ספר מצוות השם, בראשית יז

מצווה ב
מצוות עשה: למול כל זכר לח' ימים
(ב) מצוות עשה: למול כל זכר בן שמונת ימים.
שנאמר: "ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר" בראשית יז, יב.

מראי מקומות:
שבת פרק י"ט; יבמות פרק ד' ופרק ח'; קדושין דף כ"ט;
רמב"ם הלכות מילה, פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות, מצוות עשה: רט"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין כ"ח;
שו"ע יורה דעה סי' ר"ס;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קנ"ז, קנ"ח, קנ"ט-רפ"ט;
ומילת גר ושאר ע ניניו ברמב"ם הלכות איסורי ביאה פי"ג;
שו"ע יורה דעה סימן רס"ח.