סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 

מתי בא קורבן יחיד

 
בגלל מעשה 1. חטאת - אם עבר בשוגג על לאו שזדונו כרת
2. ספק אם עבר על חיוב חטאת
3. אשם
בגלל ענין שבגוף 4. זב - שני תורים או שני בני יונה לעולה ולחטאת
5.מצורע עשיר: 2 כבשים, אשם ועולה, כבשה לחטאת
מצורע עני: שני תורים/בני יונה, עולה וחטאת, כבש לאשם.
6. נזיר שנטמא - שני תורים/בני יונה, עולה וחטאת, כבש לאשם
7. יולדת עשירה - כבש לעולה, תור/בן יונה, חטאת
יולדת עניה - שני תורים/בני יונה לעולה
8. גר שנתגייר - עולה בהמה, או שני תורים/בני יונה לעולה
בגלל ענין שבנכסים 9. בכור - קרב למזבח ונאכל לכהנים
10. מעשר בהמה - קרב ונאכל לכל אדם בירושלים כמו מעשר שני
11. בזמן הבאת הביכורים, שלמים
בגלל זמן מסויים 12. עולת ראיה - בעליה לרגל "לראות פני ה"
13. שלמי חגיגה - בעליה לרגל "תחוג לה' אלוקיך" (דברים טז)
14. שלמי שמחה - בעליה לרגל "ושמחת בחגיך" (דברים טז)
15. חגיגת י"ד - שלמים בערב פסח (רשות). "וזבחת פסח לה' אלקיך צאן ובקר" (דברים טז)
קורבן הבא בנדבה 16. נדר נזירות, במיא בסוף נזירותו כבש עולה, כבשה חטאת ואיל שלמים. (נטמא באמצע נזירותו ראה מס' 6 למעלה)
17.נדר - "הרי עלי עולה או שלמים
18. נדבה - הרי זו עולה או שלמים