ובש הנכסהו לארשי ינב דקפמ

בד-ןב .מ השמ

ז"נשת ,טיק יניס
תורעהה אלל ספדנ

זט-אי ,ל תומש


:רמאמה ןכות
לקשה תיצחמ רפכל אב אטח הזיא לע
ערה ןיע - ףגנה תנכס

.ערה ןיע ,לארשי ינב דקפמ :חתפמ תולימ

ונתנו" .לקשה תיצחמ י"ע לארשי ינב ןינמב הרותה תקסוע זט-אי ,ל תומש אשת-יכ תשרפב
:ררבל ונל שיו "םתוא דוקפב ףגנ םהב היהי אלו ,םתוא דוקפב 'הל ושפנ רפוכ שיא
וא .דקפמה עוציבל ינכט יעצמא אוה לקשה תיצחמו ,"דקפמה" ,ןאכ ירקיעה אשונה והמ
אוה דקפמה וליאו ,וילכו ןכשמה ךרוצל לקשה תיצחמ תמורת "הקדצה" אוה אשונה ילוא
.ןיסולכואה רפסמ תא ועדי ףסכה תריפס בגאש ,המורתהמ האצות
.ףגנה ןינע המו וז הרפכ לש הביט המ

תיצחמב םעט המ והשלכ רבסה םידקהל יאדכ םינורחאו םינושאר ,ל"זח ירבדמ טטצנש ינפל
תירסומ תועמשמ הזל םינתונ םינומדק םגו ,םינורחא ,שורד ילעב .םלש לקש אלו לקשה
.םלש רבד אוה זא ,ורבח םדא דוע לא ףרטצמ רשאכ קר ,רבד תיצחמ אלא וניא םדאש ךדמלל

:בתוכ (תורגא ץבוקב) ל"צז שיא ןוזחה ,בגא

םינשל יכ ,םינש לש יצחה וניא דחאה םינפ םושב לבא ,םינש םה דחא דועו דחאש ןוכנ
.דחא דועו דחא לש רבעמו לעמו ומצע לשמ ילוגס ךרע שי

ינפל םדא ,םלש רבד לש תיצחמה וניא ,דבל אוהשכ ,םדאה יכ רמול ילוא רשפא הז לקשמ לע
.תמלשומ הריציה זא קר השאו שיא םיפרטצמשכ קר ,הזמ תוחפ אוה ,ףוג גלפ וניא ןיאושינ

תישארב) ביתכ ,ינובר ,וינפל רמא .לארשי תא הנמ השמל ה"בקה ול רמא - ט אשת ,אמוחנת
התא וישכעו םיה לוחכ ךערז תא יתמשו (גי ,בל םש) ביתכו ,ץראה רפעכ ךערז היהו (די ,חכ
לע דומעתו םיטבש לש תויתוא ישאר לוט םנינמ לע דומעל תשקב םא :ול רמא .ןכ יל רמוא
(םיפלאב) :ןלהלדכ ,םנינמ
3.000- ג   דג             200.000- ר   ןבואר

1.000- א   רשא            300.000- ש   ןועמש

10.000- י ףסוי                10.000- י   הדוהי

2.000- ב ןימינב              10.000 - י רכששי

597.000                             7.000 -ז ןולובז

לגעה השעמב ולפנ    3.000 םירסח                         4.000- ד ןד

600.000                       50.000- נ   ילתפנ

.רפוכה ןתמ אופא שמשמ המ ,דקפמ ךירצ אל רבכ לארשי ינב ןינמ תעדל ידכב יכ אצמנ ,ןכבו
רבד תועצמאב םתוא ונמת ,תונמל וצרת רשאכ תורודל יווצ - תחאה ,רבדל תורטמ יתש ילוא
םידימת םהב תונקל לקשה תיצחמ - הקדצכ ,תורודל הוצמ - הינשהו .י"שר ירבדכ ,רחא
.ם"במרה ירבדכ ,רובצ תונברקו

דחא לכ ונתי אלא תולגלוגל הנמת לא ,םה המכ תעדל םנינמ םוכס לבקל ץופחתשכ - י"שר
ןיע וב טלוש ןינמהש ,ףגנ םהב היהי אלו ,םנינמ תא עדתו םילקשה תא הנמתו לקשה תיצחמ
.דוד ימיב וניצמש ומכ ,םהילע אב רבדהו ערה

ורמא אוהו ,הנש לכ לקשה תיצחמ תתל וניווטצנש יווצה" - אעק תווצמה ןינמב - ם"במרה
ןמ השע תוצמ :א הכלה א קרפ םילקש תוכלהב קספ ןכו ."םשהל ושפנ רפכ שיא ונתנו" הלעתי
הקדצה ןמ סנרפתמה ינע וליפאו ,הנשו הנש לכב לקשה תיצחמ לארשימ שיא לכ ןתיל הרותה
.לקשה תיצחמ ןתונו ופתכ לעמ תוסכ רכומ וא םירחאמ לאושו ,בייח

- (אשת תשרפ שיר) ינועמש טוקלי

המ ,שיקל שיר רמא ,םיטחכ לארשי ולשמנ המל ,"םיטח תמרע ךנטב" בותכה רמאש הז
םידיסחהו םינקזה ,ןינמב ןילוע םלכ - לארשי אוה ךכ ,הדמב ןילוע ןלכ וללה םיטח
לארשי ואטחש ןויכ - "ויתונרק לע ןרהא רפכו" ןינעה ןמ הלעמל ביתכ המ ...םימכחהו
תחא" תרמא ןכ אל ,םלוע לש ונובר ,וינפל רמא .םהל רפכ ךל השמל ה"בקה רמא
.וישכע ותוא ףוקז ה"בקה ול רמא ,"הנשב

תא ועדת וז תונמדזהבו .אטחה לע הרפכל לקשה תיצחמ איה הנווכה יכ ,ךכמ דומלל רשפא
.(האצות אוה דקפמה ונייה לגעה השעממ) .ורסח המכ ,ןינמה

לקשה תיצחמ רפכל אב אטח הזיא לע
לכ היהי ךכיפל ,ףסכ םירשעב לחר לש הנב םתרכמ םתא (םיטבשל) - חי ד"פ הבר תישארב
.לקשה תיצחמ תלוגלוגל עקב (וכ ,חל תומש) ביתכד אוה הדה ,תלוגלוגל עקב ועיגמ דחאו דחא

הימחנ 'רו ,ןתי אמיב רבעד לכ רמא אדוי 'ר - ונתי הז ה"ד ב השרפ אנהכ ברד אתקיספ
ואטחש יפל רמוא הדוי 'ר ,הימחנ 'רו הדוי 'ר .לקשה תיצחמ .ןתי איימוכס לע רבעד לכ רמא
.תועש ששב ואטחש יפל רמוא הימחנ 'רו ,לקשה תיצחמ ונתי ךכיפל םויה יצחב

תיצחמ ואיבי הלעמלו םויה יצחמ ואטח םה ,ורמא וניתוברו - י השרפ יתבר אתקיספ
רמא ,ןיעמ רשע ,לקשה תיצחמ אוה המכו ,לקשה תיצחמ 'וגו ונתי הז .םהל רפכתיו לקשה
.םהילע ורבעש תורבדה תרשע לע ורפכיש ידכ לקשה תיצחמ םהש ןיעמ רשע ונתי הז ה"בקה

:לקשה תיצחמל םירחא םימעט
ןרק םורת המב ה"בקה ינפל השמ רמא ,והבא 'ר רמא ןוידרת ןב 'יננח 'רו - ב ,י ארתב אבב
.("יוג םמורת הקדצ" תניחבמ) הקדצ רמולכ - "אשת יכ"ב ול רמא ,לארשי

לוקשל ןמה דיתעש םלועה היהו רמאש ימל עודיו יולג ,שיקל שיר רמא - ב ,גי הליגמ
:ןלהלדכ ,ינוקזחה יפל ,אוה ןובשחהו ,וילקשל םהילקש םידקה ךכיפל ,לארשי לע םילקש
םניאו םישנענ םניא םירשע ינבמ םיתוחפ לבא ,הלעמו הנש םירשע ןבמ (די ,ל אשת ינוקזח)
,הנש םיעבש םייח םדא ינב בור ,דציכ ,ףסכ אוברל הלוכ םלוע םוכסו ,הרפכ איבהל םיכירצ
הנש םישימח םהל וראשי ,"ןתי הלעמו הנש םירשע ןבמ" ביתכדכ ,רוטפל םירשע םהמ אצ
- ירה .הנשו הנש לכב שדוק לש לקשה תיצחמל לוח לש הנמ ןהב ןתונ לארשימ דחאו דחא לכש
םלוכ ירה ,אובר םישש ויה םהו ,רככ םהש ,שדוק לש הנמ םישש םהייחב םינתונ שיא םישש
ףסכ רככ םיפלא תרשעו" עשרה ןמה רמא ,ךכיפל (רככ םיפלא תרשע) רככ אובר םינתונ
םהב תושעל םהבש אובר םישש דגנכ ןתא ינאו ,םהילקש לטבל ילקש יאדכ - רמא ,"לוקשא
.ינוצרכ

ידימ ומצע הדופ םדאש (ל ,אכ אתליכמ) ה"בקה לש וימחר לע אתליכמה תא םילשהל לוכי הז
.םדאה לש וייח ימי לכל רפוכה תא קלח וימחרב הנהו .הקדצב םימש

םכלמ םרפוסש ןיב הנש לכב לארשי לע בויח אוה םירופכ ףסכ יכ רמא ןואגהו - ארזע ןבא
.םרפסמ אשי אל וא

,תרשה ילכו םידומעה-יוו ,םינדאה ליבשב הברה ףסכל ךירצ היה השמ - לאנברבא
ךצעיא ךכלו :ל"זו ,הצע ה"בקה ול ןתנ ,קיפסמ אל ףסכ ךא הברה םירבד ואיבה םימרותהו
תא תונמל ושפנ התלכ ,אבצ רש ותויהב ,השמש אוהו ,הברה ףסכ לארשימ ץבקת ןפוא הזיאב
היהו ,המחלמל וסנכיש םדוק םליח תא תונמל םיליחה ירש םישועש ומכ םנינמ תעדלו לארשי
רפוכ ןתי הנמיש שיא לכש הוצת ןכל... ,ערה ןיעמ אבה קזיהה םישנאה ןיב םסרופמ רבדה
הקדצה יכ ,םתוא דוקפתש יפ לע ףא רמולכ ,םתוא דוקפב ףגנ םהב היהי אלו ,םשהל ושפנ
.תוממ ליצת

היהת ונמי םא - םינושאר ושריפ הארנה יפל ,ושפנ רפוכ שיא ונתנו - רבד קמעהב ב"יצנה
ןיד רקיע ןינמ ןכ םא ,אבוט השקו ,רפוכה היה אל ןינמה היה אל םאו ,שפנ רפוכ הניתנה
יכה יאדו אלא ...ןינמל ךייש הניתנהד ,ןכ רמול שרפא יא תמאב לבא ,הנש לכב םילקש תווצמ
תעשב ונתי ,ןתיל הז אלב םג ביוחמש ,ושפנ רפוכ שיא ונתנו זא ,אשת יכ - קוספה תועמשמ
.ףגנ היהי אלש ידכ ןינמה

המוהמ וזיא םכמצעל וראת ,דקפתהל הוצ ה"בקה - תוחצ ךרדב - "יולה תיב" לעב םשב
ה"בקה רמא .יפלקל םיזפחנו םיצר םלוכ - הוצמה תא םייקל תובהלתה ךותמ תרצונ התיה
.טאל טאל זא ףסכב הלוע הז םא ,זאו .לקשה תיצחמ דחא לכ איבי

ערה ןיע - ףגנה תנכס
ןיב םסרופמ רבדה' לאנברבא ירבדב םגו 'ערה ןיע וב טלוש ןינמהש' י"שר ירבדב םג וניאר
.'ערה ןיעמ אבה קזיהה םישנאה

."ערה ןיע" רבדה והמ

הנכס דצמ דחאו ,הכרבה תלוחת תורשפא תעינמ דצמ דחא :םירבסה ינש ןתונ ייחב וניבר
.קזנ לש

ץוחמ םה םיעוריאהש םיריכמ םלוכ ,םייולג םיסנ .םירתסנ םיסנו םייולג םיסנ עודיכ שי
ךל ןיא ,םירתסנ םיסנ .ךכל הכוז םדא לכ אלו הלודג תוכז םיכירצ הלאכ םיסנל ,עבטה ךרדל
.וסנב ריכמ סנה לעב ןיאש אלא ,םיסנ ילב רבועש טעמכ םוי

...'וכו ךינפלמ ןוצר יהי רמאי ונרג תא דומל סנכנה ,אמגוד םיאצומ ונא (ב ,ח תינעת) ארמגב
אל הרוש הכרבה ןיא יכ ,אוש תלפת הז ירה ,ךרב ךכ רחאו דדמ םאו .הזה ירכב הכרב חלשתש
םירבד) :רמאנש ,ןיעה ןמ יומסה רבדב םא יכ לוקשה רבדב אלו דודמה רבדב אלו יונמה רבדב
.הכרבה תעינמ דצמ הז .יומסה רבדב - "ךימסאב הכרבה תא ךתא 'ה וצי" (ח ,חכ

דחא לכ לש ונינעו החגשהה לעב ינפל טרפו טרפ לכ רבוע ,ויתולגלוגל ונינמב טרפנ םעה םא
.ללכה םע ךשמנ אוה ללכה ןמ קלח אוה רשאכ ןכ אל .שנוע אלב רשפא יאו ,דרפנב ןודנו ןחבנ

לא וא ךלמה לא ךל רבדל שיה ,ךל תושעל המ לאשש עשילאל תימנושה השאה הרמא ךכ אלה
.דרפנב םינוידה ןחלש לע תולעל הצור ינניא "תבשוי יכנא ימע ךותב" איה התנע אבצה רש

םידירפמש לבא ,דאמ לודג םיברה תוכז ,םידחאתמ םעהשכ - (בי ,ל תומש) ם"יבלמה בתכ ןכו
.ףגנ םהב טולשי זאו םהישעמ ושפוחי ומצע ינפב שיא לכ

דעלג שבי םע המחלמב דחאה ,ךלמה לואש ךרע רשא םידקפמה ינשב יכ םיאור ונא ןכ יכ הנהו
קלמעב המחלמה ינפל ינשהו .םינבא וא םיסרח ירבשב - קזבב םדקפיו (ח ,אי א-לאומש)
םניינמ תא אשנ ךלמה דוד וליאו .ער לכ םהל הנוא אלו ,םיאלטב םדקפיו (ד ,וט א-לאומש)
.(זט-וט ,דכ ב-לאומש) שיא ףלא םיעבש ותמו רבדב םעה ףגינ רחא יעצמא רבד אלב

לשכנש םישיגדמ ל"זחש יפכו ,רבדב לשכנ ךלמה דודש הרק הז דציכ ,הלאשל םיאב ונא ךכ םא
לכ רבד תועצמאב אלא תולגלוגל תונמל רוסא יכ םיעדוי ןבר תיב לש תוקונת וליפאש רבדב
.םעב ףגנה היה ךכ ללגבו ,אוהש

,המ-רבד תועצמאב דקפ אל באוי עודמ ךא ,לשכנ דוד םא םג ,הלאשה תא ףירחמ םייחה רואה
.םיאלטב וא םיסרחב םידקפמ םדוק ויה רבכש יפכ

אלב דחא דחא לארשי תא הנמש םיבותכהמ עמשנה יפל יכ ,דוד השעמב ליכשהל יבל יתתנו
ךלמה דוד השעיש םיהומת םירבד םהו ,ךרוצ אללו יעצמא רבד אלל םאנמש לע ףסונ ,םיעצמא
ןבר תיב לש תוקונת וליפאש רבדב והולישכה םימשה ןמ יכ ורמא ל"זרש וניצמו ,הזכ רבד ה"ע
ירבד םא ,השק ךשפנ-הממ ,באויב השענ המ ,העטש ןנירמא דוד חנית .השק ןיידעו .םיעדוי
לע אלש םדקפיש רמול דוד תנווכב ןיאש ול רמא ימ 'לארשי ינב תא דוקפ' ,םתס וילא אב דוד
,ןירדהנסב הנענ המ ,באוילו דודל הרק דחא הרקמו ,ונממ המלענ באויש היהי ולו .הרותה יפ
.םתונמל ואבש וארשכ םעה דגנתה אל עודמו

לע אלא םנמי אלו ןינעה תרמוח עדוי באוי יכ אוה טושפו ,םתס וירבד רמא דוד יכ יניעב ןוכנהו
הבס אלל) רבד אלל רפסמה היהש ,התיה השעש תועטהו ,ול המודב וא קזבב ,רחא רבד ידי
.(ךרוצו

,רבדמב השמל ,העשל וא תורודל הוצמ איה םא שרפתנ אלש ינפמו :בתכ ושוריפב ן"במרה
םשה לא דוד רמאיו" וילע הרמא הרותהו ,םעב ףגנ היהו ,םילקש אלב םתוא הנמו דוד העט
."יתישע רשא דאמ יתאטח

.ךרוצ אלל םאנמש לע היה סעכה יכ רובס "םייחה רוא"ה ומכ אוה ףא ק"דרה

.ךרוצל אלש ןינמ .ב .םדא ינב ןינמ .א :םינינע ינש ןאכ שי ירהש ,רבסה םינועט םירבסהה
"םתוא דוקפב ףגנ םהב היהי אלו" - שוריפב בותכ יעצמא ילב תולגלוגל ןינמ יבגל אמלשב
םישנוע ןיאו ,זמר וליפא ןיא ךרוצל אלש וא ךרוצל ןינמ יבגל לבא ,ןה עמוש התא ואל ללכמו
.םיריהזמ ןכ םא אלא

רבד ילב הנמש ,באוי לש ןכו ה"ע ךלמה דוד לש תועטה ןכא יכ ,יתעד תוינעל ,יל הארנ ןכל
.'םיעדוי ןבר תיב לש תוקונת וליפאש רבדב לשכנש' ל"זח םירמואש ומכ ,יעצמא

תאצמנ יתעדל הבושתה ,םישנאה ,ןירדהנסה ,באוי ויה ןכיה םייחה רואה תישוק תא בשיילו
- דכ קרפ ב-לאומש ,םמצע םיקוספב

הדוהי תאו לארשי תא הנמ ךל רמאל םהב דוד תא תסיו דודב תורחל םשה ףא ףסויו
ינודאו... םימעפ האמ םהכו םהכ םעה לא ךיקלא םשה ףסויו - ךלמה לא באוי רמאיו...
ירשו באוי אציו ,ליחה ירש לעו באוי לא ךלמה רבד קזחיו .הזה רבדב ץפח המל ךלמה
...לארשי תא םעה תא דוקפל ךלמה ינפל ליחה

תא תיסה םשה יכ ,ול עמשנ אל ךא ,הז השעממ דוד תא אינהל הסינ םנמא באוי יכ וניאר הנה
:ללפתהו ואטחב ריכה דודו .ףא ןורח תמחמ דוד

רמאיו ...ךדבע ןווע תא אנ רבעה התעו ,יתישע רשא דאמ יתאטח םשה לא דוד רמאיו
לארשיב רבד םשה ןתיו ...וימחר םיבר יכ םשה דיב אנ הלפנ ,דאמ יל רצ דג לא דוד
התע ,בר ,םעב תיחשמה ךאלמל רמאיו ,הערה לא םשה םחניו ... ברע תע דעו רקבהמ
.ךדי ףרה