מנחת שי, דברים פרק ט


פסוק ב
עם גדול. במקף ובמאריך.

פסוק ד
וברשעת. אין מאריך בוא"ו.

פסוק ז
למן היום אשר יצאת. בתיקון ספר תורה ישן יצאת במפתח יצאתם ע"כ. וזה פשוט מהמסורת שבאה בפרשת בא וכן אומרת יצאתם ב' וסימן אשר יצאתם ממצרים. לא כארץ מצרים.

פסוק י
ועליהם ככל הדברים. הכ"ף בגעיא.

פסוק יז
ואשלכם. בדפוסים קדמונים ובספרים כ"י מדוייקים חסר יו"ד וכ"כ בעל הטורים ובעל מנחת כהן וגם במסורת הגדול נמנה עם החסרים בלישנא וכמו שכתבתי בפרשת שמות.

פסוק כ
ובאהרן. הוא"ו במאריך בס"ס.

בעד אהרן בעת ההוא. ההוא כתיב בוא"ו וקרי בחירק ועיין מ"ש בפרשת דברים.

פסוק כא
ואם חטאתכם. הוא בגעיה בס"ס.

ואשרף אתו. בפסק.

פסוק כב
ובתבערה ובמסה. בכל הספרים כתוב ובמסה בסמ"ך והוצרכתי לכתוב זה מפני שראיתי במסורת הדפוס סוף פרשת בשלח מסה ב' שום קרתא ומשתנין חד כתיב סמ"ך וחד כתיב שי"ן וסימן מסה ומריבה ובתבערה ובמשה ע"כ. ולא מצאתי מסרה זו בשום ספר כתוב יד גם לא נמנה זוג זה עם ב' זוגים מיחדים חד סמ"ך וחד שי"ן וסימן בריש שיר השירים וכמדומה שהיא שגגה.

פסוק כג
ברנע. אין בנו"ן פשט בס"ס.

לאמר. בזקף קטן.

פסוק כד
ממרים. בתיקון ספר תורה ישן מ"ם ראשונה קטנה וכן מנו אותה באותיות קטנות אבל ברוב הספרים לא נמצא כן וכן כתב בעל אור תורה שאן המ"ם זעירא.

פסוק כה
את דארבעים. בספרים כ"י ובדפוס קדמון האל"ף בצירי ובגלגל לא במקף.

פסוק כז
אל קשי. הקו"ף בשוא לבדו רד"ק במכלול דף רל"ט ובשרשים ולוית חן ש' ח' פ' י"ו וכן כתב החזקוני ובעל מנחת כהן.

פסוק כח
מבלי. קדמאה דשלח לך מבלתי תניינא דמשנה תורה מבלי.

הפרק הבא    הפרק הקודם