מתוהה למאמין
צורה ותוכן בספר הכוזרי
מהדורת אינטרנט בתרגומו של יהודה אבן תיבון

יהודה איזנברג
הוצאת השכל, ירושלים תשמ"ג