סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 

רמב"ם הלכות מעילה פרק ח'

ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה, ולידע סוף ענינם כפי כוחו. ודבר שלא ימצא לו עילה אל יהי קל בעיניו, ולא יהרוס לעלות אל ה' פן יפוץ בו. ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול.
החוקים הם המצוות שאין טעמן ידוע. אמרו חכמים: חוקיים חקתי לך ואין לך רשות להרהר בהן. ויצרו של אדם נוקפו בהן. ואומות העולם משיבין עליהן, כגון איסור בשר חזיר ובשר בחלב ועגלה ערופה ופרה אדומה ושעיר המשתלח.
וכל הקורבנות כולן מכלל החוקים הן. אמרו חכמים שבשביל עבודת הקורבנות העולם עומד. שבעשיית החוקים והמשפטים זוכין הישרים לחיי העולם הבא. והקדימה התורה צווי על החוקים שנאמר "ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם - וחי בהם".