סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 

דברי סיכום של הרמב"ם

הלכות מלכים יא, א

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקדם, מקריבין קורבנות ועושין שמיטין ויובלות ככל מצוותה האמורה בתורה.