ןילופב םידוהיה תורוקל
ןילבולמ ם"רהמה ת"וש רואל

וגאקיש ,לאטנזור הדוהי ר"ד

ב"ישת אל יניס
םיחפסנ אללו תורעהה אלל ספדוה

:רמאמה ןכות
המדקה
ם"רהמה תודלות
ם"רהמה לש ותוישיאל םיווק
םיילכלכה םייחה
יטילופה בצמה
תידוהיה הימונוטבאה
םידוהיה לש חורה ייח

דציכ לאטנזור .י םיגדמ הז רמאמב .בחר ירוטסיה רוקמ תשמשמ ת"ושה תורפס :תיצמת
לש םייתוברתהו םיילכלכה םייטילופה םייחה לע רוא ךפוש ןילבולמ ם"רהמה לש ת"ושה
.תורחא תוצראב םגו ןילופב םידוהיה

תודלות ;תוצרא עברא דעו ;ןילבולמ ם"רהמ ;ירוטסיה רוקמכ ת"וש תורפס :חתפמ תולימ
.ןילופב לארשי םע

 

המדקה
ןה ירוטסיה רוקמכ ת"וש תורפס לש התובישח לע לארשי ימכח ודמע ט"יה האמב רבכ
.ונימע לש תוברתה ייח תורוקל ןהו הלכלכה ייח תורוקל

רוקמ ת"ושב ץנוצ ןאמפיל בוט םוי ריכה ידוהיה רבעה תריקח הדשב םינושארה וידעצב דוע
תובושת תאצוהל ותמדקהב 1848 תנשב הנמ טרופאפר הדוהי המלש 'ר .בושח ירוטסיה
קיסהל לוכי תוינומדק רקוחש תוילעותה תא לעססאק דוד ידי לע םינומדקה םינואגה
רחסמב םידוהיה לש םקלח תא תוארל רשפא ת"ושה תואצמאבש ,ריכה ר"יש .ת"וש תורפסמ
תא לקנרפ הירכז םסרפ 1865 תנשב .הכאלמבו המדאה תדובעב םקלח תא םגו תוצראה
1869 תנשב .ת"וש לש תורפסה לע םג הכותבו תינברה תורפסה לע ןושארה יתטישה רקחמה
רקחמהש תלעותה לע חרזמה יעדמל תינמרגה הרבחה לש ןוחריב רקחמ רניוו .מ םסרפ
רבעה תורוק תריקחל תלעותה לע ריעה רקיעבו ת"וש תריקחמ איצוהל לוכי יללכה ירוטסיהה
תורוק תריקחל תירוטסיהה הדעוה הינמרגב 1885 תנשב הדסונ רשאכ .ינמרגה םעה לש
.רעללימ לאוי עודיה דומלתהו םינואגה תורפס רקוח ,וז הדעול רבחכ חפסנ ,הינמרגב םידוהיה
,ןאמפוה השמ איצוה 1910 תנשב .זנכשא ינבר לש ת"ושה תורפס תא רוקחל היה ודיקפת
רקחמ .1350 תנש דע זנכשא ידוהי לש ףסכה יקסע לע רקחמ ,רנילרב םהרבא 'ר לש ודימלת
לש הלכלכה ייח תורוקל רוקמכ ת"ושה תורפס לא םירכנה םירקוחה בל תמושת תא ךשמ הז
.ללכב םייניבה ימיב הלכלכה ייחל וכותמו םייניבה ימיב םידוהיה

,סמהרבא לארשי ,ןאמדיג השמ :םירקוחה ,םייניבה ימיב םידוהיה לש תוברתה ירקוח
לש הרישעה תורפסה ןמ םהיתועידי בור תא ובאש םירחאו ףסא החמש ,רנילרב םהרבא
רקחמ םשל ת"ושה תורפס תא לצנל הרטמל םהל ומשש םירקוחה רפסמ לודג .ת"ושה
.ירוטסיה

ףסואל חתפמ תנכה :בושח ןויסינב ליחתה ,קרוי-וינב תירוביצה הירפסב ןרפס ,סקנמ ב"י
.ךשמנ אלו ותלחתהב קספנ ןויסינה לבא ,וז היירפסב ת"ושה

רוקמכ הז יתורפס ףנעל הבורמ בל תמושת השידקמ הקירמאב תידוהיה היפרגוירוטסיהה םג
תורוקמ תריקחב וידימלת לע עיפשה ,רנילרב םהרבא לש ודימלת ,סכראמ רדנסכלא .ירוטסיה
ןאמוינ םהרבא תאמ דרפס ידוהי לש חורה ייח תורוקל בושחה רקחמה .םדוביעבו םיירוטסיה
לש רחא דימלת לש רקחמה םג .דרפס ינבר לש ת"ושה תורפס לע לודגה וקלחב ססובמ
.ותפוקת ינבו ש"בירה ת"וש לע ירמגל ססובמ ,ש"בירה לע ,ןאמשרה םהרבא ,סכראמ

תורוקל םירקחמ םנמא .הז חטשב תרגפמ הנדוע הפוריא חרזמ ידוהי לש היפרגוירוטסיהה
רקחמב בושח םוקמ וישכע םיספות ת"ושה תורפס לע םיססובמה הפוריא חרזמב םידוהיה
ינבר לש ת"וש לש הרישעה תורפסה יתטיש ןפואב הלצונ אל דוע התע דע לבא ,ירוטסיהה
.ירוטסיה רקחמ םשל ןילופ

הכירצ ,ת"ושה תורפס תריקח א"ז ,וז ןוגכ הדובעש ,ריעהש ,הנז היעשי ר"ד םע קדצה םנמוא
אלו תיגולונורכה הטישה איה רתויב הנוכנה הטישהשו םידמולמ לש רבח ידי לע תושעיהל
ךירצ דמולמ לכו םידמולמ רבח ןיב קלחיהל הכירצ ת"ושה תורפס א"ז ;תישיאה הטישה
לבקל ונל רזוע היה הז ןוגכ יגולונורכ יתטיש דוביע .העודי הפוקת לש תורפסה לכ תא דבעל
דמועה ירוטסיהה רמוחה לכ לע תססובמ התייהש ינפמ הפוקתה לש תטלוב רתוי הנומת
ןיא רומאכ .תחא הפוקת לע םירקוח לש הלופכ הדובעמ םיענמנ ונייה תאז דבלמ .ונתושרל
,תועובק תוינכות ילעב רקחמ תודסומ ונל ןיאש ןמז לכ לבא ,הנז לש ויתונעט תונוכנ לע רערעל
םירבחמ לש ת"וש תא רוקחל א"ז ,תישיאה הטישב ,הנשיה הטישב טוקנל םיחרכומ ונא
היצמרופניאה התוא ,תועידיה ןתואש א"ז ,הלופכ איה הדובעהש יפ לע ףא ,םידיחי
.םילפטמ ונא וב םיוסמה רבחמה לש ורוד ינב לש ת"וש יפסואב םג תואצמנ ,תירוטסיהה

ם"רהמה לש ת"ושב אצמנה ירוטסיהה רמוחה תא דבעלו רוקחל איה יחכונה רקחמה תרטמ
לכל תועודי ןבומכ ויה ולש ת"ושה .ותפוקתב ןילופ לש הארוהה ילודגמ דחא ,ןילבולמ
רוקמכ יתטיש ןפואב ולצונ אל דוע וישכע דע לבא ,ןילופב םידוהיה תורוקב ולפיטש םירקוחה
.ירוטסיה

 

ם"רהמה תודלות
אוה .(1558) ח"יש תנשב דלונ ,ןילבולמ ם"רהמה ארקנש יפכ וא ,ןילבולמ והילדג ןב ריאמ יבר
,רעשל שי .רשא יבר ברה ,אקארקב ןילופ ידוהי לש ןושארה ברה לש (ודכנ ןב) ונינ היה
'ר לש ודימלת הארנכ ,היה ויבא .והילדג ויבא לש וירוגמ םוקמ ,ןילבולב דלונ ם"רהמהש
ןיידו אתביתמ שיר ,אריפש ןהכה דוד ןב קחצי 'ר לש ונתח היה ם"רהמה .ןילבולב בשיש אנכש
שפת ,ונתוח תומ רחאל םינש שמח ,(1587) ז"מש תנשב .(1582) ב"מש תנשב תמש ,אקארקב
בשייתהו ןילבול תא ם"רהמה בזע יתמיא קוידב םיעדוי ונא ןיא .ומוקמ תא ם"רהמה
תקולחמ לע רפסל עדוי תחא הדגא .ז"מש תנש דע ןילבולב יח אוהש םירמוא שי .אקארקב
ךאבריוא באז ןועמש 'ר .ל"שרה לש ודימלתו ןילבולב ד"בא ,ךאבריוא באז ןועמש 'ר ןיבו וניב
ןיבו וניב תקולחמה .(1584 - 1578) ד"מש-ח"לש םינשב ןילבולב תונברה אסכ לע בשי
.ולא םינשב קר לוחל הלכי ם"רהמה

שיר אלא היה אל תמאב ,אקארקב ד"בא היה אוהש ומצע לע בתוכ ם"רהמהש יפ לע ףא
אקארק תא ם"רהמה בזע ז"טה האמה ףוסב .אריפש ןהכה קחצי 'ר ונתוח ומכ ןיידו אתביתמ
םג םיעדוי ונא ןיאו אקארק תא בזע יתמיא קוידב םיעדוי ונא ןיא .בובלל ובשומ תא קיתעהו
.אקארקב ומכ ןיידו אתביתמ שיר הנמתנ בובלב .אקארק תא בוזעל והוחירכהש תוביסה ןהמ
קאלפ עשוהי 'ר ןיבו ם"רהמה ןיב םיכוסכס בובלב וצרפ (1612 - 1611) ב"עש-א"עש םינשב
םייניע תריאמ רפסו םירוט העברא לע "השירפו השירד" םישוריפה לעב ,(ץ"כ קלו עשוי) ץ"כ
שיר היה ע"מסה .ותפוקת לש םינברה ילודגמ דחא ,טפשמ ןשוח ךורע ןחלוש לע (ע"מס)
,רישע ןפלחו ןסכומ היה ,סלדיא לארשי 'ר ,ונתוח .תוצרא עברא דעו לש דיריה סנרפ ,אתביתמ
ןכ םג ודמע ם"רהמה לש ודצלש יפ לע ףא .וריעב הלודג העפשה לעבו בובלב הליהקה סנרפ
ג"עש תנשב היה חרכומ ,שפלאוו םהרבא סנרפהו רישעה וסיג םהיניבו העפשה ילעב םישנא
םינש הבישי להינו ד"בא הנמתנ ןילבולב .ןילבול ותדלומ ריעל בושלו בובל תא בוזעל (1613)
.(1616) ו"עש תנשב רטפנ .תודחא

תוניפ לכמ .תואמל םידימלת דימעה אוהו ורודבש הארוהה ילודגמ דחא עודיכ היה ם"רהמה
,תונוממ ינידב ןהו רתיהו רוסיא תוכלהב ןה ,תונוש תולאשב וילא ונפ הפוריאב ידוהיה בושיה
די-בתכב םירפס העבש ותומ רחא ריאשה אוה .להקה יניינעב ןהו ןישודיקו ןיטיג יניינעב ןה
,תובושתו תולאש םיעבראו האמ לש ףסואו דומלתל וישודיח :וספדנ םהמ םינש קרש
םייחה לע רוא תוכפוש ולש ת"ושה .ותפוקתב םידוהיה תורוקל בושח רמוח תוליכמה
תודחא תולאש .תורחא תוצראב םגו ןילופב םידוהיה לש םייתוברתהו םיילכלכה ,םייטילופה
תולאשו ורודב ינרותה םלועב תוחור תרעס וררועש םיבושח תוערואמ לע תועידי תוליכמ
.ומצע ם"רהמה לש תניינעמה ותוישיא לע רוא תוכפוש תורחא

 

ם"רהמה לש ותוישיאל םיווק
ינב לש תוחומה תא ודירטהש תויעבה לע לכ תישאר - בר רוא תוכפוש תואבה תולאשה יתש
.ם"רהמה לש ותוישיא לע םג תינשו ם"רהמה לש ורוד

לגרל ,בובל תא בזע ם"רהמהש םדוק רצק ןמז .רתיהו רוסיא תלאש איה הנושארה הלאשה
דחאב השעמ .(רתול) היגנירטולב רשא ץימב תקולחמ הצרפ ,ותעיסו ע"מסה םע ולש ךוסכסה
.הליחת םתוא קודבל אלב םישארה תא הכילשה ותיבב תתרשמהו םימוטפ תוזווא טחשש
אל םימוטפ תוזוואב קודבל גהנמה היה הינמרגבש ינפמ תוזוואה םתוא לכ ורסא םימכח תצק
תא הז םעט ינפמ ףירטה ,יולה זנכשא ףסוי 'ר ,ץימ לש הבר .שארה תא םג אלא טשווה תא קר
דע העיגה תקולחמה .םתוא רישכה ,ןבואר דג ר"ב השמ 'ר ,אזימרוו לש הבר לבא ,תוזוואה
,ץימ לש הבר הצר אל הארנה יפכ .םרישכהו אזימרוו לש הבר תעדל הטנ אוהו בובלל ם"רהמל
.הפירט םה תוזוואהש ,ולשב קיזחהל ךישמה אוהו ותעד לע רתוול ,רבדה הרק וריעב רשא
םיפודיגו םילוזלז האלמ השדח הבושת בתכו המח אלמתנ ותונשקע לע ם"רהמל עדונ רשאכ
.וז הבושתמ םידחא םיעטק איבהל יאדכ .ותעד לבקל אל זיעהש יולה זנכשא ףסוי 'ר לע
:בתוכ ם"רהמה

ובל ןודזו זנכשא ףסוי 'ר ומשב ארקנו ללכ יליג ןב וניאו הארוה ילעבמ וניאש דחא דמע"
...ינומכ שיא לע בתכיל ונתינ אלש םירבד ילע בתכו ונושל די חלשו ירבד רותסל ואישה
רכינ ובתכ ילתכ ךותמו םבתוכל יאדכ םניאש םירבד ילע בתכש לפשה ירבד אופא היא
."הארוהל עיגה אלש

דיריב תוצרא עברא דעוו תובישיב ודגנתמ תא םירחהל הליחתכלמ הצר וליפא ם"רהמה
:בתוכ ם"רהמה .םרח ידי לע ודגנתמ דובכ תא לידגהל אלש ,וב רזח ןכ רחא לבא ,ןילבול

ה"בב הפ ושארמ הרטעהו תפנצמה םירהלו םיברב ונולק תולגל יתעד לע הלע רבכו"
אקושד אמויב תוצראה לכ יגיהנמו תודהיה ישארמ לודג ץוביק ףסאתהב ןילבול ק"קד
ינומכ שיאש דובכל ול היהי ןפ לודג םוסרפב תאז תושעלמ תאז יתבשחממ יתרזח ךא
."ותומכ לפשב לפטי םויה

קר לכהו ונמז ינבר ןיב וליפא דואמ הרידנ רתיהו רוסיא לש יתכלה חוכיווב וזכ הפירח ןושל
ויה אלמלא .רישכה ,ם"רהמה ,אוהש המ ףירטהל זיעה הנטק הליהק לש ריעצ ברש הז ינפמ
,םירחא תורוקמ לבא ,ובירי לע ם"רהמה תעד תא לבקל םיטונ ונייה םירחא תורוקמ ונל
.ץימ לש הבר לש תרחא הנומת ונל םינתונ ,ם"רהמה לש ת"ושכ ךכ לכ םימסרופמ אל םנמוא
דרחו ועבטמ רימחמ היה אוה .םימש םשל התייה ץימד ברה לש ותמחלמש םידמול ונא םהמ
ונא ,ותארוהל ומיכסהש םימכחה ילודג תועד תא איבמ ם"רהמהש יפ לע ףא .הפירט ששחל
ומיכסהש ,ם"רהמה לש ודימלת ,לשמל ,ה"לשה ןוגכ ,םימכח ויהש םינוש תורוקממ םידמול
ם"רהמה ת"וש לש םיספטה ךותמ וערקיש וידימלתל וליפא הוויצ ה"לשה .ץימד ברה תארוהל
דחא היה ם"רהמהש תוארל רשפא .ץימד ברה דגנ םילוזלז תואלמה תולאשה תא ,םהלש
תציקע ןתציקעו לעוש תכישנ ןתכישנש ,םהילע תרמוא הנשמהש םימכח ידימלת םתואמ
.(י ,ב תובא) שא ילחגכ םהירבד לכו ףרש תשיחל ןתשיחלו ברקע

טגה לש הרקמה היה ם"רהמה לש ונמזב ינרותה םלועב תוחור תרעס ררועש ינשה ערואמה
ע"ש תנשב םואתפ הלח בובלמ שפלאוו םהרבא לש ונב קחצי ,הנש ז"ט ןב ריעצ ךרבא .יאניווה
בותכיש ושרד ,ותומח רקיעבו ,עבשילא ,ותשא יבורק .הניווב ואצמיהב השונא הלחמ (1610)
וילוחמ םוקיכש ,ול וחיטבה .תומי םא הצילחל הקוקז היהת אלש ,ערמ ביכש טג ותשאל
םתס עבשילאל טג ןתנו ותשא יבורקל ןימאה קחצי .הנושארבכ ותשא תויהל ול אשניתו רוזחת
,אירבה קחצי .אירבי םא םתחטבה תא ומייקיש ,היבורק דצמ (בתכב תובייחתה) רושיק אלב
.יאנת םוש אלב ךממ רבכ איה השרגתנ :ונעטו םתחטבה תא םייקל וצר אל ותשא יבורק לבא
ופסכ לכמ יקנ אצי אוהו ףסכ יקסעב ,םייחב תונויסינ אלב ךרבא ,קחצי לע ומירעה םג םה
הרישע החפשמל ןב היה קחציש תוארל רשפא הלאשה ןמ .ותשא יבורק יפלכ ויתועיבת לכמו
הניווב טגה תא רדיסש ברה .גארפב תסחוימ החפשמל תב התייה תשרגתמה ותשאשו בובלב
לע רסאו טגה תא לספ ם"רהמה .הצרתש ימל אשניהל תושרה תא הל ןתנו ותוא רישכה
הלאשה .איהה הפוקתבש הארוהה ילודג לכ ינפל האב וז תקולחמ .רחאל אשניהל השיאה
.באלסוראיבו ןילבולב םידיריב םינברה תובישיב קרפה לע הדמע

םתלוזש םיטרפ ינש םירסח ,ם"רהמה לש ןיינעה תאצרה איהש ,בכק הלאש הרקמה תאצרהב
:םה םיטרפה .הז סומלופבש תופירחה תא ןיבהל ןיא
היה שפלאוו םהרבא .ם"רהמה לש ובורק היה ,שרגמה ךרבאה ,שפלאוו םהרבא ןב קחצי
.ם"רהמה לש וסיג
.ם"רהמה לש ףירחה ובירי ,ע"מסה ,ץ"כ קלוו עשוהי ברה היה הניווב טגה תא רדיסש ברה
שיבייוו לאומש 'ר ,תשרוגמה יבא .תשרוגמה לש התחפשמ ינב לש םדידי היה ע"מסה
רחא אשנ ,ץ"כ אפזוי 'ר ,ע"מסה לש ונב .גארפב תסחוימ החפשממ דבכנ םדא היה ,(שיבייפ)
אלא םימש םשל הלוכ אל ןכ םא התייה וז תקולחמ .השאל שיבייוו לאומש 'ר תדכנ תא ךכ
לש תוחפשמ יתש ןיב תקולחמ רקיעב התייה איה .תוישיא תוינפו תויטנ ךותמ םג העבנ
םינברה בור .תוגלפמ יתשל קלחנ םינברה םלוע .הכותל וררגנ םינברש העפשה ילעבו םיסנרפ
םינברה ,ע"מסה יכמות .ם"רהמב וכמתש םינבר םג ויה לבא ,טגה תא רישכהו ע"מסב ךמת
ונרכזה רבכ .רשכ אוה טגהש ,ןילבולב םינברה תפיסאב זירכהל וליפא וצר ,טגה תא ורישכהש
.בובל תא בוזעל היה חרכומ ם"רהמהש ,המרג יאניווה טגה רבדב תקולחמהש

ןהמ תחאו תונוש תוביס ויה טגה ןיינעב תקולחמל המדקש ם"רהמה ןיבו ע"מסה ןיב האנשל
.ל"שרה ןיבו ,ןילופב תינברה תודהיה יבא ,אנכש 'ר ןיב הנשיה תקולחמה ,הארנה יפכ ,התייה
תא אנכש 'ר ידימלת ופדר עודיכו אנכש 'ר לש וידימלתמ היה ,ם"רהמה לש ויבא ,הילדג 'ר
היה ע"מסהו ,אנכש 'ר לש ונב ,לארשי 'ר יכרדבו ויבא יכרדב ךלה ם"רהמה .וידימלתו ל"שרה
.ל"שרה ידימלתמ

רשפא ויתובושתבש ןוטה ןמ םגו ונמזבש םירחא םינברו ם"רהמה ןיב תופוכתה תוקולחמה ןמ
,םירחא תעדב היולת יתלב תוישיא ,קזח יפוא תלעב תוישיא ונינפל .ותעד ףקות תא תוארל
תוברהל ,םינושארב ריכהל אל ותוא האיבהש איה וז תופיקת .המצע תעד לע לכה הנובה
לוכי היה ם"רהמכ ףיקת בר קר .ךורעה ןחלושה תוכמסב ריכהל אלו דומלתה טסקטב תוהגהב
:בותכל
הזיאב דוסי תונבל רמוחו לקו ע"ושה ילעב ירבדב קסוע תויהל יכרדמו יגהנממ ןיא"
םיטלקנ םירבד םה קר דחא העורמ ונתנ אל יכ ,םהירבד תודוס קודקד לע הארוה
."םרוביח קדצי אל םימעפ המכש םידרפנ םיטקלנ םירבדמ םירבוחמ

חכונ רשאכ ומצע תעד לע רתוול םימעפל עדי ם"רהמהש שיגדהל שי תמאה ןעמל םלוא
תפילח איה וז הניחבמ תניינעמ .ע"מסה ןוגכ בירי היה אל דגנתמה רשאכו קדצה ודגנתמלש
חלש רפוס יתבש 'ר .ירבעה קודקדה לע לשימרפמ רפוס יתבש 'ר ןיבו ם"רהמה ןיב םיבתכמה
'רל ותבושתב בתכ ם"רהמה .שודקה םשה לש הנוכנה הרבהה רבדב ם"רהמה לא הלאש
אלפתמ אוהש ,יתבש 'ר ול הנע הז לע .הלא ןוגכ םיניינעב רקיע קודקדה תמכח ןיאש ,יתבש
דומלל בויחה לע תינברה תורפסה ןמ תויאר איבמ אוהו רקיע קודקדה תמכח ןיאש עומשל
.ינחצנ יכ ול יתינענ :תווינעב ם"רהמה ול הנע הז בתכמ לע .תאז המכח

ומכ םיפסכ תאוולהבו רחסמב םג אלא רוביצ יכרצבו הרותב קר אל קסע ם"רהמהש רעשל שי
תונוש תודגא אלא ,הז ןודינב אכמס תונב תועידי םוש ונל ןיאש יפ לע ףא ,ונמזב םינבר הברה
היה אוהש ת"ושה ךותמ ריכהל רשפא .תיבירב םיפסכ תאוולהב קסע אוהש ,רפסל תועדויה
יכרד תא עדי אוהש תוארל רשפא .רחסמ ביטבו םלועה תויווהב יקב ,תוירבה ןיב ברועמ שיא
.םייוגה לש םנושל תאו םייחה

ןיא .םירפסב א"ז ,וישימשת ילכב היולת ותרותש ,הדומ אוהש אוה ם"רהמה לש ינייפוא וק
וירפסש םוקמ דע אלא תעגמ םדא תמכח ןיא"ש ,ןוטנפנק קחצי 'ר ירבד תא תמאיש דחא בר
ןיאש ,הזב לצנתמ אוהו םירפס ןורסח לע תובורק םיתעל ןנואתמ אוה .ם"רהמה ומכ "ןיעיגמ
ודבא הבש (אקארקב הארנה יפכ) תחא הפירש רחאל .הלאשב ןוידב ךיראהל ותלוכיב
:בתוכ אוה ,םירפסה ראש םגו ןיטג רדס לע ורפס ם"רהמל

ןייעל דדובתהל םוקמ יל ןיאו ...'ד די ונב העגנש הפירשה תביסב דורט תעכ ינאש םגה"
ןמוא ןיאו ידי תחת תעכ ןניא שדוקה ירפסו ישימשת ילכב םג ...אנידד אקמועל דרילו
."םילכ ילב

:לצנתמ אוה תרחא הבושתבו

תודרטה בורמ ידמע לב יבל התעש ...ידיב ישימשת ילכו ירפס ןיא התעש תמאבו"
."...ידיב ןניא ישימשת ילכו 'ד ףרש רשא הפירשה תביסב

:אטבתמ אוהש ומכ םירבדה יטרפב סנכיהלו תוכיראב םילאושל תונעל בהא ם"רהמה

םיחותפ ירעשו דימת ידי השעמו ילעפ הז אלה תוצרל תועמ הברה ךל שיש בתכש המ"
."ילע הבוטה 'ד דיכ רבד ילאוש לכל בישהל

המלש רפסמש ומכ ,הליחת תורוקמה לכ תא קדבו שרדו רקח אלא בישהל רהימ אל אוה
רוצ ךלמ 'ד התא ךורב :בוט םוי לש תיברעב םימתוח עודמ ם"רהמה תא לאש רשאכש ,אפורה
,ם"רהמה ול הנע ,(ב ,זיק םיחספ) דומלתה דגנ הזש ,לארשי לאג םוקמב - ולאוגו לארשי
.הזב בשייתי ותיבל ואובבש

 

םיילכלכה םייחה
תילכלכה היסנפסכאב םידוהיה לש םקלח לע תובושח תועידי תוליכמ ם"רהמה ת"וש
רצהל םירכנה הכאלמה ילעבו םירחוסה זא ולחה תולודגה םירעב .ןילופ לש תיחרזמ תימורדב
תוסנרפ םישפחמ םהו תולודגה םירעה תא בוזעל םיחרכומ םינורחאה .םידוהיה ילגר תא
ונא ם"רהמה ת"ושב .םילודגה םיצירפה לש תואלחנבו תויטרפה םירעב הסחמו תושדח
דועב עמשנ םהיתומש תאש ,םידוהי םיבושיי תועורז הניארקואו הילודופ תא רבכ םיאצומ
לע ןוויס 'כל תוחילסבו "ןויה טיט"ב ,רבונה עטנ ןתנ 'רל "הלוצמ ןוי"ב תודחא םינש תורשע
היחלווב םירעלו םירפכל םהיתורוחס םע םידדונ ןיטענסו בובלמ םידוהי .ט"תו ח"ת תוריזג
תודע תויבגמו היחלוו ירעב םהיתועיסנב וגרהנ ןהילעבש תונוגע לע תונוש ת"ושמ .םיחדינה
יד היה תומוקמה םתואב רחסמה יצולח ויהש םירחוסהו םילכורה רפסמש ,םיאור ונא תונוש
הימרי ךיסנה תא בישוהש ינלופה אבצה תא ווילש םידוהיה םירחוסה רפסמ היה לודג .לודג
אבצה תא ןכ םג םיוולמ םידוהי םירחוס .1600 תנשב היחלווב תוכלמה אסכ לע הליבומ
.יקסבקלוז ינלופה איבצמה ידי לע הבקסומ שוביכ םע 1610 תנשב ינלופה

יקסע םיספות הז ינפמו הריכחה םגו רחסמה היה וז הפוקתב םידוהיה לש הסנרפה רקיע
םירחוס ת"ושב םירכזנ .ת"ושב ישארה םוקמה תא האוולה יקסע רקיעבו הריכחו רחסמ
גארפ ,הניוו :תיזכרמה הפוריא לש תולודגה םירעה שולשב רחסמ ירשק םהל שיש םילודג
הלהינ יאניווה טגה לע תקולחמה ןמ ונל העודיה שפלאוו םהרבא ןב קחצי לש ותחפשמ .בובלו
.גארפו אנזופ ןיב תויוצמ תורייש לע םידמול ונא ם"רהמה ת"ושמ .ולא םירע שולשב םיקסע

הלאשב אוצמל רשפא חוטב-יתלבה םבצמ לש םגו םידוהיה לש הלכלכה ייחמ ינייפוא רואית
תאמ ןודקיפ תרותב לביקש בהז תלשלש ןוכשמ ול ןתנו ןועמש תאמ ףסכ הוול ןבואר :האבה
תא ונממ עורזב תחקל אב ץירפל רבדה עדונ רשאכ .ןועמש דימ תלשלשה הדבאנ הנהו .ץירפ
ול ןתיי ןועמשש ,יאנתב ןועמש לש ומוקמב סופת תויהל בדנתהל יול אב הנהו (?וילכ תא) ותלכ
ביוחמ ןועמש םא הלאשה .יול ןוידפכ לודג םוכס ץירפה עבות וישכעו עובשל םיבוהז ינש
:בתוכ ם"רהמה .םירידנ ויה אל הלאכ םירקמש תוארל רשפא ם"רהמה לש ותבושתמ .ותודפל

רסאמב ושפנ ןתונו בוטה ונוצרמ סנכנו ומצע תא ריכשמש ימש הלא לכב עדי אל ימ"
."הישפנא דיספאד והיאד ורכשב אב אוה ריכשו רחא שפנ תחת ם"וכע ידיב

םימותח בוח ירטש םה הלא .ם"רממ וא י"נרממ ירטש םירכזנ תונוממ ינידב תוקסועה ת"ושב
.הוולנה ףסכה םוכס אלב וליפא םימעפלו ךיראת אלב ,הוולמה םש אלב הוולה ידי לע

ינש :בתוכ ם"רהמה .אטיל ףסכ ןיבו ןילופ ףסכ ןיב לדבהה תא םידמל ונא ם"רהמה ת"ושמ
ןירוקש ומכ קוקז שיוטיל קאשל ןירוק ןה יכ ןילופ םיבוהז תואמ 'ח ןהש שיווטיל קאש תואמ
ושרה םינברהש ,ם"רהמה ת"ושמ דומלל רשפא ןכ ומכ .קוקז שינלופ קאשל ןילופ תונידמב
ןמ .רכז יצח רטש ת"ושב רכזנ תודחא םימעפ .םידוהיל תיבירב םימותי לש ףסכ תוולהל
ליחנהל וצרש םירישע םידוהי לבא ,(ח ,זכ רבדמב) םינב םוקמב תשרוי תבה ןיא הרותה
ונתי םישרויה םאש יאנתב בוח ירטש םהיתונבל םתומ ינפל ודימעה םשוכרמ קלח םהיתונבל
קלח יצח רטש וארק הלאכ תורטשל .בוחה תא םלשלמ םירוטפ ויהי רכז תשורי קלח יצח תבל
.רכז יצח רטש וא רכז

אובל ויה םיליגר םהילאש ןילבולב םילודגה םידיריה םימעפ הברה םירכזנ ם"רהמה ת"ושב
לש תודיעווהו תובישיה וכרענ םידיריה ןמזב .תורחא תוצראמ םגו ןילופ יווצק לכמ םירחוס
תעב ומייקתה הבש (באלסוראי) באלסרעיב דיריה לע םג םיעמוש ונא .תוצרא עברא דעוו
ףרוחב םייקתה ןילבול דירי .הנשב םעפ תוצרא עברא דעו תובישי ז"יה האמה תליחתמ דיריה
לש תועובשה גחל ךומס ץיקב םייקתה בלסרעי דיריו ץינמארג דירי ארקנ אוהו ראורבפ שדוחב
.אנזופו בובל לש םידיריה םג םירכזנ ת"ושב .יקטנאיווש דירי ארקנ אוהו םירצונה

ויה .םיסכמ תריכח א"ז ,אנדרוא :ריכזהל שי ם"רהמה ת"ושב תורכזנה תונושה תוסנרפה ןמ
תא רוכחל היה רשפאו םינושה הלשממה יסכמ תא רוכחל היה רשפא .הריכח לש םינוש םיגוס
םידוהיה .רקנעשו רדנרא :תומשה תא ת"ושב םיאצומ ונא םילודגה םיצירפה לש תוסנכהה
.תונוש תורוחסו םידגב ,האובת ,הוועש ,תומהב םינוקו םירכומ םה .םינוש םירחסמ םילהנמ
רחסמה תא ריתהל חרכוה ם"רהמה .היראגנואמ אבה ןייה רחסמב םיקסוע בונאמיר ידוהי
רקיעב תורחא תוצראמ תורוחס ןילופל םיסינכמ םידוהיה .המרעה ידי לע םניי םתסב
םיצפח ואצמ םייובש ןוידפ םשל המגרותל תכלל ליגר היהש דחא גורה לע .(המגרות) היקרוטמ
ילשבמ :םינוש הכאלמ ילעב םג םירכזנ .םירחוס ויה םידוהיה לכ אל לבא .המגרותמ םיאבומ
ישארו םינבר דבלמ םירכזנ שדוקב םישמשממ .(רצינש) ץע קקוח ,םירותפכ ישוע ,רכש
רבחלו רופתל רפוסה הלעבל תרזועה השיא לע םיעמוש ונא .םירפוסו םינזח ,םיטחוש :תובישי
תודפל היקרוטל אצוי אוה .םייובש ןוידפ התייה ותסנרפש דחא לע םיעמוש ונא .ןידיגב תועירי
הז ידוהי .היקרוטל םייובשה תא איבהל ויה םיליגר םיראטאטה .םיראטאטה ידימ םייובש
לש וסקנפב .םייובש ןוידפ היה ותסנרפ רקיע לבא ,הילופנסרקמ קוחר אל רפכב רכוח היה
(תיסור הארנה יפכ) תינווי ןושלבו תינווי בותכ בוח רטש היחלווב גרהנש רחאל ואצמ הז םדא
.(םיראטט א"ז) םירדקב יובש היהש דחא חלג לע

השק לבא ,להקה שאר היה אוהו המלש היה ומשש דחא אפור הבר הרקוהב ריכזמ ם"רהמה
.המלש םשב ןילופב םידחא םיאפור ויה הפוקתה התואבש ינפמ ותוא תוהזל

 

יטילופה בצמה
םידוהיה בצמל האוושהב בשחנ ט"תו ח"ת תוריזג דע ןילופב םידוהיה בצמש יפ לע ףא
תרבגה לע ,םישק םיאנת לע ם"רהמה ת"וש תודיעמ ,בוט ןתיא תוצרא ראשבו זנכשאב
.ןילופב םידוהיה בצמ לש יללכ ןוחטב יא לעו םילובלבו תופידר לע ,היצקאירה

וחירכה 1582 תנשב .הפוקתה התואב היזלשב םידוהיה בצמ לע םידמול ונא תחא הלאשמ
םידוהיה תא שרגל (1612 - 1552) ינשה ףלודוא ינמרגה רסיקה תא היזלש לש םיליצאה
תנשב םריעמ ושרוג יוגולג ידוהי .הריזגה תא תוחדל הלע יוגולגו ץליצ ידוהיל קר .היזלשמ
ולדתשה 1951 תנשבו ץליצ ידוהי לש תוחנהה תא לובסל ולכי אל היליצאו היזלש ירש .1584
םוקמ ,גארפ ידוהי .ץליצ ידוהי לע םג שוריג תדוקפ איצויש רסיקה לע עיפשהל םעפ דוע
לוטיב .הריזגה תא לטבל םדיב הלע בושו ץליצ ידוהי תבוטל ולדתשה ,רסיקה לש ובשומ
.תודחא תוצראמ תוליהק ופתתשה תולדתשהה תואצוהב .םיבוהז םייפלאב הלע הריזגה
לע וליטה תוראשנה תוישימחה יתש תא .ןירהעמ ידוהי - תישימחו םהיב ידוהי - תישימח
ובריס תודחא םינש רחאל לבא .ץליצל הבורק הליהק ,ץאלפיצאה ידוהי ףוריצב ץליצ ידוהי
אל םהילעו היזלש תנידמ רחא םיררגנ םניא םהש ונעט .תואצוהב ףתתשהל ץאלפיצאה ידוהי
ןתיל תבייח ץאלפיצאה תליהקש קספ אוהו ם"רהמל דע העיגה תקולחמה .שוריגה תריזג הלח
.שמוחה יצח א"ז ,םיבוהז תואמ יתש ץליצ ק"ק יבשוי םהיחאל שוריגה תואצוה רזעל
המוד הרקמב (ןולוק ףסוי 'ר) ק"ירהמה איצוהש המוד קספ לע הז קספב ךמס ם"רהמה
ןתוא לכש" 1475 תנשב וטנירטב םד תלילע לגרל םידוהי הברה גרובשננגרב ורסאנשכ
היה אל םא הלערתה סוכ רבוע היה ןהילע םגש יאדול בורקו בושחל יואר רשא תוליהקה
הזב ןילילעמ ןיא תאזכ תעלש ףא המה םג לועב ואשייש ןתונ ןידה רשפאה יפכ רבדה ןקותמ
םירקמ ורקי םא דיתעבש ם"רהמה םג קספ ק"ירהמה לש וקספל םאתהב ."תומוקמ ראשב
ץליצ ק"ק יבשוי ןכ םג םיביוחמ ץאלפיצאה ק"ק יבשויל שוריג ו"ח" (תוריזג א"ז) הלאכ
יפכ תולדתשהה רזעל םהל תתל םיביוחמ ויהיו ץאלפיצאה ק"ק יבשוי םהיחא םע לועב תאשל
."םדי תגשה

תומוקמ תא בוזעל ולכי אל םה .םשוכרכ םיצירפה ידי לע ובשחנ תויטרפה םירעה ידוהי
םוקמל דונלו םריע תא בוזעל םילוכי םניא םהש ,םינעוט בונאמיר ריעה ידוהי .םהיתובשומ
חורבלו תאצל ולכויש ירשפא הז ןיאו לכב ודי ,ארפ שיא אוה םהלש רשהש עודי יכ ,רחא
הבושתב .לובלב ךרוצל בוטה םנוצרמ הרות רפס ורכמ תחא הליהק ידוהי .ותושר די תחתמ
:בתוכ אוה .הילע תופחרמה תורצה לעו ותליהקב בצמה לע ם"רהמה ןנואתמ תחא

ה"ועב הררשהמ ו"צי ונילהק לע ודעד יקתפרה תדרטב דורטו ףדרנ תעכ ינאש תביסב"
."יד וניתורצל רמאי יד-ש ל-או הערה ותבשחמ לקלקיו רפיו סרהי םשה

םאש" ,רושיק רטש ידי-לע תירב םהיניב ורשק תוליהק יתשש ,םידמול ונא תרחא הלאשמ
התוא היהי ו"צי תוליהק ינשמ תיב לעב הזיא לע הריסמ תמחמ רקש תלילע וזיא אובי
."תוליהקה םוכס ךותמ האצוהה

תוניפב םידוהי תגירה לע תונושה תודע תויבגו תונוגע תרתהל תולאש לש לודגה רפסמהמ
םייוגה יניעב רקפה ויה םידוהיה ייחש תוארל רשפא םירחא תומוקמו היחלוו לש תוחדינה
לאז שאוו .ידוהי תגירה לע יתוא וגרהי אל אלה ,רקשל יל המ :םיחצורה דחא אטבתהש ומכ
לש וירבד םה םיינייפוא .ןעגנערב םוא טינ ןיגעוו ידוהי סאד ןופ ןיא טרעוו ןעמ ןנקיל ליפ רע
םהה תולייחו :םייניבה ימיב אבצ לכ לע הרטמל םיעלוקה םירבד ,ינלופה אבצה לע ם"רהמה
.םינלזגו םיטסל ראשמ אפידע אל

הרסא בוקולב .שאר םירהל םידוהיל הנתנ אלו רמשמה לע הדמע תילותקה הייסנכה םג
הייסנכה תיב לא ותברק ינפמ ,ףרשנש תסנכה תיב תא שדחמ תונבל םידוהיה לע הייסנכה
.ילותקה

םהל ונתנש תויוכז ,תוישונאה םהיתויוכזל םידוהיה תמחלמ לע םג תודיעמ ם"רהמה ת"וש
ידכ םיחצורה רחא שפחל היחלוו ירע לא םיחילש םיחלוש םידוהיה .םיינלופה םיכלמה ידי-לע
םע דחי םיפתתשמ .התימל םינודנ וא רפוכ םימלשמ םה ,םירסאנ םיחצורה .םתוא שינעהל
ראש לש המחלמ יסיסכתב לבח םיחקול ,םיראטאטה דגנ םירעה תנגהב םיבשותה ראש
אבצבש םיקאזוקה תורושב םיאצמנ םידוהי .םיינלופ םיניצק לש םתדוקפ תחת םיבשותה
.םיסורב המחלמב ינלופה

 

תידוהיה הימונוטבאה
םיטנמלאה תא לישכהל וחוכ לכב ץמאתמ אוה .ולש הימונוטבאל םחלנ ידוהיה ץוביקה
לא תוריסמו תוקולחמ ידי לע תידוהיה הימונוטבאה תא רבשל םילדתשמה םייתרבח-יתלבה
לע תובורמה תולאשה תא ונל הריבסמ יאמצע ןוטלשל המחלמה .םיירכונה תונוטלשה
רב דסומ תוצרא עברא דעוו היה רבכ ם"רהמה לש ונמזב .םייוג לש תואכרע לעו םירסומ
ןילבולב תחא םעפ .הנשב םיימעפ ףסאתמ דעווה .םידוהיה לכ ידי-לע רכומו ססובמ אמייק
רבכ לבא .תוצרא שולש דעוו - הז דעוו דוע הנוכמ ם"רהמה ת"ושב .באלסוראיב תחא םעפו
עברא דעוו ,תוצרא שמח דעוו ארקנ אוה .ודסוויה תישארב םינוש םייוניכ ויה דעוולש חכוה
.דעווה תובישיב םימעפ הברה ףתתשה ומצעב ם"רהמה .תוצרא שולש דעוו םגו תוצרא
ת"ושב .ףסכ ידי לע תונברה אסכ תיינק דגנ םינבר םישולש לש זורכה תחת תאצמנ ותמיתח
יניידו הנידמה ישאר ,הנידמה יסנרפ :דעווה ירבח לש םיאבה םייוניכה תא םיאצומ ונא ולש
הנידמה ינייד .תוצרא עברא דעוו לש דעווה ירבח םה הנידמה ישארו הנידמה יסנרפ .הנידמה
.באלסוראיבו ןילבולב םידיריה ןמזב ןכ םג ופסאתהש דעווה לש ןידה תיב ירבח םה

לע .שוריג תנכס לטבל ידכ םיבוהז 400 לש םוכסב היזלשב ץליצ ידוהיב ךמת דעווהש ונרכזה
ידימלת ,תובישיה ישאר םילודגה םינברה לכ םיפסאתמ ויה באלסוראיבו ןילבולב םידיריה
תולאשב ולפיט רקיעב ,קרפה לע ודמעש תובושח תולאשב םינד ויהו םימסרופמה םימכחה
.המודכו השורי יקסע ,תונוממ יניד תכודמ לע ובשי הנידמה ינייד .ןישודיקו ןיטיג

םילודגה םהיחא דגנ םינטק םימותי לע םיניגמ דעווה יניידש ,םיאור ונא ם"רהמה ת"וש ךותמ
הממ הל היהיש ,היינע הנמלאל ףסכ םיקסופ דעווה ינייד .השוריה לכ לע די םישל םיצורש
תגשה לש הכמב םימחול םה .הליהקה לש הלכלכה ייח תא םירדסמ להקה יגיהנמ .סנרפתהל
אלב ולובג תא גישהל רחאל רוסא אדנרואב קיזחמש ימש הקיתע הנקת איבמ ם"רהמה .לובג
.ןושארה קיזחמה םע הוושה קמע לא אובל

יגיהנמ חוכב שי .ותוחתפתה אישב םידוהיה לש יאמצעה ןוטלשה תא תופקשמ ם"רהמה ת"וש
רקיע .םינוש םיכוסכסב םיחכוותמ םה .םריעב תועודי תורוחס רוכמל רזל רוסאל להקה
ונא תחא הלאשמ .הליהקה ירבח ןיב הכולמה יסמ תא קלחל היה להקה יסנרפ לש דיקפתה
:םיארוק ונא טמ הלאשב .םיסמה תקולחב הרודצורפה תא םידמול

ובגנ אלש ןיינעה ךשמתנש קר םדוקמ להקה ובייחתנ רשא תולגלגהו םיסמה רבד לע"
להקה ירבח ןיב תקולחמ הלפנו שדח םוכסו השדח הכרעה ושע ךכ לכ ךותבו התע דע
."ןשיה םוכס יפל וא שדח םוכס יפל תובגהל םא

לכ לע רשא םוכסה הייבגה סקנפב םשרנ רבכ םא הזב יולת לכהש התייה ם"רהמה תבושת
:םלשל להקה ירבחמ דחא

ובגי זא ...ןשי םוכס יפל דחא לכל עיגמש המ הייבגה סקנפ השענ רבכ םא רבדה ללכ"
ירחא ךלוה לכהש םיסמ יניינעב תוליהקה גהנמ אוה ןכ יכ ...ןשיה סקנפ יפל התע ןיידע
."הייבגה ןמז

ןד להקה .רסאמב םיבנג םש להקה .םיבנג רחא שפחל םידוהיה יתב לא םיחילש חלוש להקה
ידוהי חצורל תושעל המ הלאשה לע ם"רהמה לש ותבושת איה תניינעמ .תושפנ יניד וליפא
.ותוא וגרהי םהש תוארל שיש התייה ם"רהמה תבושת .םייוגה תונוטלשה ידי לע רסאנש
:בתוכ אוה .גרהיי חצורהש יואר עודמ םיאבה םינושה םימעטה תא שרפמ ם"רהמה

תושעל עושפלו דיזהל הברה אטוחהש רתוי יכ ומצעב ראובמו טושפו הלגנ םעטהו"
רתוי זא השעש ער השעמ ותואב םשה לוליחב הברהו היסהרפבו ןודזב ער השעמ ותוא
וליקי םאש ןידה ןמ אלש וליפא ושנועל ךכל הכירצ העשהו אתלמ רדגמל םיכירצ רתויו
אוהה םויהמש הביס היהיו םשה לוליח הזב היהי השעש םילודגה םיעשפה לע ושנועב
אוה םיבר ךרוצו םיברל הצרפ הזמ עיגיו ולאב אצויכ תורבעב םיצורפ םעה ויהי האלהו
השענ דקתשאב םגש רכזנ ךירבד ךותמש דוחייבו ...ושנועב תוברהל איהה הצרפה רודגל
ןוויכש הז לע ףסונ .ו"ח םיצרפתמה וברתיו םולכ אלב אציו הזכ ער השעמ לובג ותואב
ם"וכעה ןיב רסאמב בשוי רכזנה עשופה םגו ם"וכעה ןיב ערה ןיינעה הז םסרפתנ רבכש
תכיפש תמקנב לקהל ם"וכעה ואובי םג ...םשה לוליח הזב היהי םייחב והוחיני םא
."סחו הלילח לארשי לש םמד

לבא .םיעשופב םימומ ליטהל םיאשר ויה םידוהיהש תוארל םג רשפא תרכזנה הלאשה ןמ
:בתוכ אוה .םיעשופב םימומ תלטה דגנ היה ם"רהמה

וזמ הלודג הצרפ הזמ אוביש רשפא אלה .ךירבדב רכזנכ םירביאב ורסחל תרמאש המו"
יפרוח ימיב ונרכז רשאכ לארשי יאנושל ביאכמ ץוקל היהיו ךכ רחא ותד רימהל אוביש
ריתהו םיללעמ ערו לעיילב שיא כ"ג וימיב היהיש ל"ז אנכש ר"רהמ ןואגה ימיב עריאש
ם"וכע אשנו ותד רימה הלא לכ ול ושעש רחאו ונושל תא ךותחלו ויניע יתש רקנל ןואגה
."לארשיל תודרמ העוצרל םהימי לכ םיערמה וערזו אוה היהו םידז ינב דילוהו

:רמוג ם"רהמה
אצי שחנ שרושמ יכ בוט רבד הווקת וב ןיאו םפוגב לארשי יעשופמ אוהש רחאמ כ"ע"
לש ד"ב דיש אוה בוט רתויה דצה ם"וכע ידיב ספתנ אוה רבכש ודיל םיהולא הניאו עפצ
ונרעביש דיקפה ידי לע ךפשנה םד תמקנ ונממ ועבתי םדה ילאוג קר וב היהי אל לארשי
."םייקנ ויהי לארשי לכו םימש םש שדקתיו םיצרפה ורדגי הז י"עו םלועה ןמ

 

םידוהיה לש חורה ייח
ןיב ץימאה רשקה לע תודיעמ וירחאו ורוד ינב לש תורחא ת"וש ומכ ם"רהמה לש ת"וש
םיצוביקה ןיב תוינחורה ןילמוג תועפשה לע ןכ ומכ תודיעמ ןה .םלועב םינושה םיצוביקה
זנכשא ,הילטיאמ .ינשה הצקה לא הפוריא לש דחא הצקמ םידדונ םידוהי .הפוריאב םידוהיה
םשורה תא םילבקמ ונא ולש ת"ושה ךותמ .ם"רהמה לא תונוש תולאשב םינופ היקרוטמ םגו
הלוכי המגודכ .דחא ץוביק וויה הפוריא לש תונושה תוצראב םיידוהיה םיצוביקה לכ וליאכ
לבקתנש טג לע אנזופב ,םישובלה לעב ,הפי יכדרמ 'ר לא בתוכ ם"רהמה .זנ הלאש שמשל
תומועז ויה שרגמה לע תועידיה .אנזופב הרגה גארפמ הנוגע השיא ליבשב אטשוקמ ןילבולב
אוה .עשוהי היה שיאה םש .םידליו השיא םש ריאשהשו גארפ ןב אוהש קר וילע ועדי .דואמ
.(ריכמ פענק רניש ןיא) םירותפכ השוע היה ויבאו (רצינש רניש ןיא) קקוח היה

םיעמוש ונא .תורחא תוצאב םידוהיה לש חורה ייחל רמוח םיאצומ ונא ם"רהמה ת"ושב
וטוסארג רשא 'ר ברה םהיניבו םינבר השולש .הילטיאב םינבר ןיב הלודג תקולחמ לע לשמל
ןיד קספ (1600) ס"ש תנשב איצוה ןורחאה .הבוטנממ לאדיוצ ברה לע רתסלפ בתכ ומסרפ
ךות ושוכרמ קלח ושרדש ,וגינס ףסוי ישרוי םע ונידב וגינס ןועמש ןב לאיתוקי ונתוחמ תבוטל
תקולחמה .רטשב םהיבאמ םתשורי תא םהיניב וקלח אל וגינס ןועמשו ףסוי םיחאהש ,הנעט
וז הלאש .םולשל ארוקו בירה ירחרחמ דגנ הבר תופירחב אצוי אוהו ם"רהמה ינפל דע העיגמ
.אנידוממ הירא הדוהי 'ר לש ויבתכמב םיאצומ ונאש וז תקולחמ לע וניתועידי תא המילשמ

לע תרפסמ תחא הלאש .היקרוטמו הילטיאמ םיסונאב תונדה תולאש יתש תובושח רקיעב
רסאנ סונאה .לומנו ןמאנ ידוהי אוהש וילע היציזיבקניאל עדונ רשא הילטיאב דחא סונא
הארנה יפכ) תרחא ץרא לא חרב ןורחאה .להומה םש תא תונוטלשל רסמ אלכה תיבב ותבשבו
תיבמ ןכ םג חרבש סונאה ןמ שרד להומה .וז הנידמ לא ותחפשמ תא םג ליצהו (היקרוטל
לע ול םרגש קזיהה תאו תונושה תואצוהה תא ול ריזחיש ,היקרוט לא אובל ודיב הלעו אלכה
יקינולסב בר שמישש (ןהכ המלש 'ר) ך"שרהמה ת"ושמ .הילטיאמ חורבל היה חרכומש הז ידי
תונוטלשל רפיס אוהשו היצנוב יח סונאהש ,תוארל רשפא ,הרקמ ותוא איבמה םינשה ןתואב
רשא םירבד רפיס סונאהש ןעט להומה .ויחא ןב תא םגו ותוא למ להומהש היציזיבקניאה
תא היציזיבקניאל רוסמל חרכומ היה אל סונאהש ןכ ומכ ןעט אוה .םהילע לאשנ אל ללכב
ןמ .הז ינפל היקרוטל חרבש רחא להומ ידי לע לומנ אוהש םהל רפסל היה לוכי אלא ,ומש
ןושארה עגרב סונאהשו םוי לכבש םישעמ ויה הלאכ םירקמש תוארל רשפא ונינפלש הלאשה
ולכי םיסונאה לכ אל .היציזיבקניאל םירחא תריסמ ידי לע ומצע תא ליצהל בשח ספתנ רשאכ
.דשח לש הדמע התייה וז הפוקתב םיסונאל םידוהיה תדמעש ,עודיו ןויסינב דומעל

ירקוח ידי לע תודהיל הייטנב םימשאנה םיסונאה תריקח לש טרופמ רואית םג שי וז הלאשב
:בתוכ ם"רהמה .היציזיבקניאה

הליחמ לאשיו תונושארה לע אהותו טרחתיי םא הזכ שיאש םירמוכה טפשמ הזו"
םכותבו םתד דגנ ויתונווע לע וינפל הדוותיש ידכ דחא רמוכל ותוא םירסומ םירמוכה
שיא דיגמו םירמוכ לש הריקחה ינפל דרוי הזה יודיוה רחאו ולהומ ימ דיגמו הדוותמ
םא ותוא םינדו זוע לכב להומה רחא םיפדור הז תודע חכמ הריקחה זאו ינלמ ינולפ
."אצמי אל וא אצמי

הסונאה ותשא .בובלל ורחסמ לגרל אבו ותד תא רימהש אטשוקמ סונאב הנד היינשה הלאשה
עיפשהל לדתשיש ,ונממ שקבמו ם"רהמה לא אב אטשוקמ דחא ידוהי .אטשוקב הנוגע הראשנ
ףסכ-םוכס ול ונתנש רחאל ותשאל טג ןתיל םיכסמ דמושמה .ותשאל טג ןתיש ,דמושמה לע
לקמ ם"רהמה .ונתוח לש ומש אל םגו ויבא לש ירבעה םשה תא רכוז וניא אוה לבא ,לודג
:וקספ תא ססבמ אוה .תשרגמהו שרגמה ירוה תומש אלב טגה תא בותכל השרמו

."םירג ןיד םהל שיו ...ןהיבא םש םהל עדונ אלש םיסונאהמ המהש עמשנה יפכו"

.אטשוקב ןידה תיב לא בתכמ הזה ןיינעה לכ לע בתוכ ם"רהמה

אווש תולילע ידי לע תינופצה הילטיאב תוליהקל תורצ םרוגה ןילופמ דמושמ לע םיעמוש ונא
םע רשקב ת"ושב םירכזנ םידמושמ לש םיבר םירקמ .ותומ לע םיחמש םלוכ תמ אוהשכו
טג םהמ איצוהל ידכ םידמושמה רחא םיפדור השיאה יבורקו להקה .תונוגעה םהישנ תרתה
תא וא הנוגעה תא ריתהל ידכ הרשכ תודע תייבג איבהל םילדתשמו םתומ דע םיכחמ םהש וא
םיאור ונא הנממ .ונ הלאש וז הניחבמ איה תניינעמ .דמושמה תאמ הצילחל הקוקזה המביה
ןילופמ דמושמ .ריעל ריעמו ץראל ץראמ דחא דמושמ לע תודע תייבג לש הידודנ יכרד תא
דעה .ונירוטמ קוחר אל םילוח תיבב תמ אוה םשו הילטיאל לטלטמ הנוגע המבי ריאשהש
.דמושמה לש ותרובקב חכונ היהש ,ונירוט בשות ,הדוהי ר"ב ןומיימ םהרבא אוה ןושארה
ידי לע הרשאתנ ארילקנוא לש ןיד תיב שאר תמיתח .ארילקנואב ןידה תיב ינפל התבגנ ותודע
לע הרשאתנ לאטסקמ השמ תמיתח .לאטסק ק"קב גיהנמו שאר ,אפור ןהכ םהרבא ר"ב השמ
ידי לע הרשאתנ סומינולק לש ותמיתח .ידאל ק"קד םכחו ןקז ,לאומש ר"ב סומינולק ידי
.אקארקב רג רשא ידאל דילי יקלטיא ידוהי

ןה תוינייפוא .תדמושמ לש דחא הרקמ לע ףא ם"רהמה ת"ושב םיעמוש ונא ןיאש ןייצל יאדכ
םיאצומ ונא ולאכ תולאש .המרעה ידי לע ושענש ןישודיק לש םפקותו םביט לע תולאשה םג
לש םתורשכב יולת היה ןיטיגו ןישודיק לש םפקות .ונא ונימי דע םינברה לש ת"וש יפסוא לכב
ןינועמה דצל הלע םא טגה תא וא ןישודיקה תא לוספל היה רשפא .םהילע םימותחה םידעה
לוספב א"ז ,הלאכ םיעצמאב .המיתחה תעב םילוספ ויה םימותחה םידעהש תוארהל רבדב
תוחפשמ הברה לע זעל תאצוהל םרג הזו םייניבה ימיב תובורק םיתעב ושמתשה םידעה
ידי לע תורשכ תוחפשמ לע זעל איצוהל אלש םינברה תרהזא תא ןיבהל רשפא הזמו לארשיב
ששחב הריהז התייהו הסוחיי תרהטב הקדקד לארשיב החפשמ לכ .םידעב לוספ דשח תלטה
אלש ,ושרגתנ רבכש םישנ לע זעל הלילח איצוהל אלש תובורק םיתיעל ריהזמ ם"רהמה .לוספ
שיש םייוניכ רחאל אורקל אלש ,ןכ םג ריהזמ אוה .לארשיב החפשמ ילוספ הלילח תוברהל
.תלוזה לע זעל תאצוה םושמ םהב

החפשמה ייח לש ההובגה תירסומה המרה לע תוארמ החפשמה תרהטב תוקסועה ת"וש
םידיריב םינברה תפיסאב לודג םוקמ וספת ןישודיקו ןיטיג יניינע .םייניבה ימיב לארשיב
,קספ ם"רהמה .הלעמל ונרכזהש יאניווה טגה תא ריכזהל קר יאדכ .באלסוראיבו ןילבולב
הז ינפמו ,הלכל ןתונ ןתחהש תונתמב א"ז ,תונולבסב הלכה תא שדיק ןתחהש שושחל ןיאש
:בתוכ ם"רהמה .ךודישה ןמ הב רוזחל הלכל תושרהש קספ

םישעמו תונולבסל ןיששוח ןיאש ונצראבש תוליהקה תוצופת לכב גהנמה טשפתנ רבכו"
תולכל םינתחה ונתנ וא וחלשש רחאל ושעש םיכודישהמ המכו המכ םירזוחש םוי לכב
."הבחו בוריק ירבד רתיו תבשל תולכהו םינתחה גהנמב דחי םיגהונ ויהו םתס תונולבס

רשפא יא רסומה ייח לש הלודגה המרה תורמלו החפשמה תרהטב תורמוחה לכ תורמל לבא
היהיש ,ם"רהמה לש ונמזב ידוהיה ץוביקה ומכ ,םישנא לש םיפלא תואמ ןב לודג ץוביקל היה
שובכל ולכי אלש םישנא ."ללכה ןמ םיאצוי" הברה וב םיאצומ ונאו דבלב םיקידצמ בכרומ
:המ הלאש איה תינייפוא .םימכח ידימלת ןיב וליפא תונז לש םירקמ םיאצומ ונא .םרצי תא
הרקמב ם"רהמה לקה אטחה רמוח תורמל .ותורכשב שיא תשאב לשכנש ןיירוא ןב דחב השעמ
.הביס הזיאמ תצק וילע יתלקהו :בתוכ אוה .הז

:פ הלאשב םיאצומ ונא האנקו הבהא ידי לע םיסורה החפשמ ייח לע ןיינעמ רואית
הנושארה ותשאמ ותב .תיבה לעב םע ויתחת הנזמ איהש ,היינשה ותשאב דשח דחא םדא
תושיגפה לע היבאל תרפסמ איהו דעצו דעצ לכ לע הירחא תלגרמ איהו התגרוח םא תא תאנוש
םיננרמ םלועהש ול דיגה ץכ יול ויחאש ןעט דועו :רפוסמ ףוסבל .הבוהאו המא ןיב תויאשחה
הז לע הרימשה השע זאו ןועמש רמכ ותריד תיב לעב םע ויתחת הנזמ איהש ךיא לחר ירחא
ןושיל איה הכלהו ...ןשי וליאכ ומצע השעו ...ותשא רדחב ןושיל סנכיהל הצר אלו חספ לילב
תחנב ןבואר אצי כ"חאו הרדחל ךומס ותיבב רדח היה תיבה לעבה ןועמשל םגו הלש רדחב
רוא םדוק דע תיבב םש ןיתמהו ואל םא הלש רדחל ןועמש סונכי םא רבדה רמשו תיבה ךותל
היה כ"חאו תיבב הנהו הנה ךלה זא רצחה ןמ אבשכו רצחל ולש רדחמ ןועמש אצי זאו רקובה
ולש רדחל ןועמש סנכנ כ"חאו לחר ותשא רדח לש תלדה לע עבצאב םישוקשק המכ שקונ
אלו ותשא רדחל סנכנו ןועמש לש תלד רגסו ןבואר ךלה תוזירזב דימו החותפ ותלד תא חינהו
איהש וא המע םש ול חותפל הלש תלדה לע שקונ היה יאדווש ןבואר ןעוטו םש ותוא אצמ
לכהש הבישה לחרו ...ןיאושינה םדוק תרבועמ התייהש ןעט דועו תונזל ורדחל וירחא אובת
...היה לפנ ...הרבעתנ הלעב ןבוארמ הבישה דלווה תנעט לעו ...רקש

היהש רפסל שייבתמ דחא ןתח .הלכהו ןתחה ןיב תודידי יסחי לע םידמול ונא תרחא הלאשמ
ונא תורחא תולאשמ .הלכל ןתחה ךרדכ קושינו קוביח ידי לע הביחו בוריק ותלכ ןיבו וניב
םע תונז יקסע לע רסאנש דחא לע םיעמוש ונא .םידוהיה ןיב םיילילפ םיטנמלא לע םידמול
ם"רהמה תא ולאש .ותוא הדפי להקהש שרד אוהו תוומ לש ןיד קספ לש הנכס ול הברא .היוג
קמינ אוה .בויחל קספ ם"רהמה .וילע הלח םייובש ןוידפ תווצמ םא ,ותודפל ביוחמ להקה םא
תורצ םורגיו התימ לש ןיד קספמ לצניהל ידכ דמתשי הזכ שנ-רבש דחפל שיש הזב וקספ תא
.םיחצורו םיבנג ,היבוקב םיקחשמ םידוהי לע םג םיעמוש ונא .תוריסמ ידי לע להקל תובר
גואדל ץעי ם"רהמהשו (הדוביוו) דיקפה ידי לע רסאנש ידוהי חצור לש הרקמה תא ונרכזה רבכ
.םייוגה ידי לע גרהייש הזל

לש םוי םוי ייחלו ןחלופל התרדחהו רהוזה תעפשה תרבגהב ריכהל רשפא ןמזה חור תא
:םיארוק ונא הב .דל הלאש וז הניחבמ איה תניינעמ .םידוהיה

לכב ללהל תודוהל ץימא רשקב םכילע םתלבק רשא לע םתלאש רשא םכתלאש רבד דע"
דיחי הזיא התעו סנוא םוש םכמ דחאל היהי םא תלוז תוטורפ ג סנקב תוליהתב רקוב
ריאיש םדוק ה"בל םימיכשמ ףרוחה תומיבש הביסב ותורשקתה םייקמ וניא םכמ
םדא אציש ריהזמה רהזה י"פע גהנתמ אוהו ןיליפת תחנה ןמז עיגה אל ןיידעש םויה
."ותורשקתה םייקל ול א"א ןכ םאו תיציצו ןיליפתב שובל תסנכה תיבל ותיבמ

ןינונה תא לשמל ריבסמ אוה .םינוש םיניינע רואיבב רהוזה לע ךמס ומצע ם"רהמה םג
הלבק רפס היה ם"רהמה ידיב .רהוזה יפ לע (א ,אי ;הל ,י רבדמב) "עוסנב יהיו"בש ןיכופהה
םיבורמה הבושתה ינפואב תוארל רשפא הלבקה תרבגה תא .רביח ,רשא 'ר ברה ,ונקז יבאש
ינלוח שיא היהו גגושב שפנ חצרש דחא הבושת לעבל .םינושה הבושתה ילעבל ןתנ ם"רהמהש
:האבה הבושתה תא ןתנ

ךלי ונייהד ...תוקלמו םייודו לבקל ול ךומסה להקה ךותל רפכהמ הלגי 'הו 'ב םוי לכב"
תסנכה תיבמ האיצי תעשב תסנכה תיב ןתפמ תחת בכשיו הארטסוא ק"קל שארב
ק"קלו ילופירטסוא ק"קלו בלסז ק"קל ךלי כ"חאו כ"ג היצנו ק"קלו הדוותיו הקליו
אוה רשא רפכהמ אובי ישימחו ינש לכבו ןיטנאטסנאק ק"קב ןכבו כ"ג השעיו יוואניס
לכב הנעתיו הדוותיו הקליו תלדה ירוחאמ בשיו וילגרב ןיטנאטסנאק לש ה"בל םש רד
לכב םימי 'ג תונעתהל וילע יתלקה ידמ רתוי הזש יתוארבו ...הנש יצח תולכ דע םוי
לכ תותסכו םירכ לע בכשי לאו ט"ויו תותבשמ ץוח ש"יי התשי לאו רשב לכאי לאו עובש
תא חלגי לאו הדועס םושל ךלי לאו שדוחב תחא םעפ א"כ תונותוכ שבלי לאו לוחה ימי
."ושאר

גגושב םרג רשא ,קסירבמ עודיה לאוו לואש 'ר ןתח ,ץישפיל שוניב ברל ,רחא הבושת לעבל
:האבה הבושתה תא ם"רהמה ןתנ ,דחא םדא לש ותומל

לאו רשב לכאי אלו םימי 'ג עובש לכב הנעתי כ"חאו םיפוצר םוי םיעברא הנעתי שארב"
ץוח המימת הנש ךשמ תותסכו םירכ לע בכשי אלו תינעתה םוי לכב רכש וליפא התשי
ק"קל אוביש דימ .שדוחב תחא םעפ א"כ ףוחי אלו ופוג ץחרי אלו ט"ויו תותבשה ןמ
המימת הנש בשיו וילע ךורדל חוניו ה"יבמ האיצי תעשב ה"ב חתפמ תחת בכשי קסירב
שחנ תריזג השקה ונתריזגב רזוג יננה הז לכ םייקיש ירחאו ...תסנכה תיב תלד ירוחא
."הזל םימודה םירבד תאנוא וא חצור ותורקל םירבדב ונשייביש ימ לכ לע

:האבה הבושתה תא ם"רהמה ןמ לביק תוירע יוליג לש אטחב לשכנ רשא דחא םדא

תיבב בירעמל החנמ ןיב דומעיש ונייהד תוליהק 'גב םיברב ויעשפ לע הדוי שארב"
'גב השעי ןכ םיעברא תוקלמ שמשה ותוא הקלי דימו ...םר לוקב הדוותיו תסנכה
ק"קלו אקארק ק"קל ךלי כ"חאו ןילבול ק"ק הפ השעי הליחתב ונייהד ...תוליהקה
לכאי לאו ןונחת םהב םירמוא ןיאש םימיה ןמ ץוח םיפוצר םימי ה"סש הנעתי .בובל
ומצע ןיבל וניב םיעברא תוקלמ שמשה ותוא הקלי םויו םוי לכבו ...ןיי התשי אלו רשב
לע בכשי אלו ...הליפתו הליפת לכ רחא םוי לכב םימעפ 'ג החנאו יכבב ואטח לע הדוותיו
בכשי ט"ויו תותבשמ ץוח ושאר תחת דגב הזיאו ףד לע וא ץראה לע קר תותסכו םירכ
םורע בשי ףרוחה ימיבו ורשב לע קש דימת שבלי םגו ושאר תחת תחא רכו ןבתו שק לע
המחה תומיבו עובשב םימעפ 'ב םינפ לכ לעו םוי לכב תחא העש גלשב וא םירק םימב
רפתסי אל םג ...םירובד ינפל וא םילמנ ינפל וא םיבובזה ינפל םורע הז רועישכ בשי
ירוחא תסנכה תיבב בכשיו םירוחש הסכיו םירוחש שבליו הנשב םימעפ 'ג םא יכ ושאר
לכו םינש 'ג ישימחו ינש לכב דוע הנעתי תינעתה ימי ה"סש תולכ ירחאו ...לבאכ תלדה
אלו םלועב השיא םושב לכתסהלמ ומצע קיחריו ואטח לע םוי לכב הדוותי םינשה ןתוא
לכ ופוג ומצע ףגסיו ...ןהינוגינ לוק עמשי אלו ןיקחוש תולותבו םישנש םוקמב הארי
."ול אפרו בשו וחוכ יפכ וימי

.הבושתה ילעב תא שייבל אלש ריהזהו רזחו ריהזה ם"רהמה

.םילודגה םינברה ןיב וליפא ונמזב הלפתה הנומאה תרבגהל תודע םג ןה ם"רהמה ת"וש
אב רשא הומתו רז השעמ לע" :ם"רהמה תא לאש דחא בר .האבה הבושתה איה תינייפוא
הינשבו הלעב תומדב הליחתב הילא אבו ט"כרט ןירוקש דשל וא חורל הלעבנש השאב ךדיל
לכ" :התייה ם"רהמה תבושת ."הלעבל תרסאנ איה םא לעב תלועב השיא איהו ץירפ תומדב
םג איבמ תאזה הלאשה תא ."הנוז תישענ אל חור ןה המהב ןה היהיש ימ היהי םדא ונניאש
המ אוה" :ףיסומ דוע אוה .םישנ םילעוב םידשהש היארכ לוכיבכ רואנה לארשי ןב השנמ
."םישנאהמ תולעבנו םישנ תולעובה תוחורה ןיינעמ לכה יפב םסרפתנש

.ז"טה האמה ףוסב ןילופב םידוהיה לש רובידה תפשל בושח רוקמ תושמשמ ם"רהמה ת"וש
וראשנו שידייב הבישיב וירועיש תא ןתנ ם"רהמה .רובידה תפשב תואבומ תודעה תויבג לכ
.וידימלתמ דחא ידי לע ומשרנ רשא ויפמ ואציש יפכ ם"רהמה לש הרות ישודיח די-בתכב

ונא .םייוגהו םידוהיה ןיב םייתרבחה םיסחיה לע ם"רהמה ת"ושב תועידיה ןה תוטעמ
.םידוהיה יתבב םיתרשמ םה .םהלש תלוקמה יתבב םידוהיה לצא םידבועה םייוג לע םיארוק
םהש םייוג לע םיארוק ונא .תוירחסמה םהיתועיסנב םידוהיה לש תולגעה ילעב םה םייוגה
לש תוינסכאב םינסכאתמ םידוהיה .םיחצור ינפמ םתוא םיריהזמ םה .םידוהיה לש םהידידי
םה .םימה ןמ םורע אציו טורפ רהנב עבטנש ידוהי לע םימחרמ םייחלוו םירכיא .םייוגה
.ךרדה תא ול םיארמו םחלו תנותכ ול םינתונ

תומש .םידוהיה תומשב תוארל רשפא םיידוהיה םייחה לע תידוהי יתלבה הביבסה תעפשה
םייוניכ םיירבעה םהיתומשמ ץוח שי םישנא הברהל .תויבאלס תורוצ םילבקמ םיירבע
ריכזמ ם"רהמה .לרימל םגו שורימל םירמ .הקשמל ךפהנ השמ םשה .םייבאלס וא םיינמרג
הז םשב ארקנש אלא ,ללכ יאנג םש הז ןיאש ףיסומ ם"רהמה .Kurek קרוק יוניכב םשב דחא
ןילופ ןושלב אוהש ןטק לוגנרת שינלופ ןושלב ותוא וארקו גנועמו ךר ןב ויבאל רוכב ותויהב
ןב םחנמ ,קושטניפ בקעי ןב ןמלז ,לפרעק הנוכמה ןתנ ריכזהל דוע שי תומש ייוניכמ .קרוק
.אלע םשה תא ריכזהל שי םישנ תומשמ .שמולב השמ ,לקעי הנוכמה בקעי ,לירגניז יכדרמ

.וקתעוה אל רשא םיחפסנ םנשי רמאמל