סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 

נסכים ומנחות

היין והסולת שמביאים עם הקורבן הם הנקראים "נסכים", והסולת לבדה נקראת "מנחת נסכים". ומנחת נסכים אינה טעונה לא תנופה ולא הגשה ולא לבונה אבל טעונה מלח. וכולה נשרפת על מזבח החיצון. ויתנסר היין על המזבח ואין נותנים אותו על האש, אלא מגביה ידו והוא יורד לשיתין
רמב"ם, מעשה הקורבנות ב'

  מנחה נסכים    
  סולת (עשרונים) שמן (הין) יין (הין)   הכמויות בליטרים
הין: 4 או 6.5 ליטר
עשרון: 3-4 ליטר
כבש
איל
פר
1
2
3
1/4
1/3
1/2
1/4
1/3
1/2

עולה בהמה ושלמים - בין של ציבור ובין של יחיד(עולה, זבחי שלמי ציבור וקודשים קלים לסוגיהם), חטאת מצורע ואשמו - טעונים נסכים, בכמויות קבועות לכל בעל חי (בהמה) המקרב. הכמויות נקבעו בבמדבר ט"ו