םייתד םייח םויקל םיאנתה רוריבל
יצאנה ןוטלשה תחת

ןמכמ ןד

תורעה אלל ספדנ

אצ-צ יניס

:ןכות
"תודהיה"
םיצאנה יניעב "תודהי"ה
הטיחשה קוח
יתדה ידוהיה
ידוהיה לש ותומד
תוינוגבר
רוביצב הליפתה
םידחוימ םייתד םיכרצו תורשכ
םיחפסנ
1933 ינוי ,ץנירפ םיכאוי לש ורצעמ .1
1938 - 1933 תונשב מ"נע טרופקנרפב תיתוברתה תוליעפ .2
הינמרגב 1940 - 1939 םינשה .3
'זדולב תדה ייח לע .4
1943 ץיק ,הנבוקב תסנכ תיב תכונח .5
ג"שת םירופ ,תימוקמה תונברה םעטמ םדרטסמאב הליפתה ילהונ .6
1943 תליחת - 1942 ףוס ,דנלוה קרוברטסו הנחמל "לארשי ץרא תמדא" חולשמ .7
1945 תישאר םיטאקיפיטרס ילעב םינויצ םידוהיל ךאצרוו הנחמב .8


תואטגב בצמהו םיאנתה תניחבו רוריב י"ע האושב תדה ייח םויק תא ראתמ רמאמה :תיצמת
.תונחמבו

;האושב תד-ייח ;האוש : חתפמ תולימ

.טעמ ךא ונודינש םיאשונה ןמ איה יצאנה ןוטלשה תחת םייתדה םידוהיה לש םהייח תייגוס
:םיאשונ השולשב תאז תרגסמב וקסע רבד לש ורקיעב
תורשפאב ,בור יפ לע ,תדקמתמ ךכ לע תורפסהו ,הנומאה תניחבמ האושה לש התועמשמ
;האושה רחאל הנומאה
איה ךכ לע תורפסהו - םיגהנמו תווצמ םייקלו ךישמהל םייתדה םידוהיה לש םהיצמאמ
הייפואו ,תאז הדבוע חיכוהל םיאבה ,םירואיתו םירופיס לש םיפסואו םיטקל הבורב
;טעמב אל יטגולופא
- ךכל םינברה רושיאו םיחולשמל היצקלסה השעמ תורשכ לש תדחוימה היעבה
.רוהטה יתכלהה טביהב רקיעב העגנ ךכ לע תורפסהו

הניא השעמל יכ ,הלגי וז תורפסב ןייעמה םלואו .םידבכנ םיאשונ קפס לכ אלב ולא ירה
לולכממ טעמכ העובק תומלעתה שי .םיירוטסיה םיבצמב תזחאנ איהש יפ לע ףא ,תירוטסיה
יפוא יבגל תוסג תוללכה שי ללכ ךרדב ,אברדא ;םינודנה םוקמבו ןמזב םימייק ויהש ,םיאנתה
תפוקתב תיתדה הגהנהה לע קלו ףסוי לש ורקחמ קר ,ינמודמכ ,הז ללכמ אצוי .יצאנה ןוטלשה
.דוסי תודבוע תצקב עגנ ובו ,האושה

תיתדה תודהיה םהב הלעפש ,םיאנתה רוריב לש ןושאר ןויסינ תושעל ינוצרב םיאבה םירבדב
הזכ רוריב ,ונתעדל .םייתד םייח םויקל הרשפאתנש תרגסמה :וצרת םא וא ;האושה תפוקתב
ןיוצש יפכ ,הב וקסע רבכש הלא תא ןהיניבו ,תובר תויגוס יעבדכ ןיבהל לכונש ידכ אוה הבוח
םירחא םירוכזאו ,תובר תודועת ,רוכזי ירפסבו םינויכראה תויודע לע ונכמתסה .ליעל
תפרצ ,היגלב .יופימב םילודג םינבל םימתכ םנשי ןיידע .םיילאקול םיאשונ לע םירקתמה
.דועו הירטסוא

תודע ,ןמכייא טפשמב ךאבריוא לחר לש התודעמ עטק איבהל ינוצרב וננוידל אצומ תדוקנכ
האושה תפוקת יבגל ידמל הצופנ יל תיארנה ,הללכה הב התייה לבא ,השראוול תעגונ םנמאש
:ללכב
המדקה םג הזב התייהו ,תינחור הניחבמ םג ונתוא דימשהל הצר ביואהש ,עודי
הז הנהש ,ולוכ םלועה תאו םמע ינב תא ענכשלו ונתוא ליפשהל ידכ ,תינפוגה הדמשהל
...םייקל וליפא ושרה אל םידוהיל ...םלועב תויחל םייואר אל םהש ,םיטיזרפ לש םע
תא םיקודאה םידוהיהמ וללש ירמגל רשא תוריזגו םירוסיא ואצי דיימו ,םהלש םיגהנמ
.תסנכ יתבב סנכתהל תורשפאה תא ,ללפתהל תוכזה

תודהיה .א

םיצאנה יניעב "תודהי"ה
היגולואידיאה .םיצאנה יניעב "תודהי"ה הספתנ דציכ ,אוה הניחבל יוארה ןושאר ןיינע
.ט"יה האמה לש היינשה תיצחמה לש תוימשיטנאה לע התוימשיטנאב הכמסנ תיצאנה
,תוששחו םידחפ לש היצקיורפל בר לקשמ שי - םירקוחה ךכ לע ודמע רבכו - וז תוימשיטנאב
לש ךוות ידומע לצא אוצמל לכונ ךכיפל .וינווג לע הרבחה לש היצזינרדומה ךילהתמ ועבנש
ןופ גרואיג ,ואגילג וטוא ,גניריד ןגיוא ,סנאמליו 'ג ,רנגאו דראכירכ תימשיטנאה הבשחמה
גשומ "תודהי"ב האורה ,הסיפת לש תושבגתה ,םירחאו ןיילרבמ'צ דראויטס ןוטסואה ,ררניש
יטסינומוק ףותיש ,יטסילטיפק לוצינ ,םלוע ןוטלשל הפיאש ללוכה והשלכ לפרועמ
,תמטמטמ תונרמוח ,תינסרוה תויגשה ,ינריתמ תונותיע שפוח ,םזיטילופומסוקו המיא-הרזמ
םיינעזגה םיימשיטנאה לכ תאז תמועל םידיחפמו םיבעתנ ,םיאונש םירבד הלאכו הלאכ דועו
,"האנשל םייוארה םיביוא ונל םידוהיה ןיא רבכמ ,תדה תניחבמ" יכ ,ברעהו םכשה םיזירכמ
ופחסייו םתדל ףרוע םידוהיה לכ ונפי וליפא םייקתהל היושע םידוהיה תייעב" תאזמ הרתיו
םהיניעב התייה תודהיה .ןיטולחל תותדה הנלטבת וליפאו ,ונלצא תוררושה תויסנכה תחאל
,ידוהיה ידי לע תיווחנ איהש יפכ ,תיתימאה תודהיה ןיבל הניבש ,עשרה תומלגתה לש יומידל
.שממ לש רשק היה אל

תודהיה" תא ראית רלטיה .תיטסילאיצוסלאנויצאנה הבשחמה םג הכישמה הז םגד סיסב לע
ידי לע "ןוטלשהו ףסכה תוואת קופיס התרטמו היתודוסיש ,"תיתד הדעכ אלו ,עזגכ חרכהב
רסח המקנ רצי ,תרוויע האנש" גרבנזור דרפלא לצא ."תוישיאה לש יטננימודה דוחייה לוטיב"
."תידוהיה 'תדה' לש ןכותה ירקיע םה הלא - ידוהי-אל רבד לכ יפלכ זוב ישגרו םירוצעמ
םרב .הלש םידחא םילמסו םיגשוממו תידוהיה תדה תעפותמ תטלחומ תומלעתה ןיא םנמוא
,תוצמ תייפא :דבלב ליעלד תונויערה רשקהב םתועמשמלו דבלב םתוינוציחל איה תוסחייתהה
;םימחרה תרסח תידוהיה תוירזכאה לש ,רמולכ ,םד תלילע לש רשקהב רכזית ,לשמל
דוסי לע תאז םג ,"עשרה לש הילביב"כ ורכזוי ,"ךורע ןחלוש"ה םג םיתיעלו ,"דומלתה"
תוצמה תייפא לש יתימאה הרוקמב העידי וא תוניינעתה ןיא .םינש תבר תידוהי-יטנא תרוסמ
ןכותו ידומלתה ןוידה ךרד יבגל ןידה אוהו ,חספה גח תא ןייפאמה תוריחה ביטומב וא
.וכרואל דומלתה

ןוטלשה תפוקת לע תישממ הנקסמ ונממ שי .אדירג ינויע ןויד םשל וניא הלא םירבד ןויצ
,ונתוא תודמלמ המצע הינמרגב םישולשה תונש רמולכ ,הז ןוטלשל תונושארה םינשה .יצאנה
תומלגתהכ םהל ובשחנש םימוחת םתוא לא הנפומ היה תידוהי-יטנאה תוינידמה דוח יכ
;םידוהיה לש תילכלכה העפשהה תקיחד ;תבורעתה יאושנ תעפות תקספה :לשמל ,תודהיה
.דועו ;ךוניחב םקלח תלבגה ;עדמהו תונותיעה ,תונמואה ימוחתמ םתקחרה

ברה .האצמנ אלש טעמכ ,םידוהיה ייח לש יתדה טביהב שרופמב עוגפל תנווכמה ,תוינידמ
- 1933 -ב יכ דיעמ רמארט ילרבילה
תוינידמה וק היה תע התואב ...תוערפה ילב ...הליהקב ברכ תפטושה הדובעה הלהנתה"
דגנ רבד היה אל ךא ,םיינמרגה תוברתהו הקיטילופהמ םידוהיה תא איצוהל תינמרגה
."תודחוימ תויעב הז םדיקפתב םינברל ויה אל ךכמ האצותכ .תידוהיה תדה

רשאמ תוחפ הלא םינשב תלבגומ יתדה םוחתב תוליעפה התייה םיוסמ ןבומב ,אברדא
םישולשה תונש עצמאב יכ ,דיעמ ןמפוה ברה תבישי להנמ ץניאמ יליו .תרחא תוליעפ
,ןיימד טרופקנרפב
םיסרוק) יתד ךוניח קר םימדקומ רושיאו העדוה אלב [םייקל] ופאטסגה תארוהב רתוה
וא יתוברת יפוא תולעב תורחאה תויוליעפה לכ .תסנכה-יתבבש םירדחב קרו ,(תואצרהו
.[.מ .ד ,ילש תושגדהה] ופאטסגה לש שרופמ רושיאל הרקמו הרקמ לכב וקקזנ יתונמוא

הפוקתב הרצונש ,טרפב תיתדה הריציהו ,ללכב תודהיה ימוחתב הפנעה תורפסה םג ונל העודי
הדגהה ,לשמל הבו ,ןקוש ירפס תרדס - תודהיה יעדמ לש םינינפל םויה דע תכייש איה .תאז
.(1936 ןילרב) טדימשדלוג לאינד לש תניוצמה

קבאמ לש האצותכ התוארל ןיא ,םישולשה תונש ףוסב הינמרגב תונטקה תוליהקה לש ןתכיעד
,הלודג הצובקל רשאמ םידוהי לש ץמוקל רתוי השק היהש ,יתרבחהו ילכלכה םויקה .תדה דגנ
היה אל תוליהקה לש יטפשמה ןדמעמ לוטיבל קוחה ,ךכב אצויכ .תולסחתהלו הריגהל םרג
.םידוהיה לש ינוגראה הנבמב עוגפל דעונש קוח אלא ,יתד קוח

- תיצאנה הינמרגב טקננש ןושארה ידוהי-יטנאה דעצב יוטיב ידיל רבדה אב ילסכודרפ ןפואב
רחבנ אל (ותישארל - הליחתב ונווכתנש יפכ וא) םרחל ךיראתה .1933 לירפאב 1 -ה םרחב
ילעב םיידוהי םיכיראתל םיצאנה וחתיפש "הביח"הו ,שדוק תבש הז היה .הרקמ ךרד ,הארנכ
םרחב היה אל יתדה ידוהיה ליבשב ,םלואו .ךשמהב הדעונ םהיתוריזג עוציבל תועמשמ
.תילכלכ העיגפ םושמ אקווד תבשב ךרענה ילכלכ

הטיחשה קוח
תיתד-יטנא הרואכל התייה ותועמשמש ,ידיחיה קוחה תא םג תוארל שי הז רואב יכ ,המוד
הטיחשב ואר םיצאנה .(1933 לירפאב 21 -ב םסרפתנ) "הטיחשה קוח" אוהו ,תקהבומ
םיצמאמ ושע 1926 תנשמ רבכ .ןוטלשל םתיילע םדוק דוע םידוהיה חוגינל אשונ תידוהיה
לש תרתוכה תחת תאזו ,הטיחשה רוסיאל םיקוח הנידמה יבחרב םיקקוחמה יתבב ריבעהל
ןוטלשל םתיילע םע ,ןדאבב הנושארה םתחלצה תא ולחנ 1930 תנשב ."םייח ילעב רעצ"
אובי ךא ,הקספנ הטיחשה םנמא ?ןכמ רחאל עריא המ ךא .הינמרג לכ לע הלוחתה תא וביחרה
התייה איה ףא םומיה ירחא הטיחשו ,רתוה ,הידבשו קרמנדמ רקיעב ,ץראל-ץוחמ רשכ רשב
קוחש ,ןאכמ .(רבדה תא וריתה םילרבילה םינברה) םידוהי ידיב התשענ םא ףא ,רתומה רדגב
.ידוהי למסב העיגפ ורקיעב היה הז

יתדה ידוהיה .ב
שי ןאכ םג .יתדה ידוהיה דיחיל תוסחייתהה תלאש הלוע תידוהיה תדל ללוכה סחיה ךותב
הלעמב ןושארה ידוהיהש ,ועבק ללככ .תינעזגה תוימשיטנאה יבצעמ לש םהיתועד לא רוזחל
ריממה הז ךכמ רתויו ,ללובתמה ידוהיה אוה - ךכל ןיערגה וא רוקמה אל לכ םא - הנכסל
יכ ,שיגדה גניריד ןגיוא דוע ."תודהיה" לש ץח שאר ,חילש תניחב אוה הלה .ותד
יקיפא לכל עירפמ ןיאב רודחל וקימעהש הלא דימת ויה ולבטנש םידוהיה אקווד
םטבש תא ורידחהו הסינכ תוחתפמב ודייטצה העש התוא .םיינידמה םייחהו הרבחה
.םהירחא אובל תדה יפל םידוהיה ולכי אל םהילאש תומוקמ םתואל םג

תלערה"ו "םדה תוציחמ" תסירה לש ךרדב יכ ,שיגדה רלטיה וליאו ,ןיילרבמ'צ וירחא הרחה
ןכ לע .םימעה לש "תיעזגה המרה תא דירוהל ןנכותמב" םידוהיה םיסנמ "םידיחיה לש םמד
ויטעבש ,ירקיעה ןוועה היה "עזגה לוליח" ןוועו ,הדרפהה יקוח לע ישילשה ךיירה דיפקה
םידוהי ועגפנ אל וז הדפקהמ .ומויקל תונושארה םינשב םידוהיכ םידוהי ואלכנו ורצענ
םג .הבורקה הביבסה ןמו החפשמה ןמ תוירזכאב וז ךרדב וקתונש ,םיללובתמה אלא ,םייתד
ףא תניינעמ תודע .םירחא םידוהיל סחיה ןמ ער היה אל יתד דיקפת לעבלו יתדה ידוהיל סחיה
השעמ ותואב .יצאנה ןוטלשה לש םינושארה םימיב ברל הכרעהו דובכ לש סחי לע תדמלמ
ול התנקה בר ותויה תדבועו ,רצעממ ץנירפ םיכאוי ברה תא ררחשל ל"נה רמארט ברה חילצה
.ופאטסגה ישנא לצא תדחוימ תונימא

ידוהיה לש ותומד
תוימשיטנאה תורוטקירקב .ינוציחה והארמ ,ותומד - יתדה ידוהיה ןיינעל רחא טביה שיו
אל הינמרגב םלוא .תואיפ לעב םג - הזמ תוחפו ,הפיכ שבוח ,ןקוזמ ידוהי לש ותומד הצופנ
רמולכ ,הפוריא חרזמב יוצמל תינייפוא תומד התייה וז ;הז רואית ומאתש םידוהי ואצמנ
,1939 רבמטפסב השראול םינמרגה תסינכ לע רואיתה אוה ףלאמ הכ ךכ לשב ."הדוי-טסוא"ל
:ידוהי יאנותיע לש ותודע יפ לע
םה הנה .החמש בורמ ועירה ,הלאכ םידוהי םלועמ ואר אל םתיבבש ,םיריעצה םילייחה
תורצה לכ דעב םהמיע ןובשח ואובי התע !תושונאה לש ,הינמרג לש םיאנושה ,םהינפל
יפכ קוידב - ["היחמ בחרמ"] "םואר-סנבל" אלל הראשנש הינמרג דעב ,יאסרו הזוח לש
.יצאנה רפסה תיבב דמלנש

תדחוימה הנכסה לע העיבצמה ,(א"הסר) ךיירה ןוחטיבל ישארה דרשמה לש הדועת ףא הנשי
הפוריא חרזמ יבחרב םוי םוי לש השעמ ןכאו .(1940) תרוסמה ירמוש הפוריא חרזמ ידוהיבש
תפוקתב םג ."םינבר"כ הארנש המ רחא דחוימ שופיחו תואיפו םינקז ילעבב תוללעתה התייה
.הנושאר גרוהל םינברה תאצוה לש םישעמ םיעודי ראשה ןיבו ,הלאכ םישעמ ובר תוחיצרה
.ימשיטנאה פיטואירטסל ומיאתהש תויומד לש תואצמהב קר אל תאז ריבסהל שי יכ ,המוד
ץוחמ הלא םישנא ואצי התע .תורדרדיההמ המחלמה בצמ םצעמ םג עבנ רבדה יכ ,ונל הארנ
יתלב טעמכ שבוכה לש וחוכש ,שוביכ םוקמ לא - הריכמהו תרכומה תינמרגה הרבחה ירדגל
וחמתהו וסחייתהש ,םישנאו םיפוג םתוא םידוהיב לפטל םיליחתמ התעמ :דועו .וב לבגומ
המחלמה ינפלש הינמרגב ,םדוקה בצמה ןמ לדבנ הז בצמ .ופאטסגו ס"ס ישנא רקיעב - ךכב
.תינמרגה היטרקורויבה יפנע לכ םידוהיב ולפיט זאש

.םייפיטואירטסה םיטנמלאל ,ינוציחה הארמל התע םג איה תוסחייתהה רקיע תאז לכבו
יכ ,בתוכ לקניפרוג בייל .רתוי ןסוחמ היה ,ותויתדל םיטלוב םינממס אשנ אלש ,יתד ידוהי
הנבוקב
םינדמל םינבר הברה ופסנ "תויצקא"ה תפוקתבו 1941 ץיקב ריעב תוערפה ןמזב
יצאנה ןוטלשה ישנא לש תדחוימה האנשה וטגב התייה העודי .םיידוהי "שדוק-ילכ"ו
םה .םייסיפ םידבוע וטגב תויהל וללה ופידעה לכ םושמו ,םיידוהיה תדה ישנא לא
.םנקז תא וחליגו ינוציחה םארמ תא וניש וליפא

ובר אל םהבש - המורדו הפוריא ברעמבו .םימוד םיבצמל תוטעמ אל תואמגוד דוע שי
.םידחוימ תוללעתה ירקמ לע תועידי ונל ןיא - "םייפיטואירטס"ה םינממסה ילעב םידוהיה

תוינוגבר .ג
םיקוחה ודמע רבכ .ישילשה ךיירב תיביטרטסינימדאה תוינוגברה :ףסונ ןפ שיגדהל הבוחה ןמ
יוביר .ביחרהל םוקמה ןאכ ןיאו ,טרפב תידוהיה היעבבו ,ללכב תדחוימה ודוקפת ךרד לע
,תויבקע רסוחל רוקמ התייה םישולשה תונשב - !םיפוג תורשע - תידוהיה היעבב םילפטמה
ליל" רחאל דימ רלטיה לש ותערכה .םעפ אל םהילע הלקה םג ךא - םידוהיה תא הלבלבו
"תידוהי הריגהל תיזכרמה תושרה" לש הלופיטל תידוהיה היעבה תא רוסמל "חלודבה
לש תיביסמה ותסינכ .הז ןיינעב תיתוהמ תועמשמ תלעב תינפתל האיבה ,ס"ס תטילשבש
תא תתל הלחה ,ולש לזרבה תעמשמו וידוקפל קינעהש ךוניחה ,תוינוציקה ויתועד לע ,ס"ס
ןיב םייתדלו תדל סחיה אשונב םג דירפהל אופא יואר .ןילופל השילפה םע םיטלובה היתותוא
.(1945 - 1939) ןכמ רחאלש הפוקתה ןיבל (1938 - 1933) תונושארה םינשה תפוקת

,היה םישובכה םיחטשב ןוטלשה .תחא השקמ היושע הנומתה ןיא היינשה הפוקתב םג ךא
םילדבה ויה תרחאל תחא השובכ ץרא ןיב םגו ,"יכראילופ" ,ל"ז קנורט והיעשי לש ותרדגהכ
ןוגכ םימרגמ ועבנש ,תונוש תוינידמ יכרד ורצונ ךכמ האצותכ .גהנוהש להנמה גוסב םיגילפמ
וליפאו ,תימוקמה תרמצב ולעפש םינמרגה גוס ,תידוהי אלה תימוקמה הייסולכואל סחיה
.םדאה חוכ תבצמ לש הפקיה ומכ םיניינע

רוביצב הליפתה
הרסאנ 1940 תליחתבו 1939 ףוסב .הליפתה ןיינע - הליחת .םידחא םיאשונב תאז םיגדנ
ןכמ רחאל הנשכ לבא .ועצוב םגו םישנוע ועבקנו ,(ג"ג) ןאמנרבוג לרנגה יבחרב רוביצב הליפתה
ןפואב ללפתהל רשפא היה בוש ,(1941 סראמב 4 םוימ קנארפ לש ותדוקפ זאמ - השראווב)
םע דימ הליפתה תומוקמ ורגסנ םהבש ,ןידנב ומכ ,תומוקמ ויה .םידעומבו תותבשב ימשר
הנתינש ,ןילופ יבחרב תומוקמ ויה .ללפתהל תושרה הנתינ בוש ןכמ רחאל רצק ןמזו - שוביכה
תודרטהב ונייפאתהש תומוקמ םתמועלו - םידוהי םהב ויה דוע לכ ,ללפתהל תורשפאה
.קודה חוקיפבו תוידימת

,לשמל ,ףלאמ .רוסיאה תפיכאב שממ לש םילדבה ויה ןידע ,תימשר הליפתה הרסאנ םא ףא
תראפת" תרבח לש ץפושמה תסנכה תיב תא (1943) ג"שת באב ו"טב וכנח הנבוק וטגבש
העש דע "םינגנמ ילעב" תניגנבו םימואנ תאישנב וטגה ידבכנ לכ תופתתשהב "םירוחב
תסנכ תיב םייקל םשל ושרוגש םיינמרג םידוהיל תונוטלשה וחינה הגיר וטגב .הלילב תרחואמ
וחינה םיינותכוטואה הגיר ידוהילו ,םיארונ םימיבו תותבשב תוליפת םע ("לוש-ןלק"ה)
תוליפת לע תולבגה ויה אל הפוריא ברעמ תוצראבו הינמרגב .םייטרפ םיתבב קר ללפתהל
.רצועה תעשב םיתבב אצמיהל הבוחה דבלמ - םישוריגה תפוקתב וליפא

לש םינורחאה םיבלשבש - הליפתל הרושק הניא םנמאש ,תדחוימה הדבועה תא ןייצל שי ףא
,םידחא תומוקממ ץוח הנידמה יבחרב אצמיהל םידוהיה לע רסאנשמ ,דנלוהמ םישוריגה
.(1943 לירפא) ראשיהל תומוקמ 11 -ב תורבקה יתב ירמושל תושרה הנתינ

םידחוימ םייתד םיכרצו תורשכ
הטיחשה רוסיא היה םוקמו םוקמ לכב טעמכ .םידחוימ םייתד םיכרצו תורשכ - רחא אשונ
דנלוהב ;ל"וחמ רשב אבייל וריתה וניארש יפכ ,הינמרגב .םינושארה םידעצה דחא הרשכה
,הכלהה יפ לע םומיהב הטיחשל ךרד תאיצמל םינוש םיילמשח םירישכמ תוסנל וריתה
ר"וי חלשנ ,ןילופבש בוכירדנא תליהקב תאז תמועל ;טוחשל וריתה - תאז ךרד האצמנשמו
םוקמל ץוחמ רשכ רשב איבהל הסינש לע ,ודיקפתמ חדוה ןכמ רחאלו ,רהוסה תיבל הליהקה
.(1940 תנש לש הנושארה תיצחמב רבודמש הארנ ךא ,רורב וניא קיודמה ךיראתה)
טארנדויה לפיט אלשכ .םיבר תומוקמב 1940 -ב ןילופב הרתוה היולגו תימשר תוצמ תייפא
,םייחרזאה תונוטלשה לא ומצעב ימוקמה ברה הנפ ,תואיכ ךכב םודאר זוחמבש בוקרטויפב
.ןכמ רחאלש הנשב הנשנ הז בצמ .הז ךרוצל ןבל חמק לש תומכ תפסותב הייפאל תושר לביקו
תידוהיה הליהקה ףאו ,1941 חספ ינפל ליגרכ "הידנלוה" תוצמל תשורחה תיב לעפ דנלוהב
םיכרצ אובי לש העפות היוצמ ףא .ונממ תוצמ חולשמ לבקל תורשפאב הניינעתה גרובמסקולב
םיידוהי םימותי יתבלו םילוח יתבל רשכ לכוא לבקתמ היה םישולשה תונש ףוסב .םייתד
טניו'גה גאד 1940 -ב .הינטירבל "ישארה ברה לש תיתדה םוריחה תצעומ"מ הינמרגב
החילצה (1941 רבוטקוא תליחת) ב"שת תוכוסל .ןילופ יבחרב םיבר תומוקמל תוצמ תקפסאל
ר"וי רפסמ ךכ ,תרכזנה בוכירדנא תליהקב .הילטיאמ םיגורתא 300 אבייל דנלוהב תונברה
ךא ,1943 ילויב 1 -ל 1939 רבמטפסב 1 ןיב תוומ ירקמ 8 ועריא ,ץלוהמורק רודיזיא הליהקה
תחונמל םירטפנה תא איבהל (ינמרגה) הרטשמה חקפממ ןוישר לבקתנו תויעב לכ וררועתה אל
םוי ברעב םיקידצו תובא תורבק לע חטתשהל רושיא ןתינ םג .לארשי תד יפל םימלוע
.ותכוסב ןשי ףא ירשא ברהו ,יולגב תוכוס הנבוק וטגב ונב (1941) ב"שת תוכוסב .םירופיכה

ןחלופ השרוה אל ...יתדה ןחלופהו תדה םויק קחמנ הנחמב" יכ ,רואיתה .תונחמב ךכב אצויכ
ויה .תונחמה לכל הללכהכ לבקתהל לוכי ונניא "תדה ייחל םינמיס םוש ומייקתנ אלו ,יתד
לש םייפואב םילדבהה .70 -ל בורק הכ דע ונמ םירקוחהו ,תונחמ לש םינושו םיבר םיגוס
לש םילדבה ויה םג ויה ןכ יפ לע ףא .דבלב םייטנאמס ,םיירעזמ םיתיעל ויה תונחמה יגוס
םיאנתכ ןכש לכ אלו ,הייפכ תדובעל הנחמב םיאנתכ הדמשה הנחמב םיאנתה ןיא .שממ
הנחמ יבגל אוה ןוכנ ליעל אבוהש המ .דועו ןיפילח הנחמב ,רבעמה תונחמב
.םחצריהל דע ,דבלב רצק ןמז ויח הלא תונחמב םיאולכה בור יכ ,רורב .ואנקריב-ץיוושואכ

,רתוי וא תוחפ תורורב םייח תורגסמ ויה ,תרחא וא וז הפוקתל והש םהבש ,םירחא תונחמב
םייאליע םיצמאמב יכ םא - ךכב אצויכו תבש ,דעומ לש ןורכיז תריציל עיגהל רשפא היהו
ןתינ "טאטשיונ-רניו"כ הדובע הנחמב לבא .לודג ןוכיס תליטנ בגא תובורק םיתיעל ,רתסהבו
דמלמ היה ןזלב-ןגרב ןיפילחה הנחמב .המחלמה לש הנורחאה הנשב הליפתל םינינמ םייקל
,דנלוה ידוהיל רבעמה הנחמב .ולומינו םידלי םש ודלונ םג ;"רדח" ןיעכב םידלי דמילש יבול
החינהל ידכ ,םדרטסמאמ "לארשי-ץרא תמדא" האבוה ,תותירבו ןיאושינ וכרענ ,קרוברטסו
חספב .1943 ביבאב דוע הז לכ - תודחוימ חספ תוליבח וקפוס ,םוקמב םירטפנה לש תורבקב
.רדסה ליל תכירעלו תורשכה תרימשל בתכב תוארוה קרוברטסו לש תונברה תמסרפמ 1944

הנחבה ןיחבהל ןתינ םג .תולשהלו תועטהל ידכ היה םיליקמה םישעמה לש םקלחב ,תמא
.ןמזב לדבה םג שי ךא .הברעמבש הזל הפוריא חרזמ תוצראב תוגהנתהה חרוא ןיב הרורב
בושיח ךותמ םא ,לועה לקוהש תומוקמ ויה ,םינורחאה הישדוחב ,המחלמה ףוס תארקל
.םהל יופצה תא םניבהב שואיי לש חור ךותמ םא ,םוקמב םינמרגה לש םדיתעל
,Grune Polizei -ה ידיב הרומשה התייהו ,הנחמל הבסוה רשא ,הינמרגבש ךאצרוו תריטל
ויה לכואה יאנת .המחלמה ףוס תארקל ןזלב-ןגרב לש ןיפילחה ידוהימ םידחא ורבעוה
ידיב הרות רפס אצמנ :םיללכה לכ יפל הווצמ-רב יסקט הנחמב ךורעל ולכי ףאו ,םירפושמ
םגש ,שמוח ךותמ ארקמה ימעט תא ודמיל דליה תאו ,וידודנ לכב ומע ואשנש םידוהיה דחא
הז םג ךא .ןיטולחל ינייפוא-יתלב הרקמ הז היה ,ןכא .הרותל והולעה ףוסבלו ,יוצמ היה אוה
."הנחמ"ב עריא

תדה םוחתב תדחוימו הביקע הפידר לש הגצה .תודחא תונקסמל ונתוא איבמ ונרואית ןכבו
ומרג תודהיה תוהמל עגונב םיימשיטנא םייומיד .האושה תפוקת תנומת תא תמאות הניא
ןוקית ןוגכ) יתדה ידוהיל אקווד םיבושח ויהש ,םיטביהה םתואמ םיברב תוניינעתה רסוחל
ללכ לש םבצמב הערהה לש קלחכ תשחרתמ יתדה ידוהיל םיאנתה תערה .(תועובש ליל
.םיישק ול ופיסוה תווצמה לשב ומצע לע יתדה ידוהיה לטנש תולבגהה יכ םא ,םידוהיה
דוע .ונמוחתב םג תועמשמ ילעב ויה הב תופוקתה יפוליחו תידוהי-יטנאה תוינידמה תוחתפתה
רקחמ הלעהש המל המודב) םוקמל םוקממ םיאנתה תונתשה תא שיגדהל שי ךכמ רתוי
תונחמ ויה םיאנתה ןווגמב .(םיטארנדויה תוגהנתה ןוגכ ,םירחא םיאשונב םג האושה
חרזמב) םימיוסמ תואטגב רשאמ בוט היה םהב בצמהש ,(האושה ףוסב ,ברעמב) םימיוסמ
.(40 -ה תונש תישארב הפוריא

לש םלרוגו םתוגהנתה תא ריאהלו שרפל רקחמה ךרטצי ,הלא םיאנתו תאז תוינוגבר עקר לע
ךותמ הנומאה תמצוע תא דודמל רשפא יא ,לשמל ,ךכ .האושב םייתד םיגיהנמו םייתד םידוהי
ןמ רתוי העבנ ךכל תורשפאה - וניארש יפכ - ירהש ,םיסקטו תווצמ לש םמויק-יא וא םמויק
.רוקחו ליז - ךדיאו .שדח אשונל ונסנכנ רבכ ךכב ,ךא .םינמרגה ורציש םיאנתה

םיחפסנ
הנווכה ;גציימ תורוקמ רחבמ הז ןיא .רמאמב ורכזנש םידחא תורוקמ הבחרהב םיאבומ ןלהל
.רמאמב ולעוהש תועודי יתלבה תודוקנהמ תודחא ריאהל

1933 ינוי ,ץנירפ םיכאוי לש ורצעמ .1
:היה ךכו ,ופאטסגה ידיב רצעממ ץנירפ םיכאוי תא ררחשל רמארט ברה חילצה תחא םעפ
ןפואב הז עוריאב עיפוה ץנירפ .ןילרבב לבא תרצע הכרענ לארשי-ץראב בורוזולרא חצר רחאל
רתוי תצק תוריעצו 13 ליגמ םיריעצ .ופתתשה ולש גוחה ןמ םיבר םיריעצו ,ןיטולחל לשורמ
.תורגובמ

םע השיגפ עבק אוה םלוא ,תורחא תויובייחתה בקע עוריאב תופתתשהה הענמנ רמארטמ
העש יצח לש הייפיצ רחאל .עיפוה אל ץנירפ .טשפדוב בוחרב הפק תיבב ךרעב 12 העשב ץנירפ
אוה .םידליה םע דחי םיצאנה ידי לע רצענ םיכאוי" :הרמא ץנירפ 'בג .ותרידל רמארט ןפלט
םה ןכיה תעדוי תא םאה" :לאש רמארט ."הדועת ומע ןיא םגו ,ןיטולחל םיטושפ םידגב שובל
."ררבל ונקפסה אל ,אל" :הבושתה "?םיאצמנ

ויתימעמ דחאש ,רמאו ומצע גיצה ,רדנסכלא רכיכב הרטשמה לש ישארה דרשמל עסנ רמארט
ויה םידיקפה .ותוהזב קפס ליטה אל דחא ףא .אצמנ אוה ןכיה לאשו ,םהידי לע רצענ
רכיכב הרטשמה הטמל עוסנל ול ועיצה .רבד ררבל וחילצה אל ךא ,ונפלט ,דואמ םיסמונמ
םיעיצמ ונחנא .טכרבלא ךיסנה בוחרל ולבוה םלוכ ,ךכ לע ונל עודי" :ול רמאנ םש .ףרודנלונ
."םשל תכלל אלש ,ךל

זא .תד שיאכ ההדזהש רחאל םידחוימ םיישקב לקתנ אלו ,םשל רמארט עסנ תאז תורמל
.ימצע ןוחטיבב גהנתה ץוח יפלכש ףא ,םיענ ול היה אל [בצמה]ש ןבומ .לעפ ןיידע רבדה
ונממ השרדנ אל ,ומצע גיצה רמארט .םידמב םישנא העברא וא השולש ובשי דחא רדחב
.ול ונמאה אל" :םהמ דחא הנע זאו .םידליה לע אל הליחתבו ,ץנירפ ברה לע לאש אוהו ,הדועת
"?תאז חיכות ךיא ?תד שיא תויהל לוכי אוה ךיא ,ריעצ םדא אוה ירה

אל םה ךא .(תוצח רחא יצחו םיתש היה) תידוהיה הליהקל לצלצל לוכי אוהש ,ול רמא רמארט
בורעי אוה םאש ,ול ורמאו ,תאזכ העשב דחא ףא סופתל םיחילצמ ויה אל םג יאדו ,ולצלצ
.העש ךות ץנירפ תא וררחשי ,ותרהצהל

הרק אל .וררחושי םידליה םגש ,ךכל גאד [ןכ ינפל]ו ,ותיבל ץנירפ עיגה הז דעומ םות ינפל דוע
םיחקולש הארשמ ,תינוכמל ונוצרמ הלע אלא ,הליחתב רצענ אל ץנירפ .םלהה דבלמ ,רבד ול
.םידליה תא

ברכ תפטושה הדובעה
אל ןיידע .תודחוימ תוערפה ילב ,הליגר הרוצב תאז הפוקתב הלהנתה ברכ תפטושה הדובעה
איצוהל ,תינמרגה תוינידמה לש וקה היה תע התואב .הלגתנ אלש וא ,תושרדה לע חוקיפ היה
האצותכ .תידוהיה תדה דגנ רבד היה אל ךא ,םיינמרגה תוברתהו הקיטילופהמ םידוהיה תא
לש תדמתמ הנכסב ןבומכ ואצמנש ףא ,תודחוימ תויעב הז םדיקפתב םינברל ויה אל ךכמ
.(01/145 םשו די ןויכרא ,רמארט סנאה לש ותודעמ) לוגיר

1938 - 1933 תונשב מ"נע טרופקנרפב תיתוברתה תוליעפה לע .2
,(תואצרהו םיסרוק) יתד ךוניח קר םימדקומ רושיאו העדוה אלב רתוה ופאטסגה תארוהב
וקקזנ יתונמוא וא יתוברת יפוא תולעב תורחאה תויוליעפה לכ .תסנכה-יתבבש םירדחב קרו
אל דרפנב םינוגראה םע ןתמו אשמהש רחאל .ופאטסגה לש שרופמ רושיאל הרקמו הרקמ לכב
הליהקה .הידי לע העדוהו הליהקה דצמ תמדקומ הניחב ושרד ,ופאטסגה לע דוע לבוקמ היה
תאז הכשלל .תיסקודותרואה הדעה לש םיגיצנ םג ויה ובש "הקידב תכשל" הז ךרוצל המיקה
,השק היה הכשלה דיקפת .םיגוסה לכמ תוברת תודסומ לש תושקבה לכ תא תונפהל ךירצ היה
ךירצ דמעומה היה ןכו ,םיעוריאה לש םייפוא לע ופאטסגה םע םיבר םינויד להנל הילע היהו
.חוקיפ םשל םיחכונ תויהל ולכוי םיכמסומה םידיקפהש ידכ ,ופאטסגל םיאתמ תויהל

ינפב םיינוריעה תומלואה ורגסנ רשאכ ,םיפסונ םיישק הרהמב ורצונ תיתוברתה הלועפל
.תיתוברתה תוליעפה תא םצמצל ךירצ היה ךכ םושמ .םרחוה "הכשלה" םלואו ,םידוהיה
תואצרהל .שומישל הליהקה תומלוא ואצמנ ןיידע רתוי ןטק הדימ הנקב םיעוריאל
רהיירפ בוחרב ריעה ברעמב ילארבילה תסנכה תיב דוע קר ןובשחב אב םילודג םיטרצנוקלו
תלהנהו םינבר - םיכמסומה תודסומה לש םתושר תא לבקל ךרוצ םג היה ךכיפלו ,ןייטש ןופ
תועפוהל דחוימ םלוא שוכרל תונויסינו תונויער .תסנכה תיב תא םלוה עוריאהש ,תסנכה תיב
.(01/29 םשו די ןויכרא ,ץניאמ יליו תודע) ומשגוה אל תוברתה דוגיא לש

הינמרגב 1940 - 1939 םינשה .3
םגש רחאל ,וב שגפיהל םידוהי ולכי ןיידעש ,דיחיה םוקמה תסנכה תיב היה תאז הפוקתב ...
םיברע שדוחב םיימעפ וא םעפ תסנכה תיבב זא ונגהנה ךכיפל .הרהמב קרופ תוברתה דוגיא
,םואבסונ סקאמ ר"ד) והשמ תוחפל םישנאל היהיש ידכ ,ב"ויכו תואצרה ,תועדוה םהבו
.(3 - 1 'מע ,11.7.1958 םוימ תודעה ךשמה ,01/222 םשו די ןויכרא

'זדולב תדה ייח לע .4
[תוליפת] תכירע לע רוסיא 'זדולל םתסינכ םע םינמרגה ורזגש הנושארה הריזגה התייה יופצכ
תויטרפ תורידב םידוהי ופסאנ תאז ףא לע .םייטרפ םיתבב תויוסנכתה ןכו תסנכה יתב לכב
םילילצ ועמשיי אלש ידכ םידגב ךותל ועקת :ךכ היה רפושה תעיקת ןיינע .ןיינמב וללפתהו
...ועיגה אל םינמרגהו ,תלדה דיל רמשמה לע ודמע םיללפתמה ידלי .ץוחב

וללפתה ,ופקותב ראשנ הליפתה [רוסיאל] וצש יפ לע ףא .םקוהש וטגל םידוהיה וסנכוה חספב
13 היברוז בוחרב וללפתה חספב םכשה רקובבש ,עריא ךכו .םייטרפ םיתבב רוביצב םידוהי
תורשפא םוש התייה אלו ,ופאטסגה סנכנ הרותה תאירק עצמאבו ,(םשה תא רכוז יניא)
תא ושרד ןכמ רחאל ,ץראה לע והוכילשהו הרותה רפס תא וחקל ןושאר רבדכ .טלמיהל
היהש ןויכו ,ד"יה דרבלג ךורב 'ר 'זדול שיא םסרופמה םכחה דימלת םש ללפתה ;םינברה
תמיוסמה הרידב תוחרבומ תורוחס שפחל ואב םה ,תאצל ול ורוהו ברכ והולביק ,ןקז ידוהי
אוביש דע הרידה תא בוזעל תושר ןיא יכ הארוה ןתמ בגא ,וכלה ,רבד ואצמ אלשמו [תאזה]
תא שרדו ופאטסגה לש רטוש אב רקובב ךא ,םוקמל רהנ םלועה לכ ,ןבומכ .ותחקל ופאטסגה
.קראמ יפלא המכב רטושה תא דחשל וחילצה .םיללפתמה תא ןכו הרותה רפס

םידוהי ,תסנכה יתב תא חותפל ושרה םינמרגה .בלה לע תצקמב לקוה 1941 הנשה שארב
םיידיסחה םיגוחה ...הליפתל םידוהיה םיעבוכה תא בוש שובחל םמצעל וריתה וליפא םידחא
עונלוקה תיבל ופאטסג ישנא לש המלש הצובק האב "ירדנ לכ"ל ...םייטרפ םיתבב וללפתה
.הליפתה לכ תא ומליצו ,יקסבוקמור 'ח 'מ םידוהיה ןקז ללפתה ובש ,"הקנב"

דציכ ,הנומתה תא םכינפל ראתל יל השק .(ןינמ עדוי יניא) םיגורתא 4 'זדולל ועיגה תוכוסב
ויחא) ד"יה הל'הימחנ 'ר לש ותריד ינפל רקובב 5 -מ רנוזב בוחרב טקשב םידוהי יפלא ודמע
,םיוברדניו סחנפ) ...גורתאה לע ךרבל ידכ ,םיגורתאה דחא אצמנ ולצאש ,(ל"צז רוגמ יברה לש
.(p-5/14א ,םשו די ןויכרא ,אטעג רעזדול ןיא ןעביעל ןעזעיגילער ןופ ןעטנעמאמ עטלייצרעפ

1943 ץיק ,הנבוקב תסנכ תיב תכונח .5
.הליפתלו דומילל ,וילקאק בוחרב רדח "םירוחב תראפת" [תרבח] הצפיש 1943 ץיקב
לכ .וטגב הרותה דובכלו ןגפמל הכפה הגיגחה .ג"שת באב רשע השימחב הכרענ תיבה-תכונח
תא .לודג םואנב תיגיגחה הביסמה תא חתפ קוראמ לאומש ברה .הגיגחל ואב וטגה ינפ
'ר ברה .תילטב ףוטע ותויהב "םירוחב תראפת" לש דובכה אישנ ,ןמדירפ לרב עבק הזוזמה
םהרבא ד"וע "םינקזה תצעומ" לש יללכה ריכזמה הפי םואנ אשנ וירחא .םאנ ירשא םירפא
,וצקל רבדמה רוד עיגה באב רשע השימחבש ,ריכזה עטוראקש ברה ,הקדובולסמ ברה .בולוג
םייחל הפונת ונל ןתיי יחכונה ט"ויה םג .לארשי ץראל הסינכל םמצע ןיכהל ולחה םידוהיהו
...באכהו תורצה םימ ונלאגל ,םישדח

תונטקה הלילה תועש דע הכשמנ תיבה תכונח .םתלוכי תא תיבה תכונחב וארה "םינגנמ ילעב"
לש שדח לג "םירוחב תראפת" תגיגח האיבה ללכב .םיפתתשמל ליגר יתלב ינחור גנוע הקינעהו
ןיא ןבעל עזעיגילער ,ןאסרעפ 'א) .תודהיו הרותל םישנא תצובק הכשמו וטגל הווקתו םייח
יצאנ ןתעב ןבעל ןשידיי ןופ אטכישעג ראפ טפירשטייצ - ןברוח ןטצעל ןופ ,אטעג רענוואק
.(42 - 41 'מע ,9 'סמ ,1948 רבמטפס ,ןעכנימ ,(ןאלפאק 'י :ראטקאדער) םישזער

,תימוקמה תונברה םעטמ םדרטסמאב הליפתה ילהונ ןיינעב העדוה .6
ג"שת םירופ

ג"שת 'ב רדאב 'ד ,םדרטסמא
1943 סראמב 11
תונבר
תידוהיה הליהקה
173 ךרובנפאר 'חר
[זכר]מ-םדרטסמא
g/422
תורשפאה רסוח בקעש ,תאזב ךל העידומ ןאכ [תיזנכשאה] תידוהיה הליהקה תונבר
םויב [תסנכה תיבב] הליגמה ארקית ,םירופ לילב תסנכה תיבב הליגמ תאירק עומשל
ארקית הליגמה םלוא ,הירחאלו האירקה ינפל תוכרב אלב בורקה סרמב 18 ישימח
"הלילה תדר" ינפל םהיתבל הליהקה ירבח ועיגיש ידכו ,תיברע תליפת רחאל הנש לכבכ
.6.10 העשל םידקהל ןיא תיברעה תליפת תא ךא ,החנמה תליפת תא םידקהל שי

תראשנ (םצמוצמ גוחב) התעימש וא םירופ לילב הליגמה תאירק תבוחש ,ןייצל רתוימ
ולכויש ,םמצע ןיכהל ךכל םילגוסמה םירבגה לכ תא הצירמה [תונברה]ו ,הפקותב
.ןידה יפ לע הריבס הרוצב ברע ותואב הליגמה תא אורקל
,בר דובכב
תידוהיה הליהקה תונבר םשב
ןאכ ,[תיזנכשאה]
יאולראס 'א :ח"הע

.דנלוהב םיישארה םינברה ה"ה לא
.(38 'סמ ,P 122 ,םילשורי ,ידוהיה םעה תודלותל יזכרמה ןויכראה ,סדיוד נ"בא ברה ןויכרא)

קרוברטסו םידוהיל רבעמה הנחמל "לארשי ץרא תמדא" חולשמ לע .7
1943 תליחת - 1942 ףוס ,דנלוה
.1
1942 רבמצדב 27
דואמ דבכנה סוילס ר"ד ןודאה [דובכל]
םייללכה םיניינעל תדמתמה הדעווה
דנלוהב [תויזנכשאה] תוידוהיה תוליהקה דוגיא לש
4 טקראמטואה
[זכר]מ-םדרטסמא

,דבכנה סיולס ןודא
אשידק ארבחל לארשי-ץרא תמדא קפסל תורשפאה תא קודבל ךילא הנופ יננה תאזב
.קרוברטסווב

ךילא תונפל ימצעל השרמ יננה ,[םילכרמאהו] םידיקפה דרשמ דוע םייק אלשמ ,התע
.רבדב עגונה דסומל יתשקב ריבעהלו הז ןיינעב ךוותל השקבב
,םתוח יננה ,ךיצמאמ רובע שארמ הדותב
,בר דובכב
(ןוסיול ס"א :ח"הע)
ישאר בר

.2
אשידק ארבח
[תיזנכשאה] תידוהיה הליהקה לש
4 טקראמטואה
[זכר]מ-םדרטסמא

,םידבכנ םינודא
לש םוכס ריבעהל םכתשקב .הדותב יתלביק םכמ שדוקה ץרא תמדא לש חולשמה תא
"תידוהיה הצעומ"ל רוסמא [םדרטסמאב] תידוהיה הליהקה ןובשח תוכזל f 25
.םכתוכזל ולא תואצוה ריבעהל [השקבל] ונעייש חינמ ינאו ,םכריעבש
,בר דובכב
ישארה ברה םשב
(ריכזמה)

.(M 19/9-2 ,םילשורי ,םשו די ןויכרא ,דנאלזירפל תידוהיה הצעומה ןויכרא)

םיטאקיפיטרס ילעב םינויצ םידוהיל הינמרגבש ךאצרוו הנחמב .8
1945 תישאר ,לארשי ץראל
שיא 600 םע םיררוגתמ ונא .הכ דע וב וניסנתנש המ לכמ ןיטולחל הנוש ןאכ הנחמה רודיס
.ירנויסימ רפס תיבכו רזנמכ רחואמ רתוי השמישש ,1720 תנשמ הלודג הריט ,ךאצרוו תריטב
םע תיפצת ילדגמ .לית רדג ףקומ לכהו ,ןטק קראפ שי ,ישפוח לויטל םידחא תומוקמ שי
חקפל תלגוסמ הקורי הרטשמ לש ךרעב םישנא 10 לש הבצמו ,תוניפב םידמוע םירוקרז
.הלילו םמוי ןיינעה לכ לע רומשלו

שומיש יתב שי .םימח םימ וליפא ,םימרוז םימ :הבר תויחונ ןיינבב שי רהוס תיבל תיסחי
וליפא ,בטיה דיוצמ חבטמ שי ,(דבל תויהלו תלד רוגסל רשפאש - תורתומה) רתויב םיריבס
...םירדענ םניא הירפס[ו] םירחא דומיל תומלוא ,ןורטאית םלוא

.תרדהנ המרב הפ הנוזתה תוינמרגה תונמה הנוכמש המ םע דחיבו [לכוא לש] עפש שי לבא
חוור .תומלענ םימה תויוחיפנ ,רזוח עבצה ,םיפוצרפה לעמ בערה םלענ םידחא תועובש רחאל
...רתויב השקה העשב ונל ודמע הלצהו

.סופ רענה לש הווצמה-רב לשב המרגנ תמיוסמ תוררועתה
יבר ירהו .הווצמ-רב היהי רענהש ,ךכ לע הדמע החפשמהו ,קחמיהל וצר אל רבעה תונורכיז
ןמ עטקה תא אורקל רענה תא דמלל ימצע לע יתלטנ ינאו ,הרות רפס ומע היה ונלש ןמלז
...הווצמ-רבה תא ךורעל רשפא אהיש ידכ ,הרותה

,ותשא .ןזלב-ןגרבב ונתא היה אוה .דוע רכוז יניא ,ולש הרותה רפסו ןמלז יבר אב ןיינמ
ומע רשק יל היהש ,יל רוכז אל .הילגנאל המחלמה ץורפ ינפל קוידב וחרב ,וידלי םג ינמודמכו
םעפ ידמש ,יל רוכזו ,הדחסנאמ הדוגאה לש הרשכהה ירענ םע אצמנ ללכ ךרדב .ןזלב-ןגרבב
,ןטק ןקז לעב ,ךרעב 55 ןב ,יתדו דואמ טקש םדא היה אוה .ולש הרותה רפס ךותמ וארק
הנידמ לש ןוכרד ךמס לע הארנה לככ ,טרופסנרטב היה ןזלב-ןגרבמ ונאצישכ .רופא
.הילגנאמ ול חולשל וגאדש ,תיאקירמא-םורד

לימרת ךותמ וטלב ץעה ילילג .בגה לימרתב הרותה רפס םע ינפל ךלוה ותוא ינא האור ןידע
.רוחאמ רזומ הארמ היה הז .וניפלא עבוכב הסוכמ היהש ,ושארל לעמ ורקדזהו הלעמלמ בגה
ילימרת ,ונילטלטימ לכ .לזמה ישיב ןיב ןמלז יבר םג היה ,תבכרה ןמ ןטראגנייווב ונואיצוהשכ
.בגה לימרתב ומע ולש הרותה רפס תא אשנ ןמלז יבר ךא ,המרעב םיכלשומ ויה תוכימש ,בג
."ךממ רוסי אל" .ומצעב וילע רמש ,וילע רומשל םירחאל ןתנ אל םעפ ףא
."ךממ רוסי אל" .ףייעתהל אלב ולש רפסה םע ךלה ןמלז יבר ךא .גלשב ,ליל ןושיאב ונכלה

ותוא ללג בושו ,תוריהזב ותוא איצוה ןמז יבר .ולש הווצמה-רבב סופ רענה ארק הז רפסמ
.הליל אלו םמוי אל ,ונממ רס אל אוהו .ותטימ דיל וחינהו ,ולש בגה לימרת ךותל תוריהזב
.(יטרפה ופסואמ ,גרבסאד 'א לש תונורכיז יעטק)