ילקוט שמעוני, שופטים פרק ב


סימן מ
ויעל מלאך ה' מן הגלגל אל הבוכים
והלא פנחס היה?
אמר רבי סימון:
בשעה שהיה רוח הקדש שורה עליו היו פניו בוערות כלפידים.

ורבנן אמרין:
אשתו של מנוח מה הייתה אומרת לו?
איש האלהים בא אלי ומראהו כמראה מלאך האלהים כסבורה בו שהוא נביא, ואינו אלא מלאך.
ודכוותיה: ויאמר חגי מלאך ה' במלאכות ה'.
ודכוותיה: וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים.
ודכוותיה: ויהיו מלעבים במלאכי האלהים.

הפרק הבא    הפרק הקודם