מנחת שי, במדבר פרק ב


פסוק א
וידבר דאיש על דגלו. פתוחה.

פסוק ז
מטה זבולן. מטה כתיב בלי וא"ו ולאחרי' כתיב ומטה עם וא"ו ויש בו דרש בתנחומא הביאו בעל הטורי'.

פסוק ט
ראשנה יסעו. כ"כ חסר וא"ו ע"פ המסורת וסימן במלכים א' י"ח במסרה גדולה.

ראשנה. הנ"ל אין ברי"ש מאריך.

פסוק יב
והחונם דעליו מטה שמעון. אין בה"א מאריך בספרי ספרד וכן כולם והדומים להם. הרב המאירי כתב שהוא חסר וא"ו אך בכל הספרים הוא מלא וא"ו וחסר יו"ד וכ"כ בהעתק הללי והחונם דשמעון ולית כתיב כן ושארא והחנים כתיב. וכן כתב הרמ"ה ז"ל והחונם א' לחוד באורייתא כתיב עם וא"ו וחסר יו"ד וסימן והחונם עליו מטה שמעון ושארא כולהון כתיבין חסר וא"ו ומלא יו"ד בלישנא. גם במסרה קטנה כתוב בגיליון כלם חסרים וא"ו בר מן ב' והחונם דשמעון חסר יו"ד החונים בגדרות מלא דמלא עד כאן לשונו. כך היא הגירסא האמיתית כפי הנראה בספרים סוף נחום ולא כמו שכתוב במסרה גדולה כאן ב' כתיב כן מלאים וא"ו וחסר יו"ד.

שלמיאל. אין בלמ"ד מאריך בספרי ספרד.

צורישדי. מלה חדא. ובמסכת סופרים איתא בהדיא הכל שוין שאין חולקין עמיאל. עמינדב. צוריאל. צורישדי. ועיין מה שכתבתי ברי"ש סידרא.

פסוק יד
ומטה גד. הגימ"ל דגושה.

ונשיא לבני גד אליסף בן רעואל. לית כתיב רי"ש בכל השבטים בר מן דין. קדמאה דפרשה דעואל. ד"ר סימן.

פסוק כד
כל הפקדים למחנה אפרים וגו' ושמנת אלפים. יש מאריך במ"ם ושמנת.

פסוק כה
מחנה דן. הדל"ת רפה ובתביר.

עמישדי. מלה חדא כמ"ש בריש סדרא.

פסוק לא
כל הפקדי' למחנה דן וגו' ושש מאות לאחרנה. במחנה דן חסר מלת לצבאתם.

לאחרנה יסעו. בכל ספרים אשר ראיתי הלמ"ד נקודה בקמץ והחזקוני כתב שהיא נקודה בפתח.

הפרק הבא    הפרק הקודם