ספר מצוות השם, בראשית לב


מצווה ג
מצוות לא תעשה: שלא לאכול גיד הנשה
[א] מצוות לא תעשה: שלא לאכול גיד הנשה.
שנאמר: "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה" בראשית לב, לב.

מראי מקומות:
חולין דף פט; הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קפ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן לאוין קל"ט;
שו"ע יורה דעה סימן ק, ס"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"ג.