מנחת שי, דברים פרק ח


פסוק ב
מצותו. מצותיו ק'.

פסוק ג
ויאכלך את המן. לחוד חסר יו"ד ובמקצת ספרים הכ"ף במאריך.

מוצא פי ה'. כל בגד כפת דסמיך ליהוא רפי בר מן המבטלים והרבה מהן שהן דגש להיגן קריה כזה כי לא יתכן לומר פי ברפה קודם לשם כי לשון גנאי הוא בלשון צרפת וחלילה לשם יתברך ע"כ מצאתי.
ושמעתי שבלשון צרפת פי ר"ל אין ואפס ובכל הספרים הפ"א רפה כדינה ואין לנו לחוש ללשון צרפת שאן מבטלין דרכי לשון הקדש מפני שאר לשונות. ומצאנו עוד במיכה א' כי פי ה' צבאות דבר שהוא רפי.

פסוק ז
נחלי. ברוב הספרים הנו"ן בגלגל.

פסוק ט
אבניה ברזל. בכל ספרים מדוייקים הבי"ת רפה ואין כאן דין מפיק דקמץ הה"א מורה על נח נסתר כמ"ש בכלל מפיק ועיין ביחזקאל ז'.

פסוק יג
ירבה לך. הלמ"ד דגושה.

פסוק טז
המאכלך מן במדבר. לית וחסר ובנסחא כתיבת יד הכ"ף במאריך.

להיטבך. מלא יו"ד קדים לטי"ת וחסר יו"ד אחר הטי"ת ודכותה והיטבך והרבך דנצבים והוא חד מן ט' חסרים בלישנא הטבה וסימן נמסר ביחזקאל סוף סימן ל"ג במ"ג. ובמקצת ספרים הטי"ת במאריך.

פסוק יט
והיה אם שכח. פתוחה.

הפרק הבא    הפרק הקודם