ספר מצוות השם, ויקרא ז

מצווה קמא
מצוות עשה: סדר קרבן אשם
(סד) מצוות עשה: לעשות מעשה קרבן אשם.
שנאמר: "וזאת תורת האשם וגו'" ויקרא ז, א.

מראי מקומות:
מסכת זבחים פרק ה';
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ט' הלכות א'-ב';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ס"ה;
(רמב"ן משיג בשורש י"ב);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קפ"ב.


מצווה קמב
מצוות עשה: סדר קרבן שלמים
(סה) מצוות עשה: לעשות מעשה קרבן שלמים.
שנאמר: "וזאת תורת זבח שלמים" ויקרא ז, יא.

מראי מקומות: זבחים דף נ"ה;
רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ט';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ס"ו,
(רמב"ן משיג בשורש י"ב);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין קפ"ג.


מצווה קמג
מצוות לא תעשה: שלא להותיר קדשים אחר זמנן
[עח] מצוות לא תעשה: שלא להותיר מקדשים לאחר זמנן.
שנאמר: "לא יניח ממנו עד בקר" ויקרא ז, טו.

מראי מקומות:
חולין דף פ"ג; סוף מסכת זבחים; פסחים דפים ל"ד, פ"א; סוף מסכת תמורה;
רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק י"ח הלכה ט', ופרק י"ט;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"כ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין של"ו.


מצווה קמד
מצוות עשה: לשרוף הנותר מקדשים
(סו) לשרוף הנותר.
שנאמר: "והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף" ויקרא ז, יז.

מראי מקומות:
חולין דף פ"ג; סוף מסכת זבחים; פסחים דפים ל"ד, פ"א; סוף מסכת תמורה;
רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק י"ט;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: צ"א;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ז.


מצווה קמה
מצוות לא תעשה: שלא לאכול פיגול
[עט] מצוות לא תעשה: שלא לאכול פגול.
שנאמר: "פגול יהיה והנפש האוכלת מנו עונה תשא" ויקרא ז, יח.

מראי מקומות:
מסכת זבחים פרק א' ופרק ב'; ריש מסכת כריתות;
רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין מפרק י"ג ועד פרק י"ח;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קל"ב;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין של"ז.


מצווה קמו
מצוות לא תעשה: שלא לאכול קדשים שנטמאו
[פ] מצוות לא תעשה: שלא לאכול בשר קדש טמא.
שנאמר: "והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל" ויקרא ז, יט.

מראי מקומות:
פסחים דף כ"ד;
רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק י"ח הלכות יב'-כד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ק"ל;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין של"ח.


מצווה קמז
מצוות עשה: לשרוף קדשים שנטמאו
(סז) מצוות עשה: לשרוף קדשים שנטמאו.
שנאמר: "והבשר אשר יגע בכל טמא וגו' באש ישרף" ויקרא ז, יט.

מראי מקומות:
שבת דף כ"ה; פסחים דף פ"ב;
רמב"ם פסולי המוקדשין פרק י"ט, קרבן פסח פרק ד', תרומה פרק יב;
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: צ';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"ח.


מצווה קמח
מצוות לא תעשה: שלא לאכול חלב
[פא] מצוות לא תעשה: שלא לאכול חלב.
שנאמר: "כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו" ויקרא ז, כג.
מראי מקומות:
מסכת חולין בכמה מקומות; מסכת כריתות פרק א', ופרק ג';
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קפ"ה;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קל"ח;
שו"ע יורה דעה סימן ס"ד;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"ד.


מצווה קמט
מצוות לא תעשה: שלא לאכול דם
[פב] מצוות לא תעשה: שלא לאכול דם.
שנאמר: "וכל דם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעוף ולבהמה" ויקרא ז, כו.
מראי מקומות:
מסכת חולין פרק ח'; מסכת כריתות פרק א', ופרק ה';
רמב"ם הלכות מאכלות אסורות אסורות פרק ו';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קפ"ד;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין קל"ז;
שו"ע יורה הדעה סימן ס"ה;
רבי יצחק מקורביל, ספר מצוות קטן סימן ר"ה.