פרק מח
פרק מח, ב
על המטה.
ב' במסורה. וישב על המטה. והמן נופל על המטה (אסתר ז, ח) שהצדיקים אפילו כשהן חלשים מתחזקים שנאמר: ויתחזק ישראל וישב על המטה והרשעים אפילו בתוקפן הן נופלין שנאמר: והמן נופל על המטה.

פרק מח, ה
אפרים ומנשה.
בגימטריא ראובן ושמעון.

פרק מח, ו
יקראו.
ב' במסורה. על שם אחיהם יקראו בנחלתם. בניו יקראו על שבט הלוי (דה"י א' כג, יד). כמו שבכאן נקראו בנחלתם על שם אחיהם כן בני לוי לקחו נחלתם בתוך אחיהם שהיו להם ערי המגרש מכל שבטי ישראל.

פרק מח, ט
קחם נא אלי ואברכם.
קחם לית. וחד קחֵם ואנכי תרגלתי לאפרים קחם (הושע יא, ג). פירוש תרגלתי לאפרים, השריתי שכינתי עמו בשביל אפרים. אימתי, בשעה שנתברך מפי יעקב וקחם על זרועותיו שנאמר קחם נא אלי ואברכם.

פרק מח, י
מזקן. כתיב חסר כלומר: מזקֵן על שם ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות (לעיל כז, א). כשם שרימה יעקב לאביו בברכתו כשכהו עיניו כך עשו לו בניו בברכו אותם שהחליף לו יוסף מנשה באפרים.

פרק מח, יד
והוא הצעיר.
בגימטריא הוא הקטין עצמו. לכך זכה ויצא ממנו יהושע שהוא מלא חכמה.

פרק מח, טז
ויקרא.
ב' במסורה. ויקרא בהם שמי. ויקרא שמו בישראל (רות ד, יד). לומר שכל שבטי ישראל יקראו על שם יוסף, כדכתיב (תהלים עז, טז) גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה.

פרק מח, יט
ידעתי.
בגימטריא חמשה מלכים. שחמשה מלכים יצאו ממנשה.
וזרעו יהיה מלא.
בגימטריא יהושע.

פרק מח, כ
ביום ההוא לאמור. ישימך אלהים כאפרים וכמנשה.
"לאמור" ו' מלא שבששה מקומות הקדים אפרים למנשה אי נמי כנגד ששה צדיקים שופטים שיעמדו ממנו. ועל כן אם משול תמשול בנו (לז, ח) מלא וי"ו. אבל המלוך תמלך עלינו (שם) חסר וי"ו שכל המלכים שעמדו ממנו היו רשעים.
אפרים לפני.
בגימטריא בדגלים בנשיאים.

פרק מח, כב
שכם אחד.
בגימטריא בחלק בכורה.

הפרק הבא    הפרק הקודם