םישנ לעו םינבר לע

תהק הנח

ב"סשת וילסכ ג ,ןושאר רוקמ

םיגולוכיספכ םינבר ,השאה דובכ :חתפמ תולימ
םינבר וב בצמ דגנ הנעט .ךכל הרשכה ולבקי ץועייב םיקסועה םינברש השירד :ריצקת
.תונפלוא תונבל תוהדזהל לאידיא םישמשמ םירבג

ןודז ץרפ וננחמב םג
םיארונה םישעמהו תואלחה םימייק אל ונלצא .ןודזו לווע וב ןיא וננחמ יכ ,המודק העד הנשי
.םייתד ונחנא יכ םישנל סחיב

יתדה רובצב םישנו תונב לש תועיגפה םימיוסמ םימוחתב .ךפהל .ןיטולחל תיעטומ וז העד
רשא ,"לארשיב תינימ תומילא" לע דחוימ ח"ודב .יללכה רובצב תועיגפה ןמ ההובג ידרחהו
םישעמה רפסמש ,השק הנומת הלוע 2000-1999 תנשמ םינותנ ללכו 2002 -ב םסרפתה
אל םישנל הרוקהמ רכינ רועישב לודג תויתדו תוידרח םישנ יפלכ תינימה הפיקתהו םינוגמה
רזגמב רשאמ תוחפ תרכינ הדימב םימייקה ,תוירעה יוליגו סוניאה ירקמל דוגינב תאז .תויתד
.'דוחיי'ה לע רוסיאה תוכזב הארנכ ,יללכה

,תינימ תומילא רגנכ ךוניח ןיא ירהש ,עשפלו לוועל םיפתושל ונתוא תכפוה העפותה תשחכה
ירהש .ירוביצה םויה רדסל ותולעהלו אשונה לע רבדל היצמיטיגל-הד םירצוי ונאשכ טרפבו
רחאמו ,השיאהו תבה יפלכ תמלובו תלטבמ הבוגת אלא ונל הריתומ אל תפרוגה השחכהה
.לופיט וא הרזע שקבל תושקתמ ןה ,רשפאה רדגב וניא הז רבד ונלש הרבחבש תובשוח ןהש

העיגפה םירקמה תיברמב .םידממ תבחר העפותב אלא םיגירח םירקמב רבודמ ןיא
בצמ רצוי הז אשונ ביבס הקיתשה רשק .הריכמ איהש םדא וא החפשמ בורק ידי לע תישענ
ןכש םירחא םירקמב ומכ ,לווע ףושחל ןויסינ לכ לע ףרוגה 'םוהילע'הו ,יתרבח ימינפ ןובקיר לש
,רבדל דחפה תא ,תמכסומה הקיתשה תא םיקימעמ קר ,(אמיכחל ידו) עשפו העיגפכ וחכוה
אטחב לשכיי ,'בר' אוהש םדאש ןכתי אל ירה יכ .המשאה תליטנ תאו השחכהה תא םימעפלו
.רומח הכ

יאדכ .וללה םירקמה לע עויס יזכרמב תובדנתממו תולפטממ ,תויגולוכיספמ עומשל יאדכ
תחתמש ("ףתרמ" תאז תונכל יאדכ ילואו) תיתחתה המוקב שחרתמ המ ודמלי םינברהש
,'סואימו יחס' הברה הלגי תצק רוקחיש ימ .םייולגה םייתדה םייחל

תולובג םע םינבר
ןוזח'ל דחוימב ,םינברל הסחיו תידרחה הרבחה תעפשהב הארנכ ,תימואל תיתדה הרבחה
םישנא .'לכ עדוי' םג אלא - 'ןוילע ךאלמ' קר אל אוה ברש 'רקש'ה תא הצמיא ,ידגאה 'שיא
אפורל םוקמב ברל םינופ םה ,םהיריקיו םהייח לרוגל תורושקה תולאשב םינברל םינופ
.רחא יעוצקמ לפטמ לכ וא רטאיכיספ ,גולוכיספל םוקמבו

.םילוח לש םייאופר םיבצמ ורימחה םינבר לש 'תוצע' וב ,דחא הרקממ רתוי הריכמ תישיא ינא
אל המרג הלוחה תומב הלופכה הכמהו ,תוינפוס תולחממ יופיר םינבר ואבינ םהב םירקמ
הרמויה ןינמ .תדה תשיטנ ידכ דע ,הנומאב רבשל םג אלא ,םיבורקה לצא ישפנ רבשל קר
טילחהלו ,םדא ינב לש תולרוגב קחשל הזעהה ןינמ !?'לכ עדוי' ה"בקה לש ומוקמב תויהל
!אל ימ םעו ונתחתי ימ םע םרובע

ותלודג ינש דצמ ךא .ותוכזל תדמוע יאדו רוביצל וייח תא רסומו ,ףסכ חקול אל ברהש הדבועה
ןה ,םיקוח וקקוח ךכ םשל קוידב ירה .ויתולובג תא תעדל הוונעו רשוי וב שיש ךכב תדדמנ םג
רתומ המ ,רוסא המו רבדל רתומ המ :םירדגומ דואמ תולובג םישל ,הנידמ יקוח ןהו םייתכלה
ינידל המודב ;לופיט םייקתמ דציכו ןכיה ,תינימ הזימר רדגב ללכנ המ ,רוסא המו עימשהל
םישעמו תורימא לע םיעבתנ םיאפורו םיגולוכיספ .םיילובג םיבצמ עונמל תנמ לע ואבש ,דוחיי
.םתדובע םוקממ םיעשומ ףא תחא אלו ,'הדרטה'ל ששח םהב שיש

םיגולוכיספכ ,ןיאושינ יצעויכ ,םייתחפשמ םילפטמכ שמשל םינינועמש םינבר םגש ןמזה עיגה
ודווספכ ,םיאפור ודווספכ ושמשי אלו ,עוצקמה תא ודמליו ,תיעוצקמ הרשכה ורבעי ,םיאפור וא
.ב"ויכו ,םיגולוכיספ

םירופב קר אל תוינבר
ולדג תונב רבעב .ןיטולחל תילמונא איה ,תונבה ךוניחב ונתרבחב הרצונש תינרדומה תואיצמה
יוקיחו הצרעהל תילאידיא תומד .תורומו תולהנמ ודמע םשארבש ,תונב לש רפס יתבב וא תיבב
הרצונ ימואל יתדה ךוניחב .ידרחה רזגמב םויה דע םייקש המ הזו ,השיא התייה - תונבה רובע
ןיא .ישנה םלועה ןמ ןיטולחל תובישיב םידרפומ םינבה :תרבוגו תכלוה איהו ,דחא ןוויכב הדרפה
.םתוא וכירדיש תוינבר ןיאו ,םתוא תודמלמש םישנ

םיכנחמכ שמשל תוגייתסה לכ אלל כ"חא םיחלשנ ,תוינטירופ לש םילקאב םילדגה ,הלא םינב
לכ טעמכו ,םישנ לצא םידמולש םינב ןיאו טעמכ .תונב לש תושרדמבו תוללכמב ,תונפלואב
- השרדמה שאר ,אנפלואה שאר ,תילאידיאה תומדה ,ןהלש ךוניחה תודסומבש תוכוז תונבה
ר"ד לש התעדלו ,תישנה ןתוהז תוחתפתהב דואמ השק תוויע תרצוי וז תואיצמ .םירבג םה
.אירבה ןשפנ הנבמב עגופ הז סורג תיבהז

הדבועה לע עירתמ אוה ."הדובא המלע" ורפסב ןמרשיפ אגרש 'פורפ םג הלעה וזה היעבה תא
הל םרוגו ,תבה לש תישנ-תינימה תוהזה לש תובכרומל עדומ וניא ,רבג אוהש השרדמ שארש
.תישנה תוהזה שוביגב לובלבל

רשק רצויה ,יטמזירכו ריעצ רבג אוה השרדמה שאר הב ,תושרדמה תחאב שחרתהש הרקמב
ןמרשיפ דעתמ ךכו .תיגרט הרוצב תודימלתה תחא לש היאושינ ייח ומייתסה ,תונבה םע בוט
:תבה לש התודע תא
ויהש ,תונב הראית איה .םיישונא-לע םיביטלרפוסב (ברה לש) ותומד תא הראית איה"
.ךכ לע ול ורפיסש ילבמ םג םיימיטניא םיטרפ ןהילע עדויו ןתוא ריכמ אוהש תוחוטב
לכ תא לטבל הנכומ התייהו ,ר"ומדא לש רצחב ומכ השרדמב השיגרה המצע איה
איה .ותב תויהל המלחו ,וידליב האניקש תרפסמ איה .ותוהז תא ץמאל ידכ התוימצע
םיריכזמ הירואית .'ותומד תא תעלוב'ו ותכילהב ותוא הקחמ המצע תא תראתמ
וז תנייאורמ .'תרחא תומד שבולו ופוגמ אצוי' שיגרמו ,'פירט'ב ןותנה םדא לש םירואית
הברק שוחל הכזת - וז ךרדב ךישמת םא יכו ,הנוכנה ךרדה וז יכ החוטב התייה
."םיקולאל

,הל דיעוה ברהש רוחבל האשינש רחאל רפסמ םישדוח ,תבה לש התוחכפתה יכ דיעמ ןמרשיפ
םינייפאמה ,ולא תויולטבתהלו הצרעהל םיעדומ ךוניח ישנא .יגארטו באוכ רבשמב הוולמ התייה
.תורגבתהה יבלשב דימלתה לש תוהדזהה ךילהת תא

שארב ,ברב שממ 'תובהואמ' ויה תובר תונב ,יתרכהש וזכ השרדמבש דיעהל הלוכי תישיא ינא
עירתהלו ,וז היעבל םבל תמושת תא ררועל יתיסינ ףא ינאו ,םירחא םינברב וא השרדמה
.ולא תונב לש ןהייח דיתעל סחיב ,םהילע תצבורה הברה תוירחאה לע םהינפב

תומדה תא ,רבגה ,ברב כ"חאו ,השרדמה וא אנפלואה שארב תואור ,ןהיתורומ ףאו םישנ
,תויתד םישנש ,ידרוסבא בצמ רצונ ךכו .תישפנו תינחור תוצעייתהל וילא תונפל תילאידיאה
,רתויב םיימיטניא םיאשונ לע םירובידל הרידח ידכ דע ,שפנ תוחיש תולהנמ ,תואושנכ תוקוור
םישנש ומכ ,תיגולוכיספ השיאל תונפל תופידעמ ויה ילוא ,גולוכיספל תונופ ויה ול .רז רבג םע
.תושוע ,תויתד אל םג ,תובר

,תינחורה םתגרד ןיב תוושהל רשפא יא ירה ,הצור תא המ :ורמאי םיברש ךכל תעדומ ינא
םדיקפת לכש םישנ תומייק ןכיה הזמ ץוחו .םישנ ןיבל םירבגה םינברה לש םתעידיו םתמכח
דומעל יאנפ ןהל ןיא ונימיב םישנו ,םינבר לש םתסנרפ ךכ לע ירה !?'רובצה תוריש'ל דומעל
!ןנמז לכ תא ןהל שידקהלו תורחא םישנ תורישל

תוכלוהה תובר םישנ םויכ ןנשי .הזה דיקפתב ןצבשלו ,םישנ ךכל רישכהל תעה העיגה ןכלו ,ןוכנ
תוגיהנמ םג אלא ,הדינ יניינעב הכלה תוצעוי קר אל תויהל ןרישכהל שי ;ינרותה עדיב תוחמוצו
הנוכנ הניא םויה תואיצמהש תודוהל שי .ימשר ןפואב ןדיקפתב שמשל הנלכותש תוינחור
.ןולשיכו ןויסינ ידיל עיגהל םינברל םג חתפ תחתופו ,האירב הניאו

םג םישנל םירבג ןיב שגפמהו ןכתי ,יללכה רוביצב ומכ ,ןיטולחל תברועמ התייה הרבחה ול
ןוקית תשרודו תתוועמ םויכ תואיצמה .תישפנ הניחבמ ןזואמ רתוי היה ךוניחה תודסומב
תושרדמב ;תוינבר ודמעי תודסומה שארבש תויהל הכירצ םידרפנ תודסומב הפיאשה .יתימא
.םישנ הנייהת לעה תויומד -

לש תיתד הגהנהל םירבגומ הרשכה ילולסמ לש החיתפ ידי לע ,םויה תושעל ןתינ הז לכ
.םישנ