רשי, בראשית פרק טז

(א) שפחה מצרית -
בת פרעה הייתה, כשראה נסים שנעשה לשרה אמר מוטב שתהא בתי שפחה בבית זה ולא גבירה בבית אחר:

(ב) אולי אבנה ממנה -
לימד על מי שאין לו בנים שאינו בנוי אלא הרוס:
אבנה ממנה -
בזכות שאכניס צרתי לתוך ביתי:
לקול שרי -
לרוח הקודש שבה:

(ג) ותקח שרי -
לקחתה בדברים אשריך שזכית לידבק בגוף קדוש כזה:
מקץ עשר שנים -
מועד הקבוע לאשה ששהתה עשר שנים ולא ילדה לבעלה חייב לישא אחרת:
לשבת אברם וגו' -
מגיד שאין ישיבת חוצה לארץ עולה לו מן המנין, לפי שלא נאמר לו (לעיל יב ב) ואעשך לגוי גדול, עד שיבוא לארץ ישראל:

(ד) ויבא אל הגר ותהר -
מביאה ראשונה:
ותקל גברתה בעיניה -
אמרה שרי זו אין סתרה כגלויה, מראה עצמה כאלו היא צדקת ואינה צדקת, שלא זכתה להריון כל השנים הללו, ואני נתעברתי מביאה ראשונה:

(ה) חמסי עליך -
חמס העשוי לי, עליך אני מטיל העונש, כשהתפללת להקב"ה מה תיתן לי ואנכי הולך ערירי, לא התפללת אלא עליך, והיה לך להתפלל על שנינו והייתי אני נפקדת עמך.
ועוד, דבריך אתה חומס ממני שאתה שומע בזיוני ושותק:

אנכי נתתי שפחתי וגו' ביני וביניך -
כל ביני ובינך שבמקרא חסר, וזה מלא, קרי ביה וביניך שהכניסה עין הרע בעיבורה של הגר והפילה עוברה, הוא שהמלאך אומר להגר הנך הרה, והלא כבר הרתה והוא מבשר לה שתהר, אלא מלמד שהפילה הריון הראשון:

(ו) ותענה שרי -
הייתה משעבדת בה בקושי:

(ח) אי מזה באת -
מהיכן באת?
יודע היה, אלא ליתן לה פתח ליכנס עמה בדברים.
ולשון אי מזה, איה המקום שתאמר עליו מזה אני בא:

(ט) ויאמר לה מלאך ה' וגו' -
על כל אמירה היה שלוח לה מלאך אחר, לכך נאמר מלאך בכל אמירה ואמירה:

(יא) הנך הרה -
כשתשובי תהרי.
כמו (שופטים יג ז) הנך הרה, דאשת מנוח:
וילדת בן -
כמו ויולדת.
ודומה לו (ירמיה כב כג) ישבת בלבנון מקננת בארזים:
וקראת שמו -
צווי הוא.
כמו שאומר לזכר (יז יט) וקראת את שמו יצחק:

(יב) פרא אדם -
אוהב מדברות לצוד חיות.
כמו שכתוב (כא כ - כא) ויהי רובה קשת וישב במדבר פארן:
ידו בכל -
לסטים:
ויד כל בו -
הכל שונאין אותו ומתגרין בו:
ועל פני כל אחיו ישכן -
שיהיה זרעו גדול:

(יג) אתה אל ראי -
נקוד חטף קמ"ץ מפני שהוא שם דבר, אלוה הראיה, שרואה בעלבון של עלובין:
הגם הלום -
לשון תימה, וכי סבורה הייתי שאף הלום במדברות ראיתי שלוחו של מקום אחרי רואי אותם בביתו של אברהם, ששם הייתי רגילה לראות מלאכים.
ותדע שהייתה רגילה לראותם שהרי מנוח ראה את המלאך פעם אחת ואמר (שופטים יג כב) מות נמות, וזו ראתה ארבעה פעמים זה אחר זה ולא חרדה:

(יד) באר לחי ראי -
כתרגומו:
בארא דמלאך קימא אתחזי עלה:

(טו) ויקרא אברם שם וגו' -
אף על פי שלא שמע אברם דברי המלאך שאמר (פסוק יא) וקראת שמו ישמעאל, שרתה רוח הקודש עליו וקראו ישמעאל:

(טז) ואברם בן שמנים שנה וגו' -
לשבחו של ישמעאל נכתב, להודיע שהיה בן שלוש עשרה שנה כשנימול ולא עכב.

הפרק הבא    הפרק הקודם