ל"רהמ לש ותנשמב תונמאנו הנומא

סורג ןימינב

ח"משת אק יניס
תורעהה אלל ספדוה

:רמאמה ןכות
דסחו תונמאנ
םייחל תונעיהה וא הנומאה
תויטנדנצסנארטו תויתילכת
ןמזב תונמאנה בצק ,הווצמה
תטלחומה תונמאנהו תונמאנה תוטלחומ

ביתנו םלוע תוביתנ ויקרפ פ"ע הנומאה אשונב ל"רהמה תדמע תא ריבסמ רבחמה :תיצמת
,הנומאה תועמשמ ,ןימאמה םדאה תדמע תא ל"רהמה ראתמ ולא םיקרפב .הנומאה
.הנומאל םדאה תא םיאיבמה םיעינמהו

.הנומאה ביתנ ;םלוע תוביתנ ;ל"רהמ ;הנומא :חתפמ תולימ


דסחו תונמאנ
תא ריהבמ אוה ןיא (הנומאה ביתנ ,םלוע תוביתנ) הנומאל שידקמ ל"רהמהש םיקרפה ינשב
.ןימאמה םדאה לש ותדמע תא יגולונמונפ ןפואב ראתמ אלא ,הירקיע תא טרפמ וא הנכות
םיעינמה תא ףושחל הסנמו ,הנומאה תועמשמ לש הרוקה יבועל סנכנ אוה הלא םיקרפב
תא ףחודה הז דחוימ בצמ לש ודוסי המ .לאב ותנומא לע הזרכה ידיל םדאה תא םיאיבמה
גיצהלמ רבחמה ענמנ ףא ?הרוקמ תא שפחל שי ןכיה ,יעבט-לעה רבעל ולוכ לכ תונפל םדאה
הז דחוימו דיחי עגר לש וחותינ תועצמאב ,ומוציעב סופתל ידכ ,הנומאה םע םיאבומה תונויער
היעב וזיא לע .טלחומה הרהוטב ,היחה ותואיצמ תא הנומאה השעמ הלגתמ ובש
שפנה תייטנ - הנומאה לש היציאוטניאה תונעל האב םדאה לש ותייווחב תילאיצנטסיזקא
לש ותועדומל הלוע הבש ,הדמע איה הנומאה הרקיעב ?הב תולולכה תותימאה אלו ,הנומאבש
אבומה קוספה תא רחוב ל"רהמ הז ןורקיע יפ לע .םיסחי תכרעמב היווהב ותייווה םדאה
ימ םינומא שיאו ,ודסח שיא ארקי םדא בר" :(ו ,כ) ילשמ רפסמ ,וכרדכ ,לואשה ,אובמב
תוירטנצוגאה לא רותיו :הייטנ התואב ןרוקמש תונוכת יתש םה תונמאנו דסח ,םנמא ?"אצמי
הירשק תא הקימעמ איהש לוככ אלא תקזחתמ היווהה ןיאש ,הדבועה תלבקו םדאב תלשומה
אצמי םדא לכו ,שומימ תויורשפא לש הבחר תשק עיצמ טרפה לע ססובמה דסחה .םינושה
.ותייטנ תא קפסל םייושעה םיבר םיטקייבוא וא דחא טקייבוא לקנב

,ומצע ךותמ םדאה תאיצי הב המולגו ,רחאב אצמנ הלש דבוכה זכרמ ,תאז תמועל ,תונמאנה
לעב" ןכש ,זע ןוצרו דימתמ ץמאמ תעבות איה ךכיפל .הדמתהו הטלחה תושיחנ תעבות איהו
הניאש הדהא ,ינאטנופס שגרכ גצומ דסחה ."קזוחב ותנומאב דומעל חוכ ךירצ הנומאה
תנעשנה ,תירסומ הדימכ תונמאנה וליאו ;תיארקא איה בור יפ לעו ,תקיודמ הרדגה תרדגומ
.תיטנתוא תינחור תוברועמל יוטיב איה ,ליעפ ןוצר לע

:דומלתב םייוטיב תא ונאצמש יפכ ,ל"זח תופקשהל םיליבקמ םג הלא םינותנ ל"רהמ יפ לע

וחתפ" :רמאנש ,ןדע ןג ירעש ול ןיחתופ וחוכ לכב ןמא הנועה לכ :שיקל שיר רמא
אלא ,םינומא רמוש ירקת לא .(ב ,וכ ,והיעשי) "םינומא רמוש קידצ יוג אוביו םירעש
.ןמא םירמואש

."ןמאנ ךלמ לא" :אנינח יבר רמא ?ןמא יאמ

רוקמ דע עיגהל שוחנ ןוצר לש ויוטיב איה :תוקבדכ ,תונמאנכ הנומאה תא רידגמ הז עטק
ןיא .רשפאה לככ הקודה הרוצב וילא רבחתהל ידכ ,םדאה לש תישונאה ותוהז רוקמ ,היווהה
.ולוכ לכ םדאה לש וסחיו ותוברועמב אלא ,תילכש תוענכתשהבו תמאב תוקבד לש השגדה ןאכ
הבושתהו דימתמה חתמה תא ,תוחיתפה תא אטבל הביטימ תונמאנכ הנומאה ןכ ומכ
,י"שה אוה ,ןימאמ אוהש ימב קבדתמ אוה ,ןמא הנוע אוה רשאכו" .וז ןיעמ הדמעב םימולגה
."הנומאה םצע אוה הז רבדו

לא תרבחתמ ונתפונת היפ לעש ,תינבתה תא םלוה ונלש םייחה ןוצרש ,תואדוול הליבקמ וז
ונתנומא ;ומויקל הקדצהה תא ובוחב אשונה ,דדובמ ביכרמ ונא ןיא .יללכה םייחה םרז
םהו י"שה עטנ רשא תועיטנה םש" ,ל-אה ארבש הז ןגב ונתוא תלתוש ,הז םרזב ונתוא תבלשמ
סחיה רושיא איה הנומאה .ומוקממ וזיזהל ולכוי אל רתויב תוזעה תוחורהו ,"קזוחב םיעוטנ
ונמצע ךותב םילגמ ונא .ל-אה לש ותונמאנב םינתונ ונאש ,ןומאה איה ונתונמאנ ;הזה יסיסבה
רבוע אוהש םשכ ,ונייח תודלותב רבוע אוה ;םייחכונה וניתולובגל רבעמ ונתוא ףחודה ,חוכ
איה ,תונמאנ איה התוהמבש ,הנומאה .תועמשמו תודחא ןהל קינעמו ,םלועה תודלותב
,קיודמב ונל עודיל רבעמ לא הציפק וז יכ ףאו .םויקה תויבויחב תירסומהו תינחורה ונתוקבד
.התוביצי תא ריבגהלו הביחרהל יושע הז עדי ,אברדא .יתימאה עדיל תודגנתה הב ןיא תאז םע
.המצועל ונתפיאשבו וניתוקושתב ,תוידיימה וניתויטנב תלקתנ היווהה תורוקמ לא וז הרזח
,הז רחא הזב ,תונמאנה תא האיבמ ונילע הלענש המב קובדל ידכ וז תודבכמ תורקעיהה
תיפוסה הבורעה תא הווהמו (ךלמ) םוקיב תטלושה ,(ל-א) הנוילע תואיצמכ ל-אה לש העדותל
וניא ,ןיעל הארנש המ תורמלו ,וז תינכותל םיכסמ "ןמא" הנועה .(ןמאנ) וב תרבועה תינכותל
הקזוחב בלתשהל ונל רשפאמ ,ונתייווה שוביגל סיסבה אוהש ,הז בוריס .דרוסבאל םיכסמ
הלחתהה ןמל .תוומלאה לש המרטהל ונתוברועמ תא ךופהלו תויארעה לע רבגתהל ,ךשמב
ונתייווה לש היצאוטיסה תסיפת ךמס לע הלבקתהש ,תינוצר הטלחה לע תנעשנ תונמאנה
"ןמא הנועה" .ימויקה רושימב אלא ,עדיב תוקבדה םוחתב אל תמקוממ איה ךכיפל .םלועב
ל"זח ואטיב הז ןויער ;םייחב המולגה החטבהה תא טלוק ,תינויחה תינכותה תא רשאמ
תוביוחמ ךותמ תבאושה םימי תוכירא - "ויתונשו וימי ול ןיכיראמ ןמא הנועה לכ" :םירבדב
,שיגדהל שי תאז םע .התויחצנ תא חכופמ ץמוא ךותמו ,הנכות תא - יפוסניא ןמזכ תספתנה -
ןיא .יטאטס בצמ הניא ,ץמואב תמיוקמה תינושאר הטלחהב היולתה ,הנומאה תונמאנש
,רידת תשדחתמ תוחיתפב אלא ,הנתשמ הניאש תוהזב ,האופק תוידימתב םירומא םירבדה
דגנתמה חוכה איה ;תיתריצי איה תיטנתואה תונמאנה .קסופ-יתלב הריצי חוכ םדאל תנתונה
הקומעה תודעה איה .ףוס ןיא דע ונתוא תממורמ איה ךכיפלו ,תוקפרתהלו תופרתהל ונכותב
.היווהה לש טלחומה רוקמל ונתייווה תא תרשוקה איהו ,רבגתהל ונתלוכיל ונכותב רתויב

םייחל תונעיהה וא הנומאה
תא חיטבהל ידכ ,רחאה תלבק - רמולכ ,המכסה אוה הז רואיתב יזכרמה ןויערה ,ונתעדל
לע רתוומ םדאה םא קרו ךא קזחתמה ,םדאה בצמ לש תיטסילאיר הכרעה .היווהב ונתחימצ
ידיל ל"רהמ תא תואיבמ הלא תורעה .םיסחי לש תכרעמב אלא ומצע תא האור וניאו ,ותמצע
יסחי לש תונוכתה תשגדהלו גוז ינב ןיבש םיסחיל ההז היצאוטיסב תונמאנ-הנומאה תייאר
:ידומלת עטק חותינ תועצמאב ותבשחמ תא חתפמ אוה וכרדכ .םישרדנה תוחיתפהו ןילמוגה

ץראמ תמא' :רמאנש ,הנומא ילעב ליבשב אלא םידרוי םימשג ןיא :ימא 'ר רמא"
םילודג המכ הארו אב :ימא 'ר רמאו .(בי ,הפ םיליהת) 'ףקשנ םימשמ קדצו ,חמצת
שודקהב ןימאמה ךכ - רובו הדלוחב ןימאמה המו .רובו הדלוחמ ?ןיינמ .הנמא ילעב
."המכו המכ תחא לע - אוה ךורב

םהו םדועיימ םיטוס םניא םה ;םמצעל םינמאנ םיראשנ הנומאה ילעבש ,ל"רהמ ריעמ תישאר
םיאלממ םה ףא םימשה ."םינשמ םניא הנומא ילעב יכ" ,יתימאה םעבט תוהמ יפ לע םיגהונ
המדאה - "חמצת ץראמ תמא" רשאכ ,רכזומ קוספה יפ לע .םשג םינתונ םה :םדיקפת תא
."ףקשנ םימשמ קדצ" :םתמישמ תא תונדפקב םיאלממ םימשה - הדועייל הנמאנ תראשנ
שיו ,םירבחתמ םהו ,רטמה תלבקמ ץראהו רטמ םינתונ םימשה" .הנומא תקיז אוה הז רשק
תעפוש הניא ץראהש םשכ ,ץראה ןעמל אלא םימייק םניא םימשה ."הז םע הז הנומא םהל
,ץראהו םימשה תא תדחאמה ,תונמאנ ןיעמ איה הנומא לכ ןכ ומכ .םימשה םע רשקב אלא
תובקעב .השיאהו רבגה תא דחאמה םיסחיה םגד יפ לע ,לבקמה דוסיה םע ליעפה דוסיה תא
תספתנה ,הנומאה השעמ תוהמ תא ףושחל לדתשמ ל"רהמ תיטרקנוק היצאוטיס לע הבישחה
,הבקנהו רכזה יסחי תא םילמסמ רובו הדלוח .היתונויער חותיפב אקווד ואלו ,התחימצ עגרב
.הילא סחייתמ רמאמהש הצופנ תיממע הדגאב םיפקתשמ םהש יפכ

יבקנה למסהו ,תרקנמה הדלוחה תגציימ ותואש ,ילאפה למסה תא שיגדהל ךרוצ טעמכ ןיא
,תונמאנ לש הדמע לאכ הנומאה לא סחייתהל ונילעש ,רורב רומאה ןמ .לוביקה ילכ ,רובה לש
ימ לא תורשקתהל תודוה קזחתמ ףתושה םהבש ,גוז ינב ןיבש גוסה ןמ םיסחי לאכ ,רמולכ
האור ל"רהמ .ולש וישרוש תא תולגל ול רשפאמו תוביציו ןוחטיב ול ןתונ ,ותוא קזחמש
יפכ ,תפאושו ,תיגולויבה תויכשמהה תא החיטבמ השיאהש רחאמ ,"תישנ" הנוכת תונמאנב
.תרוסמה םויק תחטבהלו תיב לש תוימיטניאל ,רופיסה הארמש

,ירכזה .טולקל ןוכנ ,תויכשמהלו תוביציל גאוד ,םינפ יפלכ ןווכמ ,"ישנה חצנה"ש המוד
.תונשנו תורזוח תומזיל תפחוד ולש תוימאנידהו ,הקתפרהל תולק רתיב ךשמנ ,תאז תמועל
שי ותעדל .הנומאהו תמאה יסחיל םיליבקמ הבקנל רכזה ןיב םיסחיהש ,םכסמ ל"רהמה
,תויועטהו םירקשה ,תונולשיכה תא .ינלבסו ךשוממ שופיחמ האצותכ תמאה תא שובכל
לש הקתפרהה .םהידי לע תינבנ תמאהש םיבלשב תוארל שי ,וז תירוטסיה הקתפרה םינייצמה
ותועמשמ תא הנקמ אוה ךכבו ,םיכרעה רוערע ןמיסב דמועה ןמז - ןמזל דעבמ תמאה תחימצ
ידכ יבויח ךרע ךשמל סחייל םימידקמ םא אלא חתפיהל הלוכי הניא - ישונאה םויקה ךשמהל
םדאה לע ,םדאה תוברעתהל תודוה ץראה ןמ חומצל תמאה לכותש ידכ .תינכתה תא םילשהל
תויכשמה תא חיטבהל ינויחה ןורקיעה לע הקתפרהה ךלהמב .החימצה ךילהתב ןימאהל
ירה ,תמאה לש תירוטסיהה הקתפרהה םרז תא למסמ ירכזה ןורקיעהש דועב .תורודה
םיאשונ םייחהש ןבומה וב שדחתמ תורודה תווהתה ךלהמבש ,םחרה תא גציימ ישנה ןורקיעה
הבקנהו רכזה תויתמלשה תא רשאל הצור ל"רהמ וז האוושה ידי לע ,ונתעד יפל .םכותב
עגונ וניא ולש חותינה .הנומאה לש יטמסוקהו ינויחה יפואה תא םגו יגולוטנואה רושימב
לע התרמוח אולמב תגצומה היעבה תא רותפלו ףושחל הסנמ אוה אלא ,תומגודל וא םיגשומל
ותניחבמ .התוררועתה לש יטרקנוקה עגרה יפ לע ,הנומא השעמ יפ לע ,וז ןיעמ תוגהנתה ידי
ןה הלבקהב סופתל ונל רשפאמ ,הבקנהו רכזה לש םינפ לא םינפה ,היווהה לש ילאודה יפואה
תא םצמצל ברסמ אוה .הילע רבגתהל תצרמנה האירקה תא ןהו ,תיתוהמה ונתויפוס תא
התוא האורו ,רחאל רשק םוש ילבו המצע תוכזב תדמועה העובק תוהמל היווהה
השעמ .תינשנו תרזוח היילע דימת תורשפאמ וכותבש הפונתהו תוימאנידהש ,דוסי-ביכרמכ
רשוא לש יכרעה דממה תא קזחלו רשאל אב ,היווהה לש ןוצרמ הריחבב ספתנה הנומאה
דע תולעל וילע לבקמ אוהו ,קפסב תלטומ ותונובירש ,ינאה לש ותבושת איה תונמאנה .םויקה
יפואל תעגונ תיבקנה תודחאה םע ותומיעל דעבמ וילא תינפומה הלאשה .ותוהז ישרוש הצק
יתלבה רוצה םע ,רסחכ ותואיצמל תועדומ ידיל ותוא האיבמו ,תוישיאה לולכמ לש ימיטניאה
ויתויטנל תודגנתהה תא תנייצמ תיבויחה ותבושת .ידיימה ויפואל רבעמ רובעל ענמנ
תמקוממ הניא איה .ינחורה ולקשמ יוויש תא תקזחמו ותוישיאל תוביקע הקינעמ ,תויעבטה
ינחורה דממה לש ,תילאבולג ,תיעצמא יתלב הסיפתב תבלתשמ אלא ,דבלב הנבהה רושימב
תיגולוכיספה ותודחא תא טרפה שוביכ תלוז תילכת הנומאל ןיא םאה ךא .ותייווה לש
יללכ לרוג לש ושומימ תא ןובשחב איבהל תורשפאמ תונמאנ לש וז העונת אמש וא ,תירסומהו
בישמ הנומאה תילכת תלאש לעש ,המוד ?רתוי תילאסרבינוא תינכות לא האיציה תא ,רתוי
.הז ביתנב ינשה קרפה

 


תויטנדנצסנארטו תויתילכת
תועמשמה תא הריהבמ םיאורבכ ונבצממ עמתשמה ןבומל תונמאנכ תספתנה הנומאה
ונתוא תססבמה ,וז תועמשמ .ונילעמ הלעתמו ונב אצמנש המב קודבל :ךשמל קינעמ ל"רהמש
,תדמתמ תונוכנ תעבות - האירקה תא ומכ ,הב תנכושה הנווכה תא תמלוה םיארחא םיטרפכ
רבעל חותפה ,רחא רדסל ונתוא הסינכמו ,תויטסיסיקרנה וניתויטנמ הגרדהב ונתוא תרקוע
אוה ןורחאה בלשה .ךרד ינויצב ,רומאכ ,ל"רהמ ןיחבמ תומלשה תארקל וז הריתחב .ףוסניאה
- םייחל המכסה לע תוטשפב רבדל ןיא .םדאה יבגל םיקולאה לש ותינכת תחלצהב הנומאה
דע הרידח לע אלא - םירדגומ יתלבו םיבר םיקפוא רבעל ונתוריחמ ןרקומה םייח-ןוצר
ןיא .ל-אב תוקבדב האישל העיגמ תונמאנה הב םיקבדש הנומאה .ל-אה דע ,םייחה רוקמל
תליטנל ,עצבל ונילעש המישמל תועדומ אלא ,ל-אל תונמאנב תיביספו תרוויע הנתמה איה
וניא ל"רהמ יכ ףאו .םדאה לע תלטומ התמשגהשו ,ל-אה ידיב התוותוהש תינכותב קלח
שיא לש ותוגהנתהש ,ישיא ןויסינב םירומא םירבדה יכ ,המוד ,הז בצמ טרופמ רואית ראתמ
הז קרפ שארב דמועה קוספה תריחב ,תאז םע .המגוד ונל שמשל היושע השמכ וא םהרבאכ
סחיב אלא ,ונכותב תולעתה חוכ יוליג לע בושחל אלש ונתוא םינימזמ ל"רהמ לש ושוריפו
רחב ויתודלות ךלהמבש העונת ,תיתגרדהה ותולגתהב םוקיב םייח החיפמה תיללכה העונתל
הבחרה הביטקפסרפב בלתשמ ילאודיווידניאה לולסמה .התפונת םע תוהדזהל לארשי םע
בוש רוחבלו האירבה תריצי תא עגר לכב ליחתהלו בושל וילעש ,םלועב תישענה הריצי לש רתוי
םע תוקבדה לש ררחשמה חוכה תא הליחת הנווכב רבחמ ל"רהמ .ןיאה ןיבל היווהה ןיב
דממה תא - שרדמה תובקעב ילוא - ןייצל ידכ ,לארשי תודלות לש םינושה םיבלשה
אלא לעופל האצי אל םירצממ תוררחתשהה .היווהב וז תוקבד לש יצוביקהו ירוטסיהה
ןויסינה ."הנמא רכשב אלא לאגיהל םייואר תויולגה ןיא" ןכ ומכו ,הנומאה תועצמאב
ךרד תויהל ותפיאש םצעב ספתנה ,לארשי םע לש יצוביקה ןויסינל ףרטצמ ילאודיווידניאה
תודבועה .ןהב הכוז וז הלוע העונתש תוחלצהה ךרד םג ךא ,תוערגמהו תויודגנתהה
לש תובחרתהה תעונתל תוושמ ,ןהב םילותש תונורחאה תווקתה ןכו תורכזומה תוירוטסיהה
,ירוטסיהה רושימב ישממ רורחשב םירומא םירבדה :תואיצמ לש דממ תירוקמה המכסהה
רבעל השילגכ ותוא הווח דיחיהש ,המצעל העדות לש המאתהה-יא שגר .יתרבחהו יטרפה
הירוטסיהב אטבתמ - הזע תימינפ תימויק תואדו ידי לע תמלבנ םנמאש - היווה-יאה
תרשפאמה ,היווהב וז הזע תופתתשהל ליבקמ "תויולגה ץוביק" .תולגה תייווחב תידוהיה
.המלשהו האלמה ותוהז תא שובכלו רוזחל ךכבו ,ותייווה ישרוש הצקל עיגהל טרפל

המואו ,ךרבתי וב העוקת ותנומאש הנומא לכש ,ךרבתי וב הנומא לארשיל שי רשאכו"
תויהל םיסנכתמ תויולגה ךכלו ,םוקמל םוקממ םילוג תולגב ויהיש יואר ןיא תאז ומכ
.'...הנומאב יל ךיתשראו' בותכה רמאש ומכו ,הנומא איהש ומכ ךרבתי םשה םע םיעוטנ
וב תוקבדה אוהש הנומאה ידי לע אוה הז רבדו ,י"שה לא רוביחה אוה סוריאה יכ
."ךרבתי

יכרדב תכלוהה ,רמולכ ,הלואגה רבעל הכילומה העונתה תסיפתכ ןיבהל שי הזה עטקה לכ תא
.תונמאנל תודוה תאזו ,האלמה היווהה תגשהל דע היווה-יאמ תוצלחיה תרשפאמו תולעתהה
ןייצל תרשפאמ לארשיל םיקולא ןיב תירבהש רשק ,ישונאל יקולאה ןיב ישממו יבויח רשק והז
.וידממ תאו ותוכיא תא

ןמזב תונמאנה בצק ,הווצמה
לש לולכמב תוקבדב אקווד ואלו ,תינוצר הטלחהב הכורכ הנומאהש ,אוה ןוכנ םא ךכיפל
לש תישעמ תינכת התועמשמש ,םלוע תפקשהל הנימזמ איהש ,ןבומ ,ןגרואמ עדי וא תותימא
תאו תוכמ תכסמ ךותמ אבומה תא ןיבהל שי וז תועמשמב אל םולכ .תיתרבחו תירסומ היינב
?תווצמה ללכ לש הקומעה ןתועמשמל ,הרותה תווצמ תויתילכתל עגונה ,ל"רהמ לש ושוריפ
,תמא אלו ןכות אל ויהי אל תוקבדה תייווחלש ,ךכל רבחמה ןווכתנ ,הז חותינ ועיצהבש ,המוד
ימשגה םלועה ןמ אצוי אוה יכ" ץמאמה תויכשמהבו םייחה לש תואיצמב בלושת אל איה םא
ןמ ונתעד תא החיסמו "ןוילעה םלועל" חתפ ונל תחתופ וז היווחש ,ןוכנ ."ןוילעה םלועב קבדו
העגרהכ סופתל שי הז יביסנטניא םויק רושימ ךא ,ימשגה םלועה לש ועבטמ ןהש תולבגהה
התוא רשוקו ףוס ןיא דע התוא ריבעמש המב תופתתשה תוכזב המצע תא תשבוכה העדותל
תויצכ ,יתורירש השעמכ בשחיהל ךירצ הווצמה השעמ ןיא .הקומעה התייווה ןורקיע םע
םימייקמש םיסחיה קוזיחכ ,םויקב תישממ תומדקתהכ אלא ,טנאק לש תועמשמב הבוחל
דצל םלועה תא תוטהל ידכ - תיחרכהה המלשהל םדאה לש וכרדב .העדותה םע םייחה
השעת אל תווצמ 365 -ל תוקלחתמ ןה יאלמש 'ר יפ לע .תווצמ ג"ירת וידיב תויוצמ - היווהה
,םדאהו שמשה .םדאה לש ופוג ירבא ןיינמכו המחה תומי ןיינמכ ,השע תווצמ 248 -לו
םזינימרטדה תא דחא דצמ ל"רהמ יפ לע םילמסמ ,האירבב םיטלוש תודוסיכ םיבשחנה
בצמ תא םינייפאמה יונישהו תולעתהה תלוכי תא ינש דצמו ,ימשגה םלועה לש השקונה
.םדאה

יקוח לש ןיקתה םדוקפתו ינדפקה םמויק תא םג חיטבהל הרותה יקוח לולכמ לש ותרטמ
חור דחוימב תטלוב הז אובמב .תומלשל ףאושה ןוצר לש תאצויה תוימאנידה תא םגו עבטה
לבקל ברסמ ל"רהמ ,ןכ ומכ .וללה תונויערה לולכמ תא הביתכהש איה יכ המודש ,הזתניסה
,תחאלו םיתשל ,שולשל ,ששל ,הרשע תחאל תווצמה רפסמ "םצמוצ" וליאכ ,שוריפה תא
לכש רחאמ ,קוחה לע הנומאה ןורתי לע חוכיו ונינפל ןיא .הנומאה תשירד איה הנורחאהשכ
תונורקעה תא ףושחל םיעיצמ םה .השעמה לש תערכמה ותובישח יבגל םיעד ימימת םידדצה
םיליהת יקוספ .םהילע הנוע איהש תונורסחה תא רתאל ידכ ,םהילע תססובמ וז העיבתש
ומצעל תועדומ ידי לע ותוחתפתה תא חיטבהלו תומלשל עיגהל םדאה לש ךרוצה תא םיטילבמ
ףוגה ירבא לע הווצמה תעפשה תא שיגדמ והיעשי .םלועה םעו ל-אה םע ,ותלוז םע ויסחילו
לש התייחד רבעל וא ,תירסומ הנוכת תשיכר רבעל םתוליעפ תא תנווכמ איה ;םינושה
םע רוציל םדאה תא ץירמהל תושקבמ הרותה תועיבת הכימ לצא .תירסומ יתלב תוגהנתה
הלא תודמע יתשו ;טלחומ קדצ ,םניח דסח :םדאל ל-אה ןיבש הקיזל תירטמיס הקיז ל-אה
םע "תכל ענצה"ל םדאה תעיבת ידי לעו םדאה לש ותשלוחב ל-אה תובשחתה ידי לע תונזואמ
.ל-אה

תונורקע תא דימעהלו רוזחלו "עצוממה" לע רתוול ןתינ ילוא והיעשיב רחא םוקמ הארמ יפ לע
ןידה תרושמ םינפל דסחהו ,דחמ טלחומה קוחה :"הקדצו טפשמ" לע תוגהנתהה לש דוסיה
םצע איה הנומאה לבא" ל-אב יקלח תוקבד תמיוסמ הדימב תווהמ וללה תושיגה לכ .ךדיאמ
ותילכת תא קוקבח ונל הלגמ תוצמה לש דוסיה ןורקיעל הנומאה תכיפה ידי לע ."תוקבדה
לש השעמכ הווצמה לש הסיפת ."ךרבתי וב תוקבד םדאל היהיש תווצמה לכ יכ" :תיתוהמה
דממו יסיפאטמ ךרע הל הקינעמ תדמתמה תימוימויה היישעה תועצמאב ל-אה םע תודחאתה
אלא ,ירסומ השעמ לש ומויקב ,םיקולא ןוצרל ןוצרה תמאתהב קר אל רבודמ .ימסוק
ידי לע םדאה תא הנשמ הווצמה תבוח .ל-אה תוהמ םצעמ תעבונה תינכותב תופתתשהב
קר אל אוה תירסומה תוגהנתהב םיינזאמה ףכ לע לטומה רבדה .יקולאה רדסב ותללכה
ךא - הבושת אופא איה הווצמה .תיקולא תינכות שומימב תומדקתה אלא ,םדאה תומלש
תחתופו תונמאנה ךרד לע םדאה תא הלעמ אלא ,דימתלו תחא םעפ תנתינ הניאש הבושת
תוממורתה ,ןוילעה רדסה םע שגפמו רשק איה ,הנומאכ ,הווצמה .ףוסניאה ליבש תא וינפל
.היתולובגל רבעמ ונתייווה

 


תטלחומה תונמאנהו תונמאנה תוטלחומ
תייעב איה תונמאנ-הנומאה :ל"רהמ לש ותובישחב יזכרמ ןויע אצמנ הז רמאמ לש ומויסב
ונא ,ונכותב אצמנ וניא ונתייווה דוסיש ,םירמוא ונא רשאכ .תלוזה יפלכ יתוהמה ונסחי
הניאש רחאמ ,דחוימב הדבכ תוירחא ;םדאה תיינב ךילהתל םישונאה תוירחאה תא םישיגדמ
.םייחלו הירוטסיהל םדאה תא רשוקש המ לכל אלא ,ונלש תוילאודיווידניאל קרו ךא תעגונ
בלשלו תוומה ןמ רוקעל םיחילצמ ונאש ונתייווהב קלח ותוא איה הנומאה ,רבד לש ופוסב
קר .הילא םירושק ונאש הירוטסיה הכותב תללוכה ,תיגולוטנוא תועיבקב הרכהה איה .חצנב
.ןמזה לע ןוחצינ ונל חיטבהל הלוכי ,ונתאמ גרוחה דוסיב תנגועמה ,תיתריצי תונמאנ
,ינחור ץמוא לש השעמב היולת םוקיה ללכב םייחר חיפמה רצויה ףניהב טרפה תופתתשה
ותוא לע םדאה ןוחצינ ,תישיא היווח אופא וז .תוינחורה םצע תא הווהמה ,עגרה תייחדב
הקומעה הנווכב קובדל ךכ ידי לעו ,תינמז לעה ותוהז תא תולגל ול תרשפאמה ויפואב טביה
תא דחוימב שיגדמ ,ונויע תא םכסל ידכ וב רחוב ל"רהמש רמאמה .האירבה תינכות לש
:ךילהתב תברועמה תישונאה תוירחאה

ינב ולא :קחצי 'ר רמא... ?הנמא ישנא יאמ !הנמא ישנא וקספ שדקמה תיב ברחשמ"
,ולסב תפ ול שיש ימ :רמוא לודגה רזעילא 'ר :אינתד .ה"בקהב ןינימאמ ןהש םדא
םויל זב ימ" :רזעילא יבר רמאד ונייהו .הנמא ינטקמ אלא וניא ,רחמל לכוא המ רמואו
תונטק ?אובל דיתעל םנחלוש זבזבתיש םרג ימ" :ריבסהו ;(י ,ד הירכז) ..."תונטק
."ה"בקהב ונימאה אלש ,ןהב היהש

טקייבואה לש ותלעמב היולת - טקייבוסה הווהתמ הבש םוחתה - תונמאנה תדמעבש הלעמה
לש תירקיעה התנוכת .ל-אל אלא אופא תירשפא הניא תטלחומ תונמאנ .ול תרסמתמ איהש
םע תודחאב אלא ,הנומאה ירקיעב אטבתהל םייושעה תונויערב שפנה תוקבדב הניא וז הנומא
.התויפוסניאבו התוילוכב תשגרומ ,היח תואיצמ םע עגמב ,רמולכ ,היווהה

אוה ןכלו ,לכ וחוכבש ךרבתי וב ןימאמ אוהש הנומאה רקיע יכ ,ןיבהלו תעדל ךל שיו"
יפכ ול ןתיי זא ,בוטה ןתיי ךרבתי אוהש ןמזה עיגה רשאכ הז ליבשבו ,ךרבתי וב ןימאמ
וליאכ ,וב ןימאמ וניא רשאכ לבא .ותלוכיו וחוכ לודג רכש ,וב ןימאמ היה אוהש המ
וחוכ הארמ ךרבתי םשה היהיש ןמזה עיגי רשאכ ,דיתעל ךכ ינפמו ,ותלוכיו וחוכ טעממ
."ןימאמ היהש הנומאה יפכ קר ול עדונ היהי אל ,ותלוכיו

וניא אוה ;היווהב םדאה תלידג תא תעבוקה איה ל-אה םע תודחאה :רבד לש ומוכיסב
תינכותל רבחתמ אוהש הדימב אלא תינחורה ותוהז תא שבוכ וניא ,טקייבוסכ קזחתמ
לש םיקומעה הישרוש תא ול הלגמ ,הב תנרקומ היווהש תובייחתה ,תונמאנה ,תיקולאה
תיטסילאנוסרפ הסיפת וז .ולרוג תויכשמה תא חיטבמ אוהש לוככ שדחתמ הז יוליגו ,ותוריח
דוסה הלגתי הנורחאה תבשב .תיפוסה הלואגה ךילהתל דע םדאה תוירחא תא השיגדמה
.תוחיתפו הזועת חיכוה וייח ךשמבש הדימב הב םדאל

תובייחתהכ ,היווחכ הניבהל שי אלא ,תיגולואית הלאש הנומאה תייעב ןיא ל"רהמ ליבשב
- תינויעה הבישחה לש ביקעהו יתטישה ןכותב תאצמנ הניא תשקובמה תודחאה .תישיא
איהש ,םדאה לש תינושארה תודחאה םויקב אלא ,ינש םוקמב קר האבה היצלוקפס איהש
.ירקיעה ודוסי