשמבו תימראב "חשפ" לא ותוא םיכימסמ
גל ,וט א-לאומשבש הזמ דומלל רשפא ימרא לעופכ ותוא האור אוהש .ינעסשיו :ומגרית
"חחנ"ל המוגרית וליאו אטישפב ללכ םגרות אל םעטה ותואמו ;"חשפו - ףסשיו" םגרית
יהלת - ינחשפיו :יתבר הכיא שרדמב םג .חשפ - אוה (ו ,די םיטפוש) "עסש"לו (זי ,טכ תומש)
:ב ,גנ ןילוח יפ לע ךרעב תשרופמ יהלת .(ו ,ד תועובש) "חשפנש ןליא" ןנירמאדכ (יח לת :ג"יו)
ינעסש ונינע :חאנ'ג שריפ ןכו רביש CONFREGIT:םגרות הטאגלווב .םירבא םירבא לפונ
ק"דרה םג לביק הז שוריפ .ף"כב תי"חהו ןי"סב ןי"שה ףוליחב ברע ןושלל המוד אוהו ינעקבו
הדוהי ןב ;רזג ,ערק :סוינזג ;רביש ,ערק - DISCERPSIT' DISCIDIT :ףרוטסקוב .םישרשה 'סב
.םדאמ ותוא קתינ :קחודב ושרפמ

;םמוש ינמש ינעקבו ינערק יכרד תא ריסה :אוה בותכה לש ונכת הלאה םישוריפה לכ יפל
םייונבה םיקוספה ראשל דוגינב ,ןהיניב רשק ןיאש תונוש תונומת שולש ,אופיא ליכמ בותכה
י"שר היה רבדב שיגרהש ונינומדק ןיב דחאהש המדנ .תודגונמ וא תומילשמ ,תוליבקמ תועלצ
וידעצ ביחרהל ךירצ םינפומ ןיאש םיכרדה לע רבועהש םילגרה קוסיפ ןושל - ינחשפיו" שריפש
אלו קשפ - חשפ ,אופיא ,שריפ אוה ."אלקיד חשפד ןאמ יאה ,ארמגה ןושלב המגוד שיו
הז שוריפ םג םלוא .םרוגה ןינבכ ותארוה ןיא םשש םושמ הארנכ .הכ ,זט לאקזחיל וכימסה
ךשמה אל וב ןיאו יולת ראשנ ןורחאה קלחה וליאו םינושארה םיקלחה ינש קר קחודב החאמ
.דוגינ אלו

םיעבשבש יל הארנ .איה אלו - "ינתיבשיו" 'עה וחסנ ילואש ,ריעמ ולש ך"נתה 'צוהב לטיק
ןושלב אלא ,תימראב הז שרוש תארוה לע ןעשנ וניאש הז לעופ לש ירוקמה ושוריפ ונל רסמנ
- אוה תידכאב חשפ תארוה .ותניקב הב שמתשהו העדי לבב תולגב ןנוקמהש ,השדחה תילבבה
יפכ ,עקרק םשהו חנזה :ותארוה לעיפ ןינבב םלוא ,לעפנו לק ןינבב יוצמ ושומישו חנה ,חונ
תפוקתמ םינוש הרכחה ירעש דוסי לע השדחה לבבב תואלקחה לע ירוביחב תאז יתחכוהש
ןהילע חימצה - ררוס יכרד :ךכ ונתבותכ ראבתי הז יפל .(539 - 555) רצאשלב - דיאנובנ
אוה הפ רבדמה .םמוש ינמש :ופוס הפי ליבקי הזל ;ינחינזהו ינדביע אל - ינחשפיו ;םיצוק
שאר ףקיו ילע הנב" םיקוספהש רשפא ףא .כ"נתב יוצמ לשמ ,הדוהי שיא ,תואבצ 'ה םרכ
םצוביש םשל ודרפנ ויקלחש לשמ ותואמ קלח םה "הווע יתוביתנ - תיזגב יכרד רדג" ,"האלתו
.א"תיב-א"פלאב