רשי, שמואל ב פרק ב


פרק ב, ח
לקח את איש בושת. מקרא היה דורש שעתידין שני מלכים לעמוד מבנימן, שאמר לו הקב"ה ליעקב (בראשית לה יב,) ומלכים מחלציך יצאו וכבר נולדו כל בניו חוץ מבנימן.

פרק ב, טז

חלקת הצורים. [תרגום] אחסנת קטיליא, על שם החרבות, כמה דאת אמר (תהלים פט מד,) 'אף תשיב צור חרבו'.

פרק ב, כג
אל החומש. כמו דופן חמישית, מקום שמרה וכבד תלויין שם (סנהדרין מט א). ויונתן תרגם: אל החומש, בסטר ירכיה. וימת תחתיו. [תרגום] ומית באתריה.

פרק ב, כז
לולא דברת. אם דברת כן, לולא כמו לו. ועוד יש לפותרו כמשמעו, לולא דברת מה שאמרת (לעיל פרק יד,) יקומו נא הנערים וישחקו.

פרק ב, כט

הבתרון. שם מחוז.

פרק ב, ל

תשעה עשר איש ועשהאל. והלא עשהאל בכלל עבדי דוד, ולמה יצא, שהיה שקול כנגד כולם, וכן (יהושע ב א,) לכו ראו את הארץ ואת יריחו, וכן (מלכ"א יא א,) והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות ואת בת פרעה.

הפרק הבא    הפרק הקודם