ם"במרהל םירקיעה ג"י

ץילגיטש בקעי

ו"כשת ,ו"נ ןויליג ,יניס

:םיקרפ ישאר
םיתמה תייחתל אבה םלוע ןיב תוהז
םיגשומה ןיב דירפמ ם"במר
ם"במר תטיש רבסה
תוצובקל םירקיעה תקולח
ם"במרה תביתכב תומגמ יתש
םירקיעה ינש רודיסבש ינושה

הנשמב םהב םירפוכה תאו םירקיעה רשע השלש תא הנוש רדסב רדסמ ם"במר :ריצקת
:םירפסה ינש לש תונושה תומגמב וריבסהל ןתינ הז לדבה .תוינשמה שוריפבו הרות
.תיתכלה - הרות הנשמו ,תיכוניח ותרטמ הנשמה שוריפ

תודהיה ירקיע לע ם"במר ,תודהיה ירקיע :חתפמ תולימ

:א ,צ ןירדהנס הנשמב ונינש
ןיא רמואה :אבה םלועל קלח םהל ןיאש ולאו ...אבה םלועל קלח םהל שי לארשי לכ
.הרותה ןמ םיתמה תייחת
רפכ אוה :וצריתו ?םיתמה תייחתב רפוכה לע רומח הכ שנוע לטוה עודמ ,ולאש ארמגבו
דגנכ הדמ ,ה"בקה לש ויתודמ לכש ,םיתמה תייחתב קלח ול היה אל ךכיפל םיתמה תייחתב
.הדמ

םיתמה תייחתל אבה םלוע ןיב תוהז
,ךה ונייה םה םהינשו םיתמה תייחת ןיבל אבה םלוע ןיב תוהז תמיקש ,עמשמ 'מגה ירבדמ
םלועש ,תרמוא תאז .הדמ דגנכ הדמ - אבה םלועל קלח ול ןיא םיתמה תייחתב רפוכה ןכל
,רבוסה (לומגה רעשב) ן"במרה תעדל המיאתמ וז הטיש .םיתמה תייחת לש הכשמה אוה אבה
אוה אבה םלועש ,(הבושת 'להב) ם"במרה תעד תא תרתוסו הייחתה םלוע אוה אבה םלועש
דמע רבכ .םימיה תירחאב קר איה םיתמה תייחתו ,תומה רחאל דימ ליחתמה ,תומשנה םלוע
ארמגב ןה תוקולח תוטישש ,ץריתו קלח קרפ שאר ,ןירדהנסל וישודיחב ן"רה וז הריתס לע
,לומגה רעשב ומצע ן"במרה םג) תרחאה העדכ ן"במרהו ,תחא העדכ קספ ם"במרה ,המצע
.(ם"במרה תעד תא ץרית אלו ותטישכ ונתייגוסמ חיכוה ,טצר 'מע קוק ברה דסומ תאצוה

םיגשומה ןיב דירפמ ם"במר
יאב םיתמה תייחתב רפוכה תא השינעמה ,ונתנשמ ,וירבדלש ,ריעהל שי ן"רה לש וצורית לע
תוחדיהל הכירצ ,'מגה ירבדכו ,םיגשומה ינש תא ההזמ חרכהבו ,אבה םלועל קלח ןתמ
םיגשומ םיתמה תייחתו אבה םלועש ,תרחאה הטישכ קסופה ,ם"במרה תטישל ,הכלההמ
?ונתנשמכ (ו"ה ,הבושת 'כלהמ ג"פ) ם"במרה קספ המ םושמ ,הומת כ"או .םה םידרפנ

םיתמה תייחתו אבה םלועש רבוס אוה ףא ,הנשמה רדסמ יברש םושמ רתוי תקזחתמ אישוקה
יברש החכוהה ?ותנשמכ קוספל ם"במרה ךירצ היה אל כ"או ,ן"במרכ ,םיהז םיגשומ םניה
:(ב-א ,אצ) ןירדהנסב תאבומה הישעמהמ איה ן"במרה תטישכ רבוס

,רמוא ףוג ?דציכ .ןידה ןמ ןמצע רוטפל ןילוכי המשנו ףוג :יברל סונינוטנא היל רמא
?המוד רבדה המל ,לשמ ךל לושמא :ל"א ...אטח ףוג ,תרמוא המשנו ...תאטח המשנ
דחאו רגיח דחא ,םירמוש ינש וב בישוהו ...האנ סדרפ ול היהש ,םדו רשב ךלמל
הקרוזו המשנ איבמ ה"בקה ףא .דחאכ םתוא ןדו אמוס יבג לע רגיח ביכרה ...אמוס
.דחאכ םתוא ןדו ףוגב

םאות הז רבד ,דחאכ המשנלו ףוגל עיגמ םדאל דעוימה לומגהש ,חכומ וז הישעמב יבר ירבדמ
ךא ,דחיב בוש ויחי המשנהו ףוגהשכ הייחתה ירחא אוה לומגה רקיעש ,ן"במרה תטיש תא
ירבד ונכתי אל ,אבה םלועה אוהו ,תומשנה םלועב אוה ירקיעה לומגהש ,ם"במרה תטישל
(ש 'מע ,קוק ברה דסומ תאצוה) לומגה רעשב ן"במרה ףא .ףוגה םע דחי הנודינ המשנהש ,יבר
םלועב רוזחל םידיתע םיטבשה תרשעש ,ב ,יק ןירדהנסב וירבדמ ,ותטישכ רבוס יברש ,חיכומ
.תומשנה םלוע קר אלו תופוגה םלוע אוה אבה םלועש ,אופא חרכהב .אבה

'מגה קרו ,םה םידרפנ םיגשומ םיתמה תייחתו אבה םלועש תרבוס ונתנשמש ,םג רמול ןיא
קסופ ם"במרהו ,"הדימ דגנכ הדימ"ב שנועה תא תולתיל התצרש םושמ ,םתוא התהיז
לש ןויערה רוקמ אוה מ"רו איה מ"ר הנשמ םתס ירהש - ארמגה שוריפכ אל ךא ונתנשמכ
.(א ,ק ןירדהנס 'יע) הדמ דגנכ הדמ שנוע

ם"במר תטיש רבסה
,םירקיעה ג"יל תללוכה ותשיגב ןנובתהל ונילע ,ם"במרה תטיש תא בשייל ידכבש ,ינרובס
."הרות-הנשמ" ורפסב הכלהל םקספו ,וז הנשמל ושוריפב םחסינש

םילדבה אצמי ,הקזחה דיה רפסבו הנשמה שוריפב םיאבומ םהש יפכ ,םירקיעה ג"יב ןנובתמה
:ונשרד םירמואה םיטעמ אל

(ג"פ הבושת 'לה) ,הליבקמב .אבה םלועב לומגב הנומאה אוה א"יה רקיעה הנשמה 'יפב
.ללכ הז רקיע ןיא

םירקיעה ג"יב .ומצע ינפב הפ-לעבש הרותב רפוכה ףא הנמנ ,הבושת 'להבש םירפוכה ןיב
ןמ הרותב הנומאה אוה ,ינימשה רקיעב ללכנ אוה) פ"עבש הרותל הנומאל דחוימ רקיע ןיא
.(םימשה

הנמנ "דיה" רפסב .םישעמה לכ תא עדוי 'הש אוה תוינשמה שוריפבש ירישעה רקיעה
.םיסרוקיפאה ןיב ,ינימשה םוקמב 'ה תעידיב רפוכה

הנומאה אוה ,ג"יה רקיעה ,וירחאו ,חישמב הנומאה אוה ב"יה רקיעה תוינשמה שוריפב
.םיתמה תייחתב רפוכה ירחא חישמב רפוכה רכזומ "דיה" רפסב וליאו םיתמה תייחתב

םג ובתכנש ,ם"במרה לש הלא וירפס ינש ןיב םימייקה םיבר םייונישל ונא םיליגר םנמא
סנכיהל םיקוקז ונא ןיאש ינרובס ונינפלש ןודינב ךא .הזל הז ןיב תוטעמ אל םינש לש לדבהב
.תאז הקוחד הצרפל

תוצובקל םירקיעה תקולח
:וז הקולח יפל םיקלחתמ םהש אצמנ הנשמה שוריפב םירקיעה ג"י לש םרודיסב ןייענשכל

םיקלא
;גיהנמו ארוב .א
;דיחי .ב
;ףוג וניא .ג
;חצנ .ד
.ותלוזל ללפתהל יואר ןיא .ה

הרות
;האובנ .ו
;השמ תאובנ .ז
;(פ"עבשותו) םימשה ןמ הרות .ח
;הרותה לש התויחצנ .ט
;םישעמה לכ תא 'ה תעידי .י

לומג
;(אבה םלוע) לומג .אי
;חישמ .בי
.םיתמה-תיחת .גי

"הקזחה דיה" רפסב ."םירקיעה" ורפסב ובלא ףסוי 'ר לש וירקיע תשולשל הליבקמ וז הקולח
:תרחא איה הקולחה (ח-ו 'לה ,םש הבושת 'לה)

:םינימ
;גיהנמו ארוב .א
;דיחי .ב
;ףוג וניא .ג
;חצנ .ד
.ותלוזל ללפתהל יואר ןיא .ה

:םיסרוקיפא
;האובנ .ו
;השמ תאובנ .ז
.'ה תעידי .ח

:םירפוכ
;םימשה ןמ הרות .ט
;פ"עבש הרות .י
;הרותה תויחצנ .אי
;םיתמה תייחת .בי
.חישמ .גי

,םיתמה תייחתב ,הרותב םירפוכה :םיגוס השלשל "םירפוכ"ה תא ם"במרה גווס השעמל)
.(םירפוכ :ףתושמה םמשב םתשולש תא ונללכ ,תויחונה םשל ,לאוגה תאיבבו

:הז חסונב וז הקולח רידגהל ילוא רשפא
.ודוחיו םיקלא תואיצמב םירפוכה םה ,םינימה
.ןהיתובקעבש לומגהו םדאה לע תולטומה תובוחב םירפוכה םה ,םירפוכה
.םדאו םיקלא ןיבש רשקב םירפוכה םה ,םיסרוקיפאה

דחאל רתוי תכייש איה הרואכל יכ ףא ,'ה לש ודוחיב םירפוכה ,םינימה ןיב תגווסמ הליפתה)
םדאה דצמ ,הכופה הרוצב ןאכ עצבתמה ,םדאו םיקלא ןיבש רשקל וא :םירחאה םיגוסהמ
רקיעב תאטבמ הליפתה ,ם"במרה תעדל ,הארנכ ךא .םדאה לע תולטומה תובוחל וא ,םיקלאל
'יעו) .תויושחרתההו תועפותה לכ לע תידעלבה ותטילשבו 'ה לש ודוחיב םדאה תנומא תא
.(294 'מע ,ל ןוילג ,"תועד"ב רגניול .י ר"ד לש ורמאמב

ם"במרה תביתכב תומגמ יתש
ותמגמ .ל"נה וירפס ינש תביתכב ם"במרה ינפב ודמעש תונוש תומגמב תוארל שיש ,רבתסמ
שוריפב .תיתכלה איה "הקזחה דיה" רפס תמגמש דועב ,תיכוניח איה הנשמה שוריפ לש
ןיבש םילדבהה תא רידגמ אוה "דיה" רפסב ,תודהיה ירקיע תא ם"במרה ריבסמ הנשמה
ג"ימ רקיעב ורפכש י"ע ללכה ןמ םמצע תא ואיצוהש ולא ןיבל לארשי ללכל םיכיישה םידוהי
בייח ידוהיש ,תונוכנה תועדל םאתהב אוה תוינשמה שוריפב םירקיעה רודיס ןכל .םירקיעה
שוריפב .םינימאמ םניאש םישיאה יפל אוה "דיה" רפסב רדסה וליאו ;וז רחא וזב ,ןתעדל
ילילשה דצה טלבומ "דיה" רפסבו ,תיתמא הנומא יהוזיא ,יבויחה דצה רקיעב טלבומ הנשמה
.הנומא אלל יחה םדאה לש

.ליעל םהילע ונדמעש םילדבהה לש םתועמשמ תא רותפל ונל שמשי הז חתפמ
תייחתב רפוכה תא ם"במרה הנמש ךכב יכ ,אבה םלועב רפוכה הנמנ אל "דיה" רפסב .א
,םידמל וניצמנ אליממ ;ותבוח ידי אצי אוה אבה םלועל קלח םהל ןיאש וללה ןיב םיתמה
המכ תחא לע (ם"במרה לש ותטישל אבה םלועה) לומגה רקיעב רפוכה - אבה םלועב רפוכהש
אבה םלועל קלח ול ןיא םיתמה תייחתב רפוכה וליפאש ,רמול ם"במרה תנווכ ,רוציקב .המכו
ךרד לע תואבומ תורדגההשכ הז לכ .(וז השגדהב ךרוצה רבסומ "םיתמה תייחת" תרגאב)
לע חוספל לוכי אוה ןיא ,יבויח ןפואב תודהיה ירקיע תא ריבסמ ם"במרהשכ םלוא ,הלילשה
,ותעדל ,ירקיעה לומגה אוה אבה םלוע .ומצע ינפב רקיעכ הדחילמ אבה םלועב הנומאה
.רשק לכ ולא ינש ןיב ןיאו ףסונ לומג אוה םיתמה תייחתו

ןכל ,בתכבש הרותב הנומאהמ דרפנ יתלב קלח ם"במרה תעדל איה פ"עבשותב הנומאה .ב
יתשש םושמ ."...הרותה שוריפ ןכ ומכו ...םימשה ןמ הרותה תויה" אוה ינימשה רקיעה
שיגדהל ידכ ,םידרפנ םירקיע ינש ם"במרה ןהל דחיי אל ,ותעדל ,איה תחא הרות ולא תורות
רפסבש ןושארה שרושב ,רחא םוקמב ותטיש תובקעב אוה ךלוה ןאכ .דחא רקיע ןתויה תא
תוגשהב ש"ייעו) הרותה ןמש 'רוסת אל' ללכב ןנברד תווצמה לכ תא ללוכ אוה םש ,תווצמה
שוריפב שיגדהל שי תורותה יתש דוחיא תא .(םיטפשמ תשרפ "המכח-ךשמ"בו ן"במרה
הנומאה ירקיעמ דחא - ופוג הז דוחיאו ,תיטרואת הנומאה ירקיע תא ריבסמ אוה וב ,הנשמה
ינש ם"במרה הנומ ,תואיצמב םימייקה םירפוכה יגוס תא רידגהלו ןיימל ואובב םלוא .אוה
הרותב רפוכ ךא ,בתכבש הרותב הדומה ,ינשהו ;בתכבש הרותב רפוכה ,דחאה :םירפוכ יגוס
אלש ,תויתואיצמ תואמגודב ולא םירפוכ שיחמהש ,ם"במרה לש ונושלב קודו] .הפ-לעבש
,הידיגמ שיחכמהו פ"עבש הרות אוהו השוריפב רפוכה ןכו" :ונושל וזו ,םירפוכה רתיב וכרדכ
.["סותייבו קודצ ןוגכ

בטיה אוה ףא ןבומ ,ם"במרה לש וירפס ינשב ,' ה תעידי ,ירישעה רקיעה לש הנושה ומוקימ .ג
הנומאה תוביתנב םדאה תא ךירדמה ,ךנחמכ ם"במרה שמשמ ,הנשמה שוריפב .ונתטישל
וניארה רבכש יפכ אוה םירקיעה רודיס ןכל ,ךבדנ יבג לע ךבדנ ומלוע תפקשה תא ול הנובו
תובוחב ןימאהל ,תינש ;ויקלאב ריכהל םדאה בייח ,לכ תישאר .לומג - הרות - םיקלא :ליעל
תעידיב הנומאה .ויתובוח יולימ לע ול דעוימה לומגה תא תעדל ,תישילש ;וילע ליטה ויקלאש
העידיה .קדוצ לומג ןיא העידי אלל יכ ,לומגה ירקיע תרדס תא תחתופ םישעמה לכ תא 'ה
.לומגל יחרכה יאנת הניה

םניאש םישנאה תא הנומ אלא ,הנומאה ירקע תא ריבסמ ם"במרה ןיא וב ,"דיה" רפסב םלוא
ןיבש רשקב םירפוכה ןיב גווסמ 'ה תעידיב רפוכה .רחא אוה רדסה - םהיגוסל ,םינימאמ
.האובנב םירפוכה םע דחי גווסמ אוה ןכל ,םדאו םיקלא

םירקיעה ינש רודיסבש ינושה
שוריפב .ונכרד יפל רבסומ ,םיתמה תייחתו חישמה ,םירקיעה ינש רודיסבש ינושה ףא .ד
רדס - בלש רחא בלשל והלעמו והנשמל דחא דוסימ ןימאמה תא ךילומ אוהשכ ,תוינשמה
לומגה אוה - ם"במרהל - אבה םלוע) םיתמה תייחת-חישמ-אבה םלוע :יגולונורכ אוה לומגה
םינמנ "דיה" רפסב םלוא .(ח"פ ףוס הבושת 'לה ןייע .ותומ רחאל דימ םדאל אבה ,ןושארה
יפכ ,לומגה םצעב רפוכה תא ללוכה - םיתמה תייחתב רפוכה .םתגרדו םתובישח יפל םירפוכה
לומג םניא חישמה תומי ם"במרה תעדל יכ .חישמב רפוכהמ רתוי רומח וניה - ליעל ונרבסהש
.אבה םלועה ייחב תוכזל םדאל ול רשפאמה רתויב םלשומהו לודגה יעצמאה אלא ,ומצע ינפב
לכ לע וטלשיש ידכ אל ,חישמה תומי םיאיבנהו םימכחה וואתנ אל" :ם"במרה ירבד הלאו
היהי אלו ,התמכחו הרותב םייונפ ויהיש ידכ אלא ,חומשלו תותשלו לוכאל ידכ אלו ...םלועה
רפוכה םדוק ןכל .(ד"ה ,ב"יפ םיכלמ 'לה) "אבה םלועה ייחל וכזיש ידכ ,לטבמו שגונ םהל
.חישמב רפוכל אבה םלועה לומגבו םיתמה תייחתב

תרבסומ הנשמה םג .קלח קרפב הנשמהמ ם"במרה לע הנושארה ונתיישוק םג תבשוימ תאזב
- ושנועו ,ולוכ לומגה לכב רפוכה אוה םיתמה תייחתב רפוכה ,ם"במרה ירבד ורבסוהש ךרדב
קלח םהל שי לארשי לכ ראשו ,לומגב קלח ול ןיא ךכיפל לומגב רפכ אוה - הדמ דגנכ הדמ
.אבה םלועל