פרק י
פרק י, א
אשר לא צוה. אין לומר לא צוה להביא אש זרה וגם לא צוה שלא להביא אלא פירושו אשר צווי של "לא" צוה אותם. וכן לכל צבא השמים אשר לא צויתי (דברים יז, ג).

פרק י, ב
ותצא אש מלפני ה'.
בגימטריא יצאה מקדש הקדשים. ותאכל. בגימטריא זה שני חוטין, כמין שני חוטין של אש שנכנסו בחוטמיהם.
ותאכל אותם. אותם בגימטריא זה הנפש.
אותם מלא וי"ו שחטאו בששה דברים: אש זרה, הורו בפני רבם, שתויי יין, בנים לא היו להם, נתנו עיניהם בפרנסות, לא נטלו עצה.

פרק י, ג
וידם.
ב' במסורה. וידם אהרן. וידם השמש. רמז למה שאמרו (סוכה כט, א) מאורות לוקין על אב ב"ד שמת ובני אהרן היו אב ב"ד.

פרק י, ד
קרבו.
יש בו ב' טעמים, מלמד שלא קרבו אליהם להיכל אלא הטילו בהם חנית של ברזל וגררום והוציאו אותם לחוץ.

פרק י, ה
וישאום.
ב' במסורה. וישאום בכתנותם. וישאום בני קיש אחיהם (ד"ה א' כג, כב). הנושא אשה חייב להלבישה, כדכתיב (שמות כא, י) כסותה וגו' לא יגרע. וזהו וישאום בני קיש - וישאום בכתנותם, שכיון שנשאום נתחייבו בכתנותם.

פרק י, ו
ויאמר משה אל אהרן ולאלעזר ולאיתמר.
הפך פניו כנגד אהרן ודבר עמו פה אל פה ולכך כתיב אל אהרן אבל לא הפך פניו כנגד אלעזר ואיתמר ולכך לא נאמר בהם אל.
ולאיתמר בניו. פסיק. לומר שאף הם היו ראויים אלא שפסקה מהם הגזירה. וזה הוא שנאמר בסיני וגם הכהנים (שמות יט, כב) ה' כהנים אלו אהרן וד' בניו אלא שבזכות אהרן ניצולו.
תפרעו. ב' במסורה. אל תפרעו. ואידך שמעו מוסר וחכמו ואל תפרעו (משלי ח, לג). בשביל שלא שמעו מוסר ופרעו, שהורו בפני רבם או שהכניסו אש זרה, גרמו לנשארים שנצטוו באל תפרעו.
ועל כל העדה יקצף. לפי שהיו שלוחי צבור ושליח צבור שטעה סימן רע לשולחיו.
ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה. שתלמיד חכם שמת הכל נעשים קרוביו.

פרק י, ט
יין ושכר אל.
נוטריקון. ו'אם ש'תה כ'די ר'ביעית יין א'סור להורות.
תשת. נוטריקון תפלת ש'כור ת'ועבה.
אתה ובניך. בגימטריא יצאו החללים ובעלי מומין.
יין ושכר.
אין פסוק מתחיל "יין" אלא זה, שהביא יללה בעולם, כמאן דאמר (ויק"ר כ, ו) שתויי יין היו ולכך מתו.
יין ושכר. וסמיך ליה ולהבדיל שמבדילין על היין.
החול. ב' במסורה. בין הקדש ובין החול. ואידך כובד אבן ונטל החול (משלי כז, ג). כיון שנבדל בין קדש לחול במוצאי שבת איכא כובד אבן ונטל החול, שאדם כבד במוצאי שבת בשביל נשמה שאבדה.

פרק י, יא
ולהורת.
אותיות ולתורה.
אליהם. בגימטריא זה ההלכה.
ביד משה. בגימטריא היא המקרא.

הפרק הבא    הפרק הקודם