שמונה פרקים
הקדמה לפירוש מסכת אבות
רבי משה בן מימון

פרק שביעי:
מחיצות הוילון וענייניהן


התוכן:
מחיצות הנביאים לפי מדרגותם
פחיתויות של כמה נביאים
פחיתויות המעכבות את הנבואה
מחיצת משה השקופה

מחיצות הנביאים לפי מדרגותם
הרבה ימצא במדרשות ובאגדות, וגם בתלמוד, שיש בין הנביאים מי שיראה את האלוהים מאחורי מחיצות-וילון רבות. וביניהם מי שיראהו מאחורי מחיצות-וילון מועטות. הכל לפי קרבתם אל האלוהים ורום מקומם.
עד שאמרו, שמשה רבנו עליו השלום ראה את האלוהים מאחורי מחיצה אחת מאירה, כלומר: שקופה. והוא אמרם: "הסתכל באספקלריא המאירה" ו"אספקלריא" שם המראה הנעשית מגוף שקוף כבדולח וכזכוכית, כמו שנבאר בסוף כלים.

הגדרת המחיצה

והכוונה בעניין הזה, מה שאומר לך: וזה, שאנחנו בארנו כבר בפרק השני, שמעלות - מהן דיבריות ומהן מידותיות.

וכמו כן הפחיתויות : מהן פחיתויות דיבריות כבערות והטמטום והתפיסה הקשה, ומהן פחיתויות-המידות, כרוב התאווה, והגאווה והרוגז, והכעס והעזות, ואהבת-הממון, והדומה להן. והן רבות מאוד, וכבר זכרנו הסדר בידיעתן בפרק הרביעי.

ואלו הפחיתויות כולם הן המחיצות המבדילות בין האדם ובין האלוהים יתעלה.

אמר הנביא, מבאר זה:
כי אם עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם (ישעיה נ"ט, ב').
יאמר: שעונותינו - והן אותן הרעות כמו שזכרנו - הם המחיצות המבדילות בינינו ובינו יתברך.

תנאי הנביא

ודע, שכל נביא לא נתנבא אלא אחר שהגיע לכל המעלות הדיבריות ורוב מעלות המידות, ומהקיימות שבהן. והוא אמרם:
"אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר".
אמנם "חכם" הרי הוא כולל את המעלות הדיבריות בלא ספק.
ו"עשיר" הוא מעלה ממעלות המידות, רצוני לומר: ההסתפקות. שכן קוראים הם את המסתפק עשיר. והוא אמרם בגדר העשיר: "איזהו עשיר, השמח בחלקו", כלומר, שמסתפק במה שהמציאו הזמן, ואינו מצטער על מה שלא המציאו.
וכן "גיבור", גם זו מעלה ממעלות המידות. רצוני לומר, שינהיג כוחותיו כפי הדעה שבארנו בפרק החמישי והוא אמרם:
"איזהו גיבור, הכובש את יצרו".

פחיתויות של כמה נביאים
ואין מתנאי הנביא שיהיו לו מעלות המידות כולן, עד שלא תפחיתהו פחיתות כל עיקר. שהרי שלמה נביא, כעדות הכתוב: בגבעון נראה ה' אל שלמה (מלכים א' ג', ה'), ומצאנו לו פחיתות מידותית, והיא רוב התאווה בפירוש. וזאת בהרבות הנשים, שהיא ממעשי תכונת רוב התאווה. ואמר מפורש: הלוא על אלה חטא שלמה (נחמיה י"ג, כ"ו).

וכן דוד עליו השלום נביא הוא, ואמר: לי דבר צור ישראל (שמואל ב' כ"ג, ג'). - ומצאנו אותו בעל אכזריות, ואף על פי שלא השתמש בה כי אם בעובדי כוכבים ובהריגת הכופרים, והיה רחמן לישראל. אבל בא בפירוש בדברי הימים, שהאלוהים לא מצא אותו ראוי לבנות את בית המקדש, לרוב מה שהרג, ואמר לו:
לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפני (דה"א כ"ב, ח').

ומצאנו באליהו זכור לטוב מדת הרגזנות. ואף על פי ששמש בה לכופרים ועליהם היה רוגז, בארו החכמים, שהאלוהים לקחו ואמר לו: לא יצלח לבני אדם מי שיש בו קנאה במידה שיש לך, שסופו שיכלם.

וכן מצאנו בשמואל שנרתע מפני שאול, וביעקב שנמס לבבו מפגישת עשו.

אלו המידות וכיוצא בהן, הן מסכי הנביאים, עליהם השלום. ומי שהיו לו שתי מידות או שלוש בלתי ממוצעות, כפי שבארנו בפרק הרביעי, נאמר בו שראה את האלוהים מבעד למסכים שניים או שלושה.


פחיתויות המעכבות את הנבואה
ולא תרחיק היות חסרון כמה מידות ממעט את מדרגת הנבואה; שכן מצאנו בכמה מפחיתויות המידות שעוצרות את הנבואה לגמרי, כרגזנות.

אמרו:
"כל הכועס, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו".
והביאו ראיה מאלישע, שנסתלקה ממנו רוח הנבואה כשרגז, עד שהסיר רגזו. והוא אמרו:
ועתה קחו לי מנגן (מלכים ב' ג', ט"ו)

וכן הדאגה והעצבות, שכן יעקב אבינו, כל ימי התאבלו על בנו יוסף נסתלקה ממנו רוח הקודש, עד שנתבשר בחייו. - אמר:
ותחי רוח יעקב אביהם (בראשית מ"ה, כ"ז).
ואמר התרגום, מי שמפרש דברי משה לפי המסורת:
"ושרת רוח נבואה על יעקוב אבוהון".
ולשון החכמים:
"אין הנבואה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה".

מחיצת משה השקופה
וכאשר ידע משה רבנו, שלא נשאר לו מסך שלא קרעו, וכי נמשלו מעלות המידות כולן והמעלות הדיבריות כולן. ביקש להשיג את האלוהים באמיתת מציאותו, אחר שלא נשאר מונע. אותה שעה אמר:
הראני נא את כבודך (שמות ל"ג, י"ח).
והודיעו, יתברך, שאי אפשר לו דבר זה, להיותו שכל נמצא בחומר. רצוני לומר: באשר הוא אדם. והוא אמרו:
כי לא יראני האדם וחי (שמות ל"ג, כ')
הנה לא נשארה בינו ובין השגת האלוהים באמיתת מציאותו זולת מחיצת וילון אחת בהירה, והיא השכל האנושי שאינו נפרד.

וגמל עליו האלוהים יתברך חסד, בתיתו לו מן ההשגה, אחר שאלתו, יותר ממה שהיה לו קודם שאלתו.

והודיעו, שהתכלית אי אפשרית לו כל עוד שהוא בעל גשם. וכינה אמיתת ההשגה בראיית פנים. כי האדם כשיראה פני חברו, הגיעה לנפשו צורתו ולא יערבבנו בזולתו. אבל כשיראה אחוריו, ואם גם הבחינו באותה ראייה, אף על פי כן סופו שיסופק בו ויערבבנו בזולתו.

כמו כן השגתו יתברך באמיתות היא, שיגיע לנפש מאמיתת מציאותו, שלא יהא שותף לאותה מציאות שום נמצא אחר. עד שימצא בנפשו מציאותו קבועה ונבדלת ממה שימצא בנפשו ממציאות שאר הנמצאים.


ואי אפשר לאדם להשיג שעור השגה זה, אלא שהוא, עליו השלום, השיג מעט למטה מזה. והוא שנאמר בו:
וראית את אחורי (שמות ל"ג, כ"ג).
ואני עתיד להשלים העניין הזה בספר הנבואה.

וכאשר ידעו החכמים, עליהם השלום, ששני מיני פחיתויות אלה, רצוני לומר: הדיבריות והמידותיות, הם שחוצצים בין האדם ובין האלוהים, ובהם נבדלים הנביאים למדרגותיהם, אמרו על כמה שראו חכמתם ומידותיהם: ראויים היו שתשרה עליהם שכינה כמשה רבנו".

ולא יעלם ממך עניין הדמיון, שדימו אותם אליו, לא שישוום לו, חלילה. וכן אמרו על אחרים: כ"יהושע" על האופן אשר זכרנו.

וזהו העניין אשר כיוונו לבארו בפרק הזה.

לעמוד השער לתוכן המפורט לפרק הקודם לפרק הבא