ל"זח יניעב היעשי רפס תדיח

לצנבנ היעשי

אובמ - והיעשי

:רמאמה ןכות
עיגנ ןהילא תונקסמה .1
ץוציפה .2
זחא ךלמה .3
ותכלממ לעו דוד אסכ לע .4
הממד לוק .5
רבד ףוס .6
תוכלשה .7

.דחא איבנ אוה בתוכהש ל"זח תרוסמ יפ לע והיעשי רפס הנבמ רבסה :תיצמת

והיעשי רפס תודחא :חתפמ תולימ


ותיצחמ ,תונוש תוביטחמ יונב רפסה יכ ,ןיחבהלמ טלמי אל ומותל היעשי רפסב ארוקה
םתמועל .והיקזחו זחא םיכלמה ימימ תואובנ הרקיעו תיאכרא טעמ ןושלב הבותכ הנושארה
ףא ילואו ןויצ תביש ןמזל תומחנ םניינע ,"המחנה רפס" םיתיעל םיארקנה ,וס-מ םיקרפה
.וננושלל הבורקו תנבומ רתוי םנושלו ,אובל דיתעל

ינש ירבד לש ירקמ טעמכ ףוריצ אלא וניא רפסהש הזיתה תא לבקל ומיכסה םיבר םירקוח
יווק אקווד ואצמ םירחא םירקוח .םירבחמ לש רתוי בר רפסמ ףא וא ,הנוש ןמז ינב םיאיבנ
ירבד היעשי רפסב האר ויתורודל לארשי םע .ינויערו ינושל סיסב לע רפסה יקלח לכ ןיב ןוימד
ונארוקב ,ךדיאמ .אריס ןבו סויבאלפ סופיסוי לשמל - ךכ והואר ונינומדק םג .דיחי איבנ
,איה ונתרטמ .ובש ,"םיפיצר יתלב"ה ,םידחה םירבעמב שיגרהל אלש לכונ אל ונמותל רפסב
.ולא תוינפת לש ןתביס תא ןיבהל ,ןכ םא

:ןה ןלהל עיגנ ןהילא תונקסמה .1
בורק ןמזל תיחישמ הווקת תינבנו תכלוה ,הל-א םיקרפ ,רפסה לש ןושארה וקלחב
.היקזח ךלמה לש ונמז - רתויב
.תולעופה תושפנה לש תישפוחה הריחבב היולת תראשנ תאז הווקת
.הבזכאל םיליבומ ,טל-ול םיקרפ ,רפסה זכרמב םיראותמה םיעוריאה
הוקתל ,'ה םשב ,איבנה לש האירקכ תרבסומ האלהו 'מ קרפמ רפסה לש ונונגסב תינפתה
.רתוי רחואמ רודב ,השדח
.ונכות ךותמ םירבסומ רפסה הנבמב םייונישהו ,דיחי איבנכ היעשי עיפומ בוש תאז רואל
רואל םהב ארקנ רשאכ ,ותנבהל חתפמה תא םכותב םילפקמ רפסה לע ל"ז ונימכח ירבד
.טשפה יפ לע ,איבנה ירבד לש תועמשמה חותינ

ץוציפה .2
רפסה יכ תדמלמ - ונונגסב תמדוקה ונתוננובתה תמועל - היעשי רפס לש ונכותב תוננובתה
,ןושאר תיב ןברוח שחרתה טעמכ טל-ול םיקרפב .םייתמרד םיירוטסיה םיעוריא ראתמ
היעשי ,לגלגה ךפהנ בוש דחא קרפ רחאלו - בירחנס תלפמ םע הלואגל האושה הכפה עתפלו
םייוניש .תורוד השולש דועב קר יכ םא - אובי אוב רשא ןברוחה תא רשבמה םעז איבנל ךפוה
םתומדל ןתינ רשא םיקרפ - רפסה זכרמב םיקרפ העברא ךלהמב םישחרתמ ולא םיינוציק
תינפת ךות ,הנושארה תיצחמה םעמ רפסה לש הינשה ותיצחמ תא ערק רשא רידא ץוציפל
ליבומ רשא רפסה לש ןושארה קלחבש ימינפה ןויגהה תא אוצמל הסננ .ןכותבו ןונגסב הדח
.תינפתה לאו ץוציפה לא חרכהב

זחא ךלמה .3
ךלמכ ך"נתב רכזומ זחא .זחא ךלמה לא היעשי לש בוטה וסחי איה רפסב תודיחה תחא
לארשי ךלמ .ךלומל שאב וינב תא ריבעהו הדוהיב םילילא תדובע גיהנה ,עישרהל הברהש
ונא .םרא םע ףותישב הדוהי תוכלמ דגנ תומחלמ להינ רשא ,והילמר ןב חקפ היה וימיב
הכרבה תלעת דע ועיגה רשא והילמר ןב חקפו םרא ךלמ ןוצר תא היעשיב 'ז קרפמ םירכוז
ךלמל דחושכ םתוא חלשו שדקמה תיב תורצוא תא חקל זחא ךלמה .םילשורי ירעשב הנוילעה
תא לביק רסאלפ תלגת רושא ךלמ .חרזמה ןמ לארשי תאו םרא תא ףוקתיש תנמ לע רושא
הלגהו לארשי ץראל ךישמה ןכ ירחא .התריב קשמד יבשות תא הלגהו םרא תא שבכ ,דחושה
תרשע תא הלגהו ,םישוביכב ךישמה רשא ,רסאנמלש ךלמ וירחא .םירפא תוכלמ יבשותמ קלח
והיקזח ימיב שחרתה לארשי תכלממ לש הז םויס .ןורמוש לע ךשוממ רוצמ רחאל םיטבשה
.זחא לש ונב
.םרא יכלמ תא שמיש רשא חבזמ האר םש .התלפמ רחאל קשמד תא תוארל אב זחא ךלמה
תא ומוקממ זיזהלו ,שדקמה ךותב ,םילשוריב ומיקהלו חבזמה תרוצ תא קיתעהל הויצ אוה
.תרתומ התיה הרז הדובע קרו .'ה תדובעל לילכ שדקמה רגסנ זחא ןמזב .'ה חבזמ
תא םיאצומ ונא 'ז קרפב .זחא לא בוט ךא רבדמ איבנהש איה היעשי רפסב תוהימתה תחא
רמשה :זחא תא דדועל 'ה רבדב אצוי איבנה .םילשורי ירעשב םרא ךלמ ןיצרו והילמר ןב חקפ
אבנמו ףיסומ היעשי .הלאה םינשעה םידואה תובנז ינשמ ךרי לא ךבבלו ארית לא ,טקשהו
רחבו ערב סאמ רענה עדי םרטב ...ןב תדלויו הרה המלעה הנה :לארשיו םרא תלפמ תא זחאל
עשר ךלמ לא בוט רבדל איבנה חלשנ עודמ .היכלמ ינש ינפמ ץק התא רשא המדאה בזעת בוטב
?היעשי לש ובלמ אלו 'ה ירבד ולאש שיגדמ רפסהו - הז
הלעי רשא ,םימוצע רהנ ימל התוא הושמו רושא תכלממ תילע לע איבנה רבדמ 'ח קרפב
םיוסמ זמר ןאכ שי ילוא .עיגי ראוצ דע רבעו ףטש ,הדוהיב ףלחו :וכרדב רשא לכ ףוטשיו
.החכות אל ךא ,םרא דחפמ רושאל ותיינפ תואצות הנייהת המ זחאל

ותכלממ לעו דוד אסכ לע .4
:תועיתפמ םילימב חתופ 'ט קרפ
ול ,יוגה תיברה .םהילע הגנ רוא תומלצ ץראב יבשוי ,לודג רוא ואר ךשוחב םיכלוהה םעה
.ןידמ םויכ תותיחה ,וב שגונה טבש ,ומכש הטמ תאו ולבוס לוע תא יכ ...החמשה תלדגה

?החמשה יהמ ?לודגה רואה והמ
ךא "החמשה תלדגה ול ,יוגה תיברה" םיארוק :ביתכו ירק ולא םירדאנ םיקוספב שי עודמו
?זמרל אב הז המ - םיכפה ינש ולא ירהו .א-ב אל ,"החמשה תלדגה אל" :בותכ
:תובוט תורושבב ךישממ 'ט קרפ
רש דע יבא רובג ל-א ץעוי אלפ ומש ארקיו ,ומכש לע הרשמה יהתו ,ונל ןתינ ןב ,ונל דלוי דלי יכ
הדעסלו התוא ןיכהל ותכלממ לעו דוד אסכ לע ,ץק ןיא םולשלו הרשמה הברםל .םולש
.םלוע דעו התעמ הקדצבו טפשמב

,היעשי לש ןב הז ןיא הפ ךא .ומצע היעשי איבנה לש וינב לע רבוד םדוקמ ?הז ןב וא דלי והימ
פ"עא - ונל דלוי דלי יכ :רמוא םוקמב י"שר .ותכלממ לעו דוד אסכ לע :רמוא אוה ירהש
.היהי קידצ םינש המכ הז ול דלונה ונב ,אוה עשר זחאש
רבעמ ,תואר קיחרמ איבנה .זחא לא תובוט רבדמ איבנה עודמ םיריבסמ י"שר ירבד -
ותמחלמ לא ,קידצה ךלמה ,והיקזח תפוקת לא ,םרא ךלמו לארשי ךלמ םע תיחכונה המחלמל
.בירחנס תלפמ לאו ונארקש ומכ ,עיגי ראוצ דע רבעו ףטש - ונצראב ףוטשיו אוביש ,רושא םע
ןמזב תימואתפה הלואגה - לודג וא ואר ךשוחב םיכלוהה םעה :'ט קרפל החיתפה ןבות התע
.סנ ךרדב םילשורי תלואג ,בירחנס תלפמ ,היקזח
.זחא תוכלמ ןמזב רבכ רבטצהל הליחתמ ץוציפה לש "תילאיצנטופה היגרנאה" תא םיאור ונא
לכב .המותס 'מ וא ,תיפוס 'מ איה 'מה ,הרשמה הברםל הלמב :םיעיתפמ ביתכו ירק בושו
?שי ןאכ עודמ .הלמ עצמאב המותס 'מ ןיא ך"נתה

,םיכלמ רפסב תורפוסמ ויתורוק .היקזח ךלמה ייח ךלהמ תא הרצקב רוקסל םוקמה ןאכ
וב גיהנהו שדקמה תיבב 'ה תדובע תא זחא קיספה ,רוכזכ .םימיה ירבדב בושו ,היעשי רפסב
ףסא ,ןסינ שדוח היהש ,ותוכלמל ןושארה שדוחב ,ןוטלשל היקזח הלע רשאכ .םילילא תדובע
רשע השש דע ךשמנ יוניפה .שדקמה ןמ האמוטה תא תונפל םהילע הוצו םייולהו םינהכה תא
רדיס ,דחוימ גח והיקזח ךרע רוהיטה רמגנשכ .ודעומב חספה תא תושעל ולכי אל ןכלו ,ןסינב
הכונח ,גח ותואש רפוסמ םימיה ירבדב .ריש ילכב םייולה תא דימעהו םתדובעב םינהכה תא
.םילשוריב םעל הבר החמשל היה ,חבזמהו שדקמה לש תשדוחמ

אוה .הדוהימ םעה תא ףסא הז ןמזב .חספ דע שדוחכ ראשנש ךכ ,הנש התוא תא רביע היקזח
חספה .טעומ םע קר ףוסאל וחילצה םיחילשה ךא ,לארשי תכלממ ידירשל םיחילש חלש םג
וריעל שיא רזח םעה .םימי תעבש גחו 'הל ללהו הרישב ,הבר החמשב שדקמה תיבב גוחנ
.'ה תדובע תא ושדחו ,תומבה תא םגו הרזה הדובעה תוחבזמ תא וסרה ,הלודג הבושת תפונתב
:ךכ ותוכלמ לש תאז הפוקתב היקזח ישעמ תא םכסמ כ אל ב םימיה ירבד רפס
םיקולאה תיב תדובעב לחה רשא השעמ לכבו .ויקולא 'ה ינפל תמאהו רשיהו בוטה שעיו"
אב הלאה תמאהו םירבדה ירחא .חילצהו השע ובבל לכב ,ויקולאל שורדל הוצמבו הרותבו
."וילא םעקבל רמאיו תורוצבה םירעה לע ןחיו ,הדוהיב אביו רושא ךלמ בירחנס

הלאה תמאהו םירבדה ירחא :היקזח תוכלמב השדחה הפוקתה לש החיתפל בל םישל בושח
לודג השעמ ןמזב אקוד אב אוה .םעה וא ךלמה יאטח לע שנועכ אב אל בירחנס .בירחנס אב
חישמ היקזח תושעל ה"בקה שקיב :ל"זח ירבד תא ןיבנ התע .חילצהש השעמו - הבושת לש
זחא ךלמב םתליחתש םיעוריא תרשרשב יטמרד איש אוה בירחנס לש ואוב .גוג בירחנסו
לארשי ץרא לכ שוביכ אוה אישהו - םעה לש המלשה הבושתב היקזח קידצה ונבב ,עשרה
ריעכ ,השקמב הנולמכ ,םרכב הכסכ ןויצ תב הרתונו" ,םילשורי לע םויא ,םילשורי דבלמ
דוד אסכ לע" היקזח .הלואגה ,םילשורי תלצה ,בירחנס לש תטלחומה הלפמה - זאו ."הרוצנ
."םלוע דעו התעמ הקדצבו טפשמב הדעסלו התוא ןיכהל ,ותכלממ לעו

.בי אי י םיקרפה את שרפל ךישמנ ,והיקזחל ה"בקה ןתנש הרידאה תונמדזהה תא ןיבהל ידכ
תא סחיימ אלא "המדי ןכ אל אוהו - ימעז םדיב אוה הטמו יפא טבש רושא יוה" :'י קרפב
'י קרפ .רושא אבצ דקפמ ,הקשבר יפב הז ןויער קוידב אצמנ ןכא ול קרפב .ומצעל החלצהה
תב רה ודי ףפוני ,דומעל בונב םויה דוע" :םילשורי ירעשב םייתסמה בירחנס עסמ תא ראתמ
."םילשורי תעבג ןויצ
ישי שרש אוהה םויב ...שבכ םע באז רגו ...םילד קדצב טפשו ...ישי עזגמ רטוח אציו" :אי קרפבו
רבכ ונא - הז ישי שרש תויהל תונמדזהה ימל ."ושורדי םייוג וילא םימע סנל דמוע רשא
.ודבל והיקזח לשו ,והיקזח לש תראשנ תישפחה הריחבה .תונמדזה קר - לבא .םיעדוי
הלואגה םע רמאית רשא הרישה אוה הז קרפ .אישל "תילאיצנטופה היגרנאה" העיגמ בי קרפב
:המלשה
אלו חטבא יתעושי ל-א הנה .ימחנתו ךפא בושי ,יב תפנא יכ 'ה ךדוא ,אוהה םויב תרמאו"
."העושיל יל יהיו 'ה ה-י תרמזו יזע יכ ,דחפא

ה-י תרמזו יזע" :םיה תרישב .ארקמב םימעפ שלש עיפומ הז ןורחא קוספ יכ בל םישל יואר
העושיו הנר לוק ,העושיל יל יהיו ה-י תרמזו יזע" :ללהב ."והונאו יל-א הז .העושיל יל יהיו
לש םש) 'ה ה-י תרמזו יזע :םלש 'ה םש ןאכ קר ךא .ונמוקמבו ,"םיקידצ ילהאב
.המלשה הלואגל ןמיס אוהו (אה-וו-אה-דוי

םילשורי ירעשב בירחנס תלפמ דעו זחא תמחלממ דחא ףצר ןכ םא םה בי-אי-י-ט-ח-ז םיקרפה
,םעל החכות :םיאשונ ינשב םיקסוע רפסה לש הנושארה תיצחמה יקרפ רתי .המלשה הלואגהו
םע - ןווע דבכ םע ,אטוח יוג - ירצח סומר םכדימ תאז שקב ימ :ידמל תבקונ ןושלב םימעפל
תצק ןהש) לבב תלפמ לע תואובנ ןהילא דומצבו ,רושא תלפמ לע תואובנו .םייתפש אמט
רפסה לש הז קלח םויס .(םיעוראה ינש ןיב ןמזב ברה קחרמה ללגב רפסה ילצפמל תוכיבמ
ץרא לש התחמשל יוטיב ובו ,הל קרפב "תילאיצנטופ היגרנא" לש הפיו שדח רובצמב אוה
לגתו היצו רבדמ םושושי :הלואגה אוב םע - לודגה הבורב תממוש התיה רבכש - לארשי
ייודפו :תולגב ובורב היה רבכש ,לארשי םע תלואגב - ול יוארש יפכ - םייתסמ קרפהו .הברע
.החנאו ןוגי וסנו וגישי החמשו ןושש .םשאר לע םלוע תחמשו הנירב ןויצ ואבו ןובושי 'ה

הממד לוק .5
.עיתפמ אוה םויסהש אלא .טירסתה יפ לע קוידב זל-ול םיקרפב להנתמ בירחנס תלפמ רופיס
טעמכ ולוק ןכלו ,"לדחמ" םא יכ "השעמ" וניא ץוציפהש אלא ,לודגה ץוציפה שחרתמ ןאכ
.עמשנ ונניא

ידירש םימק רקובב .דחא הלילב שיא ףלא השמחו םינומש האמ רושא הנחמב הכה 'ה ךאלמ
לארשי ץראו ,םילשורי .ואב הבש תוריהמ התואב םצראל םילפקתמו הז ילאירפמיא אבצ
הדות לש ,הריש לש תחא הלמ ףא ןיא היקזח יפבו .רזכאה הלגמהו דבעשמה ןמ ולצינ ,הלוכ
?עודמ .הלואגה לע

דוע רוכזנ ,וילא עיגנש ינפל לבא .היעשיב אל ףאו םיכלמ רפסב אל ןתינ וניא ךכל רבסה
תא םירכוז ונאו "תומל היקזח הלח םהה םימיב" (א חל) .היקזחל הנתינש תחא תונמדזה
בושב 'ה תאמ ול ןתינש תואה ,היקזח תליפת ,"היחת אלו התא תמ" :היקזח לא אב היעשי
תובקעב .ךלמה לש תיסינה ותמלחהו ,תינרוחא תולעמ רשע םימשב םויה עצמאב שמשה
לא החנמו םירפס - תבשחנ יתלבו הנטק הנידמ ןיידע זא לבב ךלמ חלש (א טל) ולא תוערואמ
לכ תא םהל הארהו - ןובנ ינידמ השעמ - תופי םינפ רבסב םתוא לביק ךלמה .והיקזח
רבד עמש והיקזח לא והיעשי רמאיו" (ה טל) :ץוציפה לש ולוק הנושארל עמשנ ןאכו .ויתורצוא
אל ,לבב הזה םויה דע ךיתובא ורצא רשאו ךתיבב רשא לכ אשינו םיאב םימי הנה .תוא-בצ 'ה
."לבב ךלמ לכיהב םיסירס ויהו וחקי דילות רשא ךממ ואצי רשא ךינבמו .'ה רמא רבד רתווי
- לבא .תונערופ לש הז דיחי קוספ קר שי ,תוחכות ךותב םג םא תומחנ ולוכש ,היעשי רפס לכב
.וכותב םילפוקמ תולגהו ןברוחה לכ

.תרבד רשא 'ה רבד בוט והיעשי לא והיקזח רמאיו" :(ח טל) היקזח לש והנעמ אוה םיהדמ
תיזחת וז אלה ?'ה רבד בוט םנמאה - םיניבמ ונניא ונא ."ימיב תמאו םולש היהי יכ רמאיו
וניא יכ ,הנוע וניא היעשיו ,'ה רבד בוט :רמוא היקזח .ןיבמ וניא היעשי םג !?תירזכאו השק
רמוא וניא היעשיו .רבסה וניא רבסהה לבא .ימיב תמאו םולש היהי יכ :ריבסמ היקזחו .ןיבמ
.ימע ומחנ ומחנ :רמול ץוחנ רבד וישכע ול שי ונל לבא .היקזחל רמול המ רבכ ול ןיא יכ .רבד
."היתאטח לכב םילפכ" 'ה דימ חקת דוע םילשורי יכ ,"'ה רבד בוט" אלש םיניבמ ונא יכ

המצעלשכל לבב יחילש ידמ תיבבלה םינפה תלבק אל ."ץוציפה" תביסל רבסה ונלבק םרט
רתוי לודגה סנה ןמו ,תישיא ול השענש סנה ןמ היקזח לש תומלעתהה - אלא .אטח הב היה
ףיסומ ,וכרדכ ,םימיה ירבד רפס ?עודמ ךא .(א טל לע ם"יבלמ) ולוכ לארשי םעל השענש
בישה וילע לומגכ אלו" :(הכ בל ב"הבד) ונניינעב .בטיה ןייעל יואר םהב ,הרעה וא טפשמ
אל וינפלש קידצה ךלמה ,היקזח ."םילשוריו הדוהי לעו ץצק וילע יהיו ובל הבג יכ והיקזחי
.הואגה :רתויב תישונאה השלוחב לפנו לשכנ ,הבושתב לארשי תבשהל והומכ היה

רבד ףוס .6
םיירוטסיה תוערואמ - ץוציפה ערק דבלב רפסה תא אל לבא .היעשי רפס תא ערק רידא ץוציפ
ןכש ,הבוטל הדוהי לש הבצמ הנתשה ילוא ינוליחה ןוירוטסיהה יניעב .ושחרתה םייטמרד
.הצמחוה - רתויב הלודגה תיחישמה הסנאשה .ך"נתה יניעב ןכ אל .רסוה ירושאה םויאה
- היקזח :ןברוחל רהמ שיח הכפה הצמחוהש הלואגה .רבעב רתוי קסוע וניא היעשי איבנה
ןומא - ךוראה ונוטלש תונש 55 ךשמב תיחשהלו עישרהל רחא לכמ רתוי הברהש ךלמה ,השנמ
היה רבכ לולסמה .והיקדצ - (וט בכ ב"למ) לבקתהל הלכי אל רבכ ותבושתש ךלמה ,והישאי -
דיבאהלו ץותנלו שותנל " לארשיל ודמע דוע ,לאקזחיו הימרי ,םילודג םיאיבנ .ירטס דחו רשי
הסנאשה לא - רחא רוד לא רבדמ רבכ היעשי לבא .(י א והימרי) "עוטנלו תונבל סורהלו
...האבה תיחישמה

תוכלשה .7
דחוימב ונאצמ תוערואמלו םישיאל ך"נתה לש ותכרעה תנבהל םיבושח םיזמר רפסמ .1
םילשוריל 'הל החנמ םיאיבמ םיברו" (גכ בל ב"הד) זמר דוע ףיסוהל יואר .םימיה ירבד רפסב
?איבה המ ומצע והיקזח לבא - שחרתהש סנה תובקעב "הדוהי ךלמ והיקזחיל תונדגמו
תיברה ('ב 'ט) :ןוזחה ןמ הנוש היהתש תואיצמ לע זמור היעשי רפסב ונאצמש ביתכו ירקה .2
- איה בירחנס תלפמ ירחא רסח היהש המ ,ןכאו .ביתכ "אל" - החמשה תלדגה ול יוגה
ומכ - המותס ,ביתכ "הברםל" - ץק ןיא םולשלו הרשמה הברמל ('ו 'ט) ןכו ...החמשה
.היקזח לש ,ותוכלמו ,ותריש המתסנש
:(.דצ ןירדהנס) היעשי רפס לש ותיצמת תא ומכיס רבכ ,תיתורפסה ,הרצקה םכרדב ל"זח .3
?םותס הזו חותפ הבית עצמאבש םמ לכ המ ינפמ .ירופיצב ארפק רב שרד םוחנת 'ר רמא
המו :ה"בקה ינפל ןידה תדימ הרמא .גוגמו גוג בירחנסו חישמ היקזח תושעל ה"בקה שקיב
לכ ול תישעש היקזח - חישמ ותישע אל ךינפל תוחבשתו תוריש המכ רמאש ,לארשי ךלמ דוד
.םתתסנ ךכל ?חישמ והשעת ךינפל הריש רמא אלו וללה םיסינה

.יוצחב ,דחוימה והנבמ לע היעשי רפס לש הנבהה לכ תא וכותב לפקמ הז ל"זח רמאמ
תימלועה הירוטסיהה ךלהמ לכ .ארקמב ה"בקה לש החגשהה יכרדמ תחא לע ונדמע.4
לבא .רתויב הל יואר היהש ךלמהו ,והומכ ןיאמ הל קוקז היהש רודב ,הלואגה תארקל ןווכוה
- םדא ראשנ אוה ךא .הכז אלש רצ המו .היקזח ידיב ,םדאה ידיב הראשנ תישפחה הריחבה
הרדאנ םלוע תבצמ םהל רשא וישעמ לדוגב םג לבא ,הוואגה אטחב ונולשיכב ,ותלודג לכב
.םירפסה רפסב