?הדיסח המש ארקנ המל

וז הדוהי יבר רמא" :ג"ס ןילוח תכסמב ארמגה האיבמ

השועש הדיסח המש ארקנ המל .הנבל היד וז הדיסחה

."היתורבח םע תודיסח

יפל (רוגמ ריאמ קחצי יבר) מ"ירה ישודיח לעב לאוש

אופא עודמ ,ועבטמ אוה רזכא אמט ףוע לכ ם"במרה

?םיאמטה תופועה ןיב הדיסחה תבשחנ

השועש ,"היתורבח םע" ורמאו ונימכח וקיידש אלא

גוהנל ךירצ דסחה תדימב .היתורבח םע קר תודיסח

גהונש ימו .םיארבנה לכ םע אלא םירבחה םע קר אל

ןמיס הזו תוירזכאה תדיממ וב שי וירבח םע קר דסח

.האמוט

טירפתל הרזח