הווצמ רב תגיגחל רוקמה
תיתכלהה תורפסבו ארמגב

תווצמה לועל תבה לש וא ןבה לש הסינכה םוי תא גוגחל ךרוצה רבדב שרופמ רוקמ ארמגב ןיא
זמרה ךרדב םימעפל - דומעל ןתינ םינוש תורוקממ ךא .המודכו הווצמ תדועס םע החמש םויכ
הרצקב ןייצנו ,(הלבט האר) הרצקב תורוקמה תא טטצנ .הז םוי לש ותועמשמ לע - דבלב
.ןוידל םיאשונ

ןתמב םירענה דיקפת ןייוצמ וב ,יניס תירבב ה ,ד"כ תומשמ קוספה תא םידקנ שורדה ךרד לע
:ריבסמ ן"במר .הרות
ושגנ אלש ,אטח םעט ומעט אלש לארשי ירוחב םה לארשי ינב ירענ טשפה ךרד לעו"
(ב,גמ תוכרב) ורמאש ןינעכ ,םהב םישודקהו םעב םירחבנה םה יכ ,םלועמ השא לא
."'וכו ןונבלכ חיר ןתיל אטח םעט ומעט אלש לארשי ירוחב ןידיתע
תירב תתירכב ליעפ ןפואב לארשי ינב ירענ תא ףתשל ,הבושחה תועמשמה תא תנייצמ הרותה
ינקזמ םיעבש" םע תיתדה הייווחל ףרטצהל לארשי ינב ירענל תונמדזהה תאז .יניסב 'ה
.יניס רהב הרות ןתמ רחאל תירב תתירכו תווצמה לוע תלבקב (די ,ט ,א םיקוספ) "לארשי

ךא ,"תווצמל הרשע שולש ןב" םג םהיניבו םייחב םינוש םיליג תנייצמ תובא תכסמב הנשמה
תא השיגדמ הדינ תכסמב הנשמה .הז םויב הווצמ תדועס וא הגיגח לש העיבק םוש ךכב ןיא
ךוניח לע רבודמ אמוי תכסמב הנשמב .הבדנו רדנ יניינעב הרענהו רענה לש תישיאה תוירחאה
לש ודמעמש ,עמתשמ הנשמה תורוקממ .אתיירואדמ תווצמב בויחה ינפל הנש רבכ תווצמל
וניא םויה ךא ,תבל הרשע םיתש וא ןבל הרשע שולש ליגמ םימוחת המכב הנתשמ ריעצה
.החמש םוי לש דחוימ עוריאכ ןייוצמ

אקווד סחוימ גהנמהו ,תווצמל הסינכ םויב םייוסמ סקט הנושארל ןייוצמ םירפוס תכסמב
ינקז לא םיריעצה םינבה לש תוברקתהב הוולמ תווצמה םויק לש הלחתהה .םילשורי ישנאל
הכזיש" תנמ לע ,קוזיחו הכרב ירבד ידי לע ריעצה תא םיקזחמו םידדועמ רשא ,םילשורי
תישיאה הכרבה תא שיגדמ "ןקזו ןקז לכ" חוסינה (1) ."םיבוט םישעמבו הרותב
וב ,תורוקמב "הווצמ רבל סקט" לש ןושארה רואיתה הז .ןקזו ןקז לכ לש תילאודיבידניאהו
.םילשורי ינקז ידי לע ריעצל תיכוניחה הייוחהו רסמה םישגדומ

רחוב רגבתמה וב ,הרשע שולש ליג לש תיכוניחה תועמשמה תא שידגמ הבר תישארב שרדמה
אל תאז הכרב ,"ינרטפש ךורב" הז םויב ךרבל באה לע ןכלו ,דיתעל וייח ךרד תא ומצעל
םג (2) ,תאז הכרב לש הפקותב םיקסופה ונד םיברו ,לארשי תולהק לכב הלבקתה
(3).הווצמ תב יבגל

ףד אמק אבב ארמגהמ תירוקמ ךרדב דמלנ תווצמל הסינכ םויב הווצמ תדועס ךורעל גהנמה
תווצמב ובויח םצע לע ("ןנברל אבט אמוי") םימכחל בוט םוי תושעל הצור ףסוי בר :א"ע ז"פ
"המלש לש םי" לעב (ןילבול 1573-1510 ,אירול המלש ברה) ל"שרהמה דמל וז איגוסמ .הרותה
.הווצמה רבל הווצמ תדועס ךורעל זנכשאב גהנמה רוקמ תא תירוקמ ךרדב

הלבקתה הווצמ רב תגיגח .רתויב םילד םה הווצמ תב וא רב תגיגחל םיידומלתה תורוקמה
םימייוסמ םידוהי האמה תליחתב .הרשע ששה האמב רבכ זנכשא תוליהקב םירערעמ אלל
סקטה שרתשה הב ,תירצונה הביבסה תעפשהב הארנה לככ ,הווצמ תב תגיגח םג ןקתל ושקיב
דמעמ לע תויתכלה תובושת רפסמ ובתכנ םינורחאה תורודה ךשמב (4) .Confirmation -ה לש
.ךשמהב הארנש יפכ ,לארשי תוליהקב םייונישהו חוכיווה תא תופקשמ רשא ,הווצמה תב תגיגח לש


תיתכלהה תורפסבו ארמגב תורוקמה

:ה ,דכ תומש
.םירפ 'הל םימלש םיחבז וחבזיו תלע ולעיו לארשי ינב ירענ תא חלשיו

א"כמ ה"פ תובא הנשמ
הרשע שמח ןב ,תוצמל הרשע שלש ןב הנשמל רשע ןב ,ארקמל םינש שמח ןב :רמוא היה אוה
ןב ,הניבל םיעברא ןב ,חכל םישלש ןב ,ףודרל םירשע ןב ,הפוחל הרשע הנומש ןב ,דומלתל
ןב ,חושל םיעשת ןב ,הרובגל םינומש ןב ,הבישל םיעבש ןב ,הנקזל םישש ןב ,הצעל םישמח
.םלועה ןמ לטבו רבעו תמ וליאכ האמ

ו"מ ה"פ הדנ הנשמ
.ןימייק הירדנ דחא םויו הנש הרשע םיתש תב .ןיקדבנ הירדנ דחא םויו הנש הרשע תחא תב
.הרשע םיתש לכ ןיקדובו
,ןימייק וירדנ דחא םויו הנש הרשע שלש ןב ,םיקדבנ וירדנ דחא םויו הנש הרשע םיתש ןב
.הרשע שלש לכ ןיקדובו
רדנ םהירדנ ןיא ,ונשדקה ימ םשל ונרדנ ימ םשל ונא ןיעדוי ורמאש יפ לע ףא ,הזה ןמזל םדוק
ימ םשל ונרדנ ימ םשל ןיעדוי ונא ןיא ורמאש יפ לע ףא ,הזה ןמזה רחאל .שדקה ןשדקה ןיאו
.שדקה ןשדקהו רדנ ןרדנ - ונשדקה

ד"מ ח"פ אמוי הנשמ
ליבשב ,םיתנש ינפלו הנש ינפל םתוא ןיכנחמ לבא ,םירופכה םויב ןתוא ןינעמ ןיא תוקוניתה
.תוצמב ןיליגר ויהיש

ז"ה ח"יפ םירפוס תכסמ
הנש הרשע תחא ןב ,םוצ םויב םינטקה םהיתונבו םהינב ךנחל ,םילשוריב בוט גהנמ היה ןכו
וכרבל ידכ ,ןקזו ןקז לכ ינפל וברקמו ולבוס ךכ רחאו ,םילשהל הרשע םיתש ןב ,םויה םצע דע
היה ,ריעב ונממ לודג ול היהש ימ לכו ;םיבוט םישעמבו הרותב הכזיש וילע ללפתהלו וקזחלו
םהישעמו םיאנ םהש ךדמלל ;ודעב ללפתהל ול הוחתשמ היהו ,וינפל ךלוהו ומוקממ דמוע
יתבל ןתוא ןיכילומ ויה אלא ,םהירחא םינטק םהינב ןיחינמ ויה אלו .םימשל םבלו ,םיאנ
.תוצמב ןכנחל ידכ ,תויסנכ

גס השרפ הבר תישארב
ולידגהש ןויכו ,הז יבג לע הז םילידג ויהש תינובצעו סדהל לשמ רמא יול יבר ,"םירענה ולדגיו"
םיאב םהינשו רפסה תיבל םיכלוה םהינש הנש ג"י לכ ךכ .וחוח הזו וחיר ןתונ הז וחירפהו
.םיבכוכ תדובע יתבל ךלוה היה הזו תושרדמ יתבל ךלוה היה הז הנש ג"י רחאל ,רפסה תיבמ
ושנועמ ינרטפש ךורב רמאיש ךירצ ךליאו ןכימ ,הנש ג"י דע ונבב לפטהל םדא ךירצ רזעלא ר"א
"...הז לש

א"ע ז"פ ףד אמק אבב
ןמ רוטפ אמוס" רמאד ,הדוהי 'רכ הכלה רמאד ןאמ :אנימא הוה שירמ ,ףסוי בר רמא
אתשהו .תוצמ אנידבע אקו אנידקפמ אלד ?ט"מ ,ןנברל אבט אמוי אנידבע אק ,"תוצמה
ןאמ ,"השועו הווצמ וניאש יממ השועו הווצמה לודג" אנינח 'ר רמאד ,אנינח 'רד אהל תיעמשד
ארגא יל תיא אנידקפמ יכד ?ט"מ ,ןנברל אבט אמוי אנידבע ,הדוהי יברכ הכלה ןיא יל רמאד
.יפט

:(ז"ל ןמיס ז"פ) המלש לש םי
חיכומ המשו ,וזמ הלודג הווצמ תדועס ךל ןיא הרואכל ,םיזנכשאה םישועש הווצמה רב תדועס
הווצמה לודגו ,הווצמ רב תויהל רענה הכזש ,םוקמל הידוהו חבש םינתונו החמש םישוע .הילע
רמאש ףסוי ברמ היאר .הללכב הרותה תירבב וסינכהל התע דע ולדגש הכז באהו .השועו
הצר וישכע דע ול עדונ היה אלש הרושבה לעו ,בייח רבכ היהש פ"עא ,ןנברל אבוט אמוי אנדיבע
ונמזב השענ אלש רחאמ םלוא .בוט םוי תושעל יוארש תעה תעגה לע ןכש לכ ,בוט םוי תושעל
ןיעמ הדועסה לע שורדל רענה תא םיכנחמ םאש הארנ םוקמ לכמ ,הווצמ תדועס בשחיל המל
.תיבה ךוניח תדועסמ ערג אל ,ערואמה


:תורעה


העברא ,ןנבר ונת" :ב"ע ב"ל ףד תוכרב האר - םיבוט םישעמו הרותל אקווד קוזיח לע .1
- ןינמ םיבוט םישעמו הרות .ץרא ךרדו הליפת ,םיבוט םישעמו ,הרות :ןה ולאו קוזח ןיכירצ
- ץמאו ,הרותב - קזח .הרותה לככ תושעלו רמשל דאמ ץמאו קזח קר ('א עשוהי) רמאנש
"... .םיבוט םישעמב

ץיצ ת"וש ,ד"יק 'יס 'א ח"וא יבצ רה ת"וש ,םש םילכ יאשונו ב"ס ה"כר 'יס ח"וא ע"וש .2
.'ד תוא ג"כ 'יס 'ז קלח רזעילא

ת"וש ,(א) ב"י 'יס ד"וי 'ו קלח רמוא עיבי ת"וש ,(ג) ט"כ 'יס ח"וא 'ו קלח רמוא עיבי ת"וש .3
דומע ,'ד ךרכ ,הוצמ רב ךרע תידומלת הידפולקיצנאב תוטישה םוכיסו ד"יק 'יס ח"ואח יבצ רה
,םימלועה תינויצה תורדתסהה ,םילשורי ,"תווצמהו השאה" ןוסנילא 'ג םיקילא ,ה"סק-ה"סק
Erica S. Brown "The Bat Mitzvah in Jewish Law" הנורחאלו .180-171 דומע ,ט"לשת
in M. Halpern and Ch. Safrai (eds) "Jewish Legal Writings by Women",
Jerusalem Urim Publications, 1998, pp 232-258

לע .תירצונה תדב קוזיח ונייהד ,(קזחל = "firmare") "קוזיח" אוה הז גשומ לש תועמשמה .4
רמוכה ידי לע השענ רבדהו ,םיידי תכימסב הכורכ תדל הסינכה חי-די ,'ח םיחילשה השעמ יפ
תינכת םירוטמרופרה ברקב הלבקתה הרשע הנומשה האמהמ לחה .הרשע ששה האמל דע
לע וזירכה םיריעצה הב ,ןויצמריפנוקה תגיגח תארקל םייתנשכ לש תרדוסמ םידומיל
.יגיגח ןפואב תירצונה תדל םתופרטצה

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח