ספר מצוות השם, ויקרא יב

מצווה קסז
מצוות עשה: שתהא יולדת טמאה ומטמאה
(עד) מצוות עשה: להיות היולדת טמאה ומטמאה.
שנאמר: "אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימם וגו'" ויקרא יב, ב.
ושלשים יום ושלשת ימים תשב בדמי טהרה" ויקרא יב, ד.
ואם נקבה תלד וטמאה שבועים וגו' וששים יום וששת ימים תשב על דמי טהרה" ויקרא יב, ה.].

מראי מקומות:
שבת דף ס"ד; נדה דפים ל"ה, מ"ב, ע"א; מסכת זבים פרק ה';
רמב"ם איסורי ביאה פרק ד' הלכות ב'-ח' ופרק ו' הלכה א', פרק י', ופרק יא'. מטמאי משכב ומושב פרק ה';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ק';
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין רמ"ג;
שו"ע יורה דעה סימן קצ"ד.


מצווה קסח
מצוות לא תעשה: שלא יאכל טמא קדשים
[צד] מצוות לא תעשה: שלא יאכל טמא קדשים.
שנאמר: "בכל קודש לא תגע" ויקרא יב, ד.

מראי מקומות:
מכות דף י"ד; זבחים דפים ל"ג, ק"ו; נדה דף נ"ו; מסכת פרה פרק י"א;
רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק י"ח הלכות יג'-כד';
רמב"ם, ספר המצוות לא תעשה קכ"ט;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול לאוין של"ט.


מצווה קסט
מצוות עשה: שתקריב יולדת קרבן כשתטהר
(עה) מצוות עשה: שתקריב יולדת קרבן במלאת ימי טהרה.
שנאמר: "ובמלאת ימי טהרה וגו' תביא כבש בן שנתו לעולה ובן יונה או תור לחטאת וגו'" ויקרא יב, ו.
ואם לא תמצא ידה די שה ולקחה שתי תורים וגו' אחד לעולה ואחד לחטאת" ויקרא יב, ח.

מראי מקומות:
כריתות דף ז'; מסכת קינים;
רמב"ם הלכות מחוסרי כפרה פרק א';
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה: ע"ו;
רבי משה מקוצי, ספר מצוות גדול עשין ר"כ.