ספר מצוות השם, שמות כט

מצווה קב
מצוות לא תעשה: שלא יאכלו הכהנים בשר קדשי קדשים
(מב) מצוות עשה: שיאכלו כהנים בשר חטאת ואשם.
שנאמר: "ואכלו אותם אשר כפר בהם" שמות כט, לג.

מראי מקומות:
פסחים דף נ"ט; זבחים דף נ"ה;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: פ"ט
(רמב"ן משיג בשורש י"ב);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קפ"ד.


מצווה קג
מצוות לא תעשה: שלא יאכל זר מחטאת ואשם
[סא] מצוות לא תעשה: שלא יאכל זר קדשי קדשים.
שנאמר: "וזר לא יאכל כי קדש הם" שמות כט, לג.

מראי מקומות:
מכות דף י"ח; יבמות דף ל"ב;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק י"א;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קמ"ח;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין שכ"ו;
ספר החינוך לא מנה לאו זה וכללו בסימן ר"פ שלא יאכל זר קודש ותרומה בלאו אחד ומנה במקומו שלא לשחוט פסח בבמת יחיד בפרשת ראה, ואחריו נמשכו כל מוני המצוות האחרונים שהלכו בדרך הרמב"ן ז"ל.
ופליאה נשגבה היא שהחינוך כתב כמה פעמים שהוא אינו רוצה לנטות מדרך הרמב"ם ז"ל, והרמב"ם מנה שלא יאכל זר קדשים ושלא יאכל זר תרומה לשני לאוין בספר המצוות לא תעשה קל"ב, קמ"ט, וכן ברמב"ם הלכות תרומות פרק ו' ובהלכות מעשה הקרבנות פי"א, ולאו דפסח בבמת יחיד לא מנה כלל במנין המצוות.
וכבר הרגיש בזה הפרשת דרכים בדרך מצוותיך, בהגהותיו על החינוך סימן תפ"ז. ועיין לקמן סימן רפ"א.