לילגה ימכחל הדוהי םורד ימכח ןיבש תוחיתמה
דומלתהו הנשמה תפוקתב
(אבכוכ-רב תמחלמ רחא)

ץרווש עשוהי

גמשת ,גצ יניס
תורעהה אלל ספדנ

:רמאמה ןכות
לילגבו הדוהיב תונוש תוכלה
לילגל םתרוסמ תא םיריבעמ הדוהי ינב
םתרוסמב הדוהי ינב תוואג
הדוהי ינבב םילזלזמ םיילילגה
םורדב תווצמ תרימשב יפוד םיליטמ לילגה ימכח
לילגה ימכח דצמ הפירח תואטבתהל ומרג םורדה תואמצע

,הדוהי ימכח לש םתונוילע ללגב המרגנ לילגה ימכחל הדוהי ימכח ןיב תוחיתמה : תיצמת
.לילגל רבע זכרמה רשאכ םג הילע ורתיו אל רשא תונוילע

.לילגה ימכח ,הדוהי ימכח :חתפמ תולימ


.םיעוגרו םיוולש ויה דימת אל ץראל ץוחבו ץראב תושרדמה יתבב םימכחה ןיבש םיסחיה
המוד ,םיבורק םיניינעב םיקסעתמו דחא םוקמל םיאב םהשמ ,םיבושחו םיבר םימכח
ןיבש םיסחיה לע םה םג ועיפשה םיינוציח םימרוג םרב .תולגתהל םיבורק םהיניב םיכוכיחש
רחא רקחמב .ץראל ולעש לבב ימכח ןיבו לארשי ץרא ימכח ןיב התייה תוחיתמ .םימכחה
המודבו .םילועה םימכחה לש םתוילבב לשב האבש הדימ הב התייה וז תוחיתמש ,יתיארה
.דומלתהו הנשמה תפוקתב הדוהי םורד ימכחל לילגה ימכח ןיב תוחיתמ לש הדימ התייה ךכל

לילגבו הדוהיב תונוש תוכלה
ויה ,לשמל ,ךכ .הדוהיב הגהנש וזמ הנוש ,לילגב הכלה לש תרוסמ החתפתה םיבר םיניינעב
לש ותוגהנתהב םירבד וריתה ףא ;לילגב אל לבא ,תוצח דע חספ ברעב הכאלמ הדוהיב םישוע
בור תוכייש הפוקת וזיאל ,קוידב םיעדוי ונא ןיא .לילגב וגהנ אלש המ הדוהיב הלכה םע ןתחה
הדוהי התייה ןיידעש הפוקתה ןמ ןהו ,תומודק ןבור םירקוחה בור תעדל לבא ,וללה תורוסמה
םתונוילע לע תודיעמה תורוסמהש ,הארנו .אבכוכ-רב תמחלמ ינפל רמולכ ,ימואלו ינחור זכרמ
:וז הפוקת תופקשמ םג הרותה דומילב לילגה ינב לע הדוהי ינב לש
ינב ,םדיב םתרות המייקתנ םנושל לע ודיפקהש הדוהי ינב :בר רמא הדוהי בר רמא"
."םדיב םתרות המייקתנ אל םנושל לע ודיפקה אלש לילג

,ילילגה יסוי 'ר יפלכ ריאמ יבר תשא הירורב העימשהש "הטוש ילילג" יוניכהש ,חינהל שי ףא
.הדוהיבש זכרמב ההש ןיידעש םימיב רמאנ אוה םג

הדמע התיה ,םילד ויה לילגב םיינחורה םייחהו ,ימואלו ינחור זכרמ הדוהי השמישש םימיב
יושע היהש לילגב ינרות זכרמ םקוה אבכוכ-רב דרמ יוכיד רחא לבא .הריבס וז תינתוואג
דומילב תונוילעה תא ספת אוה םימי רחאל ףאו ,הדוהיבש הטילפה תיראשב תורחתהל
לש םתמח תא ררועל היה יושע לילגה ינפ לע הדוהי הפידעמה וז השיג לש יוליג לכ .הרותה
םאו םתוגיהנמ לעו םדמעמ לע ירמגל רתוול םינכומ ויה אל הימכחו הדוהי ישנא .לילגה ימכח
.םיזכרמה ינש ןיב תוחיתמ לש הדימל בצמה היה ןוכנ ןכ

לילגל םתרוסמ תא םיריבעמ הדוהי ינב
םרוג רבדה היה אל ,דבלב המוחתב הדוהי לש המודקה תרוסמב וקיזחה וליאש ,הארנ
הרובק ןיינעב הדוהי תורוסמ ורמשנ ןירבוג תיב םוחתבש "אמורד" רוזאב ,לשמל .תוחיתמ
וא הירבט ימכחל עירפה הז רוזאב םידדובמ םירפכב השענש המש ,חינהל ןיא .ןושלה ןיינעבו
.בצמה הנתשנ ,לילגה יגהנמל דוגינבו ,לילגל םורדה תורוסמ וקתעוהשמ לבא .ירופיצ ימכחל
תעבש ךשמב הציחרב לקהל וגהנ םורדב .לילגה ןיבל םורדה ןיב םינוש תולבא יגהנמ ויה ךכ
'רש ,רפוסמו .הלא םירבדב ורימחה לילגבו ,תבשב לבאה םולשב םילאוש ויהו ,לבאה ימי
יבשות לש םחורל היה אל רבדה .תבשב לבא םולשב לאשו ,םורדה תטישכ ירופיצב גהנ ריאמ
:ירופיצ
םדא ,לודג םדא :יארופיצ ימוק ריאמ יבר יב חבשמ הוה אתפלח יבר יב יסוי יבר"
תאד ונהא ,יבר :היל ןירמא .ןוב לאשו אתבושב אייליבא אמח ןמז דח .עונצ םדא ,שודק
."ןוב לאשו אתבושב איליבא אמח :היל ורמא ?דבע המ :ןול רמא .היחבש ינתמ

גהנ אל ריאמ 'רש ,םהל חיכוהלו ירופיצ ישנא תעד תא סייפל יסוי 'ר הסינ וז תרוסמל ךשמהב
,הדוהיב אביקע 'ר לש ושרדמ תיבב הליחתכלמ ההשש ריאמ 'רש ,הארנ לבא .םורדה תטישכ
,הדוהי לש םיגהנמ רפסמ לע רמש ןיידע ,"םלשוריב אשידק אלהק" לש ינחורה באה היהשו
קיזחה ,הדוהי םורד בשות הליחתב היהש היעשוה 'ר םג .לילגה יבשותל עירפה הז רבדו
:רוזאה תא בזעש רחאל םורדה יגהנמ רפסמב

:רמא .ןוב לאשו אתבושב אייליבא אמח .רתא דחל (לזא ל"צ) לצא אבר היעשוה יבר"
."ונימוקמ גהנמכ םכילע םולש אלא ,םכמוקמ גהנמ עדוי יניא ינא

תוחיתמ םרג הז רבדו ,לבב תרוסמ לע רומשל וכישמה לארשי ץראב לבב ילועש ,רפוסמ םג ךכו
.היבשותו ץראה ימכח דצמ םהיפלכ האנשו

םתרוסמב הדוהי ינב תוואג
רחאל ,הדוהיב .המודקה תרוסמב הדוהי ישנא לש םתוקבדב הואג לש הדימ התיהש ,קפס ןיא
תמועל .תסנכה תיבל הב רושקה לכבו רובידב תירבעה ןושלה לע ודיפקה ,אבכוכ-רב תמחלמ
היצזינלה לע דיעמ הזו ,תינוויב םג שומישל הייטנה הרבג ,ןותחתה לילגב טרפבו ,לילגב תאז
הקיתעה םתרוסמב הדוהי יבשות לש םתוקבד תא תוארל ןיא ךא .לודג ידוהי זכרמב םג
תא חיטבהל ךרד וז תרוסמ תרימשב וארש ,הארנ .דבלב תונשקע וא הואג לש האצותכ
ותוניינעתהו ,הדוהיל זכרמה תא ריזחהל אישנה הדוהי יבר שקיב ,לשמל ,ךכ ,םתואמצע
לש יתכלהה הדמעמב ןודל ידכ דולב ההש אוה .וז הדבועמ תרבתסמ הדוהיב ולש הברה
ןיאש ,הכלהה תא שדיחו הנשה תא רבעל ויחילש תא חלש ,םינוש םיניינעב םש הרוה ,ןולקשא
ויתוינכת עוציב תא אישנה הדוהי יבר ריאשה אלש ,ריבסו .הדוהיב אלא הנשה תא ןירבעמ
הדוהיל ועיגהש ,םיילילגה לע הער ןיעב וטיבה םורדה יבשותש הארנו ;דבלב םיימורדה ידיב
יברל ארפק רב לשו ריאי ןב סחניפ 'ר לש םתודגנתה תא תוארל שיש רשפא .יבר לש ותווצמב
לע הדוהי םורד ימכח לש םתבוגתכ םג אלא ,אישנה רצח לש רשועה ייח לע הבוגתכ קר אל
ותריטפ לע עידומה אוה ארפק רב אקוודש ,רבדה ןיינעמו ,םרוזאב אישנה לש ותיילמפ תלועפ
.יבר לש

הדוהי ינבב םילזלזמ םיילילגה
תא תוראתמה תורוסמ תויוצמ .אובל הרחיא אל םורדב זכרמה תואמצע לע םיילילגה תבוגת
:הרות יטועמכו חור יסגכ םורדה ישנא

ןיא המ ינפמו .ןיא :היל רמא ?איה הדוהיב ואל דולו :אריעז יבר ימוק אעב הימרי יבר"
."הרות יטועמו חור יסג ןהש :היל רמא ?הב ןירבעמ

:הדגא ולצא דומלל יאלמש 'ר שקיבשכ ,ןתנוי 'ר ביגה המוד הבוגת

ידיב תרוסמ :היל רמא .הדגא ןפלא :היל רמא .ןתנוי יבר יבג אתא יאלמש יבר"
התאו .הרות יטועמו חור יסג ןהש ,ימורדל אלו ילבבל אל הדגא דמלל אלש ,יתובאמ
."םורדב רדו יעדרהנ

תא לוספל איה המגמהשכ ,םורדה ןיבו תוילבבה ןיב רשקה ןאכ הלגתמ בושש ,רבדה ןיינעמ
אישנה תווצמב לבבל חלשנ יאלמש 'ר .תימורד-יטנא המינ עיפומ לבבב אקווד לבא .םהינש
,תרמא אק האדול יאלמש" :ביגהו ,בר יניעב ןח רבדה אצמ אל .ןמשה רתיה תא םסרפל ידכ
ותוהשבש ,בר ירבד .םורדהו לילגה ןיב תוחיתמ הלגתמ ןאכ םג לבא ."ולזלזמד יאדול ינאש
ןמשה רתיה תא לאומש לביק הז דגנכו ,לילגה תשיג תא ןאכ םיפקשמ ,לילגב דמל ץראב
.יאלמש 'ר איבהש

:האבה תרוסמה םג ונידיב שי הדוהי םורד ימכחב לוזלזה לע

ןדייה :יעב הסוי יבר .ןירסאו ןנברל לאש .אדבוע היל הוה היעשוה ברד יובא אמח יבר"
רמית ןיא ;אחינ ,אכהד ןנבר רמית ןיא ?אמורדמ ןנבר וא ,(לילגה =) אכהד ןנבר ?ןנבר
ןיא ;אחינ ,אכהד ןנבר רמית ןיא ?אייריעזל ליאש אוהו ,יומוק אייברבר ,אמורדד ןנבר
."ןירוסא ןוניאו ןיירש ןותא ,אמורדד ןנבר רמית

אלו ימורד םכח היה אמח 'ר ,תישאר .תוניחב המכמ וז תרוסמב ושקתהש םישרפמה ןיב ויה
ימ ,ונייהד - "?אייריעזל ליאש אוהו יומוק אייברבר ,אמורדד ןנבר רמית ןיא" תנווכ הרורב
וסרגו ,הסריגה תא ךופהל שיש ,ושריפ ןכל ?םורדה ימכח אל םא ,םורדב וינפל םילודגה םה
יונישל ףסונ עינמ ."אייריעזל ליאש אוהו ,יומוק אייברבר (!לילגה =) אכהד ןנבר רמית ןיא"
ופילחהש ,םישרפמהו ,הדוהי םורד ימכח יפלכ הסוי יבר לש תילילשה המינה התיה הסריגה
םכחהש ,אוה ריבס .הירוגינסבו םינוקיתב ךרוצ ןיא לבא .הז תוועמ ןקתל ושקיב ,הסריגה תא
לילגה ימכחל הסוי 'ר ןווכתה ירה ,ןכ םאו ,לילגב העש התואב היה אמח 'ר ימורדה
הסוי 'רל ,םוקמ לכמ ."אייריעז" ראותב הדוהי םורד ימכחלו ,"אייברבר" ראותב שמתשהשכ
.הרורב לילגה לש ותונוילע -

םורדב תווצמ תרימשב יפוד םיליטמ לילגה ימכח
םורדה ימכחב וא םורדה יבשות לש תווצמה תרימשב יפוד ליטהלמ לילגה ימכח וענמנ אל םג
הב ןילזלזמ ןווהד אימורד ןיליא לע (דיפקמ ל"צ) דיקפמ הוה ר"ב ש"ר ,אדהכ" :ללכב
אלש ,ץראב תויולתה תווצמה תרימשב קפס םהב ליטה אוהש ,רבדה ןיינעמ ."(ינש רשעמ=)
הנגה םה הלא םירבדש רשפאו ,לילגה םע התהוז בור י"פעש ,הצובק ,"ץראה םע" ןהב ודיפקה
אל הדוהי םורד ימכחש ,הארנ םירבדה ךשמהב .םורדה דגנ הפקתה רשאמ רתוי לילגה לע
.ןועמש 'ר ירבדל וקתש

תעשב תחא םעפש ,רפוסמ .ירופיצב אמח רב אנינח 'ר ירבדב הלגתמ םורדבש יתימאה בצמה
עשוהי 'רש ,ירופיצ ישנא ויפלכ ונעטו .םימשג תדרוהל אנינח 'ר לש ותליפת התשע אל תרוצב
אנינח 'ר איבה תרוצב תעשב תרחא םעפ .םורדה יבשותל םימשג תדרוהל השע םורדב יול ןב
אנינח 'ר רמא .ונענ אלו ,םימשג תדרוהל ללפתהל ואצי םהינשו ,םורדה ןמ יול ןב עשוהי 'ר תא
:ירופיצ יבשותל

ןמ ארטימ רצע הנינח יבר אלו ,ייאמורדל ארטימ תיחמ יול ןמ עשוהי יבר אל"
ייארופיצו ,ןיענכתמו אתיירואד הלימ ןיעמשו ןיכר ןוהביל ייאמורד אלא .ייארופיצ
."ןיענכתימ אלו אתיירואד הלימ ןיעמשו ישק ןוהביל

,הברדא ;הרות יטועימ וא חור יסג םהש ,םורדה ישנא יפלכ תונעטל דה ןיא וז תרוסמב
.הרות ירבדל םיעמוש םהו ,םיכר םהיתובל

,םיימורדה יפלכ יאנג תשוחת םיעיבמה תורוקמה תצקמב קדקדנו רוזחנ םא ,ךכ לע ףסונב
ןיאש ,הדבועה תא אריז 'ר ץריתש רחאל ,ךכ .ךפהל אקווד איה םהב הנווכהש ,זמר אצמנ
יברו אחא יבר תא הארו הנפ ,"הרות יטועמו חור יסג ןהש" ,קומינב דולב הנשה תא םירבעמ
הזבמ ינתדבע ,הטיא" :הימרי 'רל אריז 'ר בישה זאו .הדוהי םורד ימכח ינש ,יזפ ןב הדוהי
פיטואירטסה תא לצינ ןכל םדוקש אלא ,םורדב םימכח ידימלת םנשיש ,אריז 'ר עדי ."ןנבר
וניאר ףא .הכלהה תניחבמ אישוקה תא ץרתל ץמאמה תא ךוסחלו ומצע לע לקהל ידכ יללכה
ישנא ודפ אל ,ותעדל .ינש רשעמ תווצמב לוזלזב םורדה ישנא תא יבר ןב ןועמש 'ר םישאהש
דיפקהל ועבת םורדה ימכחש ,ררבתמ היגוסה ךשמהב לבא .יוארה םוכסב ינש רשעמ םורדה
יפכ ,שרפל הארנ ןכל ,רשעמה לש ויווש לעמ ותודפל וריתהו ,ינש רשעמ לש יואר ןוידפ לע
.לילגה ישנא לע הנגה ירבד םישמשמ ןועמש 'ר ירבדש ,ליעל ונעצהש

לילגה ימכח דצמ הפירח תואטבתהל ומרג םורדה תואמצע
םדצמ הפירח תואטבתהלו תוחיתמל ומרגש םה ובש זכרמה תובישחו םורדה תואמצע ,ןכ םא
,ץראבש בושחה ,דולב ,םורדב ינרותה זכרמה היה תמיוסמ הפוקת ךשמב .לילגה ימכח לש
תפוקתמ קלח ךשמבו םיאנתה תפוקת ףוסב ןכו .הלוכ ץראב םהינפל ךלה םמש וישארו
,ךכו ,יזכרמה דעווה תיבל הפופכ התייה םנמאש ,םורדב ןירדהנס התייה וליפא םיארומאה
תתל ושרוהש ,חפנה ןב ןנחוי 'ר תמגודכ ,םידדובה םימכחה םע יול ןב עשוהי 'ר ללכנ ,לשמל
.הכימס

תיב רשק ךכ .לילגל םורדה ןיב תוחיתמ ומרגש ,תורחא תועפות הל וחפסנ תאז תואמצע
,םורדב תובושחה תוחפשמה יתש םע ןיאושינ ירשק ,םורדה לש וחוכב ריכהש ,תואישנה
קפס ןיאו ,הז דמעמ לצנל וסינ םדצמ םורדה ישנא .יזפ ןב תחפשמו יול ןב עשוהי 'ר תחפשמ
:תודגנתה ררוע הז ןויסינש

יבר לש תחא ,יבר לצא תוסנכנ ויה תוחפשמ יתש - (די א רתסא) 'ךלמה ינפ יאורו'"
ושקיב ,יברל יזפ ןב הדוהי יבר ןתחתנשכ .יזפ ןב הדוהי יבר תיב לש תחאו ,איעשוה
'...וטפשמכ ןכשמה תא תומקהו' ביתכ :םהל רמא .ימא יבר ןחינה אלו ,הליחת סנכיל
."ןופצב ןתני ןופצב ןתניל הכזש שרק אלא ,(ל וכ תומש)

תיב ינב םע ונתחתהש ףא ,אישנה לצא הליחת סנכיהל םיימורדה ןמ אופא ענמ ילילגה ימא 'ר
תיבל םדוק (הכימס) יונימ לבקל ושקיב םורדה ינב םתואש ,רפוסמ םירבדה ךשמהב .אישנה
:איעשוה יבר

'הלעי הדוהי 'ד רמאיו' רמאנש ,אמורד ןמ :ןומיס יבר ןול רמא ?ןכיאמ :ןונמיד ןועב"
םיבשויה ךלמה ינפ יאור' יונימב םרב ,המחלמב איידה :ינמ 'ר ול רמא ,(ב א םיטפוש)
."(םש רתסא) 'הנושאר

ישנאל העיגמ הכימסה ןיינעב תופידעהש ,דמלל הסינ ,החפשמ התוא ינבמ ,ימורדה ןומיס יבר
םיימורדה לש םדצמ הלא ןיעמ תונויסינש ,קפס ןיא .ותוא החד ילילגה ינמ 'ר לבא ,םורדה
.ינמ 'ר ירבדבו ימא 'ר ירבדב םיאצומ ונאש יפכ ,םיילילג לש תודגנתה וררוע ףסונ חוכב תוכזל
וז ןיעמ תוגהנתהש רורבו ,תנגוה התייה דימת אל לילגה ימכח יפלכ םיימורדה לש םתוגהנתה
ךא ,ןומיס 'רל לאש תדפ ןב רזעלא 'רש ,רפוסמ ךכו .לילגל םורד ןיבש םיסחיה תא הרפיש אל
לע בישה ומצע יול ןב עשוהי 'רש ףא ,רזעילא 'ר תא הרעיצ וז תוגהנתה .ול בישה אל ןומיס 'ר
:הלאשה
היל רמאו ,יול ןב עשוהי יברל לאש .הביגא אלו ;המכ דע :ןומיס יברל לאש רזעלא יבר"
."אתעומש (ןומיס 'ר=) ןועמש יבר היל רזח אלד ,רזעלא יברל שאבו ,'וכו

ןב רזעלא 'ר אקוודו ,המוד תוגהנתהב לבב ילוע תא ומישאה לארשי ץרא ימכחש ,ריכזהל יואר
.ןנחוי 'ר יפמ ךכב םשאוה תדפ

םורד ימכח רפסמ .לילגה ימכחל םורדה ימכח ןיב תוחיתמל אוה םג איבה ףסונ םרוגש ,הארנו
תורשמ תסיפת ,המוד העפות .ללכב לארשי ץראב ןהו הדוהיב ןה תוימשר תורשמב וכז הדוהי
אוה ריבסו .ץראה ימכח ןיבל םיילבבה ןיבש תוחיתמה תורבגתהל המרג ,לבבמ םילוע ידיב
.תומוד ויה ,הדוהי םורד ימכחב תועגונ ןהש לוככ ,תואצותהש

,עובקל איה תועט ,ןבומכ .לילגה ימכח ןיבל םורדה ימכח ןיב תוחיתמ אופא התייה םיתעל
תובר תורוסמ ירהש ,לילגה ימכחל םורדה ימכח ןיבש םיסחיה לולכמ תא ףקשמ הז בצמש
העפותה ןמ םלעתהל ןיא ,ךדיאמ .םהיניב םייתודידיו םיניקת םיסחי לע תודיעמה ,תויוצמ
.העפותה חותינל םיאתמ ילכ הירוגנסה ןיאו ,הילע דומעל וניסינש