ילקוט שמעוני, איוב פרק יג


המשך סימן תתקו
ואולם אתם טופלי שקר רופאי אליל כלכם -
מאי משמע דהאי אלל מרטקא הוא?
דכתיב: רופאי אליל כלכם.

זכרוניכם משלי אפר -
א"ר תנחום בר חנילאי:

אם זכיתם - אתם בניו של אברהם, שהמשיל עצמו לאפר, שנאמר: ואנכי עפר ואפר.
ואם לאו - לגבי חומר גביכם - התקינו עצמכם לשעבוד מצרים.

דבר אחר:
א"ל איוב לחבריו: מה אתם מתעים את הבריות, סבורים שאתם צדיקי כאברהם, שמשל עצמו לעפר ואפר ואין אתם אלא כדור המבול וכאותם שכתוב בהם: והחמר היה להם לחומר.

כי לא לפניו חנף יבוא -
א"ר חסדא א"ר ירמי בר אבאף

ארבע כתות אין מקבלים פני שכינה:
כת חנפים,
כת לצים,
כת שקרים,
כת מספרי לשון הרע.

כת לצים, דכתיב: משך ידו את לוצצים.
כת חנפים, דכתיב: כי לא לפניו חנף יבוא.
כת שקרים, דכתיב: דובר שקרים לא יכון לנגד עיני.
כת מספרי לשון הרע, דכתיב: כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע.


הפרק הבא    הפרק הקודם