רשי, זכריה פרק יג


פרק יג, א
לחטאת ולנדה. לאדיותא וכן תרגם יונתן אשבוק לחוביהון כמא דמדכן במי אדיותא ובקטם תורתא דחטאתא באפר חטאת.

פרק יג, ב
וגם את הנביאים. נביאי שיקרא. רוח הטומאה. יצר הרע.

פרק יג, ד
אדרת שער. כן דרך מסיתים ומדיחים מתעטפים בטליתם כאילו הם אנשים צדיקים למען יקובלו כחשיהם.

פרק יג, ה
כי אדם הקנני. פתר בו מנחם לשון מקנה צאן ובקר כי אני כשאר כל אדם שאינו עסוק בנבואות הפקידני מנעורי לשמור את מקנהו.

פרק יג, ו
בין ידיך. בין כתפיך שם מלקין עוברי עבירה. בית מאהבי. אשר אהובני והוכיחוני לדרך הישרה.

פרק יג, ז
חרב עורי על רועי. על עשו שהפקדתיו על צאן גלותי. ועל גבר עמיתי. שחברתיו אלי לשמור צאני כמוני. הך את הרועה. את מלך בבל. ותפוצנה הצאן. שכבושה תחת ידו. והשיבותי ידי. ואשנה מכותי שנית. על הצוערים. על השלטונים הצעירים מן המלכים ויונתן תרגם ותפוצנה הצאן ויתבדרון שלטוניא ותירגם על הצוערים ממונים מבבליים השניים להם וכן תרגם יונתן המקרא הזה באומות חרבא איתגליא על מלכא דבבל ועל שלטוניא חבריה דכוותיה דדמי ליה אמר ה' צבאות קטול ית מלכא דבבל ויתבדרון שלטוניא ואין לשון התרגום הזה נופל על ישראל שלא מצינו בתרגום ובמקרא שלטונין בישראל אלא מלך ושרים ותרגום שלהן רברבין.

פרק יג, ח
והשלישית יותר בה. יתגיירו ויחיו.

פרק יג, ט
והבאתי את השלישית באש. ואעיל ית תליתא בעקא בכור דאשא שיסבלו וישאו מקצת הגרים בצרת חבלו של משיח ובמלחמות גוג ומגוג עם ישראל ומשם יבחנו כי גרי אמת הם כי הרבה מהם תחלה ישובו לסורם ויתחברו עם גוג כמו שכתוב באגדה. והוא יאמר ה'. כשיתפלל יתפלל לה' ולא לאלהיו הראשון.

הפרק הבא    הפרק הקודם