ספר מצוות השם, ויקרא י

מצווה קנ
מצוות לא תעשה: שלא ליכנס למקדש מגודל שער
[פג] מצוות לא תעשה: שלא יכנסו כהנים (הכשרים לעבודה מן המזבח ולפנים) פרועי ראש למקדש.
שנאמר: "ראשיכם אל תפרעו (ר"ל מגודלי שער)" ויקרא י, ו.

מראי מקומות:
תענית דף י"ז; סנהדרין דפים כ"ב, פ"ג;
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק א' הלכות ח'-יז;
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קס"ג,
(רמב"ן משיב שם ובל"ת ע"ג ע"ש) ;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"א.


מצווה קנא
מצוות לא תעשה: שלא ליכנס לקדש קרוע בגדים
[פד] מצוות לא תעשה: שלא יכנסו כהנים (הכשרים לעבודה מן המזבח ולפנים) קרועי בגדים למקדש.
שנאמר: "ובגדיהם לא תפרומו" ויקרא י, ו.

מראי מקומות:
סנהדרין דף פ"ג;
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קס"ד,
(וע"ש בהשגות רמב"ן שהוא סובר שהלאו שלא לעבוד מחוסר בגדים נכלל בו קרועי בגדים);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש"ב.


מצווה קנב
מצוות לא תעשה: שלא יצא כהן ממקדש בשעת עבודה
[פו] מצוות לא תעשה: שלא יצא כהן ממקדש בשעת עבודה.
שנאמר: "ומפתח אהל מועד לא תצאו" ויקרא י, ז.

מראי מקומות:
סנהדרין דף י"ח; הוריות דף י"ב; זבחים דף ט"ו;
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק ב' הלכות ה'-ט';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קס"ח,
(רמב"ן שורש ה' מנה לא יצא ולא יחלל לשני לאוין ע"ש); ו
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לא מנה לאו זה כלל וע"ש ל אוין ש"נ.


מצווה קנג
מצוות לא תעשה: שלא לכנס למקדש ולא להיות שתוי
[פה] מצוות לא תעשה: שלא יכנס כהן הכשר לעבודה שתוי יין למקדש מהמזבח ולפנים.
שנאמר: "יין ושכר אל תשת וגו' בבואכם אל אהל מועד" ויקרא י, ט.

מראי מקומות:
זבחים דף י"ז; סנהדרין דפים כ"ב, כ"ג; כריתות דף י"ג; כתובות דף י'; עירובין דף ס"ד;
רמב"ם הלכות ביאת המקדש פרק א' הלכות א'-ז';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה ע"ג (וע"ש בהשגות רמב"ן);
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין ש';
שו"ע יורה דעה סימן רמ"ב בהגה;
שו"ע חושן משפט סימן ז'.