רשי, אסתר פרק י


פרק י, ג
לרוב אחיו.
ולא לכל אחיו מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדרין לפי שנעשה קרוב למלכות והיה בטל מתלמודו.
לכל זרעו. מוסב על עמו לכל זרע עמו.
חסלת מגלת אסתר.

    הפרק הקודם