ילקוט שמעוני, תהלים פרק מו


סימן תשנא
למנצח לבני קרח על עלמות שיר -
ז"ש הכתוב: עושה גדולות עד אין חקר וגו'
אין אדם יכול לספר נפלאותיו של הקב"ה.
וכן הוא אומר: לעושה נפלאות גדולות לבדו.

מהו לבדו?

אמר רבי פרוזדיק בר נחשא:
הוא לבדו יודע מה עושה, כך אמרו בני קרח: למנצח על עלמות.

אמר רבי אבדימי דמן חיפה:
מעולמים הם הדברים שראינו אין אנו יודעין מה ראינו.

דבר אחר
עלמות -
שני עולמות ראינו של צדיקים ושל רשעים.
אמר רב נחמן בר יצחק:
ראו דינין של אותם שבטחו על חילם, שנאמר: הבוטחים על חילם, אותה שעה אין עשרם עומד להם.
וכן הוא אומר: גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם.

אמר ר' כהנא:
לא יאמר אדם בשביל אחי או אבא צדיק אני נמלט, אין אברהם מציל ישמעאל בנו, ולא יעקב עשר אחיו.
וכן הוא אומר אח לא פדה יפדה איש.

מהו אח? הצדיקים צווחים על אותו היום?
אח מה קשה, מה קשה, לכך נאמר: אח לא פדה יפדה איש.

סימן תשנב
ויקר פדיון נפשם -
אמר רבי אלעזר:
למה הוא יקר?
א"ל הקב"ה: לא אמרתי לכם קחו אותו, עד שהוא בזול?!
אמרתי: ושחד לא תקח ואני מקבל מכם שחד, שנאמר: שחד מחיק רשע יקח, ואלו נתתם, אותה שעה הייתי מקבל מכם, ועכשו איני מקבל אלא: וחדל לעולם.

ולהיכן הם הולכין?
לשאול, שנאמר: כצאן לשאול שתו מות ירעם.

וירדו בם ישרים לבקר-
מהו לבקר?
אמר ר' יהושע בן לוי:
מלמד שהצדיקים יורדים בכל בקר ומבקרים אותן.
אמרו לבני קרח: מה אתם עושים באותה שעה?
אמרו להם: אלהים מחסה לנו ועוז עזרה בצרות נמצא.
מלך בשר ודם אם אומר לעזור בצרה, אינו יודע מה לעשות עד שיגיע אצלו, אבל הקב"ה אינו כן, אלא עזרה בצרות וגו'.

אמר רבי נחשון:
כל צרה וצרה שמגעת אצלנו נמצא לנו, זה שאמר הכתוב: עמו אנכי בצרה.

סימן תשנג
על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים -
אמרו בני קרח: אל תיראו מאותו יום שמנער הקב"ה את הארץ, שנאמר: לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה.
ואומר: כי הנני בורא שמים חדשים וגו'.

והיכן צדיקים עומדים באותה שעה?
ואתם הדבקים בה' אלהיכם.

אמר רבי יודן:
אמרו בני קרח: אל תתיראו, ראו נסים שעשה עמנו, שנאמר: ותפתח הארץ את פיה ואנו היינו תלויין באויר.
וכן הוא אומר: ובני קרח לא מתו.

רבי נחמיה אומר:
אינו כן, אלא הקב"ה העמדין כתורן, שנאמר: ויהי לנס.
אמרו בני קרח: אל תתיראו, יודעין אנו מה עשה הקב"ה עמנו, לכך נאמר: על כן לא נירא בהמיר ארץ.
ואומר: כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט.

רבי יוסי בשם רבי יוחנן:
לעולם אל יהא פסוק זה זז מפיך: ה' צבאות אשרי אדם בוטח בך.

לכו חזו מפעלות ה' אשר שם שמות-
מאי רות?
אמר רבי יוחנן:
שיצא ממנה דוד, שרוה להקב"ה בשירות ותשבחות.

מנא לן דשמא גרים?
אמר רבי אלעזר:
דאמר קרא: אשר שם שמות בארץ, אל תקרי שמות אלא שמות.
ראובן - ראו מה בין בני לבן חמי, דאלו בן חמי אע"ג דמנפשיה זבין בכרותיה ליעקב, כתיב: וישטום עשו את יעקב ואלו בני, אע"ג דבעל כרחיה אשתקיל בכרותיה, דכתיב: ובחללו יצועי אביו נתנה בכורתו ליוסף בכתיב ביה: וישמע ראובן ויצלהו מידם.הפרק הבא    הפרק הקודם