לאקזחי רפס תדיחל שדח ןורתפ

גוצרה יולה קיזייא קחצי ברה
לארשי-ץראל ישארה ברה

ג"ישת בל יניס

לאקזחי רפס


םיפסונ םישרפמ בוליש ךות לאקזחי רפסמ םינוש םיאשונ ראבמ רמאמה רבחמ :תיצמת
.הז רפסב תוררועתמה תוישוקה ןתוא תא םיראבמה

.ך"נת תונשרפ ;(רפס) לאקזחי :חתפמ תולימ

 

א
,לאקזחי רפסבש תואילפה לע רבכ ודמע ,ךליאו םיאנתה תומימ ,ל"ז שדוקה יבתכ יראבמ
,גי תבש) ילבב דומלתב רבכ .ןראבל וסינו השמ תרותו לאקזחי ןיבש תוריתסה לע ,תרמוא תאז
זנגנ אוה אלמלאש ומש היקזח ןב היננחו בוטל שיאה ותוא רוכז םרב :ל"זר ונל םירפסמ (ב
לודגה רואיבה ותואמ .ןשרדו היילעב בשיו 'וכו הרות ירבד ןירתוס וירבד ויהש לאקזחי רפס
.אצת יכ תשרפ ירפסב רמשנ אוהו דחא טרפב ןטק עטק אלא ונל ראשנ אל היקזח ןב היננח לש
הסרוגלו פ"עבש הרות בותכל רתוה אל דוע וימיבש יפל ,ושוריפ תא בתכ אל אוהש הארנכ
ןואגה היה וז תלפרועמ היעבב לפיטש םיעודיה הרותה ינואגבש ןורחאה .בתכה ךותמ םיברב
תינרותה תורפסה תריקס לש הניחבמש איה תמאה .לאקזחי רפסל ורואיבב ל"ז ם"יבלמ
תליחת היה לפרעה לא יתשגינ רשאכ .ללכו ללכ יתבוח ידי יתאצי אל הז ןיינעב יל המדקש
ולא יאל יתנוויכש יתאצמ ם"יבלמב ןויע יתפסוהשכ .לאקזחי לע ל"ז י"שר שוריפב ינויע
דיתע והילאש וא ונייה ,תקולחמב תויונש תודוקנ ולא יא וראשנ םיאנתה ןיב רבכ .ויתודוקנמ
.(א ,המ תוחנמ) השמ תרות יפכ םניאש תונברוקה ויה םיאולימש וא ,םשרודל

תונברוקה לש סכטהש ,המצע לע הדיעמ השרפהש הארי ,גמ לאקזחיב ןנובתמה לכ
לבא ,קלוח םוש היה אל הזבו ,םימי העבש ךשמיש דיתעה לש חבזמה ךוניח אוה הב טרופמה
וללה ,ל"ז םינומדקה לארשי ימכח וקלחנ הלאל עגונב .ומ-דמ תוישרפב אוה רבדבש ישוקה
לאקזחיש ל"ז י"שר שרפמו ,השמ ימיב ובירקהש םשכ ארזע ימיב ובירקה םיאולימש םירמוא
.וז השרפ שורדל דיתע והילאש םירמוא וללהו ,ינשה תיבה לע אבנתה

הליבנ לכ ,דמ לאקזחיב קוספה תוחנמב םש ל"ז וניתוברל השקוה תונברקה ןיינע דבלמ
,"ולכאי לארשי אה ולכאי אלד אוה םינהכ" ,םינהוכה ולכאי אל המהבה ןמו ףועה ןמ הפירטו
,אניברמ תחאו ,ושרודל דיתע והילא הז קוספש ,ןנחוי יברמ תחא ,תובושת יתש ואב ז"עו
.הקילמ םהל הרתוהו ליאוה ,םינהוכל הליבנ הרתוהש תועטל לוכי יתייהש

ולכאי אל המהבה ןמו ףועה ןמ הפירטו הלבנ לכ" קוספה לע דמ לאקזחיב ם"יבלמה ריעמ רבכ
,'וכו תווצמה רפסב ש"מכ ,'וכו הרותב םג ןכש לאקזחי ירבדב שודיח הז ןיאש ,"םינהוכה
רפסב ם"במרהו ,הרותב ןאכ בותכה תא ךכ ושרדש ל"זחב םוקמ ע"על רוכז וניא יל .ש"ייועי
תא ריבעה ותעדמש אלו ,ל"זחב רוקמ הזיא אצמש הארנ ,ךכ שרפמה ,אפק הווצמב תווצמה
שדיח שודיח המו ,לאקזחי לע והמת המל ,ןאכ הנווכה יהוז םא יכ ,ןאכל ה"מ תוחנמב השרדה
דומלתה לש אישוקה השק ךכ ןיבו ךכ ןיב ?הרותה שוריפב ךכ שרדנ רבכ אלה ,ןאכ ישא בר
ונל םיעודיה 'וכו כ"ותב ל"זחש הרואכל הארנה ."?'וכו רדהמ אק הרות אמלד" :אפ ןירדהנסב
אלו ,הפירטו הליבנ לכואה ןהכל דחוימ ואלל אלו ,העילבה תיב תאמוט ןיינעל הז קוספ ושרד
בותכש הממ יוניש ןאכ שי .הפירטו הליבנ םינהוכל רתוהש לולשל ,ה"מ תוחנמב ארמגהכ
." 'וכו הפירטו הליבנ לכ" :בותכ ןאכו ," 'וכו לכאי אל הפירטו הליבנ" :בותכ הרותבש ,הרותב
אלא תורוסא ןניאש הפירטו הליבנ ףא םינהוכה לע רסוא לאקזחיב בותכהש שרפל רשפא
הייחתה תעלש ,ם"יבלמ עיצהש ךרדה לע אוהו ,לארשיל תורתומ תמאב ןהו תושירפה רדגמ
והזו ,איבנה לאקזחי דיב בתכנו הפ לע השמל רסמנ רבכ הזו םינהוכה לע השודק ףסותית
.הברמ "לכ" הלמהש

,איה ם"במרה תנווכש שרפמש ,םש תווצמה רפס ,רילה ח"רגהל יתיאר ,הז ןיינעב ,בגא
ןכ"ש ריעמו ,םישדוקב הקיפסמש םשכ ןילוחב םג הקילמ םינהוכל קיפסתש רמוא יתייהש
ינמוד הנהו ."וז איגוסב הברה ושקתנו הז לע ודמע אל םינורחאהו גי ףד תבשב י"שר םג שריפ
הקילמ אובת םינהוכ לצאש רמוא יתייהש ם"במרה תנווכ ןיאש רורבש ,דוע ןודל םוקמ שיש
וניאש יאדו רילה ח"רגהו .הקילמה ןמ אלא ולכאי אלו ןילוחב םג הטיחשה םוקמב הקילמ
ם"במרה ןושל לבא ,ןילוחב הקילמ םלצא קיפסתש ןד יתייהש רמוא קר אוהש ,ךכל ןיווכמ
תכיתח ךירצ םנמואש הקילממ דמל יתייהש רמולכ ,"תדספנ הטיחש לכל ןידה אוהו" :אוה
םינמיסה תכיתח ךירצ םנמואש הקילממ דמל יתייהש רמולכ ,"תדספנ הטיחש לכל םינמיסה
םילסופ םניאש םשכ ,ובכעי אל הטיחשב םילסופה םירבדה ראש לבא ,איהש ךרד לכב
ךרצוהש אלא עמשמ אל ,אסיג ךדיאל ,ל"ז י"שר ןושלמ .(ךליאו ב ,טי ןילוח ןייעו) הקילמב
הקילמ אקוודש רמאלו תועטל לוכי יתייה לבא ,ןילוחב הרישכ הקילמש רמאנ אלש ונעימשהל
לוכי יתייה ם"במרהלש ,ל"ז ם"במרהו י"שר ןיב לדבה שיש אצמנו ,שממ הקילמה תרותכו
הזב קר תויהל הלוכי תועטה התייה י"שרלו ,ןילוחב םלצא רשכית איהש הכיתח וזיאש תועטל
הקילמ קר לבא ,ןילוחב םג םהל הרשכ 'יהת ףועה תאטחב התכלהכ הקילמש רובס יתייהש
אוהש ןפוא הזיאב םינמיסה לש הכיתח לכש רובס יתייה ם"במרהל כ"אשמ ,היתוכלה לכל
.ןילוחב םג םלצא הרישכ היהת ,"תדספנ הטיחש לכל"

רמאנ המל ,השמ תרותב רבכ ם"במרהלו ,לאקזחיב שוריפה ךכ םאש ,קדקדל שי ןיידע םרב
לוכי יתייה ךיאו ,הקילמ הרשכוהש םישדק תמהבב וניצמ אל ירה ?"המהבה ןמו" לאקזחיב
.יתרציקו לפלפלו בשיל שיו ,ןילוח תמהבב הקילמ הרתוהש דומלל

היהת רשא הנמלאהו" :אוהו ,והושרדו ל"זר יניעב השק היהש ,לאקזחיב קוספ דוע שי
תרתומ ןהכ לש ותנמלא רמולכ .ןהכמ הנמלאהש הרואכל עמשמ הזמש ,"וחקי ןהכמ הנמלא
ףד ןישודיקב ארמגהו ,טוידהל ףא הרוסא ןהכ תנמלא הניאש הנמלאהש וא ,ג"כל ףא אשניהל
ינהכ ונייה ,םינהוכ תצקמ רמולכ ,ןהכמ ,הנמלא היהת רשא הנמלאהו :בותכה תשרפמ חע
.וחקי תוטוידה

םיבירקמ םיאולימש ,ןיינעה רבסהו ,ובירקה םיאולימ רמואה תעדכ רקיעל ספות ם"יבלמ
רבד שדחל יאשר איבנה ןיאש" הז לע רמאנ אל ,העש תארוה יהוזו ליאוהו ,איבנ י"פע םתעשב
תיבה לע אלא ,ינשה תיבה לע אבינ לאקזחיש ,י"שר ירבדכ אלש שרפמ ל"ז אוהו ."התעמ
ב קרפב ,ל"ז ןומימ ןב השמ וניבר לודגה דומעהמ עייתסהל ול היה יואר וז הדוקנבו .ישילשה
והז .םיאולימ לעו ישילשה תיבה לע אבנמ לאקזחיש ,ךכ רמוא ברהש תונברוקה ישעממ
שרפמ ם"במרהש ,הנשמ םחלה הזב ריעה רשא ביטה לבא ,דומלתה תועמשמכ אלש הרואכל
םיאולימהש ןידמל ונא הזמש ,השמ ימיב ובירקהש םשכ ארזע ימיב ובירקה םיאולימ
ובירקיש ,ךכ אהי אובל דיתעל םג כ"עו ,השמ תרותב םידקת אלל ,ל"נכו איבנ י"פע םיבירקמ
וללה תונברוק ובירקהש ארזעב וניצמ אלש ם"במרה לש ודוסיו .לאקזחי י"פע םיאולימ
ולא יאב איבנ י"פע העש תארוה וניצמ יכ ,שדח רבד הז ןיא םנמאו .המ לאקזחיב םישרופמה
יפלש ,אוה הזב שיש שודיחהש אלא ,('וכו ב ,וט הרומת) ומצע ינש תיבבו ,דומלתב תומוקמ
,רוד ותואבש איבנב יולת ,םיאולימה ונייה ,רבדה היה אל ישילשה תיבב ,ם"במרה שוריפ
.ישילשה ק"מהיב לש םיאולימה רדס רבכ רסמנ ולש ,לאקזחי י"ע שרופמ רבכ ירהש

אל המל ,השרודל דיתע והילא וז השרפ :רמאש ןנחוי יבר ירבד ןיבהל ונל שי ןיידע םרב
תערכה יכ םא ,ובירקי םיאולימש ,ףוסל הדוהי יבר ול הדוהש ,אתיירבב יסוי יבר ירבד לביק
םיאולימש וז הדוקנב םהינש וושוה ףוסל הדוהי 'רו יסוי 'רו ליאוה ןיבהל ונל לק ם"במרה
לכש רבוס אוהש ותטישל ןנחוי יברש ,םעט ןתונ ם"יבלמה םנמאו .אובל דיתעל ובירקי
רמאי שודק הפ ,ינהימת לבא ,לכה הנתשי חישמה תומיבשו חישמה תומיל ואבנתנ םיאיבנה
,דועו ?חישמה תומיל ד"וי לש וצוקב ףא הנתשת ,ו"ח ,הרותה םגש זמרנ ןכיה יכו ?הז רבד
םוש אהי אל זא וירבדכ םא ירה ,השרודל דיתע והילא :רמוא אוהש הז והמ ןוויכ הזל םאש
םייוניש ולוחי זאש אבינ רבכ לאקזחיש ,וטושפכ לכה יכ ,וללה םיקוספה תא שורדל ךרוצ
?הנתשי לכה יכ ,תונברוקה יטרפב

השק היהש םיאולימ לש דוסיה לע השרפה דימעהל ןנחוי 'ר הצר אל ךכיפלש ,ינרובס
תוישרפב קיספמ אוהו םימי העבש חבזמה תכונח איבנה עבוק גמ השרפב רבכ ירהש ,ויניעב
םיאולימה וליחתה םא ?םיאולימ לש תונברוק רדסל ,דמ השרפב ,וישכע רוזחי ךיאו תודחא
תויהל םיכירצ ויה ,שדוחל דחאב ןושארבמ וכישמה כ"חאו ,םימי תעבש חבזמה תכונחב
.ךכ ידכ דע אל ,םיאיבנב םג םדקומ כ"חאו רחואמ לש תואמגוד וניצמ יכ םאו ,דחא ךשמה
.השרודל דיתע והילא וז השרפש ןנחוי יבר קיסה כ"עו

תוכוסה גח דע חספה גחמ וכשמיי םיאולימהש ,ומ השרפב ראבמה ם"יבלמה קחדנ המכו
.גמ השרפבש םימי תעבש חבזמה תכונחל ןיינע םניאו ,ללכב דעו

שוריפ ם"יבלמ עיצמ ,"וחקי ןהכמ הנמלא היהת רשא הנמלאהו" קוספבש ישוקל עגונב
ףד ןירדהנסב דימלתה קודקדכ קדקדל שי ללכבו) ללכ טושפ ונניא תמאב לבא ,טושפ הארנה
הירדהילו ,רדהמ אק הרות אמלד ,לאקזחי שדחמ המ - חע ןישודיקב ארמגה שוריפ יפל ,אפ
תיבה ימיב אובל דיתעלש ,שרפמ ,ל"ז אוה .(?הנמלאב רתומ טוידה ןהכש ,השמ הרדהדכ
ןהכהו טוידהה ןהכה תגרד ןיב תעצוממ הגרדמל קודצ ינבמ םינהוכה תגרד הלעות ישילשה
ריעמ הזב אצויכ .ןהכ היה הלעבש הנמלאל ץוחמ הנמלא חקיל םהילע רסאיי כ"עו ,לודגה
רמואה לאקזחי"ש ,םילשורי סופד ,157 ףד תוינומדק ,סופיסויל (ה"ע) רוש רדנסכלא ר"דה
ונייה ,ןידה יפל אלו ונמזב תואיצמהש יפל רבדמ ,וחקי ןהכמ הנמלא היהת רשא הנמלאהו
לבא ."ןהכמ הנמלא איה כ"א אלא הנמלא אשיל אל םצעב לוסלס םיגהונ ויה םינהוכהש
,ומצע ירבד רבדמ וניא לאקזחי ירה ?הזכ רבד רמאי ךיא ,ם"יבלמ ןואגה לע דואמ ינהימת
םימכח ויה םילוכי ?ישילשה תיבב הרותה ןיד הנתשיש ןכתי הז ךיאו ,וילא 'ה ירבד רסומ אלא
ךרדכ רמול רשפא .'ה יפ לע אל לבא ,דומלתב תובר וניצמש ומכו ,םינהוכב לוסלס גיהנהל
,"ארקא הכמסאו לאקזחי יתאו הל ארימג אתכלה" :דומלתב תומוקמ ולא יא םיאצומ ונאש
ןאכ ףא ,בותכה לע הכימסהו לאקזחי אבו יניסמ השמל תלבוקמ הכלה התייה וז ,רמולכ
ןיינבב ושמשיש תוטוידהה ףא םינהוכלש ,יניסמ השמל תלבוקמ הכלה התייהש רמאת
אל םלואו .בותכה לע הכימסהו לאקזחי אבו ןהכ תנמלא אלא הנמלא אשיל רתוי אל ישילשה
זאו העודי הפוקתל דע תגהונ אהת אלש ,תאזכ יניסמ הכלהל ןוימד ,הלוכ הרותה לכב וניצמ
.(תיעיבש שיר ימלשורי ןייע) גוהנל ליחתת

הנומתה ,רמולכ .תוללכב םג אלא ,תוטרפב אלא םניא לאקזחי רפסבש םיישקה םרב
איבנהש דועב הנה .השמ תרות םע המאתה יא לש םשור השוע ,וירבד תויללכמ תלבקתמה
תומוקמבו ,"םהילע ךלמ דוד ידבעו" דיתעה לש ךלמה תא שוריפב זל קרפב ריכזמ לאקזחי
וא ,לודגה ןהכה ,ןרהא םוקמב לק זמרב ףא ריכזמ וניא אוה ,אישנה ול ארוק אוה םירחא
:יולה טבשב םיגוס השולש שי השמ תרותב .םיאיבנה ןושלב ,שארה ןהכה
.תורשעמה םילבקמהו 'ה תיבב םיתרשמה ,םתס יול ינב
.ןרהא ערז המהו יול ינב םינהוכה
.יולה טבש אישנ ,לודגה ןהכה

םהל היהש םעטמ דיתעל ולספיישו ןושארה תיבב םינהוכ ויהש הלא לע קר רבודמ לאקזחיב
לע) 'ה תיבב םידיקפ םיתרשמ וראשיי לבא ,"ילעמ לארשי ינב תועתבו" ,הרז הדובע םע רשק
םידבועה םינהוכה ויהי םה 'וגו ועת אל רשא קודצ ינב םינהוכהו ,(רבד רכזנ אל םיררושמ
ןיבו וניב הריתס הייהת אל בושיי ךירצה רבד הארנ הז ןיא םולכ .תיבב תונברוקה תדובע
ודרוי םינהוכה הלאש אלא ,םתגרדב וראשיי םייוולהש ץרתל רשפאש ,ןבומ ?השמ תרות
ןיינעל ,םייוולה תא ארזע סנקש סנקה ןיינעב וישכע סנכיהל ינוצר ןיא .םייוולה תגרדל
הזש ,רקיעה אוהו ,דועו ;תורשעמה ןיינעב קר היה הזש יפל ,('וכו ופ תומבי ןייע) תורשעמה
.אילפמ רבדה םוקמ לכמ לבא ,'ה יפמ אלו ,םירפוס ירבדמ סנק היה

ןהכ לכש ,דמ לאקזחיבש וללה םיקוספהמ ל"זח ודמל תוחנמ ףוסבש :הימתמ רבד דועו .אי
תרותמ הז רבד :םהל השקוה אלו ,הבושתב רזחש י"פעא ,שדקמב הדובעל לספנ ם"וכע דבעש
ארימג אתכלה" יהוזש ורמא אלו ,ונדמל ןהכה יזוב ןב לאקזחי ירבדמ ,ונדמל אל וניבר השמ
שודיח הזש הרואכל הארנ םיבותכה תוטשפמ ,םנמואו ?"ארקא הכמסאו לאקזחי יתאו הל
,דובעלמ ולספנ ,םילילאה ירחא ועת ,קודצ תחפשמל ץוחמ םינהוכה ללכו ליאוה ,דיתעה תיבב
לע .הבושתב בשש י"פעא גגושב ףא ,הרז הדובעב אטחש דיחי ןהכ לכ לע רמאנ הזש אל לבא
,םלועל לספנ הרומג הבושתב רזחו גגושב וליפא ז"ע דבעש ןהכש ,ןידה הזש רמאל ,ונחרוכ
אוה ,(חי תוחנמ) הדובעב הדומ וניאש ןהכ אלא םש רמאנ אלש ,השמ תרותב ול רכז ןיאש
ךא .אובל דיתעל האובנ לש העודי הרוצב ,בותכה לע וכימסה לאקזחיו ,יניסמ השמל הכלה
תליחתבש הז לע םיעמוש ונא ןיא ינשה תיבב הנה התעמו .רוד לכב הפקותב תראשנ הכלהה
וראשנש םינהוכה הלאש ,כ"כ השק אל הז ךא .קודצ ינבמ אלש םינהוכה לכ ולספנ ודסוה
הפוקתה התואב ויה אלש הלאו ,דובעל ולכי אלו הנקזב ולקלקתנ רבכ ןושארה תיבה תפוקתב
,אקווד ואל קודצ ינב כ"ע ,קודצ ינב םינהוכה קרש רמוא בותכהש הממו .ז"ע םעטמ ולספנ אל
ינשה תיבה לע אבינ לאקזחיש םישרפמ ונחנאשכ הז לכ ךא .ם"וכעב ולספנ אלש הלא לכ אלא
תעדל לבא - ןיינבה םצעב ףא ינשה תיבב רודיסה ותוא וניצמ אלש ,הומת שוריפה יכ םא -
,ינשה תיבה ירחא 'יהיש חרכהב הזו ,ישילשה תיבה לע לאקזחי תאובנ שרפמה ם"במרה
רבכ ירה ,ז"ע םושמ ,קודצ ינבמ אלש םינהוכ קוספל םוקמ היה המ ,םינש הברה ורבע רבכשכ
לע ינהימתו ?הרז הדובע לש רציה תא ולטיב ג"הנכ ישנאו ,ה"בקהל לארשי ובש לבב תולגב
,ישילשה שדקמה לע ,תונברוקהו שדקמה ןיינעב ,לאקזחי תואובנ תא שרפמה ,ם"יבלמ ןואגה
?הזב שיגרה אל ךיא

שבכו" :גי קוספ ומ לאקזחיב ,ם"יבלמה שוריפב הדימה לע רתי םיקוחד אצומ ינא בוש .בי
תשרפב הז קוספ ללוכש ,"ותוא השעת רקבב רקבב ,'הל םויל הלוע השעת םימת ותנש ןב
תחנמ לע שרפמ אוה ,"דימת םלוע תוקח 'הל החנמ" :די ,וירחאלש ארקמהו ,םיאולימה
איבנה שרפמ בושו ,דחא ןיינע לכה הזש דיעמ וליאכ ומצע בותכהו ,תורודל העובקה דימתה
ןנובתמה לכו ."דימת תלוע רקבב רקבב ןמשה תאו החנמה תאו שבכה תא" (וט) ומצעב
,רקבב רקבב אלא ברק וניא דימתה ןברק וליאכ םשורה לבקי ומ קרפב םש םירבדה תוטשפב
קרפב איבנה ירבד תא ראבמ ל"ז אוה ,דועו .השמ תרות ןיבל וניב הריתס וז ירהו ,ברעב אל
תוצמ םימי תעבש גח חספה םכל היהי שדוחל םוי רשע העבראב ןושארב" :אכ קוספ ,המ
?המתמ ינאו .'וכו ,וכרדכ ברק חספה אהי ,םיאולימה גח 'יהי הזש תורמל :רמוא וליאכ "לכאי
ולטבי העשה תונברוק םיבירקמש העשבש תעדה לע הלעי יכו ,ךירצ וניאש ארקמ הז ןיא םולכ
המ ?רמאנ המל תוצמ ,ןברק אוהש ,חספ חנית ,דועו ?לאקזחי ונעימשה המו ,תורודה תונברוק
.חספ ןיאש ףא הרותה ןמ הזה ןמזב הצמ ל"יק ירה ?הזל הז ןיינע

 

ב
,הייחתה תע לש עקר אוהש שיגרמ ךנה ,קוחרה דיתעל לאקזחי ןוזח לש עקרב ןנובתמ התאשכ
,דיתעה לש שדקמה תיב תדובעב שארב קלח לוטיל ה"בקה יפמ הווצמ ומצעב איבנה ירהש
ךירצו .ןויצ תבישב ץראל הלע אלו לבבב רובק - לארשי לכ תרוסמב לבוקמה יפכ - אלה אוהו
ןב השנמ 'ר םנמאו .הרותה ןמ םיתמה תייחתל היאר ןאכמ ל"זח ואיבה אל המל ןויע יל
הרותב םירפוכהש ןכתיי ןכא .הרותה ןמ םיתמה תייחתל ןאכמ היאר איבמ ןכ ל"ז לארשי
ונימאה אל תושרדבו הרות ירבד םירתוס וירבדו ליאוה ,לאקזחי רפסב ונימאה אל פ"עבש
.ץוחל והואיצוהו

רמואה ירבדל וליפא לבא ,םימכח וב וקלחנ םנמוא םיתמה תייחת לש רדהנהו רדאנה ןוזחה
אצוי ארקמ ןיא" לודג ללכ הז ירהש ,וכותמ םיתמה תייחת תנומא תחכומ ,"היה לשמ תמאב"
ארקמהשכש אלא ,רמוא וטושפש המ אלא ארקמב ןיא תמאבש הנווכ ןיאו ,"וטושפ ידימ
.לשמ אוה ןאכש אלא ,ומצעל אוהשכ תואיצמבש רבד תויהל חרכומ לשמה ,לשמ ךרדב רבדמ
,ךרדהו ךדוה רובג ךרי לע ךברח רוגח :בותכה ןמ טישכת םה ןייז ילכש הייאר ואיבהשכ
טשפהש ירה ,וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא כ"יפעא :ובישה ,הרות ירבדב רמאנ הז אלה ,ולאשו
אל טישכת ברחה התייה אלמלאש אלא ,הרות ירבדב רבדמ בותכהש אוה ל"זח יניעב יתימאה
םכיתורבק תא חתופ ינא הנה" :רמוא לאקזחישכ םרב .הרותה תא הב לישממ בותכה היה
וללה םיבותכה שרפמ התאשכ .שממ םיתמה תייחת לע ל"זח והושריפ ," 'וגו םכתא יתילעהו
לע םטושפכ םושריפ ל"זר לבא ,תיטויפ הניחבמ טטרמ רתוי הזש רשפא המואה תייחת לע
תרותבמ ץוח ,"התעמ רבד שדחל יאשר איבנה ןיא"ש ונידיב אוה לודג ללכ .תיללכה הייחתה
הרותבש תווצמב םייוניש לע ןמאנ איבנה םא רוקחל שי הרואכלו .ם"וכעמ ץוחו העש תארוה
אלא העש תארוה ןיאש רורב ,ךליאו ב ,צ ןירדהנס דומלתב תועמשמה ןמ ןכא .עודי ןמזל
םג ויה םהו ,םימי ךשמב וכשמנש םיאוליממ ינבישת לאו .םינש לש ןמזל אלו ,דדוב הרקמ
איבנה י"פע וברקוי םיאולימש יניסמ השמל רמאנש איה םיאולימב הנווכהש ,השמ ירחא
,'וכו תיעיבש שיר ימלשורי ןייעו ,ן"במרבו ם"במרהל תווצמה רפסב ןייע) רודה ותואבש
,איבנ י"פע עודי ןמזל הרותבש תווצמב םייוניש ונכתייה :הלאשה תלאשנ בוש ןכא .(מ"כאו
הכלה תרותב םילבוקמ ןמזה ותואל םייונישה הלא ויה רבכ איבנה רבד אוב ינפלש ןפואבו
שרפל תורשפאה חתפת ,תאזכ החנה חיננ םא ?בתכב םעבקו איבנה אבש דע יניסמ השמל
תרותב םילבוקמ םייונישה לכ ויה רבכש ןפואב השמ תרותו לאקזחי רפס ןיבש תוריתסה
,בותכה לע םכימסהו לאקזחי אבו ,הייחתה תעל - העומשה יקיתעמ ידיב יניסמ השמל הכלה
.בל ימכח לכ ואלנו והמת כ"עו תרוסמה החכשנ רבכ היקזח ןב היננח ימיב כ"חאלש אלא
המתי הרואכל .ירמגל "לודגה ןהכה" תא טימשמ לאקזחיש אלפה לע יתוריעה ,המגודל ,ליעל
ומכ ,הלוכ הרותה לע רוזחל אב לאקזחי יכו :אפ ןירדהנסב דומלתה תיישוקכ השקיו ,המתמה
,ןיואלו ןישע ,תווצמל רשקב ורמאנ ל"זח ירבדש ,ההימת וז ןיא לבא ?וניבר השמ י"ע הרמאנש
?לודגה ןהכה לש ומוקמ וב דקפי ךיא ,ידיתעה ק"מהיב לש רואית ןתונ איבנהשכ לבא

ינב ינש הלא :(דל קרפ) ןתנ יברד תובאב ל"זר רמאמ ונל ראבתי ילוא ולא תוחנה יפל ,ןכא
התא םחני אלו 'ה עבשנ רמוא אוהשכ ביבח םהמ הזיא עדוי יניאו חישמו ןרהא םה ...רהציה
לע םידמועה :םש ,שרפמב ןייעו .קדצ ןהכמ רתוי ביבח חישמה ךלמהש עדוי הווה םלועל ןהכ
ןרהא כ"אשמ ,"םלועל ךלמ דוד"ש ונייהו ,םתלודג תא ריזחהל וינפלמ שקבל ,ץראה לכ ןודא
םהילע ךלמ ידבע דודו .ןרהא לש ותלודג הב קספיתש תיללכה הייחתה תעל הפוקת 'יהתש
וצ תשרפ ארפסב ונא םיאצומ םנמוא .ללכ רכזנ אל "ןרהא" לבא לאקזחיב שרופמ ,םלועל
ותלודגב ןרהא אהי ארפסה תעדלש עמשמו ,אובל דיתעל החישמ םינועט ןניא וינבו ןרהאש
שרופמ ןכו ,ותמורת לבקי ןרהא ל"עלש הרותה ןמ 'יאר ב ,צ ןירדהנסבו ,לודגה ןהכ הרותב
הידעס בר בתכ רבכ ,םרב .'וכו םהמיע ןרהאו השמ ואובישכ ימנ אובל דיתעל :ה ףד אמויב
ירמאמו ,תללוכ היחת ,ןמז ירחאו םיקידצ טועימ לש תחא ,ל"על תויחת יתש הנייהתש ןואג
,רבד הנתשי אל דוע זאש ,תמצמוצמה הנושארה הייחתב םיבשייתמו םישרפתמ םהה ל"זר
םימלענ םימעטמ ןמזל םייוניש ולוחי זאש ,תיללכה תיפוסה הייחתה לע רבדמ לאקזחיש דועב
םכימסהו לאקזחי אבש דע השמ לש וידימלתל ורבעו יניסמ השמל ורסמנש םייוניש ,ונלכשמ
.בותכה לע

ילודג ינושארמ דחא לש רמאמב קמעתנ הבה ,דבלב תורעשה ירבד םירבדמ ונאש דע ,םרב
תורעשהב םייח חור ןיעמ םינתונ םה ל"ז תופסותה ילעב תנבה יפלש ,ל"ז םיארומאה וניתובר
.ולא

 

ג
.וכרוצ לכ ראבתנ אל דועש ,ףסוי בר "יניס"ה לודגה ארומאה ותוא לש רמאמ דומלתב ונל שי
ךרדב אוצמל הווקתב תצק וב יתננובתה ןפוא לכב לבא ,ותנווכ ףוסל יתעגהש רמייתמ ינא ןיא
.תמא השמ תרותו לאקזחי רפס ןיבש תוריתסה תדיח ןורתפל השדח השיג לש תורשפא וז

השוע לבא 'וכו ם"וכעל ונרכמי אל הז ירה םיאלכ וב דבאש דגב :ב ,אס ףד הדינ תכסמב
ףא ונל ןיא י"שרמ .אובל דיתעל תולטב תווצמ תרמוא תאז ,ףסוי בר רמא ,תמל ןיכירכת ונממ
ןיינעה רואיבש ,תופסותה ילעב וידימלת יפמ הרות םילבקמ ונאו ,םירבדה רואיבב תחא הלימ
םוקיו היחיש ףוס אלה ,םייאלכ לש ןיכירכתב תמה תא שיבלהל אנתה ריתמ ךיאש אוה
לע לח םיאלכ לש רוסיא ןיאש חכומו םיאלכ שובל אוה אצמנו ,רבקנ םהבש םידגבה םתואב
ירחאלש ונחרוכ לעו ?םירוסיא ראשמ זנטעש רוסיא הנתשנ המלו ,הייחתל ומוקיש הלא
תעשל דע אלא הנתנ אל ,הרותה הנתינשכ כ"עו ,הרות ןתמ ינפלמכ בצמה בושי הייחתה
םלועל ןה (העשל אלא שוריפב ורמאנ אלש ולאל ץוחמ) הרותה תווצמש ןורקיעהו ,הייחתה
שרפמו ,תופסותה תעדל דגנתמ א"בשרה םנמוא .הייחתה תעשל דע אלא ותנווכ ןיא ,דעו
לכ ,םיתמה ויחישכל ףכת לבא ,תוומה תפוקתל אלא ןווכמ וניא ןאכ רומאה אובל דיתעלש
הימתמ רבדה ירהש ,תופסותה תעדל דגנתה א"בשרהש אלפ ןיאו .םהילע תולח הרותה תווצמ
,דחי המשנבו ףוגב םייח םהו ,תווצמה ןמ ירמגל ורטפיי ה"בקה םייחישכל לארשי ינב םתואש
!ורבקנ םהבש םהישובלב םג אלא דבלב וז אלו

םיתמה לע ,היננח ןב י"ר תא אירדנסכלא ישנא ולאש םש ע ףדבש ריעהל יואר תאז םע דחי
לכ םלצא לטבתת ףסוי בר ירבד יפל ירהו ,יעיבשו ישילש תאזה ןיכירצ םא אובל דיתעל ויחיש
תווצמ עבשמ ורטפייש בשוח ינניא יכ - הרות ןתמ ינפלש םימיה בצמל ורזחיו ,הלוכ הרותה
ישילש תאזה םהילע תלטומ אהת ןיינע הזיאלו - םדא אוה רשאב םדאה לע תולטומה חנ ינב
ןיאו תורשעמו תומורת ןיא אלה םיאמטל ןוקית תרותבו ,אל יאדו הווצמ הרותבש ,יעיבשו
לש תולאשה ללכב וז הלאש ל"זח ובשח ירה פ"כע ?המל וז הרהטו ,שדקמו םישדק ירוסיא
?תורוב ירבד ללכב וז הלאש המל ןיבהל ונל שיו .תורוב ירבד

לע .תונימ ירבדל םיטונ רמולכ ,תורוב ירבד םה המל ריבסהו ךכ לע דמע ל"ז א"שרהמה הנהו
המו ,הווצמ ןיאו הרות ןיא הייחתה רחאלש יפל "תורוב ירבד"ב הנווכהש רשפא יא םינפ לכ
ונייה ,אסיג ךדיאלו ?תורוב ירבד רבדמל בשחיי ףסוי בר לע קלוחה םולכ ,וז הלאשל םוקמ
תעדכ אמש קפתסמה םולכ ,ללכ תווצמ ןיאו ליאוה ללכ הז ןיינע זא ךיש םא התייה םתלאשש
יבר םשב ינמ ברלש אצוי המצע ארמגה ךותמ םנמואו ?תורוב ירבד רבדמכ ונודל יואר ףסוי בר
חכומ אלו ,םיתמה תייחת לש םעטה ינפמ כ"ע אוהו םייאלכב ורבוקל םנמוא רוסא יאני
לע ךמס ףסוי ברו ,ףסוי בר לע םיקולח ונל ירהו ,אובל דיתעל תולטב תווצמש ללכ אתיירבהמ
יברו :(ףסוי בר לש ונושלמ הזש רשפא וא) ארמגה הפיסומו ,ורבוקל וליפא :רמאש ןנחוי יבר
.תווצמה ןמ ישפוח השענ םדא תמש ןוויכ ישפח םיתמב ביתכד יאמ ןנחוי ר"אד הימעטל ןנחוי
לע םישרפתמ ןנחוי יבר ירבד ירה ,אובל דיתעל תולטב תווצמש ןאכמ חכומ ךיא הרואכלו
הפוקתל ללכ ןיווכמ וניא ןנחוי יברש אלא .ב ,אנק ףד םשו ל ףד תבש ןייעו תוומה תפוקת
םהל רסאייש רובסל לוכי םיתמה ויחישכ לבא .תוומה תפוקת לע אלא ,הייחתה רחאלש
דיתעל תולטב תווצמש חכומ ,ומוקיש ןמזל תששוח הניאש אתיירבהמ ןכא ,םייאלכ שובלל
.אובל

םיאלכ תמה שיבלהל רתומש ,י קרפ םיאלכ תוכלהב ל"ז ם"במרה קסופ ירה ,םרב
שיבלהל רתומ ךיא ,ל"על תולטב ןניא םאו ,תולטב תווצמש םושמ אלו ,ןנחוי יבר לש ומעטמו
,ללכ ישוק ןאכ ןיאש רבוס ל"ז אוהש ,תוטישפב ל"י ם"במרה תטיש בשיילו ?םייאלכ תמה
םידגבה םהילעו הייחתל ומוקי םיתמה יכ םאו ,ומע ולב וידגב םג אלה ,הלב רבכ תמה םאש
ארבנש רמצ לע םולכו ,סנה ךרדכ השדח האירב ויהי הלא אלה ,הרובקה תעשב םפוג לע ויהש
ורמא זט ףד תורוכבב ירהו ,זנטעש לש רוסיאה רמאנ סנב ארבנש ןתשפ לעו ,המהבמ אל ,סנב
ו"קו ,(םש מ"כו םיאלכמ י"פ ם"במר ןיעו) זע תב לחר לש רמצה לע םיאלכ םושמ ןיקול ןיאש
שוחנו ,הייחתה תע ונל הלגתנ םולכ רמאת אמש .ןתשפל ןידה אוהו ירמגל זעה ןמ וניאש רמצל
וכפהי תויחל םידמועה לכש רבוס ם"במרהש ל"י ,םימייק ןיידע ןיכירכתהש העשב אובי אמש
ןמ דמלנ הזש י"פעא ,םהידגבו םה ונייהו ,(ב ,בנק תבש) םיתמה תייחת םדוק תחא העש רפעל
ןיבשחנ ןהב ךורכ תמהש םידגבהש ,ם"במרה רבס מ"כמ ,בושת רפע לאו התא רפע יכ בותכה
ותוסכ (תמ תאמוטמ ו"פ ףוס) ד"בארה רמוא ןוראה לע ףאו) רפעל ויהי םה םגו תמ לש ופוגכ
ןיאו ,השדח האירב לכהו .('וכו תלוגלוג ןיינעל גנ ריזנ ןייעו ,ב ,וס תומבי ןייעו אוה תמ לש
'יהי אל אלה ,אובל דיתעל תולטב תווצמש ףסוי בר חיכוה ןכיהמ ךכ םא :רמאת םאו .םיאלכ
םידגבה לעש רבס ףסוי ברש ,ץרתל רשפא .הייחתה תעשב םהה םידגבה לע םיאלכ רוסיא ללכ
שוחל היהו ,םימייק םדוע םידגבהו הייחתה םייקתתש רשפאו ,"בושת רפע לאו" רמאנ אל
םלענ ,שרדמ הזיאמ חיכוה ם"במרהו ,ל"על תולטב תווצמש חכומ כ"עו ,םיאלכ רוסיא םושמ
שיו ,םידגבה תא םג ללוכ "מ"החת ינפל תחא העש רפעל ויהיש םיקידצ םידיתע"ש ,ונתאמ
.םינפ דועב בשייל

םימק ויהיש תופסותה ילעב ישוריפ יפכ הזכ בצמ ראתל השק המכ םירוכרכה לכ ירחאל ןכא
ךכיפלו .הלוכ הרותה לכמ םירוטפ ויהיו הזה םלועבכ דחי המשנבו ףוגב םהיתורבק ךותמ
ויהיש אלא ,הייחתה תעל הנלטבתת ןלוכ תווצמהש ףסוי בר תנווכ ןיאש שדחל יתעדב הלוע
לצא םהמ רמתשנשו יניסמ השמ יפמ םיאיבנל רסמנ הז דוסו עודי ןמזל זא הנלטבתתש תווצמ
תווצמש םידמול ונא ל"נה אתיירבהמש איה ףסוי בר תנווכו ,םיאיבנה ןמ ולביקש םירפוסה
.ולאמ תחא םייאלכ

יאשר איבנ ןיאש ל"זח ידיבש לודגה ללכהש עובקלו תכל קיחרהל ינוצר ןיא הזה בלשה ךותמ
תטישכ ףסוי יבר יפל ,הנממ עורגל אלו השמ תרות לע 'ה םשב ףיסוהל אל ,התעמ רבד שדחל
דעש אלא ,הייחתה תע לע אלו ,הייחתה עגרל דע אלא הפי וחוכ ןיא ,אס ףד הדינב ל"נה 'סותה
לאקזחי אבו תיללכה םיתמה תייחת לש ןמזה ותוא לע יניסמ השמל לבוקמ לכה היה לאקזחי
.ובתכו

רסמנ לכהשו אובל דיתעל תולטבש רמאנ תווצמה לכ לע אלש ,וז הלופכ הרעשה דוסי לע
תונולח חותפל רשפא ,תלבגומ הפוקתל אקוודו ,בתכב םעבקו לאקזחי אבש דע יניסמ השמל
.תוריתסה תנבהל

 

ד
תבש) 'וכו בוטל שיאה ותוא רוכז םרב :בר רמא הדוהי בר לש ורמאמ יתרכזה ירמאמ תישארב
:רואיב ףיסומ יננהו (ב ,גי

הלע הזו .וכותמ חכומ הייחתה תע לע הדובעלו שדקמל רשקב אבנמ לאקזחי איבנהש
םינהוכה לא תתנו :דכ-טי ,גמ לאקזחי ןייע .רפסב ןייעל וישכע יתלחתהשכ ףכת יתעדב
םש םג ןייעו ,'וגו םתברקהו ,'וגו אטחמ ךתולכב 'וגו בירקת ינשה םויב 'וגו תחקלו 'וגו םייוולה
הרותה יקלח ינשב ןואגה ם"יבלמ תעדל יתנוויכ וז הדוקנבש יתאצמ יתחמשל) כ-חי ,המ
תמ אוהו ונינבב תיבב ןהכל ודעימ ה"בקהש ןכתי ךיאו 'ה רבד ולא לכ ירהש ,(הדגאהו הכלהה
וניחא ןיב תמסרופמ הלבק הז רבדו .ליעל ראובמכ ,ללכ ץראל בש אלו םש רבקנו לבבב
ןיאש אוה ללכ אלהו .עודי ןוילע איבנ קידצ ותוא לש ורבק הזה םויה דע םדק ימימו ,לבבבש
לעו ישילשה תיבה לע האובנ יהוזש כ"עו ?לוכיבכ ,וב רזח ךיאו ,בוטל ורובידמ וב רזוח ה"בקה
הנהו .הלגנו רורב הזו .שדקמב דובעיו רפע תמדא ינשי ןיבמ םוקי לאקזחיש ,הייחתה תע
,הרותה יקוח יפל יחה לארשי םע לש הנומת ויניע ינפל הארית לאקזחי רפסב ןנובתמה
תא םירומו ,תותבשה תא םישדקמה םהו תודעומה תא םישדקמה םהו םירומה םה םינהוכהו
:ףסוי בר לש ללכה םע םיאתמ הז ךיא .'וכו לוחל שדוק ןיבו רוהטל אמט ןיב לידבהל םעה
תעדכ) תויחת יתש הנייהתש רבס ףסוי ברש רמאל חרכההמ זאו ?אובל דיתעל תולטב תווצמ
םיקידצה ילודג םע הנושארה הייחתב םוקי םנמא לאקזחיו ('וכו ז"בדר ת"וש ןייעו) 'ידעס בר
םייוקי אל תולטב תווצמ לש ללכה לבא .('וכו םהמיע ןרהאו השמ ואובישכל ;ה ףד אמוי ןייעו)
.תיללכה היינשה הייחתה תעל אלא

,ללכב תווצמה לוטיב לע ףסוי בר תנווכ ןיאש ,ליעלש יתחנהמ החונ רתוי הברה יתעד ןכא
הדבאנש דע) םינושארה םינקזלו םירפוסל דע 'וכו ונממו הרובגה יפמ השמל רסמנש אלא
,םיאלכ לש אתיירבהמ ףסוי בר חיכוהו ,זא לטבתהל תועודי תווצמ תודיתעש ,(ירמגל תרוסמה
אעיבק" תבש אלה ,"ושדקי יתתבש תאו" הז המ יניעב השק היה) ןהמ תחא זנטעשש
ךיראתה וק תא עבקי ישילשה תיבה תומי לש לודגה ד"יבש חיננשב בשייתי ילואו ?"אמייקו
שי םנמואש ,תואילפה הנרוסת ,לבקנ תאז תא םא .(?תותבש ושדקי שממ וז העיבקבו
,תיללכה הייחתה תעשל קרו ךא םינווכמ םה לבא ,השמ תרותב בותככ אלש םירבד לאקזחיב
םיברעה ןיב לש אל ברקי רחש לש דימתה קרש רשפא זאו יניסמ השממ הפ לע םילבוקמ ויהו
אל ,רפכתנ רבכ םנוועש י"פעא ,ומוקיש קודצ ינבמ םניאש םינהוכה הלא זאו ,'וכו םייברעה
'יהי אלש רשפא ,םייוולה םוקמ תא וחקיו ,דבלב םיתרשמ רותב אלא ,שדקמב דובעל ושרוי
לאקזחי דיב 'ה יפמ בתכנו יניסב השממ לבוקמ היה לכהו) השודק ףסותת זאו ,לודג ןהכ דוע
לכ ,ארקמל רשאבו .ןהכ תנמלא הניאש הנמלאב םירוסא ויהיו קודצ ינבמ םינהוכל (ודבע
ותנווכ אלא ,שממ הפירטו הליבנ לע איבנה תנווכ ןיא 'וגו המהבה ןמו ףועה ןמ הפירטו הליבנ
המהב רשב ,תנכוסמ רשב ,םכח וב הרוהש רשב ,הפירטו הליבנל המודה לע ונייה ,'ד קרפבכ
הריתי השודק שדוחת זאו ."לכ" יובירה הזלו ,המ ןילוחב ל"זר תשרדכו ,היתונתמ ומרוה אלש
םגש ,יתאצמ בוש .רתומ אהיש םעה ראשל כ"אשמ ,הזכ רשבב םג ורסאייו םינהוכה לע
"השדח הרות"ש ןכתי הז ךיא ראיב אל אוה ךא ,ל"ז ם"יבלמ ןואגה תעדל יתנוויכ וז הדוקנב
איבנה ןיאש לודגה ללכל רתוס ז"רה האובנה יפמ לבא ל"זח וליטיש רדג רותב ןכתיי הז .אצת
השודק ףסותת הייחתה תעלש ס"ממללה וז ירה ,יתחנה יפל כ"אשמ .התעמ רבד שדחל יאשר
.השמ דיב 'ה יפמ וז

תעבש םיימעפ אלא םימי תעבש אל ,"לכאי תוצמ םימי תעבש" ,חספה גחל עגונב ןכ ומכו
דוע ונל ראשנ .ליעל רכזנכ ,ןאכל עגונ ,התעמ רבד שדחל יאשר איבנה ןיאש ללכה ןיאו ,םימי
הז רבד :ל"זר ורמא רבכו שדקמב שמשל לוספ לרע ןהכש לאקזחי רפסב בותכה תא ראבל
.'וכו הל ארימג אתכלה אלא ונדמל ןהכה יזוב ןב לאקזחי ירבדמ ,ונדמל אל וניבר השמ ירבדמ
לש ורמאמ תנבהב תופסותה תטיש יפלו הייחתה תעל אבינ לאקזחיש תרכזנה החנהה יפל ירהו
אלה ,םלועל לוספ לרעש ןאכמ חיכוהל שי חרכה הזיא יתקמנהו יתרבסה יפלו ,ל"נה ףסוי בר
רחאלש תעה התואל קר 'ה יפ לע לאקזחי י"ע בתכנו וניבר השמ יפמ לבוקמ הז ןידש רשפא
,ףסוי ברכ רבוס וניא ,םש רמאמה לעב ,אדסח ברש ,בישהל לק םנמוא הנה ?תיללכה הייחתה
אלה לבא ,'וכו א"בשרה תנבהכ אלא ,ףסוי בר לש ורמאמב תופסותה תנבהכ רבוס וניאש וא
לכ יפבש תאזה הכמסההש אצמנו ,לרעה תולספב ונייה ,וז הכלהב קופקפ םוש וניצמ אל
ילבמ לרע לש לוספה םייקל רשפאש ינא רמוא .וישכע הב יתלפיטש הרעשהה לוטיבל האיבמ
'וכו ב ,ג הגיגח תופסות ןייעו ,אמטכ לרעל הברמה אביקע יבר יפ לע ונייהו ,לאקזחי לש קוספה
תתל ילע לטומ וניא :לאוש לכל תיללכ הבושת הנה ףוסבלו .רתוי ךיראהל םוקמ ןיאו .'וכו
הרותה תודוס ללכב הלא ירהש ,לבגומ ןמזל הייחתה תעל ולוחיש םלוטיבלו םייונישל םימעט
.םה