שמונה פרקים
הקדמה לפירוש מסכת אבות
רבי משה בן מימון

פרק שלישי:
חוליי הנפש


התוכן:
בריאות וחולי בנפש
הרופאים והחכמים
חולי הנפש שאין להם תקנה

בריאות וחולי בנפש
אמרו הקדמונים:
יש לנפש בריאות וחולי, כמו שיש לגוף בריאות וחולי.
ובריאות הנפש היא: שתהיה תכונתה ותכונת חלקיה - תכונות שתעשה בהן תדיר הטובות והפעולות הנאות.
וחוליה: שתהיה תכונתה ותכונת חלקיה - תכונות שתעשה בהן תדיר הרעות והפעולות המגונות.

אמנם בריאות הגוף וחוליו, מלאכת הרפואה תחקור עליהם.

וכמו שחולי- הגוף יידמו, להפסד הרגשותיהם, את המתוק - מר, ואת המר - מתוק, ויציירו הנאות בצורה בלתי נאותה, ותחזק תאוותם ותעצם הנאתם בדברים שאין הנאה בהם לבריאים כלל. ואפשר שיהיה בהם צער, כאכילת הטיט והפחם והעפר, והדברים העפוצים והחמוצים מאוד, וכיוצא באלו מן המזונות אשר לא יתאוו להם הבריאים, אבל ימאסו אותם.

- כן חולי הנפש, רצוני לומר: הרעים ובעלי המידות הרעות, ידמו להם הרע - טוב, והטוב - רע. והאדם הרע יתאווה לעולם לקיצוניות שהן רעות באמת; וידמה בעבור חולי נפשו, שהם טובות.

הרופאים והחכמים
וכמו שהחולים, כשידעו חוליים ולא יידעו מלאכת-הרפואה, שאלו הרופאים, והודיעום מה הם צריכים לעשות, והזהירום ממה שידמוהו ערב, והכריחום לקחת הדברים הנמאסים והמרים, עד שיבריאו גופיהם וישובו לברור הטוב ולמאוס המאוס -
כן חולי הנפש, צורך להם שישאלו החכמים, שהם רופאי-הנפשות, והזהירום מאותן הרעות, אשר יחשבון לטובות, וריפאו אותם במלאכה, אשר ירפאו בה מידות הנפש.
ואשר אבאר בפרק שלאחריו.

חולי הנפש שאין להם תקנה
אמנם חולי הנפש, אשר לא ירגישו בחוליים, וידמוהו בריאות; או ירגישו בו ולא יתרפאו, אחריתם - אחרית החולה כשנמשך אחר הנאותיו ולא יתרפא, שהוא יאבד בלי ספק.

אבל אלה שמרגישים ונמשכים אחר הנאותיהם, אמרה בהם תורת אמת, כשהיא מוסרת דבריהם:
כי בשרירות לבי אלך וגו' (דברים כ"ט, י"ח).
רצתה לומר, שהוא מכוון לרוות צמאו, והוא מוסיף לעצמו צמא.

אך אלה שאינם מרגישים בדבר, כבר תיארם שלמה הרבה. אמר:
דרך אויל ישר בעיניו, ושומע לעצה חכם (משלי י"ב, ט"ו).
רצה לומר: ששומע לעצת החכם, והודיעו הדרך שהוא ישר באמת, לא אשר יחשבהו שהוא ישר.
ואמר: יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מות (שם י"ד, י"ב).
- ואמר עוד בחולי-הנפש האלה, היותם בלתי יודעים מה יזיקם ומה יועילם:
דרך רשעים כאפלה, לא ידעו במה יכשלו (שם ד', י"ט).

 

לעמוד השער לתוכן המפורט לפרק הקודם לפרק הבא