רשי, יחזקאל פרק כזפרק כז, ג

על מבואות ים. על הנמל שהספינות באות עד החומה והשערים והרבה כרכין יושבין על הים ואינה מקום נמל ואין הספינות יכולות לקרב אליהם. מבואות ים. פור"ט בלע"ז. רוכלת העמים. כך היה מנהגם סוחרים הבאים לה זה מצפון וזה מדרום לא היו רשאין לעשות סחורה זה עם זה, אלא יושבי העיר לוקחין מזה ומוכרין לזה. את אמרת אני כלילת יופי. עד עכשיו הכל אומרים על ירושלים כלילת יופי (איכה ב) משוש כל הארץ (תהלים מח) עכשיו את מתגאה לומר אני כלילת היופי סוף גמר היופי כלול בי.

פרק כז, ד

בוניך. ארדכלייך, לשון בנין.

פרק כז, ה

ברושים משניר. לפי שהיתה בנויה בים ובים אבדה המשילה הנביא לספינה משובחת שהכבידו משאה בתוכה וטבעה ברוח קדים, משניר, טור תלגא. את כל לוחתים. הלוחים שנעשית האניה מהם. ארז מלבנון. שם יער שהארזים מצויין בו. תורן. הוא העץ הזקוף וגבוה התקוע בספינה שבו תולין המפרש שקורין בוייל"א בלע"ז ובו נקבים בראשו שהחבל שמושכין בו הספינה נכנס ויוצא בו מש"ט בלע"ז.

פרק כז, ו

אלונים. מן עץ סרק שקורין קיישנ"א בלע"ז. משוטיך. הם שרחבים בראשם שמנהיגין בהם האניה ריימ"ש בלע"ז. קרשך. הוא הקרש הרחב שבראש השני של ספינה אל מול התורן שבראש האחר ובו מהפכין את הספינה לכל צדדיה ומכוונין אותה אל הדרך ורב החובל אוחז בו ובלשון משנה קברניט ובלשון לעז גובריינא"ל. עשו שן בת אשורים. אי אפשר לו להיות אלא של עץ וזהו בת אשורים כאלו הוא תיבה אחת לשון תדהר ותאשור (ישעיה מא) שניהם תרגם יונתן אשכרועין, ואת קברניטה של צור המשיל לקרש של אשכרוע מצופה בשן ע"י מסמרים לנוי ולחוזק כי כן תרגם יונתן: דפין דאשכרועין מכבשין בשן דפיל בית חופאה לאתיטרון כסויה לא יפול אבל יונתן פירש הקברניט הזה לפי עניין העיר על קרשי שעריה.

פרק כז, ז

שש ברקמה. בגד שש עשוי בציורי רקמות. מפרשך. הוא שקורין בלשון אחר סיג"ל ובלשונינו בוויילשון אחר בלע"ז. להיות לך לנס. לפורשו על כלונס הארז ולהגביהו על התורן, נס בלשון משנה כלונס ובלע"ז פורקא. היה מכסך. לאהל ולגג על פני כל האניה.

פרק כז, ח

היו שטים לך. תופסי משוטיך להנהיגך. חובליך. אוחזי הקברניט לכוין וליישר האניה.

פרק כז, ט

זקני גבל. אומני הבנין כמו שנאמר ובוני חירום והגבלים (מלכים א ה). מחזיקי בדקך. מתקני בדקך שלא יכנסו בהם המים אפייטונ"ט טאקראוצ"א בלע"ז. כל אניות הים ומלחיהם. הספנים שלהם. היו בך. היו סביבך לשוט אל המדינות הרחוקות להביא הסחורה לתוכך. לערוב מערבך. לשון ערובה הם כל צורכי האדם שהוא חי בהם, וממונו הוא ערובתו והצלתו בחייו גרנטיא"ה בלע"ז.

פרק כז, יא

בני ארוד וחילך. ושאר חיל בני אדם היושבים בתוכך. וגמדים. תרגם יונתן: ואף קפוטקאי. שמעתי משמו של רבי מנחם על שם שיורדין בים עד התהום משערי גומדי אמות עומקה נקראו גמדים אנדוי"ש בלע"ז, ויש פותרים שהם ננסים ונכנסין במדת אמה. שלטיהם. הם אשפות שנותנין בהם חצים כמו (ירמיה כא) הברו החיצים מלאו השלטים קויברינ"ה בלע"ז. תלו. הרבה תלי תלים.

פרק כז, יב

תרשיש. ים ששמה תרשיש. מרוב כל הון. שהיה בתוכך ובטוחים הסוחרים שימצאו בך סחורה הראויה להם. בדיל. אשטיי"ן בלע"ז. עזבוניך. חוזקיך ועוזרך כמו (נחמיה ג) ויעזבו את ירושלים עד החומה וממונו של אדם הוא חזקו המעמידו על רגליו.

פרק כז, יג

בנפש אדם. עבדים ושפחות למכור.

פרק כז, טו

ידך. מקומך. קרנות שן והבנים. קרני יעלים ועצמות פיל וטווסים עופות ששמן פאו"ן בלע"ז. השיבו אשכרך. הביאו לך תשורה.

פרק כז, טז

ארם סוחרתך. באבנים טובות האמורות במקרא וארגמן ורקמה ובוץ. מרוב מעשיך. מתוך שהיו יודעים בנשיאיך ושריך שמראין להם מעשה נוי ותפארת לתכשיט. בנופך. איק"א בוקל"א בלע"ז.

פרק כז, יז

בחטי מנית. שם מקום שחיטיה יפות כמו עד בואך מנית (שופטים יח) ומדרש אגדה חטין יפין וגסין הנמכרים במניין. ויונתן תרגם בחטי ריחוש לשון קבוצת מניינים הרבה טרוקא"ש בלע"ז, וחבירו בפסיקתא מה הדם רחוש בעלין אף לאה רחושה בבנים ולא ידעתי מהו. מפי רבי שמעון מצאתי שמצא במקרא תרגום ירושלמי בחיטי מנית ופנג דחושלא וקלמא שערי דחושלא שבגמרא אנו שונים שעורים קלופים, ואומר אני מנית לשון מנות מאכל מזומן ואף לפי נקוד דגש דרכו של יונתן לתרגם התיבה פעם משמעה פעם מדרשה כן תרגם וגם שם העיר המונה אנו נוקדים שם והמונה לא מפיק ה"א ותרגם אף לתמן יתרמון קטולי קרתא דסגיאין איתרגושתהא. ופנג. ראיתי בספר יוסף הכהן עץ אפרסמון הוא פנג והיו מצויין ביריחו, ועל שם ריח הטוב נקראת יריחו באלסמ"א בלע"ז.

פרק כז, יח

ביין חלבון. יין לבן מבושל, ומנחם חברו עם חלב חטים (תהלים קמו) לשון טוב. וצמר צחר. ועמר מלת כבינא ביום שנולד הטלה וטהרתו אמו בלחיכתה עושין כסות ומכבנין אותו סביבו בקרסים כדי שיהא צמרו נקי, צחר, לבן כמו אתונות צחורות (שופטים ה).

פרק כז, יט

ודן ויון. מדינות הם. מאוזל. מטוה של שיראין. ברזל עשות. עשוי כעששיות, מש"ש בלע"ז והוא פרזלא הנדואה.

פרק כז, כ

בבגדי חופש לרכבה. בלבוש דיקר לרתיכין.

פרק כז, כא

בכרים. כבשים, ויונתן תרגם בתורין, וכן תרגם מאה אלף כרים דמישע מלך מואב (מלכים ב ג).

פרק כז, כג

אשור כלמד. יונתן תרגם מדינן אשור ומדי.

פרק כז, כד

במכלולים. בדברים שהם למכלול פרמנ"ט בלע"ז ומה הם המכלולים גלומי תכלת ורקמה טליתות של תכלת מרוקמת. ובגנזי ברומים. בתכשיטי פאה שגונזין אותן בארגזין שקורין אשקרין בלע"ז והם מחופין עור ומצוירין לנוי במיני מסמרין שורות שורות וציורין והם בלשון ארמי קמטריא ובלשון עברי ברומים והם חבושין ואסורין בחבלי בוץ לנוי. וארוזים. תרגם יונתן: אעי הדסים אותן ארגזים היו נתונין במגדלי עץ הדס ומביאין אותן לתוך המגדלין והקמטראות שבתוכן, וכן התכשיטין שבתוך הקמטראות הכל יחד לסחורה וכה פתרון הלשון בלשון קצרה ובגנזי ברומים החבושים בחבלים וארוזים בתוך עץ ארז, שהברומים הם הקמטראות והיו אסורים בחבלים ונתונים במגדלי הדס שהיא ממיני ארז ומכלולים שבתוך הברומים קרא יונתן וכושפין דארזא באימלין די זהריתא, תכשיטין הצריכין שמירה נאה דמחתין בקומטרין מונחים בקמטראות והמגדלים שבתרגום כמו שאנו שונין תיבה ומגדל שיפרייט"ש בלע"ז.

פרק כז, כה

אניות וגו'. שרותיך הם היו לך לערבה ומישור כשם שהמישור הוא דרך כבושה להביא בו סחורה לעיר היושבת ביבשה היו לך תחתם אניות תרשיש מסילה להביא מערבך לתוכך.
שרותיך. לשון שרון ומישור ודוגמתו עלו בשרותיה (ירמיה ה). ותמלאי, ותכבדי מאד. הביאו לתוכך משא רב והכבידו משאך יותר מדאי.

פרק כז, כו

במים רבים הביאוך השטים אותך. כדרך האניות הגדולות שמפליגין אותן לתוך פלגות הים ומתוך שנתמלאת וכבדת בא רוח הקדים ושברך בלב ימים, ולענין דוגמת העיר מתוך שנתמלאת עושר גבה לבך ובא עליך פורענות.

פרק כז, כח

מגרשות. כמו ומגרש לערים (במד' לה).

פרק כז, כט

אל הארץ יעמודו. מה לנו עוד באניות להיכן נוליך סחורה עוד.

פרק כז, ל

יתפלשו. יתגלגלו.

פרק כז, לב

ונשאו אליך בניהם. בנהי שלהם. כדומה. כך היה שם ראשי אדום, כענין שנאמר משא דומה (ישעיה כא) ויונתן תרגם לית דדמי לה, כדומה, כדוגמתה.

פרק כז, לג

בצאת עזבוניך וגו'. כל זה יקוננו עליך בקינתם.

פרק כז, לה

רעמו פנים. זעומי פנים, וכן בעבור הרעימה (שמואל א א) וכן כל תלונה תורעמתא.

פרק כז, לו

שרקו. שובלי"ר בלע"ז כך שורקין על דבר שחלף והלך לו.

הפרק הבא    הפרק הקודם