תורשעמו תומורת תשרפה חסונ דומיל
תיביטקארטניא המגדה

 

התחל מצגת הסבר על המצגת נוסח ההפרשה

 

תורשעמו תומורת תשרפה חסונ
:הז אוה לבוקמה תורשעמו תומורת תשרפה חסונ

:רמואו ראשה ןמ ולידבמ ,האממ דחאמ רתוי תוריפה ןמ לטונ שירפמה

.ונופצ דצב הלודג המורת אוה ירה ,ןאכ שיש האממ דחאמ רתוי
תוריפה לש םנופצ דצב ותומכ םיקלח העשת דועו ,ןאכ שיש האממ דחא ותוא
. ןושאר רשעמ אוה ירה -
. רשעמ תמורת יושע - ןושאר רשעמ ויתישעש האממ דחא ותוא

:רמוא (הטימשל ה,ד,ב,א הנש) ינש רשעמ בויח םהילע לחש תוריפב
,ומורדב ינש רשעמ
.ינש רשעמ לוליחל יתדחייש עבטמב הטורפ לע ושמוחו אוה ללוחמו

:רמוא (הטימשל ו,ג םינש) ינע רשעמ בויח םהילע לחש תוריפב
.ומורדב ינע רשעמ

 

התחל מצגת חזרה לראש העמוד

 

תגצמה תודוא

תגצמה התנבנ ,השרפהה ןמ הלועפו הלועפ לכ תועמשמ המ תעדלו ,השרפהה חסונ תא ןיבהל ידכ
.חסונה תא הריבסמה

חסונ - לאמש דצבו ,תורשעמו תומורת םישירפמ םהמש תוריפה םיעיפומ ךסמה לש ןימי דצב
.טפשמ ירחא טפשמ - השרפהה
,הלודג המורת :שדחה המש תא הל תנתונו הנתמה תא השירפמ ,טפשמ דיל רותפכ לע הציחל
.ינע רשעמ וא ינש רשעמ ,רשעמ תמורת ,ןושאר רשעמ

:בל ומיש
.לוחכ עבצ םילבקמ - הליכאב םויה םירוסאה - םישודק תוריפ
.לוגס עבצ תולבקמ (ינע רשעמו ןושאר רשעמ) תורחא תונתמ


.הלעמו 4 הסרגמ explorer ןפדפדב ךרוצ שי תגצמה תא ליעפהל ידכ

התחל מצגת חזרה לראש העמוד