המח יוקיל תעשב ארסיס תמחלמ

קינטולז המלש ןב בקעי

ב"ישת 'אל יניס
תורעהה אלל ספדוה

ה-ד םיטפוש


תרישו ארסיס תמחלמל הריפסה ינפל 1125 תנש ךיראתב ןד רמאמה בתוכ :תיצמת
תנשב התיה ארסיס תמחלמ יכ רבוס רבחמה .טיירבלוא רמ גולואיכראה עבק ותוא ,הרובד
וכמתסהב תאז חיכומו ,14.2 םויב םירהצב הארנש םלש המח יוקיל תעשב ,הריפסה ינפל 1129
.הריפסה ינפל 900 תנש דע הריפסה ינפל 1200 תנשמ י"אב וארנש םייוקיל לע

.המח יוקיל ,ארסיס תמחלמ :חתפמ תולימ

א
(א"ישת ביבא לת) "לארשי ץרא לש היגולואיכראה" ורפסב רמוא טיירבלוא .פ .ו גולואיכראה
ינפל ךרעל 1125 תנשב תיגולואיכרא הכראתל רשפא הרובד תרישש ןאכמ" :הלא םירבד
.(109 'מע ,םש) "הנכותמ ,תינידמו תיתורפס ,בייחתמה תא אילפהל םאותה ךיראת ,הריפסה

לבא ,טיירבלוא .ו גולואיכראה רמואש ומכ ,"ךרעל" קר אוה הרובד תרישל 1125 ךיראתה
הרובד תרישב הנה .וז הרישב רומאה יפ לע הרובד תריש ךיראת ץרמנ קוידב עובקל רשפא
לחנ ,םפרג ןושיק לחנ .ארסיס םע ומחלנ םתולסממ םיבכוכה ,ומחלנ םימשה ןמ :רמאנ
.(אכ-כ ,ה םיטפוש) ןושיק לחנ ,םימודק

שי םימשגה תומיב קר יכ ,םימשגה תומיב התיה ארסיס תלפמש ,רבתסמ הלאה םירבדה ןמ
'פורפ ירבד םה םיכרפומ ךכיפל .דאמ םידודר םימה המחה תומיב לבא ,ןושיק לחנב םיבר םימ
התיה ארסיס תמחלמש ,(Biblische Chronologie, Wien 1887) רפסב בתכש ,רלהאמ דראודא
טסוגואב העשתב אלה .(55 'מע םש) טסוגואב העשת םויב 1091 תנשב המח יוקיל תעשב
העפות ינפמ םהדנש ארסיס הנחמ תא ףורגל לוכי היהש דע ןושיק לחנב םימ ןיא המחה תומיב
תאו ארסיס תא 'ה םהיו" :בותכה ןמ חכומש ומכ םש התיה יאדווב וזכ העפותו המח יוקילכ
ינפל 1129 תנשב התיה ארסיס תמחלמש רבתסמ .(וט ,ה םיטפוש) "הנחמה לכ תאו בכרה לכ
,לארשי ץרא עצמאב ,ראורבפב 14 םויב םירהצב הארנש ,םלש המח יוקיל תעשב ,הריפסה
לארשי ץראב וארנ םימילש םייוקיל . הרובד תרישל קוידב םיאתמ הז רבדו ,םימשגה תומיב
:ולא םיתעב הריפסה ינפל 957 תנש דע הריפסה ינפל 1200 תנשמ

.םירהצל ךומס ,לארשי ץרא םורדב רבמטפסב 30 םויב ,1131 תנשב 1
.םירהצל ךומס ,לארשי ץרא עצמאב ראורבפב 14 םויב ,1129 תנשב 2
.םירהצב ,לארשי ץרא חרזמ הצקב סרמב 27 םויב ,1084 תנשב 3
.רקובב ,לארשי ץרא םורד הצקב ילויב 31 םויב ,1063 תנשב 4
.העיקשה תעשב ,לארשי ץרא עצמא לש ףוחב יאמב 9 םויב ,1012 תנשב 5
.םכשה רקובב ,לארשי ץרא בורב יאמב 31 םויב ,957 תנשב 6

1200 תנשמ הנש תואמ שולש ךשמב לארשי ץראב וארנש םה הלאה םימלשה םייוקילה לכ
.הריפסה ינפל 900 תנש דע הריפסה ינפל

ראורבפב 14 םויב הארנש ,1129 תנש לש יוקילה קרש ,הארנ הלאה םייוקילה תמישרמ
.ו רקוחה ותוא עבקש ,1125 ךיראתל םיאתמ הז ךיראת .הרובד תרישב בותכל ירמגל םיאתמ
.בוריקב טיירבלוא

ב
דאמ וליהבה ,םויב םיבכוכה םיארנש דע הלילל םויה ךפהנ םהבש ,םימילשה המחה ייוקיל
לארשי ינב תא ריהזה איבנה והימרי דוע .יוקילה תביס ועדי אלש ,םינושארה תורודה ינב תא
"המהמ םיוגה ותחי יכ ,ותחת לא םימשה תותאמו ,ודמלת לא םייוגה ךרד לא" :רמאו
.(ב ,י והימרי)

:הירוטסיהה יבא ,סוטודוריה רפסמש םירבדל ןווכתה והימרי איבנהש ,רבדה רבתסמ
לע ןוחצנ םידמה םימעפל ולחנ ןהבו ,םינש שמח הכשמנ םידמה ןיבו םידולה ןיב המחלמה
ילב הככ הכשמנ המחלמה .הלילב םג וחגנתה םעפו .םידמה לע םידולה םימעפלו םידולה
ךפהנ ברקה םצעב יכ ,הרקמ הרק ,הלא םע הלא וחגנתה רשאכ ,תישישה הנשב רשא דע ערכה
תא ונמזל עבקו סוטיליממ סילת םינויל שארמ דיגה םויה לש הז יונש .הלילל םויה םואתפ
,הלילל היה םויה יכ םתוארב םידמהו םידולה ךא .יונישה הרק תמאב הב רשא ,איהה הנשה
ויה םהיניב םולשה תא איבהל ורזעש הלאו .םהיניב םילשהל ולדתשה םהינשו ברקהמ ופרה
רשקב ואובי יכו םהיניב העובש םג אהת יכ וצמאתה םה .ילבבה סוטיניבלו יקיליקה סיסנאיס
סירסכאיק ןב סיגאיטסאל סינאירא ותיב תא תתל וליטה סיטאילא לע יכ .הז םע הז החפשמ
רפס ,סוטודוריה) הברה םייקתהל הלאכ תותירב לש ןכרד ןיא קזח חרכה ילב יכ ןעי ,השאל
ךלמ ראצנדכובנ והז ,סוטודוריה וריכזמש ,הז סוטיניבל .(רוש .א ר"ד םוגרתב ,74 ,ןושאר
.תירבעל רפסה תא םגריתש ,רוש .א ר"ד הז לע ריעה רבכש ומכ .תאז המחלמב ףתתשהש ,לבב

ססכרסכ הלעש העשב הרקש םלש המח יוקל ערואמ לע הזכ דחא רופיס דוע רפסמ סוטודוריה
:הנטקה היסאמ ןוי לע המחלמל סרפ ךלמ

תעב .סודיבאל סידרסמ ביבאה תישארב תאצל ןייוזמה אבצה ליחתה ,הפ ופרח ירחא
תעב םא יכ םיננועמ ויהש ילבמ ,המלענו םימשב המוקמ תא שמשה הבזע תאצל ודמע
וריכהבו ותוארב ךובנ ססכרסכ .הליל השענ םוי םוקמב :דאמל דע הפי ריואה תויה
לאה עידומ םינוויל יכ ,ורמא הלא .שארמ תואה הארמ המ לע ,םיגמה תא לאשו ,תאז
עומשכ .םהל חריהו ,דיתעה תא שמשה הדיגמ םינוויל יכ םרמאב ,םהירע ןדבא שארמ
ךילוה סוטורבמואלק .(37 ,7 רפס סוטודורדיה) ועסמל ךלהו דאמ חמש ,תאז ססכרסכ
הרדקתה ,יסרפל עגונב םיחבז חבזש העשב :הז ללגב סומתסיאהמ הרזח אבצה תא
.(10 ,9 רפס םש) םימשב שמשה

יוקלה תא שארמ הזח הנטקה היסאבש סוטיליממ סילתש ןכ םג רפסמ ךראטולפ ןוירוטסיהה
ףוסוליפהש ,הז תא קר רפסמ סוטודוריה .םיסרפהו םידולה ןיבש ברקה תעשב הרקש הזה
תא םינומ ויהש לארשי ינב םגש רבדה רבתסמ .םויה תא אל לבא ,הנשה תא שארמ עבק סילת
דימת לח המחה יוקיל ,שדוחה ףוסב דימת לח הנבלה יוקילש הזב ושיגרה חריה יפל םהישדח
םינפל עודי רבכ היהש םייוקילה ןמז תא תעדל םה םג םילוכי ויה הז יפלו שדוחה עצמאב קר
םיניבמ ויהש רכששי ינב תאמ ונלביק ירבעה חולה תונובשח יכ ,רמוא ם"במרה .םיניסל וליפא
.הלאה םיניינעה תא

"לארשי השעי המ תעדל םיתעל הניב יעדוי רכששי ינבמו" :הזה קוספה תא ק"דרה שריפ ןכו
.(בל ,בי א-םימיה ירבד)
השעי המ תעדל רמאש והזו .םישדח עובקלו םינש רבעל םיעדויש ושריפ וניתובר"
תופוקתב בשחל םיעדוי ויהש םלועה ינמזל רמולכ ,םיתעל הניב יעדוי והזו לארשי
."תולזמה

םיטפוש) קרב ןכ רכששיו הרובד םע רכששיב ירשו :רכששי טבש לע רמאנ הרובד תרישב הנהו
םימשה ןמ" :היה ךכ תמאבו ,איהה תעב םחלהל וצעיש םה רכששי ינבש ,אופיא ,ןכתיי .(וט ,ה
הנחמ לא והנחמו ארסיס וברקתהש העשב ."ארסיס םע ומחלנ םתולסממ םיבכוכה" ,"ומחלנ
ןושיק לחנ יכ ,הרוק היהש ומכ ,ןושיק לחנ םפרג זא לבא ,ןושיק לחנ לא ךשמנש ,לארשי
רמאנש והזו .וילע יוטנה רשגה תא וליפא םימשגה תומיב ףרוג היה םידיסח-רפכל בורקה
ונומה תאו ובכר תאו ןיבי אבצ-רש ארסיס תא ןושיק לחנ לא ךילא יתכשמו :םיטפוש רפסב
.(ז ,ד םיטפוש) ךדיב והיתתנו

םיבורקה תודשבש דע םימשגה תומיב ץובל םה םיכפהנ ןושיק לחנל םיכומסה הלא תומוקמ
לע בכור יאדווב היהש ארסיס וליפאו ,ץובב תועקתנ םילגרה יכ ,רובעל רשפא יא ןושיק לחנל
תורהד תורהדמ ,סוס יבקע ומלה זא :הרובד תרישב רמאנש והזו וילגרב סונל חרכוה סוס
.םלה ךרע ,םירואה טפשמ ,גרבניטש עשוהי 'יעו .(בכ ,ה םש) ויריבא

תריש יכ עבקש ,טיירבלוא רמ גולואיכראה ירבדל הבורמ תובישח שיש ,הארנ הזב רומאה לכמ
אלב ,עובקל רשפא קוידב לבא .ךרעב קר והז .הריפסה ינפל 1125 תנשב ךרעב הרמאנ הרובד
קר יכ ,ראורבפב 14 םויב ,הריפסה ינפל 1129 תנשב אקוד הרמאנ הרובד תרישש ,קופקפ לכ
תרישב םירומאה םיטרפה לכל םיאתמ ,ויטרפ לכב הז םויב היהש ,הז המח יוקיל ךיראת
דחא ןורק זיזנ םאו הזל הז םירושק הבש תונורקה לכש תבכרל םה םימוד םיכיראתה .הרובד
תונורקה לכ םיזז זא ,רוחאל דחא ןורק זיזנ םאו ,המידק תונורקה לכ וזוזי זא ,המידק
ראש תא ויפ לע ןקתל ,ךרד הרומ ונל שמשל לוכי ארסיס תמחלמ לש הז רורב ךיראת .רוחאל
המודקה הפוקתב לארשיל ועריאש תוערואמל םירקוחה ועבקש םיקפקופמה םיכיראתה
ץרמנ קוידב עובקל רשפא ארסיס תמחלמ לש הז ךיראת יפל .לארשי ץראב לארשי לש רתויב
.עשוהי ימיב לארשי ץראל לארשי ינב תסינכ ךיראת תא םגו םירצמ תאיצי ךיראת תא

התיה ארסיס תמחלמ םא הנהו .הרוסמה ךיראתל ירמגל םיאתמ 1129 ךיראתהש ןיינעמו
הנשה ףוסמ דוע לארשי תא תטפוש הלחה הרובדש ,חינהל ךירצ זא ,הריפסה ינפל 1129 תנשב
הנשה שאר םינפל היה ןסינש ינפמ ,1130 תנשבש ןסינמ איה הנשה תליחת יכ ,תמדוקה
.םיכלמלו םיטפושל
והזו ,םינש 28 טפש עשוהי יכ ,1318 תנשב התיה םירצמ תאיציש ,עובקל רשפא ,אופיא ,הז יפל
:הז ןובשח יפל
,הנש 40 טפש השמ
,הנש 28 טפש עשוהי
הנש 40 טפש לאינתע
,הנש 80 טפש דוהאו
.הנש 188 ןה לכה ךס
ינפל רגמש טפש ןמז המכ ארקמב רכזנ אל ןכל ,הנשמ תוחפ טעומ ןמז טפש תנע ןב רגמשו
תא ךיו תנע ןב רגמש היה וירחאו :הז השעמ אלא וילע םיטפושב רכזנ אלו .דוהא ירחא הרובד
.(אל ,ג םיטפוש) .לארשי תא אוה םג עשויו רקבה דמלמב שיא תואמ שש םיתשלפה

:רגמש לע רמאנ הרובד תרישב
ולדח תולקלקע תוחרא וכלי תוביתנ וכלהו תוחרא ולדח לעי ימיב תנע ןב רגמש ימיב
.(ז-ו ,ה םש) הרובד יתמקש דע ולדח לארשיב ןוזרפ

םורדב םלש המח יוקיל הארנש העשב ,דבלב תחא םעפ קר התיה רגמש תרובגש ,הזמ רבתסמ
םיתשלפה תא תוכהל רגמש חילצה ספאה תעשב .רבמטפסב 30 םויב ,1131 תנשב לארשי ץרא
םיביואה תא תוכהל ליח רובג וליפא לוכי היה אל דחא ןמזבש ,ןבומכו ,רקבה דמלמב
ובשיש ,םיתשלפב רגמש תמחלמ ךיראת ץרמנ קוידב עבקנ ,אופיא ,הזבו קשנב םינייוזמה
.יוקלה הארנש םוקמב לארשי ץרא םורדב