ספר מצוות השם, שמות כג

מצווה עד
מצוות לא תעשה: שלא לשמוע טענת בעל דין בלא חברו
[מג] מצוות לא תעשה על הדיין שלא לשמוע טענת בעל דין שלא בפני בעל דין חברו.
שנאמר: "לא תשא שמע שוא" שמות כג, א.

מראי מקומות:
מכות דף כ"ג; שבועות דף ל"א; סנהדרין דף ז' עמוד ב';
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ"א הלכה ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רפ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין י';
שו"ע חושן משפט סימן י"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רל"ג.


מצווה עה
מצוות לא תעשה: שלא לקבל עדות בעל עבירה
[מד] מצוות לא תעשה: שלא לקבל עדות בעל עבירה,
שנאמר: "אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס" שמות כג, א.

מראי מקומות:
בבא קמא דף ע"ב; סנהדרין דף כ"ה;
רמב"ם הלכות עדות פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רפ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין רי"ד;
שו"ע חושן משפט סימן לד';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רל"ו.


מצווה עו
מצוות לא תעשה: שלא לנטות אחרי רבים בשביל אחד בדיני נפשות
[מה] מצוות לא תעשה: שלא לנטות אחרי רבים לחוב בשביל אחד בדיני נפשות.
שנאמר: "לא תהיה אחרי רבים לרעת" שמות כג, ב.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ב', דף ל"ב ע"ב ודף ל"ג;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ח' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רפ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קצ"ה.


מצווה עז
מצוות לא תעשה: שלא ילמד חובה מי שלמד זכות בדיני נפשות
[מו] מצוות לא תעשה על הבית דין שלא ילמד חוב מי שלמד זכות בדיני נפשות.
שנאמר: "ולא תענה על ריב לנטת" שמות כג, ב.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ל"ו;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רפ"ג;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לא מנה לאו זה, וע"ש לאוין קצ"ו.


מצווה עח
מצוות עשה: אחרי רבים להטות
(לב) מצוות עשה: על הבית דין להטות דין אחרי רבים.
שנאמר: "אחרי רבים להטות" שמות כג, ב.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ב'; בבא מציאה דף נ"ט; חולין דף י"ד;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ח';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קע"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין צ"ח;
שו"ע חושן משפט סימן י"ח;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רכ"ה.


מצווה עט
מצוות לא תעשה: שלא לרחם על עני בדין
[מז] מצוות לא תעשה על הבית דין שלא לרחם על עני בדין.
שנאמר: "ודל לא תהדר בריבו" שמות כג, ג.

מראי מקומות:
חולין דף קל"ד;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ' הלכה ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רע"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ג;
שו"ע חושן משפט סימן י"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן רכ"ט.


מצווה פ
מצוות עשה: לפרוק משא מהנכשל בדרך
(לג) מצוות עשה: לפרוק מבהמת חברו הרובצת תחת משאו.
שנאמר: "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וגו' עזב תעזב עמו" שמות כג, ה.

מראי מקומות:
בבא מציעא דפים לב-לג;
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק יג';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ר"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין פ';
שו"ע חושן משפט סימן רע"ב;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן נ"ד.


מצווה פא
מצוות לא תעשה: שלא להטות דין חוטא מפני רשעו
[מח] מצוות לא תעשה על הבית דין שלא להטות משפט חוטא מפני רשעו.
שנאמר: "לא תטא משפט אביונך בריבו" שמות כג, ו.

מראי מקומות:
מכילתא;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רע"ח; ו
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול סובר עני ואביון ממש, ולא מנאו בחשבון המצוות ע"ש לאוין ר"ה, ר"ו;
שו"ע חושן משפט סימן י"ז.


מצווה פב
מצוות לא תעשה: שלא לחתוך דין באומד הדעת
[מט] מצוות לא תעשה על הבית דין שלא לחתוך דין באומד הדעת.
שנאמר: "ונקי וצדיק אל תהרוג" שמות כג, ז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ל"ז;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ' הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ר"צ
(רמב"ן שם מנה נקי וצדיק לשני לאוין ע"ש);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ה; ואומדנא דדיני ממונות ב
רמב"ם שם פרק כ"ד, וב
שו"ע חושן משפט סי nן ט"ו,י"ז.


מצווה פג
מצוות לא תעשה: שלא ליקח שוחד
[נ] מצוות לא תעשה על הדיין שלא ליקח שוחד.
שנאמר: "ושוחד לא תקח" שמו כג, ח.

מראי מקומות:
כתובות דף ק"ה;
רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כ"ג הלכה א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה רע"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ר"ח;
שו"ע חושן משפט סימן ט';
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"ל.


מצווה פד
מצוות עשה: להשמיט הארץ בשביעית
(לד) מצוות עשה: להפקיר כל תבואות ופירות שהוציא הארץ בשנת השמיטה.
שנאמר: "והשביעית תשמטנה ונטשתה" שמות כג, יא.

מראי מקומות:
מסכת שביעית;
רמב"ם הלכות שמיטה פרק ד' הלכה כד';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קל"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קמ"ח.


מצווה פה
מצוות עשה: לשבות ממלאכה בשבת
(לה) מצוות עשה: לשבות בשבת ממלאכה.
שנאמר: "וביום השביעי תשבות" שמות כג, יב.

מראי מקומות:
שבת נ"א, קנ"ד; בבא קמא י"ד; עבודה זרה י"ד; יבמות מ"ח; כריתות פ"א;
רמב"ם הלכות שבת פרק א' ופרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קנ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ל';
שו"ע אורח חיים הלכות שבת סימנים רמ"ו, ש"ח.


מצווה פו
מצוות לא תעשה: שלא לישבע בשם עבודה זרה
[נא] מצוות לא תעשה: שלא לישבע בשם עבודה זרה.
שנאמר: "ושם אלהים אחרים לא תזכירו" שמות כג, יג.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ג;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ה' הלכה י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה י"ד וע"ש לא תעשה ע"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לא מנה לאו זה וכללו בלאוין ל"ב;
שו"ע יורה דעה סימן קמ"ז.


מצווה פז
מצוות לא תעשה: שלא להדיח רבים לעבוד עבודה זרה
[נב] מצוות לא תעשה: שלא להדיח עיר מישראל לעבוד עבודה זרה.

מראי מקומות:
סנהדרין דף ס"ג;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק ד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ט"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין כ"ג;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קי"ט.


מצווה פח
מצוות עשה: לחוג בג' רגלים
(לו) מצוות עשה: לחוג בשלש רגלים.
שנאמר: "שלוש רגלים תחג לי בשנה" שמות כג, יד.

מראי מקומות:
חגיגה דף י;
רמב"ם הלכות חגיגה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: נ"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רכ"ז.


מצווה פט
מצוות לא תעשה: שלא לשחוט פסח על חמץ
[נג] מצוות לא תעשה: שלא לשחוט שה הפסח ועדיין חמץ קיים.
שנאמר: "לא תזבח על חמץ דם זבחי" שמות כג, יח.

מראי מקומות:
פסחים דף ס"ג;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק א' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קט"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שמ"ז.


מצווה צ
מצוות לא תעשה: שלא להלין אימורי פסח עד בוקר
[נד] מצוות לא תעשה: שלא להלין אימורי פסח עד בוקר.
שנאמר: "ולא ילין חלב חגי עד בוקר" שמות כג, יח.

מראי מקומות:
פסחים דף נ"ט;
רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק א' הלכה ה';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קט"ז;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שמ"ח.


מצווה צא
מצוות עשה: להפריש ביכורים ולהביאם במקדש
(לז) מצוות עשה: להביא בכורים לבית המקדש.
שנאמר: "ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך" שמות כג, יט.

מראי מקומות:
תרומות פרק י"א; בבא בתרא דף כ"ו; מסכת ביכורים;
רמב"ם הלכות בכורים פרק ב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: קכ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קל"ט.


מצווה צב
מצוות לא תעשה: שלא לבשל בשר בחלב
[נה] מצוות לא תעשה: שלא לבשל בשר בחלב.
שנאמר: "לא תבשל גדי בחלב אמו" שמות כג, יט

מראי מקומות:
חולין פרק ח'; פסחים דף כ"ד;
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קפ"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ק"מ, קמ"א;
שו"ע יורה דעה סימן פ"ז;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן קע"ו.


מצווה צג
מצוות לא תעשה: שלא לכרות ברית לשבע אומות ועובדי עבודה זרה
[נו] מצוות לא תעשה: שלא לכרות ברית לעכו"ם.
שנאמר: "לא תכרת להם ולאלהיהם ברית" שמות כג, לב.

מראי מקומות:

רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י' כתב סתם עכו"ם;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה מ"ח כתב ז' אומות; וב
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ"ז כתב ז' אומות; ועיין ב
רמב"ם הלכות מלכים פרק ו' ובלחם משנה שם; ובפרשת דרכים בדרך מצוותיך סו ף חלק ב' וחלק ד' סימן צ"ג, צ"ד.


מצווה צד
מצוות לא תעשה: שלא ישבו עכו"ם בארצנו
[נז] מצוות לא תעשה: שלא להושיב עכו"ם בארץ ישראל.
שנאמר: "לא ישבו בארצך פן יחטיאו אתך לי" שמות כג, לג.].

מראי מקומות:
עבודה זרה דפים כ', כ"א;
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה נ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין מ"ט סובר דווקא ז' אומות;
שו"ע יורה דעה סימן קנ"א.