הקדמה כללית [לספר "משנה תורה"]
הספר לא יכלול שמות חכמים
החיבור בלשון המשנה - ויכלול כל התורה
מבנה הספר
מניין המצוות
שיטת חלוקת המצוות
מחברי "אזהרות" השתבשו בעקבות "הלכות גדולות"

הקדמה למניין המצוות
שיטת המניין

שורשי המצוות

הכלל הראשון: שאין למנות בסכום הזה את המצוות שהם מדרבנן
"לא תסור" אינו הופך דרבנן לדאורייתא
הטעות במניית מצוות דרבנן

הכלל השני: שלא כל מה שנלמד באחד משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן או ברבוי, ראוי למנותו
סיבת הטעות בדרשות אלה
גם דקדוקי משה אינם דאורייתא

הכלל השלישי: שאין למנות מצוות שאינן נוהגות לדורות
טעות מי שמנה מצוות זמניות

הכלל הרביעי: שאין למנות צוויים הנוגעים לכל מצוות [התורה כולה]

הכלל החמישי: שאין למנות טעם המצווה כמצווה בפני עצמה

הכלל השישי: שהמצווה שיש בה עשה ולא תעשה יש למנות עשה שבה עם מצוות עשה, ולאו שבה עם מצוות לא תעשה

הכלל השביעי: שאין למנות פרטי הלכות המצווה
דוגמה ממצוות חליצה
דוגמה ממטמא מקדש וקודשיו
דוגמה משגגת מצווה
דוגמה מדין אשת איש שזנתה
דוגמה מדין מכה נפש בשגגה
טעותו של בעל הלכות גדולות

הכלל השמיני: שאין למנות השלילה עם הלא-תעשה
"לא תעשה" הוא ציווי
השלילה אינה ציווי אלא עובדה
בין אזהרה ושלילה
דוגמה: לא תצא כצאת העבדים
"לא יומתו כי לא חופשה"
"ולא יהיה כקרח וכעדתו"
רק התוכן קובע אם הפסוק שלילה או אזהרה
"השמר" "פן" ו"אל"
ציווי להכריז שלא עשינו דבר - הוא מצווה ולא אזהרה

הכלל התשיעי: שאין למנות את [עצם] הלאווין והעשה, אלא את העניינים שמוזהרים ושמצווים עליהם
חזרה על ציווי היא לחיזוק ולא להוספת מצווה
דוגמה: מצוות השבת
הניסוח "עבר על כמה לאווין" אינו מכפיל את הלאווין
דוגמאות: ציצית, תפילין ואונאת הגר
מניין המצוות הוא מניין העניינים
לאו שבכללות (א): נושאים שונים
לאו שבכללות (ב)
1. "לאו שבכללות" שאין לוקים עליו
2. לאו שבכללות שלוקים עליו
טעות המונה איסורי כהן כמצווה אחת

הכלל העשירי: שאין למנות את ההקדמות שהן לאיזו תכלית שהיא

הכלל הי"א: שאין למנות חלקי המצווה כל חלק בנפרד, אם כללם מצווה אחת
גם מצוות שאינן מעכבות זו את זו הן אחת

הכלל הי"ב: שבפעולה שמצווים על עשייתה, אין למנות כל פרט שבה לבדו

הכלל השלושה עשר: שמספר המצוות אינו גדל לפי מספר הימים שבהם נוהגת מצווה מסוימת

הכלל הארבעה עשר: איך ראוי למנות קיום העונשים כמצוות עשה
טעות במניין העונשים

היחס בין סוגי העונשים וסוגי העבירות
העונש על מצוות עשה ולא תעשה
מצוות שנשים פטורות