רשי, יחזקאל פרק יבפרק יב, ג

כלי גולה. כלי לשתות ומקידה קטנה ללוש בה חררה אות לבית ישראל שבירושלים שיעשו כן ולא יצטרכו ללוש בצק בגומא על גבי קרקע והחצצים נכנסים בתוכו, והם לא שמעו לו והוצרכו לכך והוא הכתוב בספר קינות ויגרס בחצץ שני (איכה ג) במדרש קינות. וגלה יומם. מיום אל יום שנים שלשה ימים נהוג בעצמך כאדם המכין צעדיו לגלות, שיראו בני הגולה וישאלו מה מעשיך, ואתה תגיד להם שסימן הוא לצדקיהו ועמו וישלחו להם אלו את שלוחיהם ויודיעו לאחיהם וקרוביהם אשר שם ככל אשר ישמעו מפיך, וכן כל יומם שבמקרא לשון יום יום הוא דבר הנוהג ימים רבים כך שמעתי משמו של רבי מנחם ואמת דבריו. אולי יראו. שמא יבינו אפרצברונ"ט בלע"ז. כי בית מרי המה. לפיכך עדיין הוא שמא.

פרק יב, ד

כמוצאי. קומדרש אגדה אישוא"ש בלע"ז.

פרק יב, ה

חתר לך בקיר. סימן לצדקיהו שיצא דרך מחתרת מערה, כי ירא לצאת דרך בפרהסיא מפני הכשדים.

פרק יב, ו

בעלטה תוציא. לכשתחשך תוציא את כליך.

פרק יב, ז

כלי הוצאתי ככלי גולה יומם. יום יום הייתי מראה להם שאני מתקן לעצמי כלי גולה.

פרק יב, י

הנשיא המשא הזה. על המלך צדקיהו אני מראה המשא הזה לשון נבואה.

פרק יב, יב

פניו יכסה. מחמת כלימה שהוא בורח מן העיר לילה.

פרק יב, יג

ופרשתי את רשתי עליו. מערה היתה לו מביתו עד ערבות יריחו ויצא דרך המערה מה עשה הקב"ה הביא צבי אחד לפני חיל כשדים והולך לפניהם על גג המערה, והם רודפים אותו וכשיצא צדקיהו מן המערה בערבות יריחו ראוהו יוצא ותפשוהו. ואותה לא יראה. כי ברבלה בארץ חמת דבר אתו משפטים ועיור את עיניו ואח"כ הביאו לבבל כמה שנאמר בספר (מלכ"ב כה ובירמיה לט).

פרק יב, יד

וכל אגפיו. שריו ומנחם פתר בו לשון כנפים. אזרה לכל רוח. אפנדר"י בלע"ז והם יוחנן בן קרח ושרי החיילים שגלו למצרים ושם השיגתם חרבו של נבוכדנצר כשהחריב את מצרים.

פרק יב, טז

למען יספרו את כל תועבותיהם. ויאמרו בעונינו לקינו כי כזאת וכזאת עשינו ואודיע כי לא על חנם כליתים.

פרק יב, יט

ממלואה. מעושרה. מחמס כל היושבים בה. בעון חמס יושביה.

פרק יב, כ

הנושבות. לי"ש אשייא"ש בלע"ז.

פרק יב, כב

מה המשל הזה. למה אתם מושלים כן תמיד בפיכם למשול דבר זה. יארכו הימים. ולא תבוא הפורעניות ובתוך כך יאבד החזון הרע שהנביאים נבאים לנו וישתכח וישתקע.

פרק יב, כג

ימשלו. לשון משל.

פרק יב, כד

כי לא יהיה עוד כל חזון שוא. לא יוכלו עוד נביאי השקר להבטיח אתכם שלום על שקר כי מהרה אקדים את דברי נביאי האמת לבוא. מקסם חלק. דבנייל"א בלע"ז קסם של חלקלקות.

פרק יב, כה

תמשך. שר"א אלונמי"אה בלע"ז.

פרק יב, כז

לימים רבים. הנבואה לא תתקיים אלא לזמן מרובה.

הפרק הבא    הפרק הקודם