ינשה תיבה ימיב םילשוריב לגרה ילוע לש םהישעמ

יארפס לאומש ר"ד

ך"שת ומ יניס
תורעהה אלל ספדוה


םוקמ תא טרפמו ינשה שדקמה תיב ימיב לגרל היילעב קסוע ונינפלש רמאמה :תיצמת
תואבומה תונוש תויגוס טטצמ רבחמה .'דכו םתוהש ןמז ,םהישעמ ,םילועה תוהש
.לגרל היילעה אשונב תוקסועה וניתורוקמב

.תונברוק ;ינשה שדקמה תיב ;לגרל היילע :חתפמ תולימ


תכסמב ,לגרל היילעה תווצמל הדחייתנש תכסמב ,דעומ רדסב היונש וז היגוס לש הרקיע
הכוס ,םיחספ תכסמב ,הנשה ידעומב תויולתה תוכלהב תונדה תורחאה תוכסמבו הגיגח
ףא אלא םישדק רדסבש תוכסמב קר אל התא אצומ וז השרפב םיבר םיקרפ םלוא .אמויו
.הכלהבש םיבר םימוחתב הל םיעגמ וז תואיצמ ןכש ,ןיקיזנו םישנ רדסב

תרגסמ ןיעמ תווהמה תוללוכ תויעב יתש הליחת ררבנ היטרפל השרפה תאלעהב ליחתנש דע
:לגרה ילוע לש םהישעמל
.םילשוריב םילועה לש םתוהש ןמז ףקיה
םהיתונברוק תא ולכא ןכיהו דעומה ימיב וררוגתה ןכיה ,םילועה לש םתוהש םוקמ
.םהישדוקו

םאה תרחא ןושלב וא םילשוריב םילועה והש םימי המכ ררבל ונילע ונילעהש הנושאר הלאשל
לכ ריעב והש אמש וא תוכוסה גח וא חספ לש ןושארה בוט םוי תרחמל ריעה תא םילועה ובזע
אל ,םרב .(ז ,זט םירבד) ךילהאל תכלהו רקובב תינפו :לגרה הלוע תא הווצמ הרותה .גחה ימי
ןברק לכ הכלהה לש התעדל .הז רקוב לש ורועיש והמ תרווחמ הכלה תיאנתה תורפסב וניצמ
אלא ,םילשוריב ןולל ראשיהל בייח חבוזה רמולכ ,"הניל ןועט" שדקמל איבמ םדאש ןברקו
שי שדקמב םיגהונו תוכלה המכמ .לגרל הילעב הנילה תבוח רועיש והמ שרופמב וניצמ אלש
לכ ריעב והש םילועה לכ יכ וחינה הכרבל םנורכיז וניתובר יכ יאדוול הבורק ךרדב דומלל
ןופרט יבר :ונינש ז"מ א"יפ םיחבז תנשמב .תוכוסה גח ימי תנומש לכו חספה ימי תעבש
הכירצמה הכלהבו רתונ ינידב הנד הנשמה .לגרה לכ וב לשבי לגרה תליחתב וב לשב םא :רמוא
הנשמה .שדוקה ןמ ןהיתונפודב ראשיי לבל םישדק ןהב ולשבש תורדקה תא קרמלו ףוטשל
המעט השרפתנ ילבבב .לגרה ימי לכ הב לשבל יאשר לגרה תליחתב הרדקב לשבמה יכ תעבוק
ןאשע בותכה - ךילהאל תכלהו רקבב תינפו :ארק רמאד ,ןופרט יברד הימעט יאמ :הנשמה לש
לכ לש םמויסב אוה לגרל הילעב רומאה "רקבב תינפ"ש אופא החינה איגוסה .דחא רקב ןלוכל
רוסיא לע רבוע וניאו הקרמלו הפטשל אלב הרדק התואב לשבל םדא יאשר ךכ םושמו גחה ימי
.רקבב תינפו :בותכה םהילע לחו םה דחא רקוב לגרה ימי לש םהירקב לכ ןכש ,רתונ

ךהתו אגח קפימ ארפצב ינפתתו :םגרתמ אוה ןכש ןתנוי םוגרתמ םג הדמלל שי וז הכלה
ןהיתבל ןירזוח ןורחאה בוט םוי לילב :ז"יה ד"פ הכוס אתפסותב םיארוק ונא ןכו .ךוורקל
רמול דומלת הניל ןינועט ןיאש לוכי - (וס ,ח א-םיכלמ) םעה תא חלש ינימשה םויב ביתכדכ
ורטפנ דציכ אה - (י ,ז ב-םימיה ירבד) םעה תא חלש יעיבשה שדחל השולשו םירשע םויבו
ילוע יכ אופא החינמ אתפסותה .השולשו םירשע אוהש ינימש םוי תרחמל םיכלוהו ומיכשהו
שרדמב .םהיתבל וכלהו ורטפנו גח לש ינימש תרחמל דע תוכוסה גחב ונל הניל ןינועטה לגרה
רמאי אלש דע רמאנ המל :רמוא יאחוי ןב ןועמש יבר :רקבב תינפו :םינוש ונא 92 'מע םיאנת
ול אהי חספה ףא לוכי ינימש יל שי גח המ הגיגח ןועט חספו הגיגח ןועט גחו ליאוה ןידב יל שי
רקבב תינפו בותכהש ונדמלל אב ןועמש יבר .ךילהאל תכלהו רקבב תינפו :רמול דומלת ינימש
בייח םימי העבש לבא ,םימי הנומש תוהשל תוכוסה גחכ בייחמ וניא חספה גח יבגל רומאה
קר ריעה תא בוזעל שי תוכוסה גחבו ,גחה לש ורקב רחאל אוה רקבב תינפו ,תוהשל אוה
ומצע ינפב לגר ינימש :הנושה א ,זמ הכוסב אתיירבה לש הטושפמ םג .גחה ימי תנומש תרחמל
הכרבו רישו ןברק ןועט ינימש ףא ,הנילו הכרבו רישו ןברק ןינועט גחה ימי תעבשש םשכש אוה
םיאיבמש חסונ יפל דלק 'יפ האר ירפסב .גחה ימי תעבש לכ הנילב ויה םיבייחש הארנ - הנילו
ןינמ ולא אלא יל ןיא םילגר תניל ןינועטש דמלמ - ךילהאל תכלהו :םינוש ונא תופסותה ילעב
ויהי אל הנופ תאש תונופ לכ .רקבב תינפו :רמול דומלת םיצעו הנובל ,ןיי תוחנמו תופוע תוברל
אימוד קר וניא" םילגר תנילש םידמל ונאצמנ וז אתיירב לש הנושלמ .ךליאו רקבה ןמ אלא
.ןהמ הבורמ םילגר תניל וליאו הלילו םוי אלא וניא תונילה לכ ראשש "ינהד

תוכוסה גחו חספה ימיב והש לגרה ילועש החנה ךותמ אלא םשרפל ןיא םיגהנמו תוכלה המכ
.םילשורי ריעב גחה לכ

חבזה ןמ הליכא תוחפל וא הגיגח ןברק תאבה תבייחמ תותיירב המכב תינשנו תרזוחה הכלה
ךיהלא 'הל גוחת םימי תעבש רמוא אוה ירה :רמוא ילילגה יסוי יבר :גחה ימי תעבש לש
לשמ ןיבו ולשמ ןיב :וניצמ אתפסותבו .הגיגח ונעטיש חספ ימי תעבש איבהל - (זט ,זט םירבד)
יתש ןמ לגרה ילוע לש םתוהש לע דומלל שי רתויב .העבש לכ חבזה ןמ לכאיש דבלבו וירבח
תיעיבשהו תיעיברה הנשב גהנש רשעמ יודיוו רועיב תווצמ ןמ ,תוכוסו חספב תוגהונה תווצמ
,תיעיבשה הנשה רחאלש תוכוסב רמולכ ,תיעיבש יאצומב גהנש להקה תווצמ ןמו הטימשל
.גחה לש ןורחאה בוט םויב אלא ומייקתה אל ולא תווצמ יתש .תינימשה הנשה לש התישארב
גחה ימי לכ והשש ירה ,לגרה ילוע לכ ויה םיבייח להקה תווצמב דוחייבו ולא תווצמ יתש
חספ לש ןורחאה בוט םוי ברע :ו"מ ה"פ ינש רשעמ תנשמב ונינש יודיוו רועיב תווצמל .ריעב
.ןידוותמ ויה ןורחאה בוט םויב החנמב :םש י"מב ןלהלו ,רועיב היה תיעיבש לשו תיעיבר לש
יודיווהו רועיבה תא םימכחה םיעבוק ויה אל ,ןושארה גחה תרחמל רזוח לגרה הלוע היה ולא
העשב יודיוהו רועיבה עבקנ םילשוריב גחה ימי לכ ראשנ לגרה הלועש ןוויכ .ןורחאה םויל
.ומע הלעהש הנשה רשעמה ןמ ,"לגרב לכול המ ול אהיש ידכ" ריעב ותוהשל הנורחאה

ךלמה תשרפ :םיארוק ונא ח"מ ז"פ הטוס הנשמב .להקה תווצממ דומלל רשפא וב אצויכ
םירפסב .ץע לש המב ול ןישוע תיעיבש יאצומב ינימשב גח לש ןושארה בוט םוי יאצומב דציכ
תואחסונ בורו ימלשוריבש הנשמה םלוא .ילבבה ינפל היה ןכו ,ןושארה :חסונה ונינפלש
ימלשוריה ינפל היה ךכש רורבו .ןורחאה בוט םוי יאצומ :םיסרוג םינושארה ןמ המכו הנשמה
םוי םא "לומתא"מ המיבה תא דימעהל רתומ םא ןד ג"ע ,ע א"פ הליגמב ימלשוריה לכש
ןיקתהל ולכי אל גח היה לומתא םאו בוט םוי אלו לוח םוי אוה לומתאש ירה .תבשב לח להקה
םויב ןתוא ךרבמ לודגה ןהכהש תוכרב ךרבמ ךלמהש תרסומ הנשמה .לומתאמ םג המיבה תא
קר יכ רבתסמ .ןווע תליחמ תחת ("םינמזהו לארשי שדקמ") םילגר לש ןתונש אלא םירופיכה
ויה םיגהונש תרצע ינימשב הרותה תאירקמ םג .םילגר לשב וכרב דעומה לוחב אלו לגרב
ונינש א ,אל הליגמב .תרצע ינימשב היה להקה דמעמ יכ דומלל שי לארשי ץראב אורקל
תולככ יהיו ןיריטפמו רוכבו םיקוחו תווצמ (רוכבה לכ) ןירוק ןורחאה בוט םוי :אתיירבב
אי ,ל םירבד) תאזה הווצמה יכ ןירוקש שי אוה ןמיס יכ ונעמש :ןואג יאה בר השרפו .השמ
ןירוקש שיו ...תוכרב ןירוקש שיו םילשוריב לארשי ץראב ותוא ןירוק ןיידעו (להקה תשרפ איה
םיקוחו תווצמ 'יפ לאננח 'רב ןהכ םייח 'ר ברה :םיאצומ ונא ירטיו רוזחמבו .רוכבה לכ
תשרפבכ) רשעת רשעמ ןיליחתמ ךכל 'יפ ת"רו ,רוכב וא םיקוח וא תווצמ וא 'יפו ....רוכבו
ןורחאה בוט םויבש (הלוגב יעישתבש) השמ תכרבל ךלמה תכרב ךומסל ידכ דועו ,(ךלמה
ץראב .המצע ינפב הכרבל קוקזו גחהמ קולח אוהש םימכח ורמאש ומכ ךלמה תכרב התייה
התייהש להקהה תנשב האירקל רכז הנש לכב ךלמה תשרפב תרצע ינימשב אופא ורק לארשי
ימי תנומש לכ וראשנ תוכוסה גחב לגרה ילוע רבד לש וללכ .גח לש ןורחאה בוט םויב ינימשב
תוברל לארשי לכ הב ובייחתנו ריעב םתוהשל ןורחאה םויב להקה תווצמ העבקנ ןכלו גחה
.להקה דמעמל סנכתהלו ריעל רוזחל םוחירטה אלש יאדוובו הרותב בותככ ףטו םישנ

לש םאוב ןמז לע ףא דומלל ונא םילוכי םיינוציח תורוקמ לש םעויסבו הכלהה תורוקמ ךותמ
םיאבה ןמ םיברש יאדוובו םירוהט תויהל ויה םיבייח שדקמל םיאבה לכ םילשוריל םלועה
יוצמ הרהטל הרפ רפא .לגרה ינפל םמצע ורהטו הנשה תומי לכב תואמוטה ןמ האמוטב ואמטנ
רפא תא") ותוא םיקלוחו :א"ימ ג"פ הרפב הנשמה ונתדמלמ ךכש ,םילשוריל ץוחמ םג היה
לכל קלחתמ היה דחאו החשמה רהב ןתינ דחאו ליחב ןתינ דחא םיקלח השולשל ("הרפה
לש םתרהטל ,אתפסותה לש התרסמל ,היה דעוימ תורמשמה ןיב קלחתנש שילשה .תורמשמה
םוקמו םוקמ לכב אל ,םרב .תורמשמה ריעב לארשי לש םתרהטל ,עמשמה יפכו לארשי לכ
ושע דוחייב .רהטיהל תנמ לע ריעל תולעל ומידקה יאדווב םיברו הרפ רפא היה יוצמ ץראב
ןכש ,םימי תעבש רהטיהל ויה םיבייח ץראל הצוח ינב לכ .ץראל הצוחמ ואבש לגרה ילוע תאז
םימי העבש עיגהל ,אופא ,ויה םבייחו םימי העבש תאמוט התייה האמטמ םימעה ץרא תאמוט
םג :ןוליפ לש ותעדל ,ךכ לע ףסומ .יעיבשבו ישילשב םהילע וזיש ידכו רהטיהל ידכ חספה ינפל
שדקמל סנכיהל לבא .שדקמל םתסינכ ינפל העבש רהטיהל םיבייח םירוהט רשא הלא לכ
יעיבשה םויבו ישילשה םויב רהטיהל םהילע ,םימי תעבש ינפל ירמגל םירוהטל וליפא רוסא
(חספה תליכא) וז גח תדועסב קלח םילטונהו :רמוא אוה חספה תליכא יבגל םג .בותככ
ימל הלא הרהט יגהנ תבייחמ הניא םנמוא הכלהה .םישודקה תאטח ימב רהטיהל םיכירצ
שדקמב אלש לגרב םאו ,לגרב ומצע רהטל םדא בייח :הכלהב וניצמ םלוא ,היה רוהטש
.המכו המכ תחא לע שדקמבו םילשוריב ,רהטיהל ויה םיבייח

ינפל םימי המכ לגרה ילועב שדקמב ועריאש םישעמ המכ סופיסוי לש וירבדב וניצמ ךכ םושמ
דרמ ינפל וארנ רשא םימשה תותוא לע רפסמ סופיסויש םוקמ ,ג ה ו םידוהיה תומחלמב .גחה
.חספה תא גוחל לגרה ילוע ףסאתהב ןסינל ינימשב הלגתנ רשא דחא תוא הנומ אוה ,ןברוחה
סינכי לבל סודרוהמ שקב הלה יכ ינשה סונקרוה ימיל רפסמ סופיסויש הממ דומלל שי רתויבו
.גחל שדקתמ םעה יכ ריעה ירעשב רכנ ינב ללוכה ואבצ תא

םיברו גחה תומי לכ תוכוסה גחבו חספה גחב והש לגרה ילוע יכ םידמל ונאצמנ רומאה לכמ
ןכיה :ונייצש הינשה היעבב ןודנ התעמ .גחה ינפל םימי העבש תוחפל ריעל אובל ומידקה
"שדקמ" רדגבש שי םיינוציח תורוקמבו םיאנתה תורוקמב .םתוהש ימיב לגרה ילוע וררוגתה
ונמיה עמתשמ רשא יטפשמ יכלה גשומ רוציל ידכ וב שי הז רדג .הלוכ םילשורי ריעל םינוכתמ
.ריעה ינפ לע תטשופ שדקמה לש ותשודק :יכלה קויד רתיב וא ,שדקמל הלפט ריעה לכ יכ
םש תלכאו :'ה רחבי רשא םוקמל ינש רשעמ תאלעה תבוח םיליטמ םירבד רפסב תוארקמה
רשאו םהילעב ידי לע םיקלחב םילכאנה תונברוקה לע ףא .(וכ ,די םירבד) ךיהלא 'ה ינפל
אצויכ .(ז ,בי) םכיהלא 'ה ינפל םש םתלכאו :םירבד רפסב רמאנ םישדק םשב םתנכמ הכלהה
םש) וב ךיהלא 'ה רחבי רשא םוקמב תלכאו תלשבו :חספה ןברק לש וניינעב בותכה ונדמלמ וב
ןתטיחש םילק םישדק חספהו רשעמהו רוכבה :הנשמה הנוש וללה תוארקמה לכ יבגל .(ז ,זט
לכב םדא לכל ריעה לכב ןילכאנו םדא לכל רשעמהו םינהוכל לכאנ רוכבה ...הרזעב םוקמ לכב
.לכאמ

.הל הצוחמו ל"זח תורפסב הברה תורוקממ דומלל שי ינשה תיבה ימיב תואיצמה התייה וזש
תויהל לחש חספ ברעב חספה יחבוז לש תותכה תשולש לע תרפסמ ו"מ ה"פ םיחספב הנשמה
הכישח ,תדמוע המוקמב תישילשהו ליחב הינש תיבה רהב הל הבשיו הנושאר התצי :תבשב
אצויכ .ריעה לכב אלא שדקמה םוחתבו תיבה רהב הניא חספה תילצש ירה .ןהיחספ ולצו ואצי
לכב ושענ ותליכאו חספה תילצש החנהה ךותמ חספה תוכלהב הנד הלוכ םיחספ הנשמ הב
םדא רמא אל :ןתנ יברד תובאב ונינש וב אצויכ .וקומי אלש ליבשב םיחספ .תיב לכבו ריעה
חספ ליל לש יווהה ןמ הרמימ התוא ףאו .םילשוריב םיחספ תולצל רונת יתאצמ אל וריבחל
.ריעה יבחרב ןברוקה תא ולכא יכ ונתדמלמ ,איירגא רבתמ הלילהו אתיזכ אחסיפ :םילשוריב
.שדקמ תשודק םושמ וב שי תיב לכ חספה תטיחש םויבש ןוליפ דיעמ ןכו

התיה אלו איה םימכח לש םתנשממ ריעה לכ לע שדקמה םוחת תא הביחרמה וז הכלהש אלא
לש ןשומיש תא איבנה עבוק דכ-כ םיקוספ ומ קרפ לאקזחי רפסב .םינושאר םימיב העודי
תא םינהכה םש ולשבי רשא" תימינפה רצחה לש השומיש לע רסומ אוה הליחת .תורזעה
"םעה תא שדקל הנוציחה רצחה לא איצוה יתלבל הנמה תא ופאי רשא תאטחה תאו םשאה
רשא רצחה איה איה הנוציחה רצחב .הנוציחה רצחה לע רבדמ אוה ןכמ רחאלו (כ קוספ)
לש התודעל ויה "רצחה תעוצקמ עברא" ןכש םישנ תרזע םשב תידומלתה תורפסב העודי
רצח התואב .תוכשלה תעברא לש ןהיתומש תא ונל תרסומ ףא הנשמהו םישנ תרזעב הנשמה
דמלל אלא ןיאו "םעה חבז תא תיבה יתרשמ םש ולשבי רשא םילשבמה תיב" תא איבנה עבוק
,הנוציחל םאיצוהל ןיא תימינפה רצחב םילשבתמה םשאהו תאטחה תונברוקש םשכש רמולו
םנמואו .שדוקב םלשבל םעט לכ ןיא הלוכ ריעב םלכואלו םאיצוהל רתומש תונברוקה ךכ
ןכו .המודכו םיריזנה תכשל השמש ןהמ תחאש אלא ולא תוכשלב ולשב אל הנשמה תפוקתב
ריעה ינפ לע וצצורתה אלש יאדוובו םעל חספה תא םיצירמ םייוולה והישאי חספב אצומ התא
.םעה תונמ תא קלחל חספה לילב הלוכ

יודיוב ונתנשמב היוצמ דוע שממ שדקמל םעה ישדק תליכא תא תרשקמה הכלהל ןורחא דירש
ואיבה ןידע הז יפל .הריחבה תיבל ויתאבה - יהלא 'ה לוקב יתעמש :ינשה רשעמה תאבה לע
תידוה ריבעה" לודג ןהכ ןנחוי רבכ יכ ,םודק יודיוה חסונ .שממ הריחבה תיבל רשעמה תא
ימי לכ ךשמו ןושארה תיבה ףוסב רבכ חתפש ךילהת ,שדקמל לגרל םילועה יוביר םע ."רשעמה
:אתיירבב ונינש ךכו ריעה יקלח ינפ לע שדקמה םוחת תא העשו העש לכ וביחרה ,ינשה תיבה
וליא לכב השדקתנ הנותחתה ,הנוילעהו הנותחתה םילשוריב ויה ןיעצב יתש :רמוא לואש אבא
הנותחתה .םימותב אלש םירואב אלש ךלמב אלש הלוגה ינב ולעשכ אלא הושדק אל הנוילעו
אל לבא םילק םישדק םירבחו םילק םישדק הב ןילכוא ץראה ימע הרומג התשודק התייהש
אל לבא םילק םישדק הב ןילכוא ץראה ימע הרומג התשודק התיה אלש הנוילעהו .יניש רשעמ
.םשמ שבכיל החונו םשמ םילשורי לש הפרותש ינפמ [הוסינכה] המ ינפמו יניש רשעמ

לש םתואיצמב הכורכה הסיפת ,שדקמה לש בחרה ומוחתכ םילשורי תא האורה וז הסיפת
לע ,ריעה לש תינוציחה התומד לע קר אל העיפשה ,ריעה יבחרב 'ה ינפ תא תוארהל םילועה
ריעה לש המוקמ ,ריעה לש תימינפה התומד תא העבק םג אלא ,םיילכלכהו םייתרבחה הייח
הכלהב םיבר םיטרפ .הכלהב ריעה לש הדמעמב :רחא ןושלב וא םעה לש היגהבו הבשחמב
ךא תידומלתה תורפסה יבתכ לכב םייוצמ םילשורי ריעה לש דחוימה המוקמ לע הדגאבו
לודגה ןקלחב ולא תוכלה .םילשורי תוכלה תא תרדוסה אתיירבב איה רתויב תטלבומה הרוצה
לש םכרדלו וירחאלמו וינפלמ לגרל ךומסבו לגרה תעשב לגרה ילוע לש םתואיצמל תורושק
ןיזיז הב ןיאיצומ ןיא :םיארוק ונא ולא תוכלהב .ריעה יבחרב םהישדוק לוכאל םילועה
ןיאו .תמה תא הב ןינילמ ןיאו תמה תאמוט להא ינפמ םיברה תושרל תורוניצו תוארטזוזגו
ץוח תורבק הב ןימיקמ ןיאו בשות רגל םוקמ הב ןישוע ןיאו .םדא תומצע הכותב ןיריבעמ
ינפמ םירבקה תא ונפשכו םינושארה םיאיבנ תומימ םש ויהש האיבנה הדלוחו דוד תיב ירבקמ
הב ןיעטונ ןיאו ,ןורדק לחנל האמוטה האיצומ התיהש םש התייה הליחמ ורמא .םוניפ אל המ
.םינושארה םיאיבנ תומימ םש ויהש םידרו תניגמ ץוח ןיסדרפו תונג הב ןישוע ןיאו .תועיטנ
ינפמ תותפשא הב ןימייקמ ןיא .םיריזח רמול ךירצ ןיאו ןילוגנרתו ןיזוא הב ןילדגמ ןיאו
בורקה ןמעט ןה ףא תורחאו האמוטה ינפמ ןמעטש שרופמב רמאנ תוכלהה ןמ המכל .האמוטה
להא ינפמ תוארטזוזגו .ריעב םישדק ילכוא לש תואיצמב הרושק וז הרהט .האמוטה ינפמ אוה
.םילגר ילוע וקזתיל אלד םשמו ,האמוטה

הסיפת .ריעה יבשות לש טלחומה םניינקכ אלו לארשי ללכ לש םשוכרכ הנודנ םילשורי ריעה
ןיא :לגרה ילועל ריעה יתב לש תוריכשה יסחי תא תורידסמה תוכלהה ןתואל דוסיה איה וז
אל ףא :רמוא קודצ יברב רזעלא יבר .םיטבש לש ןהש ינפמ םילשוריב םיתב ןיריכשמ
תורוע .םיחקול ויה אל תועצמו תוטמ רכש אל ףא :רמוא הדוהי יבר :ליבקמ רוקמבו .תוטימה
.ןיזפשוא ילעבל ןתוא ןינתונ :רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר ,םהמ םישוע ויה המ םישדק
םניב לגרה ילוע ןיב רוציל םעה ירומ ושקיבש תודידיהו תוערה תריוואב ומגפ אל ולא םירדסה
יברד תובאבו תובא תכסמב ונינשש התואל עקרה אוהו ריעה יבשות ןיבל םניבו םמצע ןיבל
אל :רתוי בחרה חסונה יפל וא .םילשוריב ןולאש םוקמה יל רצ ורבחל םדא רמא אלו :ןתנ
אל וריבחל םדא רמא אל םלועמ ,םילשוריב םיחספ תולצל רונת יתאצמ אל וריבחל םדא רמא
.םילשוריב הילע ןשיאש הטמ יתאצמ

.ריעל םתסינכב חתפנו ריעב לגרה ילוע לש םהישעמ תא תורצק רוקסנ התעמ

םכרדכו תורובחבו תוריישב תולעל וברה לגרה ילוע יכ הלוע םיבורמ םיידומלת תורוקמ ךותמ
ויהו הדימב .לגרה ילוע ףא ךכ םירוכב תנשמ לש ג קרפב םהילע רפוסמה םירוכיבה יאיבמ לש
וז תואיצמ .ריעל םתסינכ םע הריישב ףא שדקמל ואב שדקמל דימ סנכיהל םירתומו םירוהט
וא שדקמל םיאבה לגרה ילוע לש םהיריש תא םילעמה םיליהת ירומזמ המכב רבכ תפקתשמ
חיק רומזמב דוחייב תטלוב וז תואיצמ .שדקמבו ריעב םהינפ ילבקמו םילועה ןיבש חיש ודה
יל וחתפ :לע םיעמוש ונא הז קרפב .וז תילכתל קרפה לש ושומיש לע דיעמ שרדמה םג רשא
דע םיתובעב גח ורסא :הריישה לש האוב תרוצ לעו (טי קוספ) הי הדוא םב אובא קדצ ירעש
ינומה :תידוהי תרוסממ שרפש דחא ירכנ לש ושוריפכ שרפל רתויב בורק .חבזמה תונרק
ןוציחה רעשמ (!םיתובעב) תרשרש תועבט ןימכ הז תא הז םהידיב ןיזחוא ויהש םישנו םישנא
,םיליהת יקרפ המכ לש םתועמשמ תא ןיבהל ףא שי הז עקר לע .חבזמה תונרק דע שדקמה לש
תרישמ קלחכ השמש (ג קוספ) ושדק םוקמב םוקי ימו 'ה רהב הלעי ימ הלאשה רשא ,דכ קרפכ
'ה תלודגל חבשב וחתפ הליחתש םינהוכה וא ,םייוולה תלהקמו םיגגוחה ןיבש חיש ודה
בבל רבו םיפכ יקנ :הבושתה האב ךכ לעו 'וכו 'ה רהב הלעי ימ ולאש ןכמ רחאלו (ב-א םיקוספ)
:הבושתה האב הז לעו .ךשדק רהב ןוכשי ימ ךילהאב רוגי ימ :חתופה וט קרפ וב אצויכ .'וכו
הריישב הכילהה לע רויצה הלוע רתויב .'וכו ובבלב תמא רבודו קדצ לעופו םימת ךלוה
הטעי תוכרב םג והותישי ןיעמ אכבה קמעב ירבע :דפ רומזמב דחאכ שדקמלו ריעל הסינכהו
היה שדקמב רוקיבה לש ורקיע .(ח-ז םיקוספ) ןויצב םיהלא לא הארי ליח לא ליחמ וכלי הרומ
םיסנכנה יכ םידמל ונא הנשמה ךותמ .הרזעה תא ופיקה רשא םירעשה לומ תויווחתשהה
,ביבס תיבה רה חטש תא ופיקה האיבו האיב לכב םא עדיל ןיא .ביבסמ והופיקה שדקמל
תויווחתשה ךות הרזעה תפקה לע הכלהה .תאז ושע יאדווב ןושארה רוקיבה םע םלוא
'י הובג גרוס ונממ םינפל :םינוש ונא ג"מ ב"פ תודמב ,ונתנשמב הברה תורוקממ תררבומ
הרשע שולש םדגנכ ורזגו םורדגו ורזח ןוי יכלמ םוצרפש םש ויה תוצרפ הרשע שולשו םיחפט
הדובעה תעשב רקיעב ואב םידיחיב םלוא .ריעל םתסינכ םע שדקמל אב תוריישה .תויווחתשה
רואיתב .םוי לש ורומזמ תא םייוולה לש םתריש תעשב 'ה ינפל תווחתשהלו הדובעב תופצל
םויס תעב להקה לש ודמעמ טלבומ דימת תנשמבשו אריס ןב רפס ףוסבש דימתה ןברק
עירה םע םעה תויווחתשה תא םישיגדמ תורוקמה .םוי לש ורומזמ תריש םע הדובעה
םינהוכה ןרהא ינב ועירי זא :םיארוק ונא חי-וט ,כ אריס ןבב .רישה תחיתפו תורצוצחה
לע ולפיו ורהמנ דחי רשב לכ ,ןוילע ינפל ריכזהל רידא לוק ועימשיו ועיריו השמ תורצצחב
:הפוסב דימת תנשמבו .'וכו ולוק רישה ןתיו לארשי שודק ןוילע ינפל תווחתשהל הצרא םהינפ
העיקת לכ לעו העיקת קרפ לכ לע .םעה ווחתשהו ועקת קרפל ועיגה ,רישב םיולה ורבדו
.היווחתשה

האר אלש ימ :וירקבמ לכ לע זעה םשורהו שדקמה לש ורדה תא םישיגדמ םלוכ תורוקמה לכ
תוארל שי לגרה הלוע לע שדקמה לש ומשר רקיע םלוא .וימימ האנ ןינב האר אל סודרוה ןינב
םייחה .ינשה תיבה ימי תודהי לש הקומעה תיתדה היווההו היווחבו תימואלה הרכהה שוביגב
ללפתמה .ויתודסומבו שדקמב ויה תוכורכ תויתדה תוישיאה תויווחה םגו םיירוביצ-םייתדה
שדקמה .ותליפת תעב שדקמל ןווכ ומצע ףאו תונברוקה תברקה תעשל הליפתה תועש תא ןווכ
םייוליגב היה ךורכ רשא םוחת ,הרהטה דוסי הווה .השעמלו הכלהל הרותה זכרמ הווה
רקבל לכויש העש התוא תארקל םינש הפצ םיתעל רשא ידוהיה .םיבר םייתדו םייתרבח
וינהוכו 'ה תיב תא הארו הווחתשהש העשב חור תוממורתהו שדוק תדרח ושפנ האלמ ,שדקמב
ןיד םישועו 'ה תיב תורצחב הרות םירומ םעה ישארו הרותה ירומו הדובעב הרהטב םיתרשמ
המ :םיליהתה רפס לש םיבורמ םיקרפב רבכ אצומ התא העש התואל םייוטיב .םעל טפשמו
,דפ) יח לא לא וננרי ירשבו יבל 'ה תורצחל ישפנ התלכ םגו הפסכנ תואבצ 'ה ךיתונכשמ תודידי
ןכ םימ ילב ףיעו היצ ץראב ירשב ךל המכ ישפנ ךל האמצ ךרחשא התא ילא םיהלא :וא ,(ג
התוא 'ה תאמ יתלאש תחא :ד ,זכ רומזמבו .(ג-ב ,גס) ךדובכו ךזע תוארל ךיתיזח שדוקב
.ולכיהב רקבלו 'ה םעונב תוזחל ייח ימי לכ 'ה תיבב יתבש שקבא

םידה םילוע ינשה תיבה ימי לש תורפסב .ריעב ורייס שדקמה ןמ םירקבמה תאצ רחאל
ףא .שדקמה ןמ םיקומעה וימשר דיל ,ותריב ריע ןמ לגרה הלוע לש תולעפתההו תומשרתהל
רואיתב חתופ בכק רומזמ .םיליהתה ירומזמב רבכ אוצמל לכונ םלשומה יוטיבהש המוד ןאכ
לש וכשמה םלוא .ךלנ 'ה תיב יל םירמואב יתחמש :'ה תיבל ותכילה םע לגרה הלוע לש ותחמש
המש יכ :ותבשחמב םלועה םיירוטסיהה תונורכיזהו ריעה לש התלודג רואיתל שדקומ קרפה
םע ריעה תרשקתמ בוש רומזמה לש םויסבו .(ה קוספ) דוד תיבל תואסכ טפשמל תואסכ ובשי
תא םילעמה םירחא םיבר םירומזמ ףא יכ רבתסמ .ךל בוט השקבא 'לא 'ה תיב ןעמל :שדקמה
ונניינעל בורק דחוימב .לגרה ילוע לש םהיתויווחבו םהירישב םירושק ריעה לש התראפת
ורבע ודעונ םיכלמ רשא םילשורי לש התלודג ראתמ "ושדק רה" לש וחבשב חתופה חמ רומזמ
לכ לש םתותימאב םיחכונ וליאכ הב םרוקיבבו ריעה לע הברה ועמש םילועה .(ה קוספ) וידחי
םייתסמ רומזמה .(ט קוספ) וניהלא ריעב תואבצ 'ה ריעב וניאר ןכ ונעמש רשאכ :ועמשש המ
.ןורחא רודל ורפסת ןעמל היתונומרא וגספ :ריעב םילועה לש םרויסב

הרובחב שדוק תודועס :םירבד ינשב רקיעב םיקוסע םילועה תא וניצמ ריעב םתוהש ימיב
ימלשו הגיגח הבוחה תונברוק דבלמ .הלועה איבה רשא תונברוקה ויה םיבורמ .הרותה דומילו
איבהש שי יעבר עטנו תורוכב ,ינש רשעמ ףאו ויתובדנו וירדנ ראש תא ותיילע םע איבה ,החמש
,הרובח ינב ,החפשמה ינב המע ופתתשה רשא הרובחב ולכאנ ולא שדוק תודועס .הלועה ומע
ןמזב ויתונברוק תליכא תא םייסל חבוזה ידיב קפיס היה דימת אל .םיינעו ריעב ויחראמ
לע רובעל אל ידכ וירבח תא הדועסב ףתשל היה בייחו חבז ותוא תליכאל הרותה הבצקש
.ונמזל ץוחמ חבזה תנלה רוסיא

חבוזה דציכ הנומת תרייטצמ םירומזמ המכ ןמ .םיליהת יקרפמ המכב רבכ הלוע וז תואיצמ
תא םרקיעב םיפקשמ ולא םירומזמ .הידוהה תדועסב ומע תפתתשמה ותרובחב 'ה תא ללהמ
םהירפכמ םילשוריל תורובח תורובח ולעש העש לגרל היילעה ימיב תוכרענה תודועסה
קוספ) ךללהא להק ךותב יחאל ךמש הרפסא :בכ רומזמב רבדה הלוע תוריהבב .םהיתורייעו
ולכאי ויארי דגנ םלשא ירדנ :הרובחב הדועס לע שוריפב םיעמוש ונא זכ-וכ םיקוספב .(גכ
העברא לש םתדות ריש תא הלעמה זק רומזממ ףא תפקתשמ הנומת התוא .ועבשיו םיונע
ינבל ויתואלפנו ודסח 'הל ודוי :חבזה תדועסב םתדות תריש תא םירשה ,העושתל וכזש םיגוס
תווצמ תא ואיבהב סופיסוי .(בכ-אכ םיקוספ) הנירב וישעמ ורפסיו הדות יחבז וחבזיו םדא
תודועסב תודידיהו תוערה תא רוציל איה הווצמה לש התרטמ יכ בתוכ אוה לגרל היילעה
תורפסב םירכזנה הרובחב הדועס יגהנו תוכלה לע תובורמה תורוסמהו תוכלהה .תופתושמה
וא וז הדימב תוכורכ חינהל שי ,םילשוריב תודועסה שרופמב תורכזנ ןקלחב רשאו תידומלתה
.לגרל היילעה ימיב הרובחב תודועסב תרחא

'מע םיאנת שרדמב .הרות דומילב םילועה לש םקוסיע לע תויודע וניצמ חבזה תודועסל ףסונ
תא ןיאיבמ תורשעמהש דיגמ - (בכ ,די םירבד) 'ה תא האריל דמלת ןעמל :םיארוק ונא 77
ובל הריחבה תיבל איבמ םדאש תובדנו םירדנ :רמוא רזעילא יבר .אטח תארי ידיל םדאה
תכשלל סנכנ הריחבה תיבל איבמ םדאש ינש רשעמ :רמוא לאעמשי יבר .הרות דומלתל ובדנמ
.הרות דומלתל ובדנמ ובל הרות דומלתב ןיקסועו ןיבשוי ןהידימלתו םימכח האורו תיזגה
תואמ עברא :םילשוריב תושרדמ יתב לש םתואיצמ לע וניתורפסב תועידיה תובורמ םנמואו
ארקמל רפס תיב ,דומלת תיבו רפס תיב הל היה תחא לכו םילשוריב ויה תויסנכ יתב םינומשו
,ינשה תיבה ימי לש םילשוריב האצמנש תחא תסנכ תיב לש תבותכב .הנשמל דומלת תיבו
דומלו רכנה ןמ םיאבה תחראה םשל הנבנ ול ףנוסמה םיחרואה תיבו תסנכה תיב יכ שגדומ
תיבל תוכוסה גח ימיב ותכילה לע םיארוק ונא היננח ןב עשוהי יבר לש ומוי רדסב .הרותה
יאכז ןב ןנחוי ןבר לע םידמל ונא ב ,וכ םיחספ תכסמבו .ןיפסומל רחש לש דימת ןיב שרדמה
.ולוכ םויה לכ שרודו לכיה לש ולצב בשוי היהש

ויכרצ אלמל שדקמב ותוהש ימיב גאוד ףא לגרה הלוע יכ חינהל שי הרותה דומיל םע דחי
שדוקה יבתכב הללכנש וז ןיב תורפסה לש החופיט םוקמכ שדקמה שמש ירהש ,שדוקה ירפסב
םילשוריבש םירפס יהיגמ לע תורפסמ תוידומלתה תותרוסמה .ארקמה לע התנמנ אלש וז ןיבו
יפ לע םירפסה והיגהש רמולכ ,הרזעה רפס יהיגמ רחא חסונבו .הכשלה תמורתמ ןרכש ולטנש
רפס[מ] וליפא תחא תוא ןיהיגמ ןיא דעומה לוחבש הנשמב ונינש ךכ םושמו .הרזעה רפס
הרזעב היה הגומ רפס שורפו "ה"ב הרזע יתעמש ינאו :י"שרל סחוימה לש ושוריפכו .הרזעה
םירפסב דעומ לש ולוחב םיהיגמ ןיא יכ ונדמלל האב הנשמה .הלוג ירפס לכ ןיהיגמ ויה ונממש
.הרזעה רפס וא רפס יפ לע םהיגהל תנמ לע םילועה םהמיע ואיבהש

םיקודצהו םישורפה ןיבש םיקבאמה לע לגרל היילעה לש התעפשה תא הצקב הלענ ףוסבל
המכ לע תרסומ םישדקו דעומ רדסב הנשמה .לגרל היילעה לש תינידמ-תימואלה התועמשמו
םישענ ויה דציכ תטרפמ הנשמה .השענה השעמה תטלבהו יבמופ ךותמ ושענש שדקמב םישעמ
השעמה לש ולוכ לכו .חבזמה יבג לע ךסנל םימה וא הברעה תא ןיאיבמ ויה ןכיהמ ,םישעמה
הברעה תפיקז ,רמועה תריצק ,לקשה תיצחמ תמורת :םנה ולא םישעמ ."לודג קסעב" השענ
םישורפ לש םתרוסממו הרותב םיבותכ םניא ולא שדקמה יגהונ .םימה ךוסנו תבשב התטבחו
ינפמ המל ךכ ךכו :שרופמב הנשמה תנייצמ רמועה תריצק יבגל .םהב ודוה אל םיקודצהו םנה
רמול שי יאדול הבורק ךרדב .בוט םוי יאצומב רמועה תריצק ןיא םירמוא ויהש םיסותייבה
םבלמ איצוהל היה ןתרטמ "לודג קסע"ב ושענש םהל ודגנתה םיקודצהש ,םישעמה ראש ףאש
ללגב שדקמב תויושגנתה לע תרסומ תיאנתה תרוסמה םנמואו הפ לעבש הרותה ידגנתמ לש
םירמוא ךסנמלו :םיארוק ונא הנשמב .ולא תווצמ לש ןמויק עונמלו עוגפל םיקודצה לש םנוצר
רחא םוקמבו .םהיגורתאב םעה לכ והומגרו וילגר יבג לע דחא ךסינ תחא םעפש ךדי הבגה ול
ץראה ימע ןהב ועדיו תבש ברעמ תולודג םינבא ןיסותיב הילע ושבכו השעמ :םיארוק ונא
תא החוד הברע טוביחש ןידומ ןיסותיב ןיאש יפל תבשב םינבא תחתמ םאיצוהו םוררגו
.תבשה

לש התרוסמ תא ליחנהל הרשכ העש לארשי ימכח ואצמ לארשימ תובבר לש םתואיצמב
.לארשיב הלבקתנו הטשפ ךכ ידי לעו הפ לעבש הרותה

תומוהמ לש םעוריאו לגרל היילעה ןיבש הקיזה תא סופיסוי שיגדמ תומוקמ המכו המכב
ךומסב םינורחאה םימיה דעו יאני רדנסכלא ימימל םירכזנ ולא םישעמ .תוכלמה דגנ תודירמו
.ןברוחה דרמל

םלוא .תוכלמה דגנ םמוקתהל םעל רשפא לארשימ תואובר לש םסוניכב יכ רמול ןתנש יאדוב
לארשי לש תדמתמ תונברס לש ההימת התוא לע תונעל ידכ הז ינוציח רבסהב ןיא יכ ינמוד
לגרה ימיב םתוסנכתה םע .םעה לש ודוחייב שפחל שי רבד לש ומעט .םייוג לש םלועל ענכיהל
םשכ ,יתד-ימואלה ודוחייב שח שדקמל ואובב םעה .זועב תימואלה השוחתה המעפ
ברעמל םהינפ וכפה" חבזמה יבג לע ךסנל ידכ םימ תולעהל םידרויה יכ הנשמה ונתדמלמש
המדק םיווחתשמ המהו המדק םהינפו לכיה לא םהירוחא הזה םוקמב ויהש וניתובא ורמאו
םייחה יכרד לכ לע ומתוח עיבטה רשא לארשי לש יתדה ודוחיי ."וניניע היל ונאו שמשל
היילעה .דובעשה םע המלשהו םייוג לש םלוע םע תחא הפיפכב רודל היה לוכי אל םיידוהיה
לש ןוטלש יפלכ תידוהיה תונדרמה תא הטילבהו התלעה ידוהיה חתמה תא התלעהש לגרל
יכלמ לש םהיכרדב םעה לע ךולמל שקבו לארשי יכרד שטנש ידוהיה טילשה יפלכ וא םירכנ
.םלועה תומוא

ד"פ הכוס אתפסותב .והערמ שיא םדרפיה םע םילועה וכרבש הכרבב השרפב וננויע תא םייסנ
ןויצמ 'ה ךכרבי :הזל הז םירמוא ויה הזמ הז ןירטפנ ויהשכ :הכרבה לש החסונ רמשנ ח"ה
.לארשי לע םולש ךינבל םינב הארו ךייח ימי לכ םילשורי בוטב הארו