,םילשורי ארוס םירפס תאצוהלו רקחמל ןוכמה תאצוה יפ לע
רבחמה ינוקית תפסותב ,ל"שת קרוי וינ ,הטיסרבינוא הבישי

המדקה

- קרפה ךשמה -
ל"צז ימויפ ףסוי ןב הידעס ונברל (תועדהו תונומאה) תועדבו תונומאב רחבנה
חפאק דוד ר"הכב ףסוי :ןיכהו ראב ,תירבעל םגרת
גרבנזיא הדוהי ידיב תדבועמ טנרטניא תרודהמ

ו קרפ - המדקה

[?הריפכל תמרוג הריקחה םאה]
העדל ונל םעבקנש דע ,םקוידו םיעדמב 77ןויעה תא ונילע טילשנ ךאיה :םדא רמאי םאו
ידיל איבמ ןויעה םהיניעבו ,וז הכאלמ םישיחכמ םדא ינב ירהו ,78ורשאתיו וננוכתיש יפכ
!?79תוסרוקיפאה לא איצומו הריפכ

- םיבשוח וזה ץראה ינומה האור התאש ומכ ,80 םהינומה יניעב אלא הז ןיא :רמוא
;רשעתמ ודוה ץרא לא ךלהש ימ לכש
תא עלובה ןינת ןיעכ רבד שיש םיבשוח םהש 81וניתמוא ינומה תצקמ לע םירמואש ומכו
;יוקילה אוהו ,חריה
הייחתב אובי ורבק לע הקאנ ורחני אלש ימ לכש םיבשוח ויהש םיברעה ינומה תצקמ לעו
;ילגר
.קוחצ םיררועמש הממ ,םיבר הלאל המודו

תישארו ןמזה תישארב ןויעה טרפבו ,הזמ וריהזה לארשי ימכח ילודג ירה רמאי םאו
- םרמא אוהו ,םוקמה
,םלועל אב אל ולאכ ול 82יותר םירבד העבראב לכתסמה לכ
.83רוחאל המ םינפל המ הלעמל המ הטמל המ

וילע ונווצ רבכ ונארוב ירהו ,84ונממ ונוענמיש ןכתי אל יתימאה ןויעה יכ ,ןמחרה תרזעב רמאנ
.תיתימאה תרוסמה םע
:ורמואכ
,85ץראה תודסומ םתוניבה אלה םכל שארמ דגוה אלה ועמשת אלה ועדת אלה
:הזל הז םידיסחה ורמאו
,86בוט המ וניניב העדנ וצל הרחבנ טפשמ
םירמאמ אוהילאו רפוצו דדלבו זפילאו בויא רמולכ ,הזב םישנאה תשמחל שיש יפכו
.87םיבחר

,ומצע תעדמ דחאו דחא לכל הארייש המב קיזחהלו ,דצב םיאיבנה ירפס חינהלמ וענמ לבא
לא ןיווכיש רשפא ,הז ןפוצב ןייעמש ימ יכ .ןמזהו םוקמה תישאר ינינע ותבשחמב ותולעהב
.הנומא אלל אוה ירה תמאה תא גישי רשא דעו .העטיש רשפאו תמאה
דיספתו ול האריתש תועט וזיא ללגב ונממ רקעת אלש ןוחטב ןיא ,הנומאה לא עיגי םא וליפאו
.ןויע לעב אוהש יפ לע ףאו ,העוט ןכ השועהש םימיכסמ ונלוכ ירהו ,88ויתועד ול

תרזעב הראבאו הריכזא רשא איהו ,וזה ךרדב אלש םינייעמו לארשי ינב להק ונא םירקוח לבא
.ןמחרה

[הנומא יניינעב ןויעה תרטמ]
אוה ונתנומא יניינעב םינייעמו םירקוח ונחנאש המ יכ ,הז רפסב ןייעמה התא 'ה ךנחי ,עד
:םיניינע ינשל
.89העידיב 'ה יאיבנ יפמ ונעדיש המ לעופב ונל תמאתיש ידכ דחאה
.90ונתנומא יניינעב ונילע ןעטיש ימ לכל בישנש ידכ ינשהו

רשא ירחא ,ויאיבנ תועצמאב ונתנומא יניינעב ונל ץוחנש המ לכ 91ונדמיל הלעתיו ךרבתי 'ה יכ
םיניינעה םתוא 93עדנש ונוצ זא ,םיתפומהו תותואה ידי לע ונלצא 92האובנה תא םהל תמיא
רבד לכב םלשה יתימאה ןויעה ונל איצוי ,םירקוחו םינייעמ ונא רשאכ יכ םעידוהו 94.םרמשנו
דצמ החכוה ונדגנ אהתש ןכתי אלש ןוחטב ונל ןתנו ,ויחילש ירבדב ונעידוה רשא לככ
.ונתנומאב םיקפקפמה דצמ הנעט אלו ,ונתד תא םישיחכמה

ומע ןיא דחא אוה ,םשדיח ארובה אוהו םישדוחמ םירבדה לכש ונעידוהש המב ורמא והזו
:רחא
ןיא ידעלבמו ןורחא ינאו ןושאר ינא תואבצ 'ה ולאוגו לארשי ךלמ 'ה רמא הכ
.95םיהלא
:היהי אוהו היה אוהש ,ותוא ונעידוהו ונממ ונריהזהו וב וניוצש המב וירחא רמאו
.96ומל ודיגי הנאבת רשא תויתואו םלוע םע ימושמ יל הכרעיו הדיגיו ארקי ינומכ ימו
רבדב ונילע וראפתי אלו ,החכוה וזיאב ונוחצניש ןכתי אלש ונילע םיקלוחה ןמ ונדחפ טיקשהו
:וירחא רמאש ומכ ,יבויח
,ידע םתאו יתדגהו ךיתעמשה זאמ אלה ,והרת לאו ודחפת לא
,97יתעדי לב רוצ ןיאו ידעלבמ הולא שיה
רמאש ומכ ,םהיתונוכתו םחוכו םיוביר תמחמ םיביריה תמיאמ וב הצור ,'ודחפת לא' ורמא
:םש
.98קיצמה תמח ינפמ םויה לכ דימת דחפתו
.1ףלא םוקמב האב א"ה ףלחתהל םכרד יכ ,99'וארית לאו' אוה ,"והרת לאו" ורמאו

:םש רמאש ומכ ןתוהמב תוחכוהה ןמו םירבדה םצעמ הזב הצרו
,2ארית לא םהירבדמו םהמ ארית לא םדא ןב התאו
:רמאנ ןכו
.3'ה רבד תא אריה
רמול הצור ,יתדגהו ורמאו .ואוביש תוערואמה רמול הצור ,ךיתעמשה זאמ אלה ורמאו
:םש רמאש ומכ .ורבע רבכש םירבדה
.4ונעימשה תואבה וא ,ןתירחא העדנו ונבל המישנו ודיגה ,הנה המ תונושארה

לע ףאו .םילודגה םיתפומהו תואלפנה תותואה ןמ םעה וארש המל זמור ,ידע םתאו ורמאו
ןמה תוא ןיינע יתעדל ירה ,יניס רה דמעמו םיה תעירקו תוכמה רשע תאיב ,םיבר םהש יפ
יכ ,5דימתמ וניאש רבדה ןמ אילפמ רתוי אוה דימתמה רבדהש יפל ,תותואה לכבש האלפומה
ךשמב םדא 6ןוילימ ינשל בורק םרפסמש םע לכלכתי הבש הלובחת תעדה לע הלעת אל זא
.ריוואב םהל ארובה ושדיחש שדוחמ ןוזממ םא יכ ,רבד אלמ הנש םיעברא

הב םישמתשמ ויה זא יכ ,רבדה תצקמב וליפאו ,הלובחת לש תורשפא וזיא ןאכ התייה ולאו
אלו המכחה תא םתוא םידמלמו םהידימלת תא הב םילכלכמ ויהו ,םינומדקה םיפוסוליפה
.וב רקשל הז ןיינע לע 7ומיכסה לארשי ינב ינומדקש ןכתי אלו .דעסל אלו הדובעל וקקדזי
.תיתימא תרוסמ לכל שיש יאנתה ךכל קיפסמו

םאו ,ןמה תא םילכוא הנש םיעברא רבדמב ונייה ונחנא :םהינבל ורמאי רשאכ אלא ,דוע אלו
,ךדש וז ןיא םאה ינולפ התא ,םירקשמ םכנה םהינב םהל םירמוא ויה ירה ,דוסי ךכל היה אל
םינבה ויה אלש רבד הזו ,םהמ לכלכתהלמ םתלדח אל רשא ,ךמרכ הז ןיא םאה ינולפ התאו
.הבס םושבו ןפוא םושב םהמ ותוא םילבקמ

,היהש םכל יתרמאש המ תצקמש םיששוח םתייה םאש וב הצור ,ידעלבמ הולא שיה ורמאו
ירה ,יתלוז ידי לע תישענש האירב התייה ולא ,ךכ רבדה ןיא ,היהיש םכל רמואש המ תצקמ וא
המו יתישעש המ לכ תעידי ףיקמ ינירה ,דיחי ינאש ןויכ ךא ,וישעמ תא קוידב יתעדי אל ילוא
.השעאש
ינב לע רמאית 'רוצ' תלמ יכ ,םהימכחו םדא ינב ידבכנ וב ללכנ ,יתעדי לב רוצ ןיאו ורמאו
ךכב הצרו .9"וברח רוצ םישת ףא" ןכו ,8"םתבצח רוצ תא וטיבה" :ורמואכ םידבכנ םדא
אלו ,םכתדב םכדגנ החכוה ול אהתש ןכתי אל ןכלו ,ועדוי יניאש דבכנ וא םכח םוש ןיאש
.10ותוא םכיתעדוהו ,לכה הפיקמ יתעידיש ינפמ ,םכתרותל הריתס

ונעידוה רשא תא לעופה לא איצוהל ידכ םירקוחו םינייעמ ונא - לאה ךמחרי - וז ךרד לעו
.העדוה ךרדב ונארוב

[?תמאל הכילומ המכחה םא האובנ ךירצ עודמ]
:רמאנו לאשנש אוהו ,וילעמ רובעל ןיאש רבד הז ןיינעל חפסל ךירצ חרכהבו
המכחה תדוקנ איה המ ,'ה םעידוהש יפכו ,ןוכנה ןויעבו הריקחב וגשוי תדה ינינע לכ םא
?םיילכשה םיתפומה אל םייולגה תותואה יתפומ ךכ לע השעו ,האובנה ךרדב ונל םנתנש

םידומילהש 11םכחה ינפל עודיש ינפמ ,רמאנו המלשה הבושתה הלעתי 'ה עויסב בישנו
םהילא ונתוא הנפי םא אוהשו ,ךשוממ ןמזב אלא םתומלשל ועיגי אל ןויעה ידי לע םידמלנה
.הב קסעה םייתסיו הכאלמה ונל םלשת רשא דע ,תד אלל בר ןמז םיראשנ ונייה ,תדה תעידיב
הב קסעה ול םייתסי אלש שיו ,םנורסח תמחמ הכאלמה םהל םלשת אל ונממ םיברש רשפאו
.והורצעיו הכובמב והואיביו תוקפסה וילע וטלתשיש וא ,וחור רצוק תמחמ
,וחילש תא ונילא רגשו ,הלאה תודרטה לכמ דימ םמורתיו רדהתי 12ונתוא ררחיש ךכיפלו
,קפס םהב טולשי אלש המ םיתפומו תותוא םהילע וניניעב ונארהו ,העדוה ךרדב ונל םרסמו
:רמאש ומכ .םתייחדל ךרד םוש אצמת אלו
.13םכמע יתרבד םימשה ןמ יכ םתיאר םתא
:רמאש ומכ ,דימת ונימאהל בייחמ רבדה השעו ,ונתוחכונב וחולש םע רבדו
.14םלועל ונימאי ךב םגו ךמע ירבדב םעה עמשי רובעב

החכוהב ררבתנ רבכש ינפמ ,וב ללכנש המ לכ םע תדה ינינע לבקל דימ ונבייחתנ ןכלו
.ראבנש ומכ ,הנמאנה תרוסמה תייארב ונל רסמנש יפכ ולבקל ונבייחתנו ,15תישחומה
רשא דע ,דמעמה ותואמ ונזז אלו ,ןויעב רבדה ונל גשוי רשא דע ונטיאל ןייעל וניווטצנו
.ונינזוא ועמשו וניניע וארש המב ותד ןימאהל ונבייחתנו ,וב החכוהה ונל המייקתנ

הזיא ללגב ךכב רגפש ימו ,םולכ ךכב ןיא ןויעה םלשי רשא דע וב וננויע ןמז ךשמי םא ףאו
,שבוגמו םלש ותד ירה ןייעל ביטמ וניאש ימו םינטקהו םישנה ףא ,תד אלל ראשיי אל רוצעמ
הרותב אצמת ךכיפלו ,גיהנמה םכחה חבתשי .םישחומה םיעדמב םיווש םדא ינב לכש יפל
.םיתפומהו תותואה תא ריכזהשכ תובאה םע דחי םישנהו םינבה תא ריכזמ תובר םימעפ

:רבדה רבסהב דוע רמואו
,זוז ףלא םהש תועממ לקשש ימל המוד
,16זוז םינשו םירשע םישנא השמחל
,םישילש ינשו רשע השש דחא לכל םישנא הששלו
,תויעיבש יתשו רשע העברא דחא לכל םישנא העבשלו
,17יצחו רשע םינש דחא לכל םישנא הנומשלו
,תיעישתו הרשע דחא לכל םישנא העשתלו
תואמ שמח ראשנה יכ םהל רמוא אוה ירה ,תועמה ןמ ראשנ המ דימ םהל ררבל הצרו
,זוז תואמ שמח ונאצמי דימ ונלקשי רשאכו ,תועמה תליקשב וירבד תא םהל חיכויו ,זוז
ךרדמ והועדי רשא דע 18הכרא םהל שיו ,םהל רמאש המב ןימאהל םהילע הבוח ירהו
.19וינפל םירוצעמה טועימו ותעידיו ותנבה יפל דחא לכ ןובשחה

יעבט ןמיס דימ הילע ןתונ אוהש ,הלחמה יבצממ בצמב תמיוסמ הלחמ לע עידותש ימל המודו
.ןויעה דצמ ושקובמ תא הב ןינועמה גישי רשא דע

האובנב לארשי ינב ינפלמ ויאורב לע 'הל תויהמ לדח אל ונתד יכ העדב היהנש דוע יוארו
ימו ,ותייאר שוח גישהש המב ול חכוה ירה הארש ימ ,20םייולג םיתפומו תואלפומ תותואו
םהמ דחא לע הרותה הרמאש ומכו ,ועמש שוח גישהש המב ול חכוה ירה ול רסמנש
.21וינב תא הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ

.ןויגההו לכשה תוערכה רחא ךלנ ךאיה 77
ונבר ירבד איצוהל ה"שרל םרגו ,קד אלו "רועישה תכאלמ וררבתיש המ יפכ" ת"ירב 78
.ןטושפמ
ןימאמ אוהש ץוח יפלכ הארמו ,תמיוסמ הנומאב וא העדב ובלב רפוכ םדאשכ ."הקדנזלא" 79
םש האר ז"ימ ב"פ תובא הנשמל ושוריפב ם"במרה תובקעב ,"תוסרוקיפא" יתמגרתו .הב
.רתויב קיודמ הז םוגרת ןיאש ןכתי יכ םא ,ת"יר םג םגרת ךכו ,יתרודהמ
םגרתל היה ןוכנ רתויו .הניבבו המכחב םהל קלח ןיא רשא ,םדא ינב יטושפ "םהתמאע" 80
םיארקנה הלאו ."רוב" גשומל הז חנומ לבקתה רבכש ינפמ ,"םהינומה" יתמגרתו ."םהירוב"
ם"במרה בתכש ומכו ,תוממורו דובכ יראת ינימ המכ ונימיב םהל םיקיבדמ ,"םאוע" ונבר יפב
,תמאב ךכ םהש םיבשוח םמצע םהש דע ,"אמש ימוטפ" ד"מ ד"פ תורוכב הנשמל ושוריפב
.םיתמה תיחת רמאמ תליחתב ם"במרה בתכש ומכו
."וניריעבש ץראה ימע" ת"ירב 81
.הנוכנה החסונה איהו .ם"במרה חסונ ה"כו .ב ,פ י"כ 'סונ איה ןכ 82
.א"מ ב"פ הגיגח 83
םורמאש ולא תונושלב הנווכה ןיאו :בל קרפ א"ח נ"ומב ם"במרה בתכ הזב אצויכו 84
לוכי אוהש המ גישהלמ לכשה תתבשהו ,ירמגל ןויעה ירעש תליענ ל"ז םימכחהו םיאיבנה
תומלש םמוטמטו םנורסח תושעל םיאשנתמה םיליסכה םילכסה םימדמש ומכ ,גישהל
,ךשוחל רואו רואל ךשוח םימש ,תדה ללכמ האיציו ןורסח םתלוז תומלשו תמכחו ,המכחו
.ש"ע
שארמ םכל דגוה אלו םתעמש אלו םתעדי אל םאה :ושריפ םש ומוגרתבו .אכ ,מ היעשי 85
.ץראה תודסומ לע םתננובתה אלו
.ויער תשולשו בויאל רמוא והילא םשו .ג דל בויא 86
ותעדל םהיתופקשה ונבר םכסש יפכו ,תובחרנ םלוע תופקשהב םיבחרנ םיחוכו ל"ר 87
.םש ושוריפל ותמדקהב
ןוזחו הרות תרוסמ לע םיכמסנ םינעשנ ןויעהו רקחמה תואצות ןיאש ןמז לכ ,רמולכ 88
לכ שובישמ האצותכ רחא תעד ערכה אובל לולע ,טלחומה תעדה ערכה לע אלא ,םיאיבנה
.םרקעיש רבד ןיא תיתימא תרוסמ לע םיתתשומ םהשכ ןכ ןיאש המ .לכה רקועו אוהש
.העידיה דצמ םג םתוא ןיבנש ידכ הגהנו רוקחנ העומשה יפמ ונדמל רשא םיגשומה םתוא 89
תא בישתש המ דומלל דקש יוהו ז"ימ ב"פ תובאב יוויצה ונבר תעדל והז אמשו 90
.סורוקיפאה
.ןוכנ וניאו "ונבייח" ת"ירבו .הפילאו הדימל "אננקל" 91
.םתאובנב קופקפ וא קפס םוש ונל ןיאו ,תמא יאיבנ םהש רורב ונעדיש רחא 92
.העד ללכל עיגנש דע רוקחנש 93
.הפ לע ונבלב םירוכזו םירומש ויהי "אה'טפחנו" 94
.ו דמ היעשי 95
.ז דמ םש 96
.ח דמ םש 97
.גי אנ היעשי 98
םתאו םכל דגוהו םתעמש אל םכימיב םאה ,וארית לאו ודחפת לא :ומוגרתב םש שריפ ךכו 99
.וריכמ יניאש ןעשמ אהיש ןכתי םאהו ,יתלוז הולא יוצמ םאה ,ידע
תא עישוה ידבע דיב אמגודל ריכזהו ,הרותה לע ךוראה ושוריפל ותמדקהב ונבר בתכ ןכו 1
ישוריפ הארו .רזנא ונינע (ג ז הירכז) יתישע רשאכ רזנה .עישוא ונינע (חי .ג ב"ש) לארשי ימע
.תויתואה ףולח רעשב ןאגיתה תרבחמב םג הארו .אמק 'מע יתרודהמ הרותל ג"סר
.ו ב לאקזחי 2
.כ ט תומש 3
.בכ אמ היעשי 4
רבדה םגש ,םיתמה תיחת רמאמ ףוסב ם"במר םג הושה תורידתהו תוידימתה ךרע לע 5
.ורקיעמ אלפ אוהש רבד ןכש לכ .סנ רדגב סנכנ יעבטה
תואמ שש יכ ,ןוכנ וניאו "םיפלא ףלאל" בורק ת"ירבו "ףלא םיפלאל בורק" ילולמ םוגרת 6
.ןוילמ ינש ירה ,דואמ העונצ הכרעה ,ףט ףלא תואמ הנומשו םישנ םתוא לופכ ,ילגר ףלא
.ןוכנ וניאש רבד רמול םינוש םימרוג דצמ המכסה ,םכסומ רקש - "ונאות" 7
.בפ 'מע יתרודהמ םילהתל ושוריפב השומשו "רוצ" תלמ ונבר שוריפ הארו .א אנ היעשי 8
.יתרודהמ םש האר ,ןכ שריפ אל םשו ,דמ טפ םילהת 9
.דיתעה תא וא רבעה תא 10
,דל קרפ א"ח םיכובנה הרומב ם"במרה ירבדל דוסיה םה הלא ונבר ירבד לכו .הלעתי 'ה 11
.ש"ע
."ונתוא רטפ" םגרתל רשפא 12
.בכ כ תומש 13
וב ונימאה אל ונבר השמ .ב-א 'לה ח"פ הרותה ידוסי תוכלהב ם"במרה בתכ ןכו .ט טי םש 14
ונינזואו ,רז אלו ואר וניניעש יניס רה דמעמב וב ונימאה המבו ...השעש תותואה ינפמ לארשי
...רחא אלו ועמש
.ונעמשו וניאר ןתוא םיגישמ םישוחהש החכוה 15
.האמ ןתנ הצובק לכל יכ .זוז םירשע ל"צו ,אוה ס"טש רורבו .םיחסונה לכב אוה ןכ 16
.עשתו םיעשת ויהי זא יכ ,ןוכנ וניאו "תוינימש שולשו רשע םינש" ת"ירב 17
.ןמז ,תוהש 18
.דל קרפ א"ח הרומב ם"במרה ךיראה תומלשה תא םיבכעמה םירוצעמב 19
רבעו םשו חנ דעו םדאמ ,הנווכהו הכרדה אלל ויאורב תא 'ה בזע אל םלועמש רמולכ 20
.האלהו קחציו םהרבאו
הרותל ג"סר ישוריפ הארו ,הוציש ועידומ יננהו ,ויתעדי יכ ונבר שריפ םשו ,טי חי תישארב 21
.יתרודהמל"צז ימויפ ףסוי ןב הידעס ונברל (תועדהו תונומאה) תועדבו תונומאב רחבנה
חפאק דוד ר"הכב ףסוי :ןיכהו ראב ,תירבעל םגרת
גרבנזיא הדוהי ידיב תדבועמ טנרטניא תרודהמ

ז קרפ - המדקה

[הריפכל תוביס הנומש]
שחיכו רפכש ימ תא 22ובכיע רשא תוביסה ירקיע לע יל הארנש המ וללה םירבדל ךימסאו
,הברה םיוצמ 23הנומש םהמ יל וארנו ,תונומאב ןייעלמו םיתפומבו תותואב ןימאהלמ

קיקזמה וילע לטוהש רבדב עבטה שיגרי רשאכו ,םעבטב םדא ינב לע חרוטה דבוכ ןתלחת
אצמת וז הביסמו ,ךכמ קחרתיו חרבי זא תדב ויפ לע גוהנלו תוחכוהב קזחתהלו ץמאתהל
םיחרובו שפוחה תא םיצור םהש ינפמ ,'הרמ תמאה' 'הדבכ תמאה' םירמוא םדא ינבמ הברה
רמוא בותכה םהילעו ,וילא
.24השרומל ץראה הנתנ איה ונל 'ה לעמ וקחר
וראשיי ,העיגיהו היישעה ןמ ותחירבב עבטל ועמשי םאש םמצעל םיררבמ וללה םילכסה ןיאו
.תונכשמהו תואובתה רדעהמ ,לכ ירסחו םיבער

רצק בלב עדויו ,תולכסה תפשב רבדמ אוהש ,םהמ םיבר לע תרבוגה תולכסה ינשהו
התע יכ רמוא אוה הלא לעו ,ובלב בושחי ךכו ,המואמ םניאש תוריהי ירבד רבדיו ,25תלוכי
םה םאש םיבשוח םניאו ,26ונל השעי המ ךלמהו 'ה תא ונארי אל יכ ונל ךלמ ןיא ורמאי
.ודבאיו ודמשיי םדא ינב יכלמ יפלכ וללה תוריהיהו תולכסה ירבד תצקמב ושמתשי

ירהו ,ןיינק לכלו בכשמ לכלו לכאמ לכל תוואתה ןמ וייוואמ אלמל םדאה תייטנ ישילשהו
רמוא אוה םהבו .בושחל ילבמ רבדה תיישע 27ריתהל ותוטיהל ךותמ רהממ אוה
.28בוט השוע ןיא הלילע וביעתהו ותיחשה םיהלא ןיא ובלב לבנ רמא
המ לכ בכשיו ,הוואתיש המ לכ לכאיו ,ותואירבב ףא וא ,וילוחב ךכ גהני םא יכ רכוז וניאו
,ףוסיו ךכב דבאי - אצמיש

קפתסיו ,תוננובתההו 30העימשה תעב תובשייתהה טועימו ןויעב 29ץקש ימ יעיברהו
רמוא אוה ובו ,הז תלוז יל אצי אלו יתנייע רבכ ,רמאיו טעומב
,31ץורח רקי םדא ןוהו ודיצ הימר ךרחי אל
יניינעב הז ןוגכב וגהני םאש םיעדוי םניאו ,ויכרצ גישי אל 29ץקה אוה היימר שוריפו
.םהל וגשוי אל 32םמלוע

תמלענ התייהש המכח ןאכ שיש ריכמ שיאש דע ,םדאה לע םיאב תוסגו הפצוח ישימחהו
:בותכה רמא וילעו ,ונממ הבגשש העידי אלו ,ונממ
,33ויתומזמ לכ םיהלא ןיא שורדי לב ופא הבגכ עשר
.תוא תביתכ וא תעבט תיישעב ול ליעות אל וז הנעטב אצויכ יכ ררועתי אלו

תחת וימי ראש דומעיו ,והצחמתו ובלל רודחתו םירפוכה ןמ העמוש םדאש הלימ ישישהו
רמאנ םהבו ,התעפשה
,34ןטב ירדח ודרי םהו םימלהתמכ ןגרנ ירבד
.35והותימיו והודבאי - וב ועגפי אלש ידכ רוקהו םוחה ינפמ ומצע לע ןגי אל םאש בשוח וניאו

רמא םהבו ,ךכ לכהש בשחו הב לזלזו ,םידחיימה דחאמ העמש השולח החכוה יעיבשהו
:בותכה
,36םב םיגעלמו םהילע םיקיחשמ ויהיו
ערוג רבדה ןיא 37"םיקיבד"ה םידגבב ןיחבהל ביטמ וניאש םידב רכומ יכ ותעדב הלעמ וניאו
.המואמ םהמ

תא אונשל ערה ובל והאישיו ,םידחיימה דחא ןיבל וניב האנש שיש םדא ינימשהו
רמאנ הלאבו ,םהמיע ותוא םידבוע םהש םהיהולא
.38ירצ ךירבד וחכש יכ יתאנק ינתתמצ

וביוא תלוכיב ןיאש יפל ,ומצעב אוה עגפש ומכ וב עוגפל לוכי וביוא ןיאש לכסה עדי אלו
.ארונה יוניעב חצנל ובישוהל

- 39ותייעת םרוג היה םא לבא
,ויניעב רזומ רבד םהב ול הארנו ארקמה ןמ םיקוספ שריפש ינפמ
,ול ןתנ אלו ונממ שקבו והנע אלו והולאל ללפתהש וא
,םהמ ערפנ אלש םיעשר הארש וא
,םירפוכה תלשממ תמייק ךאיה אלפתהש וא
,40םתוא ללוכו םיאורבה לכ ףסוא תומה תא הארש ינפמ וא
- ותעד לע לבקתה אל שנועהו לומגה וא שפנה גשומ וא תודחאה גשומש וא
רבדאו ,ול יוארה רעשבו ול םיאתמה רמאמב םהמ דחא לכ ריכזא םהל המודכו הלא לכ ירה
.הלעתי 'ה הצרי םא 41ךכב םינייעמה תרשכהל ךכב עיגהל ינא הווקמו ,תלוכיה יפכ וילע

."תעקוא" וינפל היה אמשו "וליפה" ת"ירו .ורצע ,וענמ ,ובכע "תדעקא" 22
.םימרוג 23
.ונבר ירבד ןה ןהו .דל קרפ א"ח נ"ומב ם"במר הושהו .וט אי לאקזחי 24
רבכש ינפמ וא ,הכומנ תילכש המר תאפמ וא ויתועידי תא ביחרהל לגוסמ וניאש רמולכ 25
.םיחודמו אווש תואשמ ולוביק תיב אלומ
.ג ,י עשוה 26
,םעה יטושפ יניעב םג ורועיכו ומוהיז ףא לע ,ליגרו יעבטל ותכיפהו רבדה תרשכה "גיוסת" 27
.םהינובנ יניעב ש"כו
.ב גנ םילהת 28
.חור רצוק ,תואיל "ללמ" 29
תדרל ידכ הבשחמ זוכירב הבשקהו ןזוא תייטה אלא ,העימש םתס הניא "עאמסתסא" 30
.רשפאה לככ םירבדה קמועל
אוה םדא לש רקיה ןוההו ,ותלכלכ תא חורה רצק גישי אל :םש םגרת ךכו .זכ בי ילשמ 31
.אבה םלועה יניינעב םגו הזה םלועה יניינעב םג הז רבדש ,בתכ םש שוריפבו .תוצירחה
.ןוכנ וניאו "םתואת ןיינעב" ת"ירבו .הזה םלועה 32
.יתרודהמ םש ושוריפב םג הארו .ד ,י םילהת 33
וז ירה ועיפשה םא וירבד תא קרוז ןגרנהש ונא םיאורש יפכ :ושוריפב םש בתכו .ח חי ילשמ 34
.הלתהמל םירבדה תא ךפוה ואל םאו ,ותרטמ
םהינימ לכל םירפוכה תעפשהמ הב ןגהל ידכ הבשחמ דומלל ונבר תעדל הבוח ךכיפלו 35
.םורע יכלוהו תלכתה יפטעתמ ,םהיגוסו
ויה אל םיחילשה םתואש יגפמ םהל וגעלשהביסה יכ ונבר רובסו .י ,ל ב םימיה ירבד 36
.הז קוספ שבוש ת"ירבו ,םהיעמוש בל לע םילבקתמה םיחוכנ םירבד ףיטהל םירשכומ
היה ם"במרה ימי דעו ,ותונידעו ותוקדב םסרופמ היה ויבשות לש גיראהש םוקמ םש 37
.ח 'לה ח"כפ םילכ הנשמל ושוריפ האר ,חבשל עודיו םסרופמ
םיטוש יתיאר רבכו .ךירבד יחכש ןכל ירצ םהש ינפמ ונבר שרפמו .טלק טיק םילהת 38
לחה ם"במרה תעדכ םיגהונה ןיבל וניב רחסמ יקסע לע םירבדו ןיד לופנבש הלאכ םירורא
.אקוד וירבד ךפיה גוהנלו ם"במרה תא םג אונשל
.ןוכנ וניאו "תועדה ףולח וגהנמ היהש ימ" תצירב 39
.אטוחכ בוטכ םיעשרהו םיקידצה וב ןיושו 40
.ןוכנ וניאו "הזב םיגהנמה תוקת לא וב עיגאש" ת"ירב 41ל"צז ימויפ ףסוי ןב הידעס ונברל (תועדהו תונומאה) תועדבו תונומאב רחבנה
חפאק דוד ר"הכב ףסוי :ןיכהו ראב ,תירבעל םגרת
גרבנזיא הדוהי ידיב תדבועמ טנרטניא תרודהמ

ח קרפ - המדקה

לחא ךכ רחאו ,וירמאמ רפסמו רפסה ינינע ריכזהל יל הארנ ,ןאכ דע םירבדה ועיגה רבכש ןויכו
.םהירואיב
םיילכש םיתפומ םהילע איבא ךכ רחאו ,האובנה רבדב רמאנש המ םתחיתפב ריכזהל םידקאו
.הרשע הז רפס ירמאמ יתישע ינאש רמואו .יתמדקהש יפכ

.שדוחמ וב רשא לכו םלועהש :ןושארה רמאמה
.דחא ותוממורב םמורתי ארובהש :ינשה רמאמה
.הרהזאו יווצ הלעתי ול שיש :ישילשה רמאמה
.ירמבו תעמשמב :יעיברה רמאמה
.תונועבו תויכזב :ישימחה רמאמה
.וירחאש המו ,תומה בצמו ,שפנב :ישישה רמאמה
.םיתמה תייחתב :יעיבשה רמאמה
.לארשי ינב תעושיב :ינימשה רמאמה
.שנועבו לומגב :יעישתה רמאמה
.הזה םלועב תושעל םדאל בוטש המב :ירישעה רמאמה

ךאיה וירחא איבאו ,לכשומה ןמ וקזחמש המבו ,וניהלא ונעידוהש המב רמאמ לכב ליחתאו
,וילע בישהל שיש המו וירבד ריכזאו ,וילע יתעדיש ימ לכמ ונילע םיקלוחה תטש וב איה
.רמאמה ותואל ךיישה ןיינע ותואל רשא תויאובנה תויארב םייסאו

,וב ןייעמלו 42ינעייסל לאשא 'המו
,וידיסחו 43ותמואב ייואמל ינעיגיו
.44בורקה עמושה אוהו

."ינפל הלק יתכאלמ אהתש רמולכ "ילע לקהל" ילולמ םוגרת 42
.םרשאו םתבוטו וידיסחו ומע תעושתב תוארל הווקמ ינאש המל 43
.(חי המק םילהת) תמאב ויארוק לכל 'ה בורק :בותכה ךרד לע 44

            תוכן מחשבת ישראל