רשי, יחזקאל פרק יחפרק יח, א

ויהי דבר ה' אלי לאמר.

פרק יח, ב

מה לכם אתם מושלים את המשל. אשנפלאנ"ץ בלע"ז. אבות יאכלו בוסר. פרי עד שלא נתבשל ביירגו"ץ בלע"ז. ושני הבנים תקהינה. אגאצירונ"ט בלע"ז, כך דרכו של הקב"ה האבות חוטאים והבנים לוקים, שהרי כמה שנים חטאו מלכי ישראל קודם שגלו ואף אנו לא נדאג ללקות בעונינו.

פרק יח, ג

משול. כמו למשול.

פרק יח, ד

כל הנפשות לי הנה. ולמה ילקה הבן שלא חטא לי הלא שלי הוא.

פרק יח, ו

אל ההרים לא אכל. בטוריא לא פלח לטעוותא לאכול זבחי מתים. אל גלולי. שאר עבודת כוכבים כגון הבעל שבשומרון והעגלים שבבית אל ושבדן.

פרק יח, ז

יונה. לשון אונאה כלומר שום איש לא הונה. חבולתו חוב ישיב. אם חבל שלמת רעהו בחובו ישיב אותו לו כבוא השמש.

פרק יח, י

ועשה אח מאחד מאלה. תרגם יונתן: ויעבד לאחוהי מחדא מאילין.

פרק יח, יא

והוא את כל אלה. את כל הטובות האלה שעשה אביו.

פרק יח, יב

תועבה עשה. משכב זכור.

פרק יח, יד

ויראה ולא יעשה כהן. ראה בלבו שאין טוב לעשות כן איאפרצוי"ט בלע"ז.

פרק יח, יז

מעני השיב ידו. מעשות לו רעה.

פרק יח, כד

כל צדקותיו לא תזכרנה. פירשו רבותינו במתחרט עליהם.

פרק יח, כט

לא יתכן. כמו לא יתקן אפייאט"ש בלע"ז.

פרק יח, ל

שובו והשיבו. שובו אתם והשיבו את אחרים רטורני"ר בלע"ז.

הפרק הבא    הפרק הקודם