תינימה היעבל תורעה

הרוטנבאנוב .י .א 'פורפ

,'ט ,יתדה רעונה יכירדמל ןוכמה תירפס ,ךירדמל
ח"שת ,םילשורי תינויצה תורדתסהה לש יתדה רודמה - רעונה יניינעל הקלחמה

:רמאמה ןכות
תינימה היעבה
טרפה ירצי ןוסיר
רותיווה לש ירסומה וכרע
םיטקניטסניאה קופיס
תינרדומה הרבחב החפשמה לש המוקמ
תיטסילטיפקה הרבחב החפשמה
הדיקפת תצקממ החפשמה רורחש
החפשמ אלל ולדגש םידלי
תורטמ ביצמ וניא עדמה
?הצופנה איה תיגוזה החפשמה עודמ
ןיאושינל דע ןימ יסחי תייחד
תינחור הרהט
ויהת םירוהט - ויהת םישודק


,הרבחה לש המויקל ינימה ןוסירה תובישחל תויללכ תורעהב קסוע רמאמה :תיצמת
.החפשמה תובישחלו

.השודק ,הרהט ,תויגוז ,החפשמ ,ינימ קופיס ,ןימ :חתפמ תולימתינימה היעבה
,רקוח ,רהרהמ רוחב לכ .הנורתפ תא שפחמ רודו רוד לכ .תרעוב היעב איה תינימה היעבה
לע ןיב ונוצרב ןיב ,ףוסבלו ,היעבה תא םימעפ האמ ומצעל חסנמ ,םייחה ךובמב טבלתמ ,הסנמ
ןויע תשרוד הריחבהש רורב םלוא ;רשיה ליבשה תא תולגל השק .וכרד תא רחוב ,וחרוכ
תא ובל לא םישי אל םא ,םדאב עוגפל הלולע הבוטה ךרדה ןמ הייטס לכ יכ ,הלוקש הקידבו
.חתפל תוצבורה תונכסה

םיכרצ ,תופיאש ,תופיחד םיכסכתסמו םידגנתמ הבש ינפמ דחוימב הפירח איה תינימה היעבה
תושירדה לכ תא איבהל השק .הזב הז םימחלנ תובורק םיתעל רשא ,דואמל דע םיקזח םירציו
טקניטסניאה .תונברוקו םירותיוו ידי לע קר גשוי ןורתפ לכ ךכ םושמו ;הרשפ וא המאתה ידיל
וקופיס תא ליבגהל החרכומ הרבחה ,אסיג ךדיאמו ;קופיס שרודו ףחוד ,ףיקתו זע אוה ינימה
םדאה עיגי ןאל .תונוונתהו תוררופתה ידיל האיבהל םילולעה תוחוכ ינפמ המויק לע ןגהל ידכ
ישעמ ןהירחא תוררוג תוצירפו האנק ,הבהא ?תונסורמ יתלב תוקושתו תוואת לש ץחלה ךות
עבק ,רתויב יביטימירפה וליפא ,םעו םע לכ ,םנמא .הרבחה רדסב תוסרוה תולועפו סנוא
ןוויכב תוינימה ויתולועפ תא ךירדהלו דיחיה לש תוואתה חוכ תא בכעל ידכ םיטפשמו םיקוח
םירוסיא ולטוה םייתוברתהו םיינחורה םיכרעה לע ןגהל ידכב .להקה ייחל קיזמ יתלב
תחגשה .והותב הלא םיכרע ולעי ,ורצי תא םדאה שובכי אל םא ןכש ,תורהזא ועמשוהו
תוברתה תיילע םע דבב דב תכלוהו תבחרתמ םיטרפה לש תוינימה תולועפה לע הרבחה
הנגהל םיקוקזה םיינחורה םיסרטניאה יכ ,רתוי תובחר תוילאיצוס תובכש ברקב התרידחו
.תכלוהו תרבגתמ םמויקל תמייאמה הנכסה םגו ,םיכלוהו םירבגתמ תנגרואמ

טרפה ירצי ןוסיר
איה םימיוסמ םיקוח יפל תוינימה תולועפה לש תיתרבחה תעמשמהש העדל דוסי ןיא
םעו םע לכב .טרפה ירצי ןוסיר - םהיניבו ,םיעודי םיאנתב יולת הרבחה םויק .אדירג תימכסה
הדימה תאו הרוצה תא עובקלו הב ברעתהל החרכומ הרבחה .ירוביצ ןיינעל תוינימה הכפה
תולועפ ןיבו תוינימה תולועפה ןיב אוהש לכ לדבה ןיא .ויתושקב תא קפסל טרפל ול רתומ ןהב
תא תורידגמה תונקת םינקתמש יפכ .יוארה ןרדסהב תנינועמ הרבחהש ,טרפה לש תורחא
גהנמה ידי לע - רידגהל םיכירצ ןכ ,ללכה תבוטל ןתוא םינווכמו טרפה לש תוילכלכה תולועפה
שפוח .תנגרואמה הרבחה תושירדל םאתהב תינימה ותוגהנתה תא - רסומהו קוחה ,ךוניחהו
ונא ןכל .הרבחה ןינב דמוע םהילעש םיירקיעה תודוסיה תוביצי לע םייאי טלחומ ינימ
תבוט ןיבו טרפה יכרוצ ןיב הרשפה ךרד תא ,יתרבח ןיינע לכב ומכ ,הז ןיינעב שפחל םיחרכומ
.תונברוקו םירותיוו ילב הרשפ ןיאש רורב םלוא .ללכה

לרוגב עירכמ םרוגכ תויתרבחה תא םישיגדמה םימרזהו תועונתה אקוודש ,רבדה הנושמ
תולבגהה לוטיב תא םיעיצמ ,דיחיה תועיבת לע רוביצה תויוכז תא םילעמהו ונימיב םימעה
אצמנה םדאה לעש ,ךפהל ,םיבשוח ונא .תינימה היעבה ןורתפכ טלחומה ינימה שפוחה תאו
ילבמ וירבח יפלכ תומיוסמ תובוח וילע לבקל - היתורישו היתולועפמ תלעות קיפמהו הרבחב
תא ללכה ןמ איצוהל ןיאו ,תידדה תעמשמב הנתומ תולועפב ףותישה .ןהילע רובעל תושר
שי .ירמגל רסח וא ןסרה שלח ךא םא ,הרבחה ןינב תא ץתנל לוכיה םוצע חוכ - ינימה רציה
יתלבה תואצותה ןתוא תא וירחא רורגי טלחומה ינימה שפוחהש הנכסה ינפמ דחוימב ריהזהל
.הלכלכה הדשב ילאודיבידניאה שפוחה ידי לע םזילטיפקה תפוקתב ומרגנש ,תוירסומ

רשועה לע והערל שיא ןיב המחלמהו תורחתהה הצרפ ,הרבחה ייחל דוסיכ "שפוח"ה רכוהשכ
ידבעל וכפה םילדהו םיילאיצוסה תודמעמה ןיב םילדבהה וקמעוהו ושגדוה ,ןוטלשהו
תוכזה ומכ ,אוה םג בשחנה - ינימה שפוחה םא ,דאמ לודג ןוסא קפס ילב היהי ךכ .םירישעה
השאה תשיכר ןעמל תורחתהל םורגי - םדאה לש תיעבט תוכזכ ,ילאודיבידניאה שוכרל
לע אובל םילוכיה הלא ןיב םידוגינו תויגליבירפ ,ןויווש יא ידיל איביו ,תוקושתה קופיסו
לכל חיטבת תיתרבחה תעמשמה ,הז תמועל .ךכ לע רתוול םיחרכומה הלאל ינימה םקופיס
.הווש הדימב רותיוו תבוח דחאו דחא לכ לע ליטתו תמיוסמ קופיס תדימ דחאו דחא

רותיווה לש ירסומה וכרע
לש ותלוגס .רותיווה לש יכוניחהו ירסומה וכרע תא םיחינזמ הקדצה לכ אללש ףיסוהל שי
.ןוסירה חוכב אלא ,יח לעב לכ הפי חילצמ הזב יכ ,םירציל העינכב תאטבתמ הניא םדאה
תורטמ תגשהל ויתויטנ תא ןווכל אוה לוכי ;וחורב טלושהו ורצי תא שבוכה רוציה אוה םדאה
תנגה ןוגכ - הלענ תילכת ןעמל ,וייח תא וליפאו ,םייטרפה ויכרצ תא בירקהלו תוליצא
רעונה תא םיכנחמ ונאשכו .עדמה תומדקתהו קדצה תטלשה ,םיללמוא תלצה ,תדלומה
בל תמושת שידקהל ונא םיכירצ ,הרבחה ברקב וילע ולטויש םינושה םידיקפתה יולימל
לוכאל - וירצי לכ לש אלמה קופיסה תא לבקל דליל השרנ םא ."ימצע ןוסירל ךוניח"ל
- ןנוא ישעמ תושעל ,ךלכלתהל ,וירבח תא ףיקתהל ,םיצפח רובשל ,העיבש ידכ דע םיקתממ
הבוח ידי אצנ אל ,שפוחה תא ליבגהל ןיאו עבטה ינפב לושכמ ליטהל ןיאש העיבתה ךותמ
ררחשל תע דליה ייחב שי .םיעשופ ךוניח :ושוריפ ךוניחה לש הז ילילש ןוויכ .םיכנחמו םירוהכ
,םיכוסכסו םיישק ךות הווהתמ תירסומה תוישיאה .חיכוהל תעו חבשל תע ,ןסרל תעו
.למעו ץמאמ ירפ - םירותיוו םיקופיס ,תונולשיכו תוחלצה

תעיבקו םכרע תרדגהל הקיפסמ הניא ,םימיוסמ םיטקניטסניא םיאצמנ םדאבש הדבועה
תוחוכ ,םנמא .םתואיצמב היולת הניא עבטה תוחוכ תכרעה .רענהו דליה ךוניחב םמוקמ
.םהב םישמתשמ ונא ןמשלש תורטמב יולת םכרע ;םמצע ינפב םיער וא םיבוט םניא עבטה
:אפרל וא גורהל ,עוטנל וא רוקעל ,סורהל וא תונבל ידכ עבטה תוחוכב םישמתשמ ונא ירה
.שפנה תוחוכל סחיב ןידה ןכו .ונינפל םיביצמ ונאש תילכתה יפל הער וא הבוט איה ונתלועפ
םיבוט תוחוכל ךופהל םילולע םה לבא ;םמצע ינפב םיער וא םיבוט םניא המכחהו לכשה םג
וא תלוזה תבוטל ,ףויזל וא רשויל ,המרמ ישעמל וא תמאה תריקחל :םהב ונשומישל םיער וא
קר יכ ,היואר הרטמ גישהל ידכ דע םייעבטה תוחוכב שומישה תא ןווכל ונילע .תיכונא הרטמל
.םכרע תא תעבוק הרטמה

םיטקניטסניאה קופיס
:תיתילכת-תיגולויב הניחבמ בושח רבד והז .ינשוח גונעת וירחא ררוג םיטקניטסניאה קופיס
ותלועפמ האצותכו גונעתה ירחא ףדור יח לעב לכש ,הז ידי לע חטבוה ןימהו דיחיה םויק
תעפותכ הלועפל ףוצרה גונעתהש הנכסה תמייק לבא .וכרצ תא אוה גישמ האנהל תנווכמה
וא דיחיה םויק - הנוכנה הרטמה לש םוקמה תא סופתיו המצע הרטמל ךופהי ,דבלב יוול
םלועב ,הלועפ לכל יכ .תורקפהה ישעמ לכל רוקמו ,הכרדמ התייטהו הלועפה תוויע והז .ןימה
.ןוונתתו םעט לכ דיספת הידעלבש תיתוהמו תירקיע האצות ,ונייהד ,הלשמ הרטמ שי ,עבטה
גונעתה :תיעבטהו הנוכנה ךרדה ןמ התייטהו הסנרפה תוויעכ תוללוזל עגונב ,לשמל ,ןידה אוה
.ףוגה תנוזת - תיעבטה הרטמה םוקמב הרטמל ךפוה יוול תעפותכ הליכאה תלועפל ףוצרה
יכ ,רתויב תועורגה ינימה רציה תויווע םה תוילאוסקסומוההו ןנוא ישעמ ירה וז הניחבמ
ךכ ךותש אלא ,תינימה הלועפה לש ידיחיה עינמה שמשמ גונעתהש קר אל הלא םישעמב
ינימה רשקה םג ,םלוא .ינימה טקניטסניאה לש יעבטה דיקפתה ןיטולחל לטובמ
ינשוח גונעת תגשהל וא קחשמ םשל ורשקתהב יוארה ודיקפת ירחא אלמי אל ילאוסקסורטהה
הרכהמו שרופמב םמצע לע ולבקי םידדצה ינשש ילבמ ,יחטש הבהא שגר ךותמ וא ,דבלב
םתסנרפ ,םהב לופיטה ,םינבה תדיל - םרשק תואצות לש המלשה תוירחאה תא הרורב
.ירסומה וכרע תא תעבוקו הבהא שגר תא תשדקמ ,החפשמ תריצי .םכוניחו

ךכ ידכ דע יעבטה ןויגהה לע םיססובמו םירורב ,דואמ םיטושפ םה ליעל םירמאנה םירבדה לכ
.הנובתה ךרדמ םדאה לכש תא קלסמ תוואתה חוכש ינפמ אלא ,םתשגדהב ךרוצ היה אלש
העינכו ןוצרה תשלוח תאצות םא יכ ,תוננובתהו ןויע ירפ ןניא ונתעדל תודגנתמה תועדה
,ןיאושינה דע תינימה ותרהוט לע רומשל םדאל ול השקש בושחל רתומ ,םרב .תוקושתל
תמשאהב רתוי וא תוחפ חולסל וא דיפקהל רתומ ,היגהנמו הרבחה ייח לש םיחכונה םיאנתב
ןיאו רסומהו ןויגהה ךרד יהוז .םיריעצה ךוניחל יוארה דוסיה הזו ןידה אוה - לבא ,םיניירבעה
ךרע םוש ,ליעל יתנייצש יפכ ,םלוא ;תונברוקו םירותיוו קפס ילב תשרוד וז ךרד .תרחא ךרד
דע ,םיימינפ תוברקו םיסוסיה ,שפנה תורירמ ,םיישק ילב דומעי אלו גשוי אל ישונא ינחור
.ינוציחו ימינפ לושכמ לכ לע ןוצרה תורבגתהב ערכוי ךוסכסהש

ומע תורח ןעמל םחלנהו תדלומה תורשל סייגתמהו בדנתמה לייחה תא םיחבשמ ונאש םשכ
תא דבעשמהו היביוא לכ ינפמ ותרהוט לע רמושה רוחבה תא םיחבשמ ונא ןכ ,ויחא רורחשו
,רוביגמ םיפא ךרא בוט" .החפשמה לש םייכוניחהו םייתרבחה ,םיירסומה הידיקפתל ורצי
."ריע דכולמ וחורב לשומו


תינרדומה הרבחב החפשמה לש המוקמ
היהש יזכרמהו בושחה םוקמה ותוא החפשמל הל ןיא השידחה הרבחב יכ םירובס שי ,םלואו
רתוי הבחר הליהק ךותב רזפתהל ,ררופתהל הפוסש םירמואו םיאבנתמ םהו .רבעב הל
,השעמלו הכלהל טולשת םאו .םינוש םיגוחב תכלוהו תטשפתמ וז העד .ןיטולחל לטבתהלו
ןומאה ןוגכ ,סנ לע ולעוה םויה דעש תובוטה תודימה לכו .דוסי לכ ירסח ל"נה םירבדה לכ ויהי
.הנמלעתו הנפולחת - םינבו םירוה ןיב תידדה הרזעו שפנה תוריסמ ,ותשאל שיא ןיב

לכ החפשמהמ ולטינ םויכש ןוכנ .בצמה תנבה-יאו תידוסי תועט וז הנעטב שי ,יתעד תוינע יפל
םהידיקפתמ קלח רבעוה תובר םינש ינפל דוע .רבעב הילע ולטוהש םידיקפתה םתוא
תוחתפתה םעו יתיבה ךוניחה לש ומוקמ תא חקל רפסה תיב .הרבחל םירוהה לש םייכוניחה
ךוניחה תא רוסמל ךרוצה רתויו רתוי שגרוה ונימיב הלכשהה יקפוא תבחרהו תוברתה
ןגוהכ אלמל ולכי אלו ועדי אל לודגה םבורב םירוהה יכ ,םידמולמו םיחמומ ידיל הארוההו
תסנכה תא םויה םישרוד ,םייובירו םתוכבתסה ,םיילאיצוסה םירשקה תוחתפתה .תאז הבוח
ותולגתסהל ישפנ דוסיכ םייתרבחה תושגרה קוזיחו חותיפ םשל םדקומ ליגב הרבחל דליה
ומצע לע לביק אלא ,תועידי תיינקהב רפסה תיב קפתסה אל וז הביסמ .הביבסל ותמאתהלו
םילאידיאל םאתהב ,התומלשב דליה תוישיא תריצי - רתויב הובגה יכוניחה דיקפתה תא
רסמנ ךרה ליגב םידליב לופיטה םג .רודה לש םייתרבחהו םיימואלה ,םייתדה ,םיירסומה
.םידליה ןג - ירוביצ דסומ ידיל רכינ קלחב

תיטסילטיפקה הרבחב החפשמה
תססובמ תילכלכ הדיחיכ תיטסילטיפקה הרבחב יזכרמ םוקמ החפשמה הספת ,אסיג ךדיאמ
רופישל הפיאשהו עצבה ירחא הפידרה ,םייטרפה םיסרטניאה .השוריה לעו יטרפה שוכרה לע
תומדקתהל ,רוציה תלדגהל םיירקיעה םיעינמה ובשחנ ףסכה יוביר ידי לע םייחה יאנת
םע דבב דבו ,הברהב בצמה הנתשה וז הניחבמ םג לבא .ללכה רשואל - ףוסבלו תילכלכה
לע תססובמה הרבחב .םדאה ינב לש תופיאשהו תופקשהה םג ונתשה תוערואמה תולשלתשה
םיילכלכה םידיקפתה םתואמ החפשמה תררחתשמ רוצייה לש יפותישה ןוגראה לעו ןויוושה
יכ ,החפשמה שאר לש רכשה דוע שמשי אל הדובעל הרומתכ .תמדוקה הפוקתב הילע ולטוהש
יכ םא .הווש הדימב רבח לכ לש םיינחורהו םיירמוחה םיכרצה לש יוצר קופיס תחטבה םא
תכלוהו תמשגתמה תילאיצוסה הכפהמה לש ןורחאה בלשה היהי המ עובקלו שחנל השק
הניפ ןבאכ החפשמה לע הרבחה לש ילכלכה ןיינבה דסוויי אל בורקה דיתעבש הארנ ,ונימיב
.םואלה ברקב יאמצע אתו

הדיקפת תצקממ החפשמה רורחש
יפלו תקפסמ הדימב םאלמל התלוכיב ןיאש םידיקפתמ החפשמה רורחש יכ ןיבהל שי לבא
החפשמל הל השרי הזכ רורחש ,ךפהל .החפשמה לוטיב ושוריפ ןיא ,ונימיב שורדה ןוויכה
לש הנושארה הרבחה איה החפשמה .רתויב תיעבטה התרטמ תגשהל הצרימ לכ תא שידקהל
תויכונאה רצי לע רבגתמ אוה וז ךרדבו ,ותחפשמ ברקב הבהאה תא הליחתב דמול דליה .דליה
.ובש

שמשמ וירוה םע דליה תא רשקמה ונימב דיחיה ישגרה סחיה ,הזילנאוכיספה הנייצש יפכ
ידי לע םימרגנה םיימינפה םיכוסכסה תורמלו .תלוזל ומצעמ "ודיביל"ה תרבעהל יאנתו יוריג
תא גישהל ידכ םחלהל םיחרכומ רענהו דליהש השקהו הכוראה המחלמה תורמלו ,הזה סחיה
טאל םדאה עיגי החפשמה תבהא לש ןושארה ןויסינה ידי לע קרו ךאש קפס ןיא ,םתואמצע
.(תושונאה ,תדלומה תבהא) הבהא לש רתויב תוהובגה תורוצל םגו ותייער תבהאל טאל
ונימב דחוימה ישגרה סחיה תא םירוהה בלב ררועמ הייברה לש יעבטה רשקה ,אסיג ךדיאמ
,תננג םוש .דליה שפנ הווהתתו רצווית ןהבש תורוהטהו תומחה תויולעפיהה תאו םינבה יפלכ
לכש יעצמא יתלבה סחיה ותוא םתתיכ ידלי םישולש וא םירשע יפלכ ושיגרי אל ,הרומ םוש
.םהינב יפלכ םישיגרמ םאו בא


החפשמ אלל ולדגש םידלי
העפותה התוא לע תונורחאה םינשב וכרענש םייעדמה םירקחמה תא ,בגא ךרד ,ריכזא
ירסח םידלי זכרמה דסומה לש תדחוימה הריוואה - "םזילטיפסוה" םשב הפוריאב תארקנה
אל תיגולוכיספ הניחבמ עורגה בצמה .('וכו ודרפנש םירוה ינב ,םיפוסא ,םימותי) החפשמ
ןתוא תא קוידב םיארוק ונא יכ ,תונורחאה םינשה םישולש ךשמב הלא תודסומב הנתשה
הפיקמה הדובעב ,(1915 ,ןיפ'צ) וז היעבל תשדקומה הנושארה תיעדמה הדובעב תונולתה
דבועו הקירמאב ךרענש (1945) ץיפש לש ןורחאה רקחמבו (1925) ןוסקיריא לש תטרופמהו
תינחורהו תינפוגה תוחתפתהב םילודגה םייוקילה תא שיגדמ רקוח לכ .הזילנאוכיספה חורב
תולחמ זוחא ,דואמ הובג התומת רועיש :החפשמב םייחה םידליל דוגינב דסומה ידלי לש
ידליב םיתעל תועיפומ .חור תולחמל הייטנו תיללכ תינגרוא השלוח ,דואמ לודג תוקבדמ
המוד (תיפיטואירטס) תיספטהו תויתוכאלמ םיפג תדמע ןוגכ) תויגולתפ תועפות דסומה
הביסה ץיפש לש ותעד יפל .החפשמב םייחה םידלי ןיב ללכ תויוצמ ןניאש ("הינוטטק"ל
תא םייסמ אוהו ;"ומאל דליה ןיבש ילמרונה סחיה רסוח" אוה הלאה תוערפהל הנושארה
ןוצר עיבשמו םח סחי תריציל גואדלו בצמה תא ןקתל ,תונוטלשה לא הקעצו הרהזאב וירבד
אלל תוילנימירקו תויגולוכיספ תואצות עונמל תנמ לע הנושארה תודליב וירוהו דליה ןיב
.הפורת

ינחוטב ירה - ררופתהל החפשמה ףוס לרוגה תריזגב יכ ,בצמל ןוקית ןיאש רמאת םאו
תא עונמלו תוררופתהה ךלהמ תא רוצעל ידכ םיאירבה תוחוכה לכ תא סייגל ונתבוחמש
חור ייחב דוסי יכרע תרימש לע ןגהל ונילע .תימואלה ונתרבח ןינב תא סורהל לולעה ןוסאה
לוטיבו ןויוושה ,הדובעה ,םולשה ,קדצה תונורקע יפ לע ונתדלומ תא תונבל ונילע .םדאה
קוזיח .םימיוסמ םידיקפתו תובוח דחא לכ לע ליטהלו תינכת עובקל ונילע ;תויגליבירפה
תוגאדל הדובעשמ תררחושמ החפשמ ;הנושאר הגרדממ הבוח איה תינחור תודחאכ החפשמה
.יכוניח ירסומה הדיקפת תא םילושכמ ילבו הפי אלמל הלוכי תויטרפ תוילכלכ

תורטמ ביצמ וניא עדמה
עדמה ןיא .םייח תוכלהו תוגהנתה יכרד םיעבוק םניא היגולוכיספו היגולויבב עדמה ינותנ
העפות לכ ונל ריבסהל לדתשמ אוה ;דבלב ןתואיצמב תועפותה ךלהמ תא אלא ונתוא דמלמ
םילאידיאה תאו תויוארה תורטמה תא ונל תולגל ודיקפתמו ותלוכיב ןיא לבא ,תוביס ידי לע
.(תיביטמרונ) "תקקוחמ" המכח עדמה ןיא .םמישגהלו םגישהל ונילע הבוחש םילצאנה

?הצופנה איה תיגוזה החפשמה עודמ
דחוימבו ,םימעה בורב טשפתהו ךלמה עודמ ונל ראבל תולולע היגולוכיספהו היגולויבה ,םרב
ןמ תויטסו םיסוסיה ירחא (הימגונומ) תויגוז-דחה לש גהנמה ,םיליכשמהו םימדקתמה םימעב
.ךרדה

:תישאר
םנמא .ןיאושינל המיאתמה םייחה תפוקתב ,עצוממב ,הווש אוה תובקנהו םירכזה רפסמ
םינשב םידליה תתומת לבא ,תובקנה רפסמ לע תצקמב הלועה רפסמב םירכזה םידלונ
.םינימה ינש ירפסמ םינזאתמ תורגבתהה ליגבש ןפואב ,תובקנה לש וזמ הלודג איה תונושארה
הירדנאילופהו הימגילופה .תוגוז תוגוז רבחתהל םיכירצ השיאו שיא עבטה ךרדבש ןאכמ
תועפותכ אלא תועודי ןניאו םימעה תודלותב ירמגל לטובמ םכרעו דואמ םצמוצמ םוקמ וספת
רבוג תובקנה רפסמ ,תוכשוממ תומחלמ ירחא :לשמל) ללכה ןמ םיאצוי םיבצמב תויארע
םישנהו ,םיחצנמה ידי לע ובשינ וא ברקב ולפנ םיבר םיריעצ יכ ,םירכזה רפסמ לע הלועו
תטיש איה הימגונומה .(חצנמה םעה ינב תושרב תודמוע יבשב וחקלנש תורוחבה וא תורתוימה
ויבא תא שיא בוזעי ןכ לע" :הרותב בותכש יפכ ,םדאה לש תיסופיטה ,תילמרונה ןיאושינה
."דחא רשבל ויהו ותשאב קבדו ומא תאו

:תינש
ליג) תוחתפתהה תפוקת .םייחה ילעב לכב אמגוד ול ןיאש ,םדאה לש תוחתפתהה ימי ךרוא
עיגמה ,םדאה ייח לש ,ךרעל יעיברה קלחה תא תספותו דואמ הכורא (םירוענהו תודליה
רצוי חוככ לעופ םדאה ןיא תובר םינש ךשמב .עצוממב 18 ליגב תינחורהו תינפוגה ותורגבל
תוביציל הביס יהוז .רגובמה ידי לע תדמתמ החגשהו הכרדה ,לופיט שרוד םא יכ ,הרבחב
םיכירצ םדאה ירוה וליאו ,רהמ םייתסמ םדיקפת תויחה ירוה .החפשמה לש תדחוימה
,עבטה ךרדכו ,םירקמה בורב יכ ,ןייצל ךרוצ ןיאו .םיבר םימי םהינב ךוניחלו לודיגל רסמתהל
,תופתושמה תופיאשהו תוגאדה ,ךוניחו לופיט הדובעב תוחוכה ףותיש ,תכשוממה תובירקה
.החפשמה תועיבקל ףוסבל םימרוגו ותשאו שיא ןיב רשקה תא םיקזחמ

:תישילש
רמא "האנק לואשכ השק ,הבהא תומכ הזע יכ" .הבהאה שגר לש תויגולוכיספה ויתולוגס
תא םינווכמהו םדאה בלב םיטלושה תושגרה רואיתל רתוי חלצומ יוטיב ןיאו .ררושמה
תמצוע תא קרמרטסוו ןייצ (1891) "תוישונאב ןיאושינה תודלות" םסרופמה ורפסב .ותוגהנתה
.תיגוז-דחל יגולוכיספ דוסיב ,םיינימה םיסחיב תטלחומ תודיחי שרודה ,האנק הבהאה שגר
םע ,םינשה רובעכ .הרוצ םיטשופו הרוצ םישבול ינימה סחיב םיכורכה תושגרה ,עודיכ ,לבא
,הדהא תואב המוקמבו תורחבה ימי לש הזעה הבהאה תפלוח ,םינבה תדלוהו החפשמה דוסי
,ילכש ןווג תנווגמ השדח תולעפיהל תושגרה םיכפוה טאל טאלו ,הצרעהו הרקוה ,תוביבח
ילב םישרוד תיבה קשמו החפשמה ירדס .בלה תבוטו שפנ תוריסמ לש - רתוי הביצי ,הטקש
ןמ אצוי ןיאו ישונא קוח והז .יתרבח ןוגרא לכו קשמ לכ ,דסומ לכ ומכ ,תורשפו םירותיוו קפס
וא םדקומב ואובי םלוא ,לבגומ יתלב גונעתו שפוח תומולח ירחא םיפדורה םירוחב שי .ללכה
.תויגוז-דחה ךרד רשאמ םדאה ןבל רתוי הבוט ךרד ןיא השעמל .שואיו הבזכא ידיל רחואמב

היולימל ןנוכתהל יוצר יאדובש ,איה יתבושת ,וז הווצמ ירחא אלמל השקש רמאת םאו
ונל הלעי ימ :רומאל איה םימשב אל" :וניתוחוכמ הלעמל הניא םלוא ,שאר דבוכבו תוניצרב
םלוככ םבור םייולת םילושכמהו םיישקה ."הנשענו התוא ונעימשיו ונל החקיו המיימשה
לש ועבטב אלו - םהב םישרשומה םימודקה םיטפשמהו םעה יגהנמ - הביבסה תעפשהב
.םדאה

ןיאושינל דע ןימ יסחי תייחד
דע םיינימ םיסחי תייחד דגנ הנעט ןיא היגולוכיספהו היגולויסיפה לש טבמה תדוקנמ
יאו דיחיה ייח םויק ןעמל יחרכה םקופיסש םיפוחד םיכרצ (יח לעבב וא) םדאב שי .ןיאושינה
הדימ התואב םיפוחד םניאש םיכרצ שיו ;(הניש ,הייתש ,הליכא :ןוגכ) םהילע רתוול רשפא
תעמשמה יללכל םעינכהל רשפא ;הערפה ילב תודחא םינש תוחדיהל םילוכיו
תליחתמ םיינימ םיסחי תיחד ;םינורחאה ןמ דחא אוה ינימה ךרוצה .תירסומ-תיתרבחה
איה ,ךפהל ;ללכו ללכ םדאה ףוגל הקיזמ הניא ןיאושינה דעומ דעו תיגולויסיפה תורגבתהה
םיסרגנוק .תובר תולחמ ינפמ ותנגהלו ויתוחוכ תלדגהל ,האירבה תוחתפתהל רוזעל הלולע
סרגנוקב לחה ,קופקפ ילבו דחא הפ וז העד ועיבה םיגולויסיפו םיאפור לש םיימואלניב
.ןורחאה ןמזה דעו (1904) לסירבב םסרופמה

תינחור הרהט
הרימשל יאנתה איה תינחורה הרהטה .תדחוימ ךוניח ךרדב םינתומ תושירפה תונורתי ,םרב
הכרדה דליה לבקי םדקומ ליגב לחה .הנושארב יולת הינשה לש הכרעו ,תינפוגה הרהטה לע
,הלימה ןבומ אולמב הרהט לש הריווא ותביבסב רוציל םיכירצ םיכנחמהו םירוהה .הז ןוויכב
לש ובל תמושת תא קיתהל ליעוי אל .החלצה לכ אלל םעפ וגהנש יפכ ,דבלב הלילשה ךרדב אלו
תויורחתהב וצרמ תא קרפל וא םיבוט םירפס וידיל רוסמל קיפסי אלו ,ןימה יניינעמ רענה
שי :יבויח ינימ ךוניחב ךרוצ שי יתעד יפל .ול רוזעל םילוכי הלא םיעצמא יכ םא ,טרופסה
תא ול ריבסהל ;יתרבח ,ירסומ ,ינפוג - םינושה הידדצב תינימה היעבה תא רענל ול ררבל
חבשל ;תוברתהו רסומה לש םיישונאה םילאידיאה תאו הייברה לש םייגולויבה תודוסיה
לש תואמגוד וינפל ביצהל ;רתויב היוארה ןותיחה ךרדכ תויגוז-דחה לש רקיעה תא וינפל
.תושירפבו תובוט תודימב ונייטצהש םירוביג

םוש םינימה ןימ דחא שורדי אל :הווש הדימב הרוחבה לעו רוחבה לע תלטומ הרהטה תבוח
אוה ןכש ,םהינשל רוזעי הרוחבהו רוחבה ןיב הרוהט תודידי רשק .ינשה ןימה יפלכ היגליבירפ
תא ינש םוקמל דירויו םינימה ינש לש שפנה תולוגס תמלשהב ךורכה ינחורה קופיסה תא ןתי
תרשוגה תינימה הלועפה לש הובגה הכרע תא רענה יניעב םירהל שי .םהיסחי לש ינשוחה דצה
:בותכה לח םדא לכ לע ,האירבה השעמב ה"בקהל ףתוש םדאה השענ ךכ ידי לע .רודל רוד ןיב
לע רומשיו הלודגה ותוירחאב רענה שיגרי ןכל :"םייוגל ךיתתנו דאמ דואמב ךתוא יתירפהו"
,םיגייס הל דימעי ,ותוינימ לע ןגי .והומכ ןיאש ירוטסיהה הדיקפת ללגב ותוינימ תשודק
.הרהטה לש יפויה תאו בגשה תא ןיביו תורקפה השעמ ןמ קלתסי


ויהת םירוהט - ויהת םישודק
עדמה לע תוססובמ תוחכוהו תוילנויצר תויאר ךמס לע הז רמאמב ןתינ תינימה היעבה ןורתפ
לארשי ינב לע ,רקיעב רפוככ ןימאמכ ,םדא ןב לכ לע תולח רסומה תובוח .ירסומה ןופצמה לעו
תוהדזמ ירסומה ןופצמה תוארוהש שיגדהל יואר ירבד םויסב לבא .הנחבה אלל רכנ ינב לעכ
ינב לש םתוגהנתהל רשי וק תועבוקה םייחה תוכלה לע תפחרמ הרהטה חור .לארשי תרות םע
תחא השיאו דחא שיא תישארב וארבנ אל םאה .םייתרוסמה םהיגהנמו םהיקוח יפל לארשי
תבוח תוחולה לע ותרחנ אל םאה ?החפשמה םויקל דוסיכ תויגוז-דחה תא הליחתמ למסל ידכ
לע ןגהל ידכ םיבר םיגייס ומקוהו םירוסיא ורזגנ אל םאה ?ףואינה רוסיאו םאו בא דוביכ
וליפא ,םעו םע לכש ליעל יתרמא ?ונמע ייחמ תורקפהה תא קלסלו ןיאושינה תשודק
ונומכ היה אל לבא ;ןימה תולועפלו תיתרבח תעמשמ תעיבקב ךרוצ אצמ ,רתויב תיביטימירפה
םתמכח איה יכ" :ןוילע יתרבחו ירסומ ךרעכ החפשמה תרהט תא סנה לע הלעהש רחא םע
:התחשהה יכרדמ ,םינרדומכ םיקיתעכ ,םימעה וקלתסה אל ,םרב ."םימעה יניעל םכתניבו
ףוליסב םיאורש ,ךכ ידיל ועיגה םירבדהו ,ןהב תוכורכה תובעותה לכו הוורע ,המיז ,תונז
תוישעמו םירפסב הלבנה ישעמ תא םיראתמ ,ותוא םיחבשמ ,"הרובג" לש ןמיס ןיעכ ינימה
הב םתבשי רשא םירצמ ץרא השעמכ" :הזירכה הרותהו ."םודק טפשמ"כ רסומה תא םינגמו
לא ...וכלת אל םהיתוקוחבו ושעת אל המש םכתא איבמ ינא רשא ןענכ ץרא השעמכו ושעת אל
תא םתא םתרמשו ...םכינפמ חלשמ ינא רשא םיוגה ואמטנ הלא לכב יכ הלא לכב ואמטת
."םככותב רגה רגהו חרזאה הלאה תובעותה לכמ ושעת אלו יטפשמ תאו ייתוקוח

!ויהת םירוהט - ויהת םישודק :תימואלה הייחתהו הינבה תעשב ידוהיה רעונל ונתאירק יהוז
םע .אוושל הנבנ - תוצירפו השוב יגהנמב - רתויב ערה םקלחב םייוגה יגהנמ תא הקחנ םא
וילע לבקל - ותלוגסו ,"הלוגס םע" תויהל וביטמ :"םייוגה לככ" תויהל לוכי וניא לארשי
תוכז תא ומצעל שוכרי הז ימלוע דיקפת ירחא אלמי םא קר .הרהט תווצמו השודק תובוח
.המדאה ימעל ךרד הרומו רוא קרוז שמשי יכ ,םויקהו הייחתה